ČŠI jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

čtvrtek 23. listopadu 2017 · 0 komentářů

Přesně dva týdny po celodenním jednání s experty o formativním hodnocení se ve středu 15. listopadu 2017 na ústředí České školní inspekce konalo obdobné setkání odborníků, které bylo tentokrát zaměřeno na jedno z klíčových témat České školní inspekce – na propojování externího a interního hodnocení, a to jak na úrovni vzdělávacího systému, tak na úrovni konkrétních škol.

Zdroj: Zpráva ČŠI 16. 11. 2017

Cílem tzv. Odborného panelu, který byl realizován Českou školní inspekcí v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, bylo prodiskutovat a navrhnout taková opatření, která by mohla být využita díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k podpoře dalšího propojování vnějšího a vnitřního hodnocení škol. Například prostřednictvím tzv. šablon, které by mohly ve školách evaluační procesy rozvíjet.

Celodenní jednání bylo rozděleno do dvou částí. Dopolední blok přednášek zahájil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který zdůraznil významnou roli autoevaluace, která patří mezi nejdůležitější nástroje rozvoje kvality vzdělávání ve škole. Proto chce Česká školní inspekce pracovat se školami a školskými zařízeními na tom, aby externí hodnocení bylo školám co nejvíce k užitku, a také vytvářet takové hodnoticí nástroje, které bude možné využívat i v rámci autoevaluačních aktivit škol.

Manažerka spolupráce projektu Komplexní systém hodnocení Dana Pražáková, která působí jako odborný rada v kanceláři ústředního školního inspektora, poté představila téma v kontextu OP VVV.

Teoretického ukotvení problematiky se ujal expert na oblast vlastního hodnocení školy Martin Chvál z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který zároveň v projektu Komplexní systém hodnocení za aktivity orientované na propojování externího a interního hodnocení škol odpovídá. Ve svém vystoupení pak nastínil, jakým způsobem Česká školní inspekce přemýšlí o hledání cest mezi externím hodnocením a autoevaluací školy. V rámci inovačních aktivit České školní inspekce realizovaných prostřednictvím projektu Komplexní systém hodnocení vznikají mimo jiné i příklady inspirativní praxe na podporu srozumitelnosti inspekčních kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, s cílem inspirovat ostatní školy při usilování o kvalitu vzdělávání.

Další vystupující Jaroslava Simonová, působící rovněž na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, účastníky seznámila s procesy, které aktuálně ve vzdělávacích systémech probíhají, a na příkladu Irska představila konkrétní podobu propojení interní a externí evaluace.

Blok přednášek uzavřel ředitel odboru ICT České školní inspekce Kamil Melichárek, který seznámil přítomné s možnostmi využití elektronických nástrojů České školní inspekce pro oblast interního a externího hodnocení.

V další části Odborného panelu byli účastníci rozděleni do tří pracovních skupin. Více než tři desítky aktivních učitelů a ředitelů, školních inspektorů, zřizovatelů, ale i zástupců akademické sféry, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a spolupracujících systémových projektů, věcně diskutovaly o smyslu, cílech a podobě autoevaluačních aktivit a hodnocení externím hodnotitelem (např. Českou školní inspekcí, zřizovateli apod.). Debatovalo se zejména o tom, jak funkčně propojit vnitřní a vnější hodnocení školy tak, aby školy a školská zařízení co nejméně zatěžovalo formálními procesy, a naopak aby jim přinášelo co největší užitek ke zvyšování kvality vzdělávání.

Základem je fungující a otevřená komunikace všech aktérů, tedy nejen vedení škol vůči učitelům a zřizovatelům, ale i České školní inspekce vůči školám, zřizovatelům a organizacím působícím v rámci rezortu školství. Účastníci Odborného panelu se při prezentaci závěrů z jednání, které se zúčastnil také ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, shodli na tom, že je nutné vytvořit jedno centrální místo (rezortní informační systém), kde by byla pro ředitele škol a školských zařízení dostupná relevantní data a informace od ministerstva, České školní inspekce či organizací přímo řízených ministerstvem, jako je např. Národní ústav pro vzdělávání. Účastníci pak také podpořili myšlenku, aby se páteřním kanálem pro sdílení těchto informací stal stávající informační systém České školní inspekce InspIS. Zároveň vznesli požadavek, aby i učitelé, kteří by se chtěli nějakému aspektu kvality věnovat intenzivněji, měli možnost využít některé funkcionality systému pro hodnocení své výuky apod.

V závěrečné diskusi dále zaznělo, že je nutné podporovat nejenom funkční vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení, ale také vzdělávání zřizovatelů ve věci evaluace nebo jednotlivých hodnoticích nástrojů. Panelisté považují za vhodné, aby v této oblasti byla Česká školní inspekce i nadále aktivní.