Magdalena Hudcová: Proč vznikl nový internetový magazín pro učitele Za katedrou.cz?

pátek 11. března 2016 · 0 komentářů

Žáci i společnost se mění, musí se tedy měnit i učitelé. Věnujte čas alespoň jednou měsíčně novému magazínu a přečtěte si aktuální články zabývající se problematikou výuky žáků na 1. stupni ZŠ.

Učitelé chtějí mít respekt a být respektováni. A co žáci? Zaslouží si také, aby byli respektováni? V různých periodikách a publikacích nalézám množství článků o žácích navštěvujících školní lavice, kteří jsou neukáznění. Ale nejsou neukáznění žáci odrazem vnějších vlivů výchovy, které na žáka působí? Jedním z vlivů, na který se zaměříme, jsou učitelé. Právě od nich velmi často slýchávám: „Ano, žáci jsou rok od roku horší.“ Nehledejme nyní, kdo za to může, kde je toho příčina. Mění se žáci, musí se měnit také učitelé. Myslím, že to není jedna z možných teorií, ale je to fakt. Fakt, který si musíme připustit, fakt, který by mohl být jedním z výchozích bodů.

Ptejme se tedy, jde proměna žáků a učitelů, popřípadě škol, stejným tempem? Byli jste někdo z vás nyní nahlédnout do školy, kterou jste v mládí navštěvovali? Co se od té doby ve výuce změnilo? Myslím, že řada z vás by školu ani nepoznala a ze způsobu výuky by byli velmi překvapeni. Stejně tak si myslím, že by se našlo mnoho z vás, kteří by řadu věcí našli tak, jak je opustili.


Současné snahy o reformy bez výraznějšího efektu

Ač se někteří ministři snažili a snaží o reformu školství, ve své podstatě se změnila třeba jen fasáda a interiér zůstal stejný. Například zatímco školy najely na nový způsob výuky podle rámcových vzdělávacích programů, pro velké množství kantorů to neznamená vůbec nic. Hodiny jsou neustále stejné, ŠVP je pro mnoho z nich pouze jakýmsi spisem v ředitelně. Kde se stala chyba? Důvodů najdeme více. Když jsem pátrala mezi obyčejnými učiteli, nejčastější příčinou neefektivity RVP je špatné informování obyčejných učitelů „proč“. Učitelé nebyli dostatečně informování o důvodech, o tom, proč a v čem je RVP přínosný. Velký důraz byl kladen spíše na to, „jak“ se mají rámcové programy vytvářet, a „co“ do které kolonky zaznamenat.


Učitel již není hlavním zdrojem informací

Dříve býval často učitel pro žáky hlavním zdrojem informací. V dnešní době už má většina domácností přístup k internetu a mnoho dětí navštěvuje řadu zájmových kroužků vedených odborníky v daném oboru. Hlavní funkce kantora tedy nespočívá ve strohém předávání informací. Je potřeba u dětí rozvíjet také spoustu kompetencí, aby byli žáci připraveni pro život. Často se vedou diskuse, do jaké míry je potřeba biflování informací, do jaké míry je potřeba rozvíjení kompetencí. Ale myslím, že mezi oběma protipóly je dostatek prostoru pro vzájemné propojování získávání informací současně s rozvojem kompetencí.


Rozdílné způsoby uchopení látky


Vraťme se tedy ke kázni. Lze změnou způsobu uchopení probírané látky, určitého úkolu změnit také chování a přístup žáků k úkolu? Byla jsem svědkem dvou podobných, podotkněme „klasických“, úkolů pro žáky, na dvou různých základních školách. Vyrobit vánoční přáníčka pro rodiče na vánoční besídce. Počítalo se, že na besídky přijde více lidí, takže každý žák měl za úkol vyrobit osm stejných vánočních přáníček. Nepočítáme tedy integrované žáky, kteří navštěvují více hodin výtvarné výchovy (někteří jich potom vyráběli 16). Na první škole zadala paní ředitelka úkol na zhotovení těchto přáníček učitelkám výtvarné výchovy. Její požadavek byl 100 stejných přáníček, nesmí být rozdílná, všechna v precizním provedení, stejně tak, jak jsme to dělali předešlých 30 let.

Co následovalo? Několik hodin hádek a množství slz, které uronily „výtvarkářky“ vybírající letošní jednotný vzhled, následně otrávení žáci, kteří se nebáli svoje znechucení dávat jasně najevo, a následně učitelka „téměř na prášky“, co si to ty dnešní děti mohou dovolit. Výsledek? Spokojená ředitelka, spokojení rodiče, otrávené děti, učitelka „na prášky“, hlásající, jak jsou dnešní děti drzé. A řešení stejného úkolu v jiné škole? Paní ředitelka zadala učitelkám požadavek na zhotovení sta přáníček. Každá vyučující pojala svůj úkol podle svých představ a dokázala žáky namotivovat. Při volbě vzhledu a použité techniky tvorby přáníček učitelé se žáky diskutovali a brali v úvahu jejich nápady.

Výsledkem bylo 100 úžasných přáníček (někteří žáci je vytvořili v kreslícím počítačovém programu a vytiskli je, jiní vytvořili jedno přáníčko a oxeroxovali ho, a některé hbité a pilné žákyně jich prostě stihly krásně namalovat i deset). Během hodin, které byly určeny k výrobě přáníček, vládla pokojná atmosféra, děti spolupracovaly, konzultovaly s vyučující a dokončovaly práci i v osobním volnu. A výsledek? Spokojená ředitelka, spokojení rodiče, spokojená učitelka, spokojení žáci. Ano, i v tomto případě se našli žáci, kteří narušili hodinu svým špatným chováním, ale jednalo se o jednotlivce.

Je to jen jeden z mnoha úkolů, který jsem si vybrala za příklad. Co jsem vám však tímto příkladem chtěla sdělit? V naší zemi existují velké rozdíly mezi jednotlivými školami. V naší zemi existují velké rozdíly mezi vyučujícími. Některé školy jsou zakonzervovány jako „konzervy“ již několik desítek let, stejně jako někteří učitelé. Jak tyto konzervy otevřít? Existuje mnoho různých druhů otvíráků, ale každému vyhovuje jiný.


Jak nastartovat změnu

Poučme se z předešlých chyb. Je zapotřebí vhodnými prostředky a způsoby informovat učitele, aby opět nezůstalo jen u teorie, která je zamknutá někde v šuplíku v ředitelně. Co je tedy důležité?
– Je nutné předat informace přímo učitelům
– Je nutné u učitelů vzbudit zájem o získávání nových informací
– Je nutné učitelům předat informace vhodnou formou (vhodně napsaný dvoustránkový dokument může říci více než stostránková publikace)
– Je nutné ukázat učitelům, že teoretické poznatky lze použít také v praxi
– Je nutné učitelům ukazovat, „jak“ a „co“ lze zařazovat do výuky
– Je nutné vysvětlit učitelům, „proč“ jsou dané změny potřebné


Jak předat informace přímo učitelům

Je nutné další vzdělávání učitelů. O tom není pochyb. Jakou formu však zvolit? Během školního roku mají pedagogové jen málo času, navštěvovat velké množství nejrůznějších kurzů. Kdo bude za vzdělávajícího se pedagoga suplovat? A kdo rozhodne o tom, který vyučující se bude vzdělávat a který bude suplovat? Zejména na menších školách je za pedagoga obtížné hledat náhradu a suplování bývá často zdrojem hádek ve sborovnách. Mnoho pedagogů také říká, že jim už nezbývají síly, chuť a elán po celodenním maratonu před tabulí a následném vyplňováním různých formulářů zasednout ke studiu.


Skupina nadšenců z řad učitelů 1. stupně ZŠ přišla s jedním z možných řešení

Na základě všech výše zmíněných poznatků se skupina nadšenců z řad učitelů 1. stupně ZŠ rozhodla přiložit ruku k dílu a založila nový internetový magazín. Tito učitelé se chtějí snažit předávat učitelům populární formou odborné informace, které mohou využít při vyučování. Jejich snahou je přimět učitele, aby alespoň jednou měsíčně věnovali čas tomuto magazínu a přečetli si aktuální články zabývající se problematikou výuky žáků na 1. stupni ZŠ, případně je odkázat na literaturu, která bude publikovaná téma vhodně doplňovat.

Zakladatelé magazínu vědí, že se jedná jen o jednu kapku v moři, ale doufají, že tento projekt by mohl být jedním z dobrých začátků nového způsobu vzdělávání učitelů.