Zuzana Hronová: České školství je místy na úrovni rozvojových zemí. Je na čase změnit systém

pondělí 30. září 2019 · 0 komentářů

České školství má podlomené zdraví a jeho kondice je zvláště v některých krajích alarmující. Výrazně zaostávají hlavně Karlovarský a Ústecký kraj. Podle odborníků za to může nejen horší ekonomická a sociální úroveň, ale i nižší kvalita škol a učitelů.

Zdroj: Aktuálně.cz 10. 9. 2019

Na velkou rozdílnost v kvalitě škol upozorňuje například Analýza výzev vzdělávání v České republice autorů Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka. Rozdíly podle nich plynou jednak z paralelního fungování běžných základních škol, výběrových škol a víceletých gymnázií, ale také z regionální nerovnosti…


…Škodí i příliš velká samostatnost škol?

Hlavní příčina regionálních rozdílů podle Jany Strakové z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy spočívá ve složení obyvatel a jejich sociální situaci s tím, že sociální situace obyvatel a nevzdělanost se vzájemně posilují. Řešení podle ní nelze hledat pouze v péči o vzdělávání, nýbrž musí jít ruku v ruce s péčí sociální a zdravotní.

Podle Prokopovy a Dvořákovy analýzy českého školství mohou za podprůměrnou úroveň vzdělanosti v některých regionech i přílišná decentralizace zdejšího školství a silná autonomie škol, a to jak v personálních otázkách, tak v obsahu učiva. Česká decentralizace školství patří vůbec k největším v zemích OECD. Přispěl k tomu i vznik krajů a zánik okresních školských úřadů, prakticky všechny kompetence v základním školství pak přešly na obce.

„Extrémní decentralizace dává naprostou autonomii obci k formování lokálního vzdělávacího systému. Výběr ředitele školy je pak prakticky pouze na vůli samosprávy, která k tomu vůbec nemusí mít kompetenci. Výsledkem je systém, který uspokojuje zájmy lokálních elit na úkor dětí z méně vzdělaných rodin," popisuje Daniel Hůle z Člověka v tísni.

„Myslím si, že by stát měl mít vyšší pravomoci, aby mohl hájit zájmy žáků. V tomto ohledu se podle mého názoru naše podoba decentralizace ukázala jako poněkud ukvapená a nedomyšlená," souhlasí Straková.

Podle ministerstva školství ale vysoká autonomie škol přináší celou řadu výhod, jako jsou například možnost uzpůsobit obsah a způsob výuky potřebám žáků a studentů v daném místě či pružně a rychle reagovat na měnící se potřeby. To, aby nedocházelo k „neřízené decentralizaci", mají podle resortu zajišťovat povinné rámcové vzdělávací programy, pojaté nicméně volněji než někdejší osnovy.

„Tento stav samozřejmě může na některých místech přinášet i problémy, jako jsou přetíženost ředitelů i učitelů, obtížná komunikace mezi množstvím aktérů či nárůst regionálních rozdílů především u škol v malých obcích," připouští mluvčí resortu Aneta Lednová. Ministerstvo proto uvažuje o možné koncentraci odborných kapacit v územích a budování tzv. „středního článku" podpory školám v území, po čemž již delší dobu volají odborníci na vzdělávání.

Role tohoto středního článku by měla být primárně podpůrná a koordinační a může podle mluvčí zahrnovat například poskytování nebo koordinaci metodické podpory školám v území, podporu kooperace škol, jejich vzájemnou komunikaci a sdílení zkušeností či poskytování zcela nezbytného právního poradenství.

Daniel Hůle doplňuje dlouhý výčet neduhů o výraznou roli rodin ve vzdělávání, kdy české školství významně přenáší spoluodpovědnost za vzdělání dětí na rodiče. „Děti z ambiciózních rodin mají velkou šanci dostat dobré vzdělání a děti z těch dalších rodin zase dostanou méně kvalitní vzdělání. Jasně to potvrzují testy PISA, ze kterých vyplývá, že pokud jde o průměrné výsledky, není na tom Česko až tak špatně, ale máme vysokou míru diferenciace mezi školami."

Za signifikantní považuje skutečnost, že Česká školní inspekce dává výsledky kontrol jen řediteli školy a zřizovateli, nikoli ministerstvu. To se však brání tím, že není zřizovatelem škol a nemá zákonné kompetence vstupovat a ovlivňovat chod jednotlivých škol. „Výsledky inspekčních zpráv jednotlivých škol jsou tedy primárně určeny vedení škol a zřizovateli. Nicméně všechny inspekční zprávy, stejně jako zprávy výroční či tematické, inspekce standardně zveřejňuje na svém webu, jsou tedy přístupné všem," uvádí Lednová.


Hůle: Financování ministerstvem školství je katastrofa

Podle Jany Strakové špatně fungující vzdělávací systém podpírají nevládní neziskové organizace, které se snaží znevýhodněným dětem pomáhat. Chybí jim však větší koordinace s ostatními složkami, systematičnost, a tudíž i více efektivity. „Tato práce je nicméně užitečná, ovšem nedoceňovaná, často je představiteli státu dokonce znevažována a vysmívána," upozorňuje.

„Systém financování těchto aktivit ze strany ministerstva školství je v katastrofálním stavu. Téměř všechna pomoc je totiž realizována skrze evropské projekty, postrádáme víceleté financování podpůrných aktivit," dodává Daniel Hůle s tím, že školy mají s odborem řízení projektů tak špatné zkušenosti, že mnohé příležitosti raději vůbec nevyužijí. Také Člověk v tísni podle něj bude v příštích letech tento segment podpory financovat raději z prostředků poskytovaných ministerstvem práce a sociálních věcí. "V administraci evropských fondů je totiž předvídatelnější a kompetentnější," tvrdí.

Co tedy udělat, aby se české školství dostalo z krize a obzvláště slabé školy a regiony se dostaly na patřičnou úroveň?

Hůle zmiňuje hned několik kroků. „Předně se musí posílit řízení českého školství, ať již na úrovni krajů, či okresů, tak, aby tato řídicí struktura nebyla závislá na lokální politické reprezentaci. Klíčová je změna výběru ředitelů škol tak, aby z toho nebyly dobře placené trafiky pro oblíbence místních politiků," uvádí.

Školy by se také podle něj měly více otevřít lidem z nepedagogických oborů. Rozšířit by se mělo i spektrum pedagogických sborů o lidi jiných profesí, ať již speciálních pedagogů, psychologů, či asistentů. Doporučuje i cílenou desegregaci v ohroženějších městech, uvažovat o zrušení víceletých gymnázií a místo toho zvýšit kvalitu druhých stupňů základních škol po vzoru například Finska a dalších zemí, kde je selekce ve vzdělávání daleko nižší.

Ministerstvo školství v reakci na kritiku dlouhodobého podfinancování resortu zdůrazňuje, že v posledních letech kontinuálně stoupá výše prostředků investovaných do českého školství, stoupají platy učitelů, nově se podařilo vyjednat další zvýšení platů na dva roky dopředu. „Vláda tedy splní slib, ke kterému se zavázala v programovém prohlášení, že platy pedagogů budou v roce 2021 na úrovni 150 procent jejich výše z roku 2017. Jedná se o jedno z největších navýšení v rámci veřejného sektoru," uvádí mluvčí Aneta Lednová.

Jenže odborníci na vzdělávání připomínají, že finance jsou jen jedním z problémů českého školství. Aby se zásadně zlepšilo, nestačí do něj jen nalít peníze, ale musí to doprovázet i zcela zásadní systémové změny. „Jinak by jedinou významnější změnou bylo, že místo relativně levného špatného školství bychom měli drahé špatné školství," uzavírá Daniel Hůle.


Celý text si můžete přečíst ZDE.

Byl spuštěn IV. ročník projektu Ekonomická olympiáda!

· 0 komentářů

Od 2. září je možné se přihlašovat do dalšího ročníku Ekonomické olympiády. Ekonomická olympiáda je středoškolská soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, jejíž cílem je seznámit studenty všech typů středních škol se základními ekonomickými tématy, umožnit plošné testování studentů či podpořit talenty v jejich dalším rozvoji.

Soutěž přináší studentům mnoho výhod, krom toho, že se díky ní mohou dostat na některé vysoké školy bez přijímacích zkoušek, je tu také možnost absolvovat krátkodobé stáže a prohlídky ve společnostech PwC a Komerční banka nebo v dalších institucích jako je Česká asociace pojišťoven či Česká národní banka.

Soutěž se skládá ze čtyř kol – školních, krajských, celostátního finále a finále mezinárodního. V rámci školních kol prošlo v loňském roce testováním více než 15 000 studentů z 336 středních škol z celé České republiky.

Školní kolo probíhá na každé škole formou on-line testu. Učitel po registraci školy, která trvá od začátku září do 28. listopadu 2019, obdrží od organizátorů přesné instrukce, jak otestovat své žáky. Sám se může rozhodnout, kolik žáků do soutěže zapojí, Ekonomická olympiáda však nevyhledává pouze nadějné ekonomy, ale snaží se rozšířit zájem o ekonomii a zvýšit finanční gramotnost u co nejvíce studentů středních škol, proto bývá zpravidla testována celá třída.

On-line test je strukturovaný na 40 minut a obsahuje 25 otázek z mikro a makroekonomie, dějin ekonomického myšlení, finanční gramotnosti, mezinárodní ekonomie či aktuálně probíhajících událostí ve světě. Vyplnit ho je možné kdykoliv od 2. do 13. prosince 2019.

Do krajských kol vždy postupuje alespoň jeden žák z každé školy (splní-li limit 50 % správných odpovědí). Maximálně může z každé školy postoupit žáků pět. Krajská kola se zpravidla konají pro každý kraj zvlášť v období od 27. ledna do 14. února 2020 na krajských úřadech či univerzitách a pro studenty i vyučující je připraven odborný doprovodný program.

Do slavnostního finále se probojuje 50 nejlepších studentů a studentek z kol krajských. Již tradičně se jedná o celodenní akci s bohatým doprovodným programem, během kterého se studenti i jejich vyučující mohou v prostorách České národní banky seznámit s předními českými ekonomy.

Mezinárodní finále se letos uskutečnilo vůbec poprvé, své znalosti v něm porovnávali studenti z České a Slovenské republiky a Maďarska.


Chcete, aby se vaše škola ekonomické olympiády zúčastnila?

Přihlásit ji můžete na www.ekonomickaolympiada.cz.

Na našich stránkách můžete také nalézt zajímavé rozhovory s účastníky Ekonomické olympiády – ať už z řad studentů či učitelů, doporučenou literaturu, kterou můžete obohatit svou výuku či další informace, které o soutěži potřebujete znát.

Ekonomickou olympiádu pořádá Institut ekonomického vzdělávání z. ú., jehož dalším projektem je také INEVakademie. Projekt, v rámci kterého jsou organizovány jednodenní kurzy pro učitele ekonomie a ZSV (možnost financovat skrze Šablony). Více informací na webu www.inevakademie.cz.

Budeme se na Vás těšit!


Harmonogram soutěže

Registrace: 2. 9. – 28. 11. 2019
Školní kola: 2. 12. – 13. 12. 2019
Krajská kola: 27. 1. – 14. 2. 2020
Finále: červen 2020
Mezinárodní finále: září 2020