Mobilita – začiatok kariérnej dráhy

sobota 18. dubna 2020 · 0 komentářů

Projekty v programu Erasmus+ jsou pro studentky a studenty zajímavou zkušeností, o čemž svědčí reakce účastníků. Oceňují především sebezdokonalení v angličtině, ale i praktické zkušenosti z práce v cizím prostředí.

Obchodná akadémia v Žiline na základe schváleného grantu vo výške 68 085 EUR na projekt Mobilita – začiatok kariérnej dráhy (Mobility – the beginning of the career path) Národnou agentúrou programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave), zrealizovala stáže pre 30 žiakov 4. a 5. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) a 4. očníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v Londýne vo Veľkej Británii. Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom otestovať si svoju pripravenosť na pracovný život uplatnením a obohatením teoretických vedomostí získaných štúdiom a s ohľadom na otvorenosť európskeho trhu práce sa pripraviť aj na prácu v inej členskej krajine.

V prípravnej fáze projektu (máj – jún 2019) boli na základe výberového konania podľa vopred stanovených a schválených kritérií vybratí účastníci zahraničnej odbornej praxe. V rámci prípravy pred mobilitou (jún – september 2019) absolvovali kurz kultúrnej a jazykovej prípravy, ktorého obsah bol zameraný na poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie, najmä Londýna. Jeho úlohou bolo pripraviť žiakov na rozdielne spoločenské a pracovné prostredie.

Realizačná fáza projektu – výkon odbornej praxe v Londýne – bola pripravená v spolupráci s ADC College v Londýne a uskutočnila sa v termíne od 13. 10. 2019 do 26. 10. 2019. Sprevádzajúce osoby Ing. Cedzová, Mgr. Eliášová a Ing. Kochláňová v spolupráci s mentormi na pracoviskách zabezpečovali monitoring a mentoring účastníkov stáže a implementáciu ECVET nástrojov. Naplánovali a zrealizovali pre účastníkov víkendový kultúrno-historický program, pôsobili ako psychická a morálna opora a pomáhali im pri prekonávaní spoločenských i pracovných rozdielov.

Počas odbornej praxe žiaci vykonávali odborné administratívne a ekonomické činnosti na pracovisku, plnili zadané individuálne a tímové pracovné úlohy a zlepšovali si komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Na základe splnenia kritérií hodnotiaceho nástroja ECVET (Work Experience Assesment) bola žiakom uznaná známka na vysvedčení za 4. resp. 5. ročník v predmete odborná prax a čiastková známka za esej v predmete jazyková odborná príprava v anglickom jazyku. Žiaci získali Europass Mobility, účastnícky certifikát ADC College a certifikát o absolvovaní mobility vystavený Obchodnou akadémiou.

Mobility v zahraničí umožnili žiakom spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispeli k odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a poskytli im motiváciu do ďalšieho vzdelávania v podmienkach Európskej únie.

Poďakovanie patrí celému realizačnému tímu projektu: pani riaditeľkám Ing. Ľ. Pevnej, JUDr. Tomaníčkovej, vyučujúcim Ing. Cedzovej, Mgr. Ďuríkovej, Mgr. Eliášovej, Ing. Kochláňovej, Ing. Vartiakovi, PhD. a administratívnym pracovníčkam pani Baránkovej a Frývaldskej.

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.


Reakcie účastníkov mobility

Aké činnosti ste počas stáže vykonávali? Čo nové ste sa naučili alebo v čom ste sa zlepšili?

– Naučila som sa, že je dôležitá komunikácia so supervízorom a správne pochopenie zadanej úlohy. Prišla som na to, že nie je hanba sa radšej dvakrát spýtať ako nebyť si istá a spraviť to potom zle. Takisto netreba robiť veci naviac, ale splniť radšej na 100 % veci, ktoré mi boli dané.

– Zlepšila som sa veľmi v anglickom jazyku. Naučila som sa veľa ekonomických odborných pojmov.

– Naučila som sa komunikovať s klientmi, odpovedať na problémy zákazníkov, pracovať v tíme, byť trpezlivejšia a zlepšila som si znalosti anglického jazyka.

– Pracovala som v realitnej kancelárii. Naučila som sa lepšie komunikovať v anglickom jazyku, naučila som sa pracovať s rôznymi programami, ktoré využívala realitná kancelária, ale naozaj za najväčšie zlepšenie pokladám schopnosť komunikovať s ľuďmi v anglickom jazyku na rôzne témy a dokonca ku koncu pobytu som bola schopná aj poradiť v istých situáciách v práci.

– Zlepšila som sa v anglickom jazyku. Naučila som sa pracovať v kolektíve a spoznala som niektoré zahraničné doklady, ktoré na Slovensku nemáme.

– Pracovala som v Excel dokumentoch spolu s informáciami z interného systému, skenovala som dokumenty a následne ich prideľovala do správnych zložiek. Vypisovala obálky pre klientov, písala dokumenty. Naučila som sa samostatnosti.

– Vytváranie tabuliek v Exceli, práca s dokumentami, vyplňovanie tlačív… zlepšila som sa v odbornej angličtine a mala som možnosť vidieť, ako vyzerajú zahraničné faktúry a ďalšie dokumenty.

Aké skúsenosti boli pre Vás najdôležitejšie, negatívne i pozitívne?

– Negatívum pre mňa bolo, že som prišla do neznámeho prostredia. Veľmi pozitívne pre mňa bolo, že všetci vo firme sa správali milo a pomáhali mi.

– Pre mňa bola najdôležitejšia skúsenosť práca v tíme zloženom z ľudí z rôznych krajín. Negatívna skúsenosť bola možno práca priamo s klientami, ktorí občas nemali trpezlivosť.

– Komunikácia so zákazníkmi mi pomohla zlepšiť si plynulosť v angličtine. Naučila som sa rozumieť viacerým prízvukom ktorým som zo začiatku nerozumela.

– Najdôležitejšie pre mňa bolo komunikovať v angličtine. Možno by som uvítala trošku viac úloh ale rozhodne som bola spokojná. Úlohy, ktoré som dostala na vypracovanie mi boli vysvetlené a atmosféra vo firme bola vždy veľmi priateľsky naladená. Celkovo prax hodnotím veľmi dobre a rozhodne by som ju odporučila aj iným.

– Pozitívne bolo, že som sa naučila veľa nových fráz a zlepšila si výslovnosť anglických slov. Negatívne bolo, že som niektoré dni nepracovala v kancelárii, ale v kostole.

– Naučila som sa byt zodpovedná, nebáť sa, byt sebavedomá. Boli sme odkázaní sami na seba, vedieť vyriešiť problémy sami.

– Najdôležitejšia bola pre mňa komunikácia v cudzom jazyku a správne pochopenie úloh. Bola som jedna z tých, ktorým bola vybraná menej kvalitná firma. Alebo skôr to ani nebolo o kvalite firmy, ako o tom, že sme robili veľmi nudnú a stereotypnú prácu. Nevadí, beriem to ako veľkú skúsenosť a som rada, že som mohla byť tohto súčasťou a mala som vôbec možnosť sa do Anglicka dostať.

– Zlepšenie si cudzieho jazyka, naučenie sa, skúsenosti s realitkou, ale čo sú pre mňa negatívne aspekty, bolesti chrbta a aj očí lebo som presedela za počítačom v priemere 7 hodín.

– Niesť si zodpovednosť za všetko, čo vo firme robím a dávať si pozor na chyby.

– Ako pozitívnu vec vnímam zlepšenie v anglickom jazyku a menší strach komunikácie s ľuďmi v inom jazyku, ako mínus je pre mňa to, že som vykonávala stále tú istú činnosť 2 týždne.