Strojírenské fórum adresovalo vládě konkrétní požadavky na vzdělávání

čtvrtek 14. dubna 2016 · 0 komentářů

Dvoudenní konference Strojírenské fórum 2016, která se konala koncem března v Praze, se zúčastnilo na 200 představitelů průmyslových firem, odborné veřejnosti, ministerstev i představitelů veřejných a soukromých škol. Ti vznesli na vládu konkrétní požadavky, které je nutné realizovat pro zdárný rozvoj průmyslu a odborného školství.

Celý druhý den Strojírenského fóra byl věnován aktuálnímu a stále neuspokojivě řešenému tématu odborného školství, což samo o sobě dokazuje, jakou důležitost tomu průmyslníci přikládají a jak je problém nedostatku kvalitních technicky vzdělaných pracovníků opravdu pálí.

Podle Davida Vondráka ze sekce komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR potřebují firmy kromě kvalitních absolventů učňovských oborů v daleko větší míře kvalitní střední technické kádry s maturitou a ještě více je sužuje naprostý nedostatek kvalifikovaných technických inženýrů s dostatečnými nejen ryze odbornými, ale i tzv. měkkými dovednosti jako jsou cizí jazyky, schopnost pracovat týmově, řešit problémy. Na fóru často zmiňovaná nastupující čtvrtá průmyslová revoluce (tzv. Průmysl 4.0) navíc vyžaduje po absolventech střední a vyšší kvalifikační úrovně daleko větší interdisciplinární přesahy.

„Absolventy učňovských oborů podle našich průzkumů poptává přibližně 1/3 našich členských firem, střední kádry asi polovina našich členů a celé 2/3 naší členské základny shánějí vysokoškolsky vzdělané techniky,“ říká David Vondrák.

Podle zástupců firem a oborových svazů musí proto stát v souladu s potřebami českých strojírenských firem také intenzivně prosazovat řízenou ekonomickou migraci za účelem získávání zahraničních zaměstnanců do potřebných (nedostatkových) profesí.


Ze závěrů Strojírenského fóra 2016

Restrukturalizované a moderní technické školství

– Z národních i z evropských zdrojů musí být podporováno rozšiřování polytechnické výchovy v mateřských a základních školách vč. podpory zájmového technického vzdělávání a získávání manuálních dovedností.

– Změnou legislativy musí stát podpořit přímé zapojení zaměstnavatelů do výuky na principech duálního vzdělávání. Pro přímé spojení výuky a praxe je nezbytné státem podporovat vytvoření funkčních partnerství středních a vysokých škol a podniků, včetně zakládání podnikových odborných škol.

– Kapacity jednotlivých typů a oborů středního vzdělávání musejí odpovídat očekávanému uplatnění absolventů na trhu práce při zachování jejich vzájemné prostupnosti. Požadujeme vytvoření systému předvídání kvalifikačních potřeb jak na celostátní, tak regionální úrovni. Kapacity jednotlivých oborů v oblasti středního vzdělávání je nutné nastavovat podle výhledů (predikcí) potřebného množství absolventů.

– Žádoucí je zvýšení profesní orientace vysokoškolských programů vycházející z novely vysokoškolského zákona, a to zejména v oblasti praxí studentů na reálných pracovištích a zapojení expertů z praxe do výuky.

– Průmysl 4.0 klade zvýšené požadavky na kvalitu, znalosti a dovednosti absolventů středních i vysokých škol – navrhujeme proto vytvoření národního rozvojového programu na podporu oborů, které se z hlediska nastupující čtvrté průmyslové revoluce jeví jako klíčové.

– Financování vysokých škol by mělo respektovat prognózy a požadavky trhu.


Komentář k záměrům si můžete přečíst ZDE.