Vzdělávání podporuje vzájemnou důvěru

čtvrtek 6. června 2019 · 0 komentářů

Andreas Schleicher na vzdělávacím blogu OECD představuje novou zprávu OECD věnovanou tomu, jaký význam má vzdělávání pro budování vzájemné důvěry mezi lidmi v různých zemích.

Zdroj: Magazín Perpetuum 16. 6. 2015

Zpráva je založena na výsledcích šetření o dovednostech dospělých PIAAC 2012. Míra vzájemné důvěry je nejvyšší ve skandinávských zemích a nejnižší v České republice, Estonsku, Itálii a Slovenské republice.

Nízká úroveň důvěry ve společnosti se prohlubuje s rostoucími majetkovými rozdíly, naopak žádný vliv na ni nemá přítomnost imigrantů. Společnosti s vyšší úrovní vzdělanosti se rovněž těší vyšší úrovni vzájemné důvěry mezi lidmi.

Role vzdělávání pro budování důvěry spočívá v tom, že vzdělanější lidé věří, že dokážou rozpoznat lidi a instituce důvěryhodné od nedůvěryhodných. Zpráva poukazuje na to, že vzdělávací systémy, které nejsou inkluzivní, nejenom brzdí sociální a ekonomickou mobilitu obyvatel, ale jsou také překážkou sociální soudržnosti a budování důvěry mezi různými skupinami lidí. (1456)