Pozměňovací návrh poslance Zlatušky může včas čelit nedostatku učitelů

úterý 21. března 2017 · 0 komentářů

Cílem návrhu je dočasně vytvořit přiměřené podmínky, aby se učiteli mohli stát i další lidé s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, kteří jednoznačně prokážou předpoklady k výkonu práce učitele, jako je to běžné v zahraničí.

V pozměňovacím návrhu je jasně prokázáno, že pedagogických pracovníků je nedostatek a tento stav bude trvat i do budoucna. Na konkrétní informace je možné se ptát také ČŠI nebo na jednotlivých školách.

Zajímavé je přitom srovnání s informacemi například v tomto článku.

Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 959) bude zařazen na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 38 dne 22. března 2017.

Návrh si můžete stáhnout ZDE.


Z důvodové zprávy

…Současné znění zákona o pedagogických pracovnících striktně reguluje přístup k učitelské profesi. Už nyní je ale v několika krajích kritický, stěží řešitelný a stále rostoucí nedostatek učitelů některých aprobací (fyzika, matematika, první stupeň). Leckde učí na druhém stupni i na střední škole češtináři fyziku, což současný zákon kupodivu umožňuje.

S populační vlnou, která postupně prochází prvním stupněm, s nárůstem počtu tříd, s nímž se počítá v souvislosti se změnami financování škol, a vzhledem k nepříznivé věkové skladbě učitelů se v horizontu několik let situace ještě prohloubí a zasáhne všechny aprobace.

Cílem návrhu je dočasně vytvořit přiměřené podmínky, aby se učiteli mohli stát i další lidé s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, kteří jednoznačně prokážou předpoklady k výkonu práce učitele, jako je to běžné v zahraničí…

Novela zákona počítá s třemi kvalifikačními stupni. Podle novely každý začínající učitel nastupuje do prvního kariérního stupně a absolvuje dvouleté adaptační období, které je zakončeno poměrně náročným atestačním řízením.

Návrh má za cíl umožnit přijímání vysokoškolsky vzdělaných pracovníků i bez formální kvalifikace v zákoně a dát možnost škol možnost v případě uložit doplnění potřebné kvalifikace.

…Zásadním cílem tohoto návrhu je předejít pozdějším ad hoc změnám obdobným např. snižováním požadavků na vzdělání ve služebním zákoně – je vhodnější mít systémovou možnost přijímat pod dozorem ředitele školy vysokoškolsky vzdělané pracovníky motivované k učení než spoléhat na možnost v případě nouze nechat učit např. pouze středoškoláky. Atestační řízení je přitom vhodnějším a rychlejším způsobem faktického doplnění kvalifikace pod dozorem již zkušených učitelů, než by bylo formalistické trvání na získání pedagogické kvalifikace cestou, která jinak odpovídá studiu pracovníků, kteří vysokoškolské vzdělání dosud nemají… (str. 2)


Ze závěru

…Jedna z námitek vůči předloženému návrhu může spočívat v tom, že návrh vlastně otevírá cestu k učitelské profesi zcela mimo pedagogické fakulty, ve vyhrocené podobě by pedagogické fakulty bylo možné zrušit. To samozřejmě nikdo nežádá ani nemá v úmyslu. Naopak je třeba pedagogické fakulty posunout na novou kvalitativní úroveň.

V současné době je ovšem zřejmé, že absolvování pedagogické fakulty žádný jasně definovaný soubor znalostí a dovedností, který by naplňoval standard učitele, nezaručuje. Namátková prohlídka (1) okruhů otázek ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie na různých fakultách jen potvrzuje, že se navzájem velmi liší a že v řadě položek nepokrývají navrhovaný standard učitele. Absolvent pedagogické fakulty je tedy „profesními kompetencemi učitele v jednotlivých oblastech pro příslušný kariérní stupeň“ vybaven víceméně nahodile.

Rozpor mezi formální kvalifikací a skutečnou odbornou připraveností tak další profesionalizaci povolání učitele spíše škodí, než prospívá. Zatím stavíme dům od střechy, požadujeme formální kvalifikaci, ačkoli víme, že nezaručuje potřebné profesní kompetence. Tím dáváme najevo, že rezignujeme na skutečnou kvalitu této kvalifikace, čímž snižujeme její hodnotu.

Až do regionálního školství začnou nastupovat první absolventi fakult připravujících učitele, u nichž bude záruka, že splňují požadavky standardu učitele, pak bude jistě na místě možnost vstoupit do profese učitele jinak zrušit. Bude ale trvat minimálně dva roky, než pedagogické fakulty stanoví rámcový profil absolventa v souladu se standardem učitele, a dalších pět let, než první absolventi nastoupí do škol. Proto také návrh počítá s omezením na sedm let. Do té doby je třeba vynaložit maximální úsilí a podporu pedagogickým fakultám, aby mohly kvalitně a efektivně plnit úkoly, které před ně zkvalitnění českého školství klade. (str. 10)


________________

(1) http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/sites/17/2014/11/pozadavky.doc
http://www.kpg.zcu.cz/STATNICE/MSLPGPS.doc
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/szz-pev-pedagogika.html
http://kpv.upol.cz/download/2016/Okruhy-SZZ-pedagogika-1-stupen-ZS_U1STZS.pdf2007
http://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=19411

Někde doporučená literatura končí rokem 2004, což je při vývoji v některých oborech psychologie i pedagogiky zarážející. O to více, že Rámcové vzdělávací programy byly vydány až v roce 2005. Jak tedy fakulty připravují své absolventy např. na to, aby u žáků rozvíjeli klíčové kompetence podle RVP? Pravda, např. na PedF UHK pracují s nejmodernější literaturou. Rozhodně však platí, že výstupy z různých fakult vzdělávacích učitele jsou velmi rozdílné.

Klára Hyláková: Kde studovat učitelství a jaké šance na přijetí máte

· 0 komentářů

Je pro vás učitelství celoživotním snem nebo sháníte univerzitu, na které si můžete dodělat pedagogické minimum? I pro vás jsme připravili článek, který vám představí vaše možnosti.

Zdroj: StudentMag 4. 3. 2017

Každoročně se na pedagogické fakulty hlásí tisíce studentů a ti pak zkouší své šance v učitelských oborech. Možnosti jsou nezměrné a můžete se zaměřit na věkové kategorie od mateřských škol až po vysoké školy. Výhodou navíc je, že si můžete vybrat vysněný obor, který pak budete předávat dalším generacím. Podívejte se na další důvodu, proč studovat pedagogiku.

I pedagogika má samozřejmě své mouchy, učitelé se musí vypořádávat s celou řadou problémů. Přečtěte si o nejčastějších problémech v učitelství! Pokud nejste schopni tyto překážky skousnout, raději si do budoucna volte jinou kariéru.


Přehled vysokých škol zaměřených na učitelství

Pedagogika je jeden ze základních vyučovaných oborů, vaše možnosti jsou zde tedy velmi široké a můžete vybírat nejenom z pedagogických fakult, ale také například z přírodovědeckých či filozofických. I tady jsou totiž obory, které svůj program zaměřily na vzdělávání.

Podívejte se tedy na přehled vysokých škol a konkrétních fakult, na kterých pedagogické obory naleznete.

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Husitská teologická fakulta

Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická fakulta
Fakulta sportovních studií
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta informatiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta
Fakulta výrobních technologií
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Teologická fakulta
Zdravotně sociální fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Cyrilometodějská teologická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta tělesné kultury

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta filozofická
a jiné


Příprava na studium učitelství

Možnou přípravou na studium učitelství mohou být již pedagogické střední školy. Pokud se ovšem rozhodnete během gymnázia nebo studia jinak oborově zaměřené střední školy, nemusíte zoufat. Vaše šance jsou stále vysoké.

Procento přijatých uchazečů na pedagogické fakulty se obecně pohybuje okolo 50%. Pokud se podíváme konkrétně, tak na Karlovu univerzitu je to asi 40% uchazečů, v Brně přijímají 45% přihlášených a třeba do Liberce se dostane až 62% studentů.

K přípravě můžete využít i některé z přípravných kurzů, ty se pořádají hlavně se zaměřením na psychologii a společenské vědy.


Jak získat pedagogické minimum

V poslední době si řada pedagogů, kteří se učitelství věnují již řadu let, byla nucena dodělat takzvané pedagogické minimum. Většinou jde o intenzivní kurz, na konci kterého byste i ze zákona měli být oprávněni vykonávat pedagogickou profesi.

Kurz je vyučován všemi již výše zmíněnými veřejnými univerzitami. Délka kurzu se z podstaty liší, může mít 20 nebo i 300 hodin. Studovat můžete jak v prezenční, tak v dálkové formě o víkendech. Kurz je vždy zpoplatněn a ceny se pohybují od 5 000 Kč do 35 000 Kč.

Kurzy, které si můžete vybrat, se věnují nejrůznějším oborům a je tedy jedno, zda jste češtinářem nebo fyzikem. Studium pedagogického minima by vás navíc mělo připravit na učitelství pro mateřské, základní, střední i vysoké školy.