Matematika na dotek

úterý 15. dubna 2014 · 0 komentářů

Goethe-Institut a Galerie umění pro děti GUD přivážejí do Prahy mezinárodně úspěšnou výstavu o matematice. „Matematika na dotek“ je pro všechny ve věku od 8 do 80 let. Po několika zastávkách v Rusku, v jihozápadní a střední a východní Evropě bude interaktivní výstava k vidění od 16. 4. do 9. 5. 2014 v galerii GUD. Záštitu nad výstavou převzala paní Ludmila Štvánová, radní pro oblast školství a volného času hlavního města Prahy a paní Karolína Polverini, radní pro školství Praha 1.

Putovní výstava Goethe-Institutu „Matematika na dotek“ nabízí nový a snadný přístup k matematice. Nejrůznější experimenty a hry zvou velké i malé, milovníky matematiky i ty, kteří ji nenávidí, k tomu, aby se na chvíli zaobírali jednou z nejstarších věd. Dvacet vystavených objektů lze vyzkoušet a dotýkat se jich! Návštěvníci mohou skládat puzzle, stavět mosty, přemýšlet nad hlavolamy, sledovat závody kuliček, vyrábět překrásné bubliny – a přitom se současně neustále zabývají matematikou. Tato výstava je zcela nový projekt Goethe-Institutu a vznikla ve spolupráci s muzeem Mathematikum v Gießenu, což je první matematické muzeum na světě, které nabízí interaktivní exponáty. Výstava ukazuje výběr osvědčených experimentů z gießenské výstavy.

„Jsme potěšeni, že tato jedinečná výstava bude představena v České republice právě v naší galerii. Naším záměrem je zprostředkovávat dětem nejen svět imaginace, ale i přinášet jim realitu a vzdělání v zajímavých formách, které jsou nejen pro ně atraktivní, ale především poučné. Celou putovní výstavu doplníme o kreativní dekorace tak, že se u nás budou malí i velcí návštěvníci cítit inspirativně,“ říká Kateřina Samková, ředitelka Galerie umění pro děti GUD. „Matematika na dotek“ je pro všechny ve věku od 8 do 80 let. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol.

Školní třídy se v galerii GUD mohou hlásit na prohlídky už nyní. Odpoledne a o víkendech bude výstava přístupná pro veřejnost.

V rámci doprovodného programu se dne 17. dubna 2014 pro žáky uskuteční workshop s německým vědcem a novinářem Joachimem Heckerem. Další informace pro školy najdete na stránkách pražského Goethe-Institutu ZDE.

Otevírací doba GUD: pro školy: po–pá: 8:30–13 hodin, pro veřejnost: út–pá: 13–18 hodin, so–ne: 10–18 hodin


_______________

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa.

Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto zemích má Goethe-Institut hustou síť doplňkových organizací a zařízení, které slouží podpoře německého jazyka a kultury a informovanosti o Německu.

Umění pro děti, o. p. s. byla založena v roce 2011 jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. Hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti GUD je víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem od cca 2–13 let.

Jana Vignerová, Pavel Bláha: Výzkumy, průzkumy, peníze a morálka

· 1 komentářů

Dlouhá léta patřila Česká republika k několika málo zemím, které pravidelně a podrobně zkoumaly tělesný růst dětí od narození do 18 let; až do roku 2001 i výskyt nadváhy, obezity a nízké hmotnosti. Výsledkem výzkumů byly především aktualizované růstové grafy, bez kterých dětský lékař není schopen posoudit správný růst a vývoj dítěte ani jeho přiměřenou hmotnost.

Ministerstvo zdravotnictví, které na tyto výzkumy pravidelně přispívalo, se jejich podpory bez dalšího zdůvodnění vzdalo, pro pojišťovny je seriózní postup při získávání podobných informací pravděpodobně příliš zdlouhavý. Doba se změnila, změnily se způsoby získávání a přenosu informací, změnily se i mravní zásady.

Pojišťovny (ale i Ministerstvo zdravotnictví) proto raději věnují peníze rychlým a povrchním programům, dokonce i tzv. „průzkumům". Podpora takové činnosti potom živí různě zaměřená sdružení a agentury, které dovedou na danou poptávku velmi dobře reagovat. Ta pak provádějí šetření i osvětovou činnost, často prostřednictvím pracovníků, kteří o problému mají pouze povrchní znalosti, pokud vůbec nějaké mají. Již několik let nabízí školám kurzy zaměřené na nejrůznější společenská témata, mezi nimi na prevenci obezity, např. Osvětová beseda, o. p. s. ve spojení s agenturou J. L. M., s. r. o. (mediální a produkční agentura). Nezůstává však u kurzů, které byly až do roku 2012 podporovány mj. i VZP, ale společnost provádí i vlastní průzkumy zaměřené na dětskou obezitu a prezentuje v médiích své výsledky.

Např. v Učitelských novinách 30/2010 bylo uvedeno, že "V rodinách obézních dětí se jí nezdravě. Zjistil to průzkum při besedách Obezita není náhoda! na českých základních školách. Více než třetina dětí ve věku od 9 do 13 let má problémy s nadváhou. Podle metodiky, která rozděluje děti do sedmi hmotnostních kategorií, je robustních, což už je váha vyšší než optimální, 21 % dětí, nadměrnou hmotnost má 9 % a obézních je 5 %.“

Výsledky byly prezentovány i v České televizi v pořadu Sama doma nebo např. v pořadu Supermáma, TV Metropol. Jsou citovány i Infoservisem Všeobecné zdravotní pojišťovny (č.15, srpen 2010, doposud přístupný ZDE).

Přestože agentura J. L. M. uvádí, že její kurzy vedou lékaři a další odborníci, z prezentací usuzujeme, že autoři vůbec netuší, že ze samé podstaty konstrukce růstových grafů a definice hmotnostních kategorií je zcela normální, pokud je v populaci 15% dětí robustních, 7% s nadváhou a 3% obézních, natož aby na to upozornili čtenáře či diváka. Dále autoři neuvádějí, z jakých referenčních dat při hodnocení vycházejí, nikde není uvedeno, jakým způsobem byly děti měřeny a váženy, i když pro takové účely existuje mezinárodně používaná metodika.

Jistě nelze nic namítat proti kurzu prevence nadváhy a obezity, zejména je-li odborně vedený. Nepřijatelné ovšem je, pokud se školitelé takových kurzů cítí být povoláni shromažďovat data, která vydávají za reprezentativní, a zejména, pokud tato data jako reprezentativní přijímají instituce, které by jako první měly podporovat odborný sběr referenčních dat.

Celá kauza Osvětové besedy, o. p. s a agentury J. L. M. má ovšem ještě další důležitý rozměr, a to morální. V mnoha materiálech J. L. M., publikovaných jak na webu, tak ve výše zmiňovaných mediálních prezentacích, je jasně řečeno, že pro zařazení dítěte podle jeho hmotnosti bylo použito kolečko pro výpočet BMI. I ve výše citovaném článku v Učitelských novinách, je kolečko zmíněno: "Z přednášky si odnesou také kolečko na výpočet BMI podle pohlaví, výšky, věku a váhy, které je použitelné pro věkové kategorie od 6 do 18 let odstupňované po jednom roce. Kdykoliv si s jeho pomocí mohou také zkontrolovat, zda mají optimální váhu".

Přesto, že se problematikou výskytu dětské obezity zabýváme již mnoho let, dozvěděli jsme se o činnosti uvedené obecně prospěšné společnosti a agentury J. L. M. až koncem roku 2013.
Proto jako hlavní autoři výše uvedených antropologických výzkumů a autoři kolečka pro výpočet BMI zde uvádíme následující fakta.

Kolečko, umožňující určování hodnoty BMI a zařazení dítěte do percentilového pásma, bylo vyvinuto na základě výsledků Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže 1991 zcela originálním matematickým postupem a v roce 2007 vydáno firmou Pfizer. Na kolečku byla uvedena jména autorů, zdroj dat a logo vydávající firmy. Osvětová beseda, o.p.s. bez vědomí autorů kolečka vytvořila jeho kopii. Tu distribuovala během svých kurzů Obezita není náhoda, kterými prošlo k 1. 1. 2014 celkem 22 023 žáků a žákyň základních škol (údaj byl již z www stránek Osvětové besedy o .p. s. odstraněn, včetně četných fotografií dětí s kopií kolečka).

Podstata originálu i kopie kolečka je zcela totožná, avšak logo firmy Pfizer bylo nahrazeno logem VZP a webovou adresou Osvětové besedy, byl vynechán krok číselného výpočtu BMI a byly vyměněny kreslené obrázky dětí. Především však byla odstraněna jména autorů a byla vynechána citace zdroje dat, která byla získána na základě finanční podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Tyto zásahy evidentně směřovaly k účelové úpravě, která znemožňuje identifikaci autorů tohoto díla, k jehož distribuci nemá Osvětová beseda jakékoliv oprávnění. Podle nám dostupného právního posouzení došlo ze strany Osvětové besedy o.p.s. k hrubému porušení autorských práv a k udivujícímu projevu neúcty k práci autorů původního díla.

V závěru se ptáme pojišťoven a odpovědných pracovníků Ministerstva zdravotnictví, zda si uvědomují, že aktuální růstové grafy a srovnatelná data o výskytu nadměrné hmotnosti dětí jsou zcela základním pilířem prevence nadváhy a včasného rozpoznání poruch růstu, ale i dalších závažných onemocnění, včetně nádorových. A dále se ptáme, zda i napříště budou takto zásadní růstová data získávána od mediálních agentur, obecně prospěšných společností či dokonce společností s ručením omezeným.

Ing. Jana Vignerová,CSc., RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Česká společnost antropologická
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.