Jana Hrubá: Proč „světem obchází strašidlo matematiky“?

pondělí 19. března 2018 · 0 komentářů

Předseda Václav Klaus ml. pozval na poslední školský výbor PS 14. 3. představitele Jednoty českých matematiků a fyziků, jak posléze řekl, „ctihodné pány profesory, kteří přinesli závan vědeckého přístupu.“ Jejich vystoupení bylo zaměřeno k výuce matematiky na základních a středních školách. Přinášíme některé myšlenky z jednání.

Hlavní část informace JČMF přednesl RNDr. Jiří Rákosník. Byla to kritika Hejného metody, kterou označil jako nebezpečný experiment. V únoru pořádala Jednota konferenci s diskusí o této metodě. Touto metodou se dnes učí na 750 školách, což považuje za „nasazení neověřeného léku“. Na konferenci to učitelky obhajovaly, protože metodě věří, což je nebezpečné. Připravuje se podle ní nová generace učitelů. Ocenil výrok prof. Štecha, že škola je poslední možnost, kdy se člověk může vyrovnávat se stresem v bezpečném prostředí.

Prof. RNDr. Pavel Pudlák doplnil, že výuka matematiky musí být pro nadané žáky zajímavá. Citoval výrok z článku v Hospodářských novinách, že děti mají Hejného matematiku rády – řekl, že nejde o matematiku, ale o metodu.

Prof. RNDr. Vlastimil Dlab zdůraznil, že klesající úroveň matematiky se týká škol všech stupňů. Proběhla již spousta diskusí, jaké jsou příčiny a jak to odstranit, ale výsledky žádné. Diskutující nevidí, nebo nechtějí vidět nedostatečnou přípravu budoucích učitelů. Mnoho učitelů na školách nemá potřebnou kvalifikaci a nadělají víc škody než užitku. Učitelé neumí odpovídat na dětské otázky. Světem obchází strašidlo matematiky, což využívají spasitelé a předkládají nové metody. Důkladné testování těchto metod je naprostou nutností. Zdůraznil, že žádné dítě, žádný učitel ani žádná škola by neměli být nuceni k výuce novými, objektivně nevyhodnocenými metodami. Vyhodnocení by měl podle něho provést CERMAT.

Mgr. Václav Klaus (ODS) potvrdil, že nové alternativní metody jsou někdy zaváděny násilím proti vůli učitelů. Kurikulum bylo upraveno jako shluk témat, podle toho, co učitel ovládá nebo neovládá. Úroveň studentů klesá, čtvrtina matematiku neovládá. Matematika je méně oblíbená než dříve. Souhlasil, že Hejného metoda nebyla ověřena. Srovnání České školní inspekce dopadlo jako neutrální. Měl by se udělat seriozní výzkum.


Z diskuse

Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. (KDU-ČSL) mj. řekl, že technologie se překotně mění, ale 30 let se řeší stejný problém. Přísně vědecky, ale stále nevíme jak. O studium matematiky není zájem – na Pedagogické fakultě UK se slučují katedry M, Fy a Ch. Nemělo by se rušit to, co aspoň trochu motivuje.

Doc. Antonín Staněk, Ph. D. (ČSSD) upozornil, že problém není jen v matematice. Měli bychom hledat kořeny problému. V přípravě učitelů politici a odborníci nedokázali uhájit souvislé pětileté studium. Učí se takové předměty, aby se někdo uživil, na úkor didaktik. Předmětové metodiky a didaktiky jsou podceňovány a posunuly se až do magisterského studia. Učitelé z praxe, kteří je učili, museli odejít, protože neprodukovali vědu (učebnice nejsou za ni považovány). Omezily se hodiny praxí. Vyučující (asistenti a docenti) většinou nikdy ve školách neučili. Sklízíme trpké ovoce. Navrhl vyvolat jednání s Akreditačním úřadem a fakultami připravujícími učitele.

Mgr. Kateřina Valachová (ČSSD) je proti rétorice očerňující frontální výuku a tradiční školství. Souhlasila, že v matematice jsou horší výsledky. Zavedení povinné maturity z matematiky nás nespasí, ale je to uzlový bod. V územích se zavádějí metodické kabinety matematiky, češtiny a cizích jazyků. Hejného metoda může být úspěšná na 1. stupni, ale neexistuje efektivní návaznost na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF, potvrdil, že školská výuka matematiky zaostává. Některé partie by se měly potlačit, jiné rozšířit (finanční matematika). Na fakultách by měli působit nejlepší učitelé ze ZŠ a SŠ. Velkou chybou bylo zrušení osnov – nebylo žádné vyhodnocení, co RVP přinesly. Děti mají rády ne matematiku, ale hodiny matematiky, protože si hrají. Současný problém na vyšších stupních je bojovat s nudou, proti lenosti a nezodpovědnosti, které způsobuje přebytek míst na SŠ a VŠ.

Předseda Klaus ml. na závěr navrhl usnesení, že školský výbor bere na vědomí informace zástupců JČMF, požaduje, aby se výuka matematiky stala jednou z priorit a aby stát (MŠMT, ČŠI) zajistil seriozní výzkum alternativních metod. Odmítl doplnit návrh, že klíčová je příprava budoucích učitelů, protože to není ústřední teze – předmětem jednání výboru byla výuka matematiky. Poslankyně Valachová navrhla úpravu „vyhodnotit dopad metod tradičních i alternativních“.

Pouze poslanec ing. Lukáš Bartoň, Ph. D. (Piráti) namítl, že výbor slyšel pouze jednu stranu a měl by tedy jen vzít informace na vědomí.

V závěrečném hlasování o usnesení bylo 13 poslanců pro (jakou verzi? – nebyl přečten upravený text), 4 se zdrželi.

Co myslíte, je naděje, že se něco stane se „strašidlem matematiky“?

Jana Hrubá