Mezinárodní vzdělávací projekt InnoSchool

středa 24. dubna 2019 · 0 komentářů

Liberecké inovační centrum je vedoucím partnerem mezinárodního vzdělávacího projektu InnoSchool, na kterém v České republice spolupracuje s Libereckým krajem. Cílem projektu InnoSchool je podpora podnikatelské kultury za pomoci inovativního vzdělávacího systému.


Mapování vzdělávacích potřeb zapojených regionů

Projekt si klade za cíl vyvinout vysoce inovativní vzdělávací systém (ILS), který bude atraktivní pro studenty středních škol, bude mít vliv na vzdělávací osnovy a tím posílí podnikatelského „ducha“ společnosti v dunajském regionu. Pro dosažení těchto požadavků bude nový vzdělávací systém postaven na intenzivním průzkumu. Partneři projektu InnoSchool provedli regionální průzkumy zaměřené na zmapování územně vzdělávacích rámců, pod úzkou koordinací Vienna Board of Education (partner projektu).

V 9 evropských zemí (Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Moldavsko) proběhlo průzkumné šetření s ohledem na současnou integraci podnikání do učebních osnov na středních školách. Mapování vzdělávacích rámců umožňuje projektovým týmům pochopit klíčové aspekty, vzdělávací kontexty a obsah ovlivňující definici konceptu vzdělávacího systému InnoSchool (ILS).

Během šetření jsme se zaměřili především na tyto informace:
– územní rozdíly v autonomii škol a svoboda volby učitelů,
– slučitelnost s učebními osnovami,
– dostupnost zdrojů ve školách a studentů, atd.


Závěry a klíčové body pro vývoj a implementaci ILS


Podle Strategie celoživotního učení byly zahájeny nové iniciativy, jejichž cílem je realizace vzdělávání v oblasti podnikání jako klíčovou kompetenci ve školách. V současné době již byly na několika územích učební osnovy upraveny, nebo jsou v současné době přizpůsobeny tak, aby podpoře podnikání byla poskytnuta větší důležitost a byla podporována na různých úrovních vzdělávání.

– Obsah ILS a výsledky učení musí být silně koordinovány s osnovami, nikoli naopak,
– vývoj jednoho celkového balíčku vhodného pro všechny (regiony, typy škol, úrovně škol, učební osnovy). Podmínkou ILS je jeho flexibilita a individuální přizpůsobitelnost,
– Cílem je umožnit využívání ILS co největšímu počtu studentů.

Zjistěte více o průzkumu InnoSchool zaměřeného na mapování vzdělávacích potřeb.


Spuštění konceptu InnoSchool v zúčastněných zemích

Projekt InnoSchool řeší potřebu změny systému na podporu slabé podnikatelské kultury a nízké angažovanosti v sociální inovaci a podnikání. Jeho obecným cílem je posílit sociální inovace a podnikatelského ducha studentů středních škol vytvořením a zavedením vysoce inovativního vzdělávacího systému.

Projekt InnoSchool je výsledkem mezinárodní spolupráce, která vychází ze shody zúčastněných stran, že budoucí environmentální, sociální a ekonomické výzvy mohou řešit ty podniky, které budou založeny a vedeny současnými studenty středních škol.

Důležitým krokem k vytvoření povědomí o projektu InnoSchool, jeho cílech a připravovaných aktivitách bylo zahájení veřejných akcí. První veřejná akce, na které byl představen koncept projektu InnoSchool veřejnosti, se konala v Liberci 27. září 2018, jelikož vedoucím partnerem tohoto projektu je liberecké inovační centrum DEX Innovation Centre. Akce se zúčastnilo více než 40 účastníků z České republiky i ze zahraničí a jednalo se především o zástupce vzdělávacích institucí, politických orgánů, organizace pracující s lidmi se sociálními potřebami a další. Během této akce hovořili zajímaví hosté o motivaci studentů středních škol k sociálnímu podnikání, ale také o současném vzdělávacím systému a využívání digitálních technologií k výuce na školách. Stejně jako v České republice pak podobným způsobem zahájili projekt partneři i ve všech dalších zapojených zemích.

Chcete-li se dozvědět více o koncepci Spuštění InnoSchool v zúčastněných zemích a počátečním dopadu, klikněte ZDE.


Další kroky v projektu InnoSchool

V současné době se tým partnerů projektu InnoSchool zaměřuje na několik výstupů:

1. Cíle a základní koncepce ILS jsou diskuse o strategickém dopadu našeho vzdělávacího systému konkrétně na teoretické přístupy, dlouhodobý dopad a přínosy ILS, výzvy na vzdělávací systém, klíčové kompetence pro celoživotní učení a podnikatelské myšlení. Zvýšená pozornost je navíc věnována strategickému rámci ILS: struktura, výsledky učení, měření a pilotní realizace.

2. Proces vývoje herního návrhu: klíčovým prvkem ILS je „seriózní hra“.
¨
3. Zapojení účastníků do teritoriálních poradních skupin zastupujících relevantní zúčastněné strany, které poskytnou zpětnou vazbu k prosazení koncepce ILS. Každá poradní skupina se bude skládat z 10 účastníků: tří učitelů a tří studentů středních škol (nezúčastněných na pilotním projektu), jednoho politického orgánu, dvou zástupců nevládních organizací působících v sociálních službách a jednoho obchodního zástupce.


Vojtěch Jíra
Projekt manažer
DEX Innovation Centre