Karel Vašíček: Jazyk matematiky – recenze

sobota 22. listopadu 2014 · 0 komentářů

Autor knihy, profesor na katedře matematiky Stanfordské univerzity Keith Devlin, se snaží přiblížit zvídavým čtenářům podstatu matematiky. Jak se tvrdí v knize, v roce 1900 bylo možno shrnout matematické znalosti do 80 knih, dnes jsou to statisíce. Keith Devlin prokázal široké znalosti a nesporný literární i popularizační talent.

Keith Devlin: Jazyk matematiky. Jak zviditelnit neviditelné, Dokořán a Argo, 2. vydání, 344 stran, 389 Kč.

Kniha je rozdělena do osmi kapitol, má předmluvu, úvod, rejstřík a barevné přílohy. Úvod patří právem starověké matematice, tedy Pythagorovi, Eukleidovi a jeho Základům a prvočíslům. Samostatné kapitolky patří Gaussovi a Fermatovi. Myslím, že pro širší veřejnost bude těžko stravitelný hlavně způsob výkladu Aristotelovy logiky nebo Booleovy logiky. V podkapitole o Kurtu Gödelovi mohl překladatel uvést, že se tento jeden z nejvýznamnějších světových matematiků 20. stol. narodil v Brně.

Pěkný je výklad integrálního počtu a součtu nekonečné řady, trochu naivní mi připadá charakteristika inverzní funkce jako funkce, která původní funkci anuluje. V části, kde se autor zmiňuje o limitě a Karlu Weierstrassovi a Augustinu Cauchymu, mně chybí informace o českém matematikovi Bernardu Bolzanovi, který k rozvoji moderní matematiky významně přispěl, nebo tuto informaci mohl doplnit český překladatel.

V další kapitole o geometrii překladatel v podkapitole o projektivní geometrii přeložil pojem, který se v češtině označuje jako dvojpoměr, jako křížový poměr. V kapitole o teorii grup pak používá pojem polynomiální rovnice, ta se běžně označuje jako algebraická rovnice. Nejzajímavější pro mě byla část o topologii, kde kromě zmínky o teorii grafů je také zmíněna teorie uzlů, kterou jsem do té doby neznal. Poslední dvě kapitoly jsou o teorii pravděpodobnosti a vesmíru potažmo fyzice.

Matematika nám dává oči, kterými můžeme spatřit to, co by našemu zraku zůstalo jinak skryto, píše se na zadní straně obálky knihy. I když kniha většinou nejde za hranici počátků vysokoškolského kurzu matematiky, je užitečná, protože čtenáře seznamuje s historii jednotlivých matematických myšlenek. Co mně však chybělo, byl seznam použité literatury.

Kniha nedávno vyšla ve druhém vydání.

RNDr. Karel Vašíček
www.mathpublishing.eu


Knihu si můžete objednat ZDE.

Dělící čárou je dosažení univerzitního vzdělání

pátek 21. listopadu 2014 · 0 komentářů

Studie dvou britských psychologů a jejich holandského kolegy se zabývá významem dosaženého stupně formálního vzdělávání pro postavení lidí ve společnosti a vlivem vzdělávání na postoje a názory lidí, jejich životní situaci a zdraví.

Zdroj: Scio 15. 10. 2014


Výzkumníci pracující s daty z Velké Británie i s daty mezinárodními hovoří o „vzdělanostním efektu“.

Ve své studii ukazují pět významných aspektů vzdělanostního efektu:

1. Vyšší dosažený stupeň vzdělávání je spojen s lepší životní situací (wellbeing), lepším zdravím, vyšší mírou sociální důvěry, větším zájmem o politiku, nižším politickým cynismem a méně nepřátelskými postoji vůči imigrantům a etnickým minoritám.

2. Vzdělávání predikuje tyto výstupy silněji než výše příjmu nebo postavení v zaměstnání kromě ukazatele zdraví a životní situace – znamená to, že pouze zaměření na výši příjmu nemůže postihnout procesy vedoucí k sociálně ekonomické nerovnosti.

3. Vzdělanostní efekt je stabilní už nejméně po období 25 let (1986–2011), se zvyšující se nerovností příjmů však mohou i ony začít hrát významnější roli.

4. Většina těchto účinků vzdělávání je spojena s dosažením univerzitního vzdělávání – to se jeví jako dělicí čára v současné společnosti.

5. Vzdělanostní efekt nemizí, když lidé stárnou – naopak rozdíl v míře sociální důvěry se prohlubuje.

Autoři se pokoušejí hledat příčiny těchto jevů a jako možnou příčinu uvádějí skupinovou identitu lidí spokojených se svým vzděláním, a naopak identitu lidí nespokojených s dosaženým vzděláním.

Studie ukazuje, že vzdělávání je základem rozdělení společnosti a významně ovlivňuje nejen životní příležitosti, ale i široký okruh společenských postojů. V zájmu společnosti je proto zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Původní text najdete ZDE.

Petr Matějů, Petra Anýžová: Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce – srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC

čtvrtek 20. listopadu 2014 · 0 komentářů

Studie si kladla za cíl přispět k osvětlení role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce v různých sociálně-ekonomických kontextech, konkrétně ve skupinách zemí lišících se orientací na inovační potenciál a jeho ekonomické zhodnocování, otevřeností a dynamikou terciárního vzdělávání, flexibilitou trhu práce a genderovou rovností.

The Role of Human Capital in Labor Market Outcomes: A Comparative Study of Six European Nations Participating in Project PIAAC.

Petr Matějů a Petra Anýžová
Institut pro sociální a ekonomické analýzy a Vysoká škola finanční správní, Praha.


Stručné shrnutí výsledků

Základní analytickou strategií bylo s využitím unikátního šetření OECD PIAAC zaměřeného na kompetence dospělých porovnat význam měřených kompetencí v úspěchu na trhu práce v šesti evropských zemích, jmenovitě v České republice, Slovensku a Polsku na jedné straně, a v Belgii, Dánsku a Nizozemsku na straně druhé. Jde o země, které se – kromě historického kontextu (postkomunistické země vs. vyspělé demokracie) – umísťují na opačných pólech výše zmíněných kontinuí: inovační potenciál, dynamika terciárního vzdělávání, flexibilita pracovního trhu a genderová rovnost.

Celý text shrnutí včetně grafů si můžete stáhnout ZDE.

Návratnost investicí do vzdělání – konference Lidský kapitál a investice do vzdělání

středa 19. listopadu 2014 · 0 komentářů

Dne 4. listopadu 2014 se v Praze konala mezinárodní část 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání pod názvem Investments in HumanCapital pořádaná společně Vysokou školou finanční a správní (VŠFS), CERGE-EI a Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA).

Hlavním tématem konference byla návratnost investic do vzdělání a zhodnocování lidského kapitálu na trhu práce. V centru zájmu účastníků byla návratnost investic do vzdělání v České republice v mezinárodním kontextu.

V úvodním vystoupení světově známý ekonom školství a vzdělávání prof. George Psacharopoulos seznámil účastníky s fascinující historií výzkumu návratnosti investic do lidského kapitálu. Jedním z významných zjištění je, že nejvýnosnější jsou investice do lidského kapitálu v co nejnižším věku. Osvětlil, jaká vodítka teorie lidského kapitálu již desítky let dává vládám, jakým způsobem mají i nemají vzdělanost svých zemí podporovat.

V dalších příspěvcích předních českých, amerických a tchajwanských sociologů a ekonomů byly prezentovány výsledky srovnávacích výzkumů vlivu vzdělání a kompetencí na výdělky uskutečněných v rámci projektu „Dostupnost a heterogenita návratnosti vysokoškolského vzdělání“ podpořeného Grantovou agenturou České republiky.

Z hlavních závěrů, které na konferenci zazněly, vybíráme:

a) vliv měřených kompetencí na příjem je výrazně slabší v zemích střední Evropy (Česko, Polsko, Slovensko) než v inovačně orientovaných evropských ekonomikách (Dánsko, Belgie, Nizozemsko), přičemž nejhůře je na tom z tohoto hlediska Česká republika, kde byl navíc zjištěn největší vliv pohlaví (v neprospěch žen);

b) pozorovaná výnosnost vysokoškolského vzdělání je do jisté míry pouze zdánlivá, hlavně v zemích, kdy je či v minulosti byl přístup k vysokoškolskému vzdělání vysoce selektivní, jako například v České republice a na Slovensku

Česká část 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání se bude konat 5. prosince 2014 v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní.

Více podrobností naleznete ZDE.

Jak je možné vést žáky k odpovědnosti za vlastní učení

úterý 18. listopadu 2014 · 0 komentářů

Na střední škole v americkém Pittsfieldu ve státě New Hampshire probíhá už třetím rokem experiment, který uvádí do praxe princip výuky soustředěné na žáka (student-centered learning).


Jak je možné vést žáky k odpovědnosti za vlastní učení

Zdroj: Scio 29. 10. 2014

Škola má 260 žáků a více než polovina z nich má nárok na obědy zdarma, jsou tedy ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Výuka probíhá převážně ve formě diskuzí mezi žáky moderovaných učiteli, ve formě individuálních projektů a skupinové práce. Tradiční známkování bylo nahrazeno rubrikami pro kompetence, kde jsou specifikovány dovednosti a znalosti, které má student zvládnout. Stupnice hodnocení je od 1 do 4, stupeň 2,5 označuje osvojení dané kompetence.

Žáci mají možnost hlubšího studia prostřednictvím online kurzů, absolvováním kurzu mohou získat kredit pro příští vysokoškolské studium. Žáci jsou zapojeni do programu Extended Learning Opportunities (ELO, více o rozšířených příležitostech k učení dále), který jim umožňuje získat kredity i za praxi v oboru jejich zájmu. Žáci spolurozhodují o tom, jak se budou učit či jak dlouhý čas věnovat určitému tématu, což je vede k odpovědnosti za vlastní učení.

Původní text si můžete přečíst ZDE.


Rozšířené příležitosti k učení (ELO)

Zdroj: Scio 8. 10. 2013

Ch. Sturgis, autorka knih o různých aspektech vzdělávání a propagátorka konceptu vzdělávání založeného na kompetencích (competency education), se zamýšlí nad propojením vzdělávání založeného na kompetencích a aktivit označovaných jako rozšířené příležitosti k učení („expanded learning opportunities“ ELO). Rozšířené příležitosti k učení zahrnují všechno od odpoledních klubů pro žáky, zájmové kroužky a programy, aktivity vedoucí k získání odznaků (badges), učení se online, komunitní služba, sportovní a umělecké aktivity až po získávání zkušeností pro budoucí zaměstnání, stáže apod.

Autorka uvádí pět základních rysů vzdělávání založeného na kompetencích:

1. žáci postupují dále v učení, když prokáží zvládnutí určité dovednosti,
2. kompetence zahrnují explicitní, měřitelné a přenositelné cíle vzdělávání, se kterými se žáci mohou ztotožnit,
3. hodnocení působí jako smysluplná a pozitivní zkušenost,
4. žákům je poskytnuta včasná podpora při učení, která je individuální a podle jejich potřeb,
5. očekávané výsledky vzdělávání kladou důraz na kompetence, které zahrnují aplikaci a tvorbu znalostí spolu s rozvojem důležitých dovedností.

Aktivity v rámci rozšířených příležitostí k učení (ELO) pomáhají žákům získat dovednosti, které využijí v kompetenčním vzdělávání:

1. naučit se učit se – vytrvalost a dovednost učit se z chyb lze získat ve sportu i ve třídě,

2. společný jazyk – žáci musí vědět, co po nich chceme, potřebují pochopit, že kompetence zahrnují mnohem více než jen předmětové znalosti, uvědomí si, že si sami mohu definovat, jakou dovednost potřebují zvládnout, je třeba jim nabídnout další perspektivu – např. v rámci ELO,

3. jemné rozlišení a různé moduly v kompetenčním vzdělávání umožňují využití doplňujících dílčích aktivit ELO,

4. získávání hlubokých znalostí – svět mimo školní třídu poskytuje mnohem širší možnosti,

5. odznaky (badges) mohou podpořit rozvíjení užitečných dovedností a představovat motivaci k učení.

Původní text najdete ZDE,

Stanislav Červenka: DOKUMENTY 46. Angažované učení v praxi

pondělí 17. listopadu 2014 · 0 komentářů

Jednou z prvních knížek, které jsme v roce 1993 vydali v Agentuře STROM, byla publikace zakladatele PAU Stanislava Červenky „Učit se. Učit se? Učit se! aneb Angažované učení v praxi“. Principy tohoto pedagogického přístupu jsou platné a moderní i dnes. Zájemci si nyní mohou text přečíst i po letech, připojujeme ho ke stažení.


Autorovo vysvětlení pojmu „angažovaný“:

Přátelé angažovaného učení? Co vás to napadlo za nemožný název?" (Redaktorka jisté nepříliš významné tiskoviny)

Nejprve si dovolím podotknout – „angažovaný“ není slovo sovětského, nýbrž francouzského původu!!!

Tato poznámka je určena především těm, kteří se čas od času, stejně jako výše citovaná paní redaktorka, pozastavují nad použitím tohoto termínu. Pozastavují se nejspíše proto, že u nich pravděpodobně vyvolává nepříjemné asociace. Slovo samotné je ovšem naprosto bez viny.

„Angažovanost“ je obvykle překládána jako „osobní, činná účast“, případně „aktivní zájem na něčem“. V tomto smyslu je pojem vysvětlován i ve Slovníku cizích slov Lumíra Klimeše (SPN, Praha 1981).

Dovolím si tedy uvést charakteristiku pojmu „angažované učení“ tak, jak jsem se ji sám pokusil formulovat. Naprosto neodborně, možná značně subjektivně. Jsem člověk z praxe, nikoliv teoretik. Mým definicím může mnoho chybět, jak po odborné, tak po formální stránce. Věřím však, že následující charakteristika bude dostatečně srozumitelné a výstižná.

Angažované učení je takový typ výchovně vzdělávací činnosti, kdy dítě má samo potřebu poznávat, učit se a tedy i vzdělávat. Vše na základě dobrovolnosti, bez jakéhokoliv donucení či jiného způsobu negativní motivace.

Angažované učení nemusí být pochopitelně vázáno pouze na školní práci, jeho využití v podmínkách škol se však přímo nabízí.

A pokud se žák z vlastní vůle chce angažovat pro splnění určitých výchovně vzdělávacích cílů, pokud se chce skutečně angažovat pro dobrou práci ve škole a ví, že tato práce má pro něho samého smysl, pak jsou výsledky takové práce nesrovnatelně lepší, než při tradičním způsobu učení a vyučování.

Při aplikaci angažovaného učení je pak nejen zbytečně žáka hodnotit klasickými školskými známkami, ale zkoušení a klasifikace jsou v takovém případě dokonce škodlivé.

Hodnocení je ovšem nesmírně významnou složkou celého systému naši práce. Nikoliv ovšem hodnocení ve své zvulgarizované podobě, jak jej známe z většiny našich škol.

Což o to, z naších škol ovšem známe i další, nepříliš povzbudivé skutečnosti. V následující kapitole se pokusím uvést některé z nich a posléze si dovolím rovněž naznačit způsoby řešení. Věřím, že způsoby dostatečně účinné…


Obsah knihy

1 . Úvod
2. Angažované učení
3. Kritika tradičního pojetí vzdělávání
4. Což takhle další transformaci školství?
5. Co tedy je vnitřní školská reforma?
6. Principy angažovaného učení
7. Proč, kdy a jak

8. Aplikace principů angažovaného učení v běžné práci školy
8.1. Princip samostatného myšlení a kolektivní spolupráce
8.2. Princip angažovanosti a zodpovědnosti za svěřené úkoly
8.3. Princip uplatnění pozitivní motivace
8.4. Princip dobrovolnosti a uvědomělé tvořivé činnosti
8.5 Princip pochopení učiva všemi žáky
8.6 Princip řešení náročných problémových úkolů
8.7. Princip převahy kladného hodnocení
8.8. Princip respektování osobnosti
8.9. Princip funkčního využívání méně obvyklých pedagogických situací
8.10. Princip otevřeného systému výchovy a vzdělávání

9. Zkusme projektovou výuku
10. Plánování a přípravy
11. Několik poznámek k řídicí práci
12. Kudy a jak dál?
13. Pojďte k nám do třídy!
14. Literatura
15. Přílohy


Text publikace si můžete stáhnout ZDE.

Digitalizovala Kateřina BrožováDalší díly seriálu:
DOKUMENTY 1. Mozaika pedagogického hnutí
DOKUMENTY 2. První forma aktivit – Občanská fóra
DOKUMENTY 3. Občanská fóra pedagogických pracovníků
DOKUMENTY 4. Zahájení diskuse oborníků a vznik NEMES
DOKUMENTY 5. Pedagogický svaz – myšlenka profesní komory?
DOKUMENTY 6. Pedagogické iniciativy jako „angažované sardinky“
DOKUMENTY 7. Pedagogická unie jako první reprezentace iniciativ
DOKUMENTY 8. Podaří se ovlivnit „rychlonovelu“ školského zákona?
DOKUMENTY 9. Lze zbavit naše školství šedivé uniformity?
DOKUMENTY 10. Pojetí žáka a jeho postavení ve škole
DOKUMENTY 11. V NEMES se pracovalo týmově
DOKUMENTY 12. Šíře problémů zachycená v tezích pracovních skupin NEMES
DOKUMENTY 13. NEMES diskutuje v Brně o reformě vzdělávání
DOKUMENTY 14. Jak nedělat reformu. K metodologii projektu školské reformy z roku 1976
DOKUMENTY 15. Odlišnosti v základu. Náměty k metodologii současných vzdělávacích projektů
DOKUMENTY 16. Reforma školské reformy 1
DOKUMENTY 17. Reforma školské reformy 2
DOKUMENTY 18. Nedorozumění ministra Vopěnky s učiteli
DOKUMENTY 19. Drama vztahů na školách – výměna ředitelů
DOKUMENTY 20. Kdo bude spravovat školy? Boj o odvětvové řízení
DOKUMENTY 21. Demonstrující učitelé
DOKUMENTY 22. Dozvuky demonstrace
DOKUMENTY 23. Studie NEMES „Svoboda ve vzdělání a česká škola“
DOKUMENTY 24. Návrhy transformace vzdělávání
DOKUMENTY 25. Stavební kameny programu IDEA pro české školství
DOKUMENTY 26. Jak si autorské týmy představovaly transformaci 1
DOKUMENTY 27. Jak si autorské týmy představovaly transformaci 2
DOKUMENTY 28. Mají se podílet na přípravě reformy především učitelé?
DOKUMENTY 29. První časopis učitelů – Učitelský list
DOKUMENTY 30. Jak vedl ministr Vopěnka diskusi nad návrhy transformace
DOKUMENTY 31. Vopěnkův První krok – ale kam?
DOKUMENTY 32. Dost bylo Vopěnky!
DOKUMENTY 33. Vyčistit Augiášův chlív se nepodařilo
DOKUMENTY 34. Standa Červenka neznámkuje
DOKUMENTY 35. NEMES se orientuje na transformaci přímo ve školách
DOKUMENTY 36. Vznikl klub Přátel angažovaného učení (PAU)
DOKUMENTY 37. Jak učí (tedy učil) Standa Červenka
DOKUMENTY 38. Jak vypadá naše dnešní škola: jako dříve nebo se mění? Výsledky práce dílny NEMES
DOKUMENTY 39. Pojmy transformace
DOKUMENTY 40. Odlišné představy o transformaci vzdělávání
DOKUMENTY 41. Spor o realizaci transformace a představa NEMES
DOKUMENTY 42. Členové NEMES a PAU se učí a pracují na projektech
DOKUMENTY 43. Klub přátel alternativního školství Olomoucko
DOKUMENTY 44. Standa, Zdeněk a Ondra o minulosti, ale i o současnosti
DOKUMENTY 45. Založení Učitelských listů

NÁRODNÍ GALERIE: aktuální výstavy a kompletní program – AKTUALISOVÁNO

· 0 komentářů

Dovolujeme si vás pozvat na výstavy, doprovodné programy, programy pro děti a rodiny s dětmi a další akce.


Kompletní program: listopad a prosinec 2014

Kompletní program Národní galerie na listopad si můžete stáhnout ZDE, na prosinec ZDE.

Přehled všech probíhajících výstav najdete též ZDE.

Připravované výstavy najdete ZDE.

Nabídku všech programů pro školy najdete ZDE.


Výstava Drak se probouzí – současné inspirace východoasijským uměním

Palác Kinských, do 23. 11. 2014

Drak je jedním z ústředních symbolů východoasijské kultury, je obdařen kladnou (jangovou) energií a tvořivou silou. Proto se stal i symbolem výstavy, která ve třech různých výstavních prostorách paláce Kinských představuje výběr z tvorby současných českých i východoasijských umělců žijících v České republice, inspirovaných ve své tvorbě starým východoasijským uměním i současnou japonskou popkulturou. Pozornost je věnována střední a mladší umělecké generaci a dílům, která vznikla po roce 2000.

Na výstavu v Konírně paláce Kinských navazují intervence současných umělců v rámci stálé expozice asijského umění v 1. patře paláce Kinských, které vznikly na základě přímé nebo volné inspirace starým východoasijským uměním ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze.

Součástí výstavy je také skupinová instalace ve výstavním sále ve 2. patře expozice paláce Kinských, která se s určitou humornou nadsázkou inspiruje konceptem klasických orientálních salonů, jak je známe z mnoha českých zámků nebo paláců.

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Fluxus. Evropské festivaly 1962–1977

Veletržní palác, do 4. 1. 2015

Výstava je koncipována jako interaktivní prezentace, která diváka živě provede dějinami Fluxu, a to prostřednictvím dokumentace 32 významných Fluxových festivalů. Představuje současně digitální archiv, přístupný návštěvníkům prostřednictvím iPadu.

Projekt vznikl za mezinárodní spolupráce historiků umění z celé Evropy a je stále aktualizován a rozšiřován. Součástí výstavy jsou také akce „Do-it-yourself", jež může návštěvník sám aktivně provést dle Fluxových návodů

Více ZDE. Fotografie z výstavy ZDE.


Výstava Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně

Salmovský palác, do 25. 1. 2015

Sbírka umění 19. století Národní galerie v Praze ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec připravila soubornou výstavu malíře Josefa Führicha (1800–1876). Výstava se tak stává první soubornou prezentací tvorby tohoto vynikajícího umělce, představitele náboženské malby u nás.

Führich se narodil v Čechách, avšak od 30. let 19. století působil ve Vídni, kde završil svou kariéru jako profesor vídeňské Akademie. Výstava v několika celcích ukazuje proměny jeho tvorby od mládí, stráveného v severních Čechách, přes působení v radikálních romantických kruzích v Praze a pobyt v nazarénském kroužku v Římě až po návrat do Čech. Naznačuje také vývoj jeho vrcholného díla, kdy po roce 1834 působil ve Vídni.

Poprvé je také Führichovo dílo zařazeno do kontextu české malby 19. století a nově zhodnoceno (regionalismus a vazby k rodnému kraji, náboženská malba a nazarenismus, nová zbožnost, obnova monumentální malby, radikální romantika, grafické cykly a vztah k literatuře, reprodukční média a šíření uměleckých děl a vzorů).

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Giovanni Battista Piranesi (1720–1778)

Clam-Gallasův palác, do 1. 2. 2015

Rozsáhlá výstava představí dílo jedné z nejvýraznějších postav světové grafiky. Ve své době byl italský umělec, architekt, designér a archeolog Giovanni Battista Piranesi obdivován zejména jako vedutista oslavující krásu antického i soudobého Říma. Velkou pozornost však poutá také jeho fascinující cyklus Carceri (Žaláře), jehož zneklidňující atmosféra a uhrančivá expresivita uchvátily i takové velikány jako byl Victor Hugo, Aldous Huxley, francouzští surrealisté či Marguerite Duras.

Výstava představí Piranesiho tvorbu v celé její šíři. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, spolu se zmíněnými vedutami a listy ze souboru Carceri, alba věnovaná antickým památkám, umělcovy architektonické fantazie, návrhy interiérové architektury i jeho teoretické spisy.

Více ZDE.


Výstava Jiří Sozanský: 1984 – rok Orwella

Veletržní palác, do 8. 2. 2015

Celá instalace, která je zároveň připomínkou 25. výročí sametové revoluce, představí velkoformátové malby, plastiky, videa, interpretované fotografie a podobně. Tato výstava, tedy interpretace Veletržního paláce (či jeho torza) představuje jakési výtvarné završení celého projektu věnované 40. výročí požáru Veletržního paláce.

Projekt bude doprovázet řada doprovodných programů – projekce filmů z FAMU z 80. let, diskusní odpoledne, setkání s historiky aj.

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300

Valdštejnská jízdárna, do 15. 3. 2014

Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže. Národní galerie v Praze zve jejím prostřednictvím k návštěvě jedinečné výstavy raně středověkého umění. Dosud nikdy se u nás nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Na dvě stě padesát exponátů svezených z celého Česka a ze šesti dalších zemí dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy.

Výstava prostřednictvím vybraných exponátů především z oblastí užitého umění, sochařství, knižní malby a architektury prezentuje vysokou duchovní a uměleckou kulturu benediktinského řádu ve střední Evropě v době raného středověku. Důraz je kladen též na dějiny středoevropských států v období raného novověku při zdůraznění nezastupitelné role benediktinského řádu během této epochy.

Výstavu uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Národního muzea a Správy Pražského hradu.

Oficiální webové stránky projektu: www.vystava-benediktini.cz

Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – 2. díl

Šternberský palác, do 29. 3. 2015

Výstava představuje veřejnosti další vynikající soubor obrazů německého a rakouského malířství ze Sbírky umění 19. století. V prezentaci jsou mimo jiné zastoupena díla takových umělců, jako byli Friedrich von Amerling, Hans Makart, Mihály Munkácsy, Hans Canon, Franz von Lenbach, Adolph von Menzel, Gabriel Max, Wilhelm Leibl a řada dalších.

Otevřená, kosmopolitní společnost druhé poloviny 19. století v zemích Rakouského císařství (od roku 1867 Rakouska-Uherska) a Německa vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj výtvarného umění. Umělci hojně cestovali nejen za studiemi na Akademie ve Vídni, v Mnichově, Berlíně či Düsseldorfu, ale do velkých uměleckých center se stěhovali i za pracovními příležitostmi. Umění se postupně osvobozovalo od zažitých stereotypů a stalo se otevřenou platformou, kde byla vedle již tradičních námětových okruhů hledána nová témata i nové způsoby vyjadřování.

Více ZDE.


Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej

Velká dvorana Veletržního paláce, do 31. 12. 2015

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě.

Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrátil.

Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti.

Podrobnější informace ZDE a ZDE.


Doprovodné programy k výstavám a studijní materiály

Přehled všech doprovodných programů k výstavám v Národní galerii naleznete ZDE.

Studijní materiály (ve formátu pdf) k výstavám (včetně již proběhlých výstav) najdete ZDE.


Cyklus komentovaných prohlídek k 90. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století

Veletržní palác, do 31. 12. 2014

Více informací ZDE.


Programy pro děti a rodiny s dětmi

Cílem programů a služeb pro děti a rodiny s dětmi je otevřít prostor galerie pro vzdělávání v oblasti umění pro děti od nejmladšího věku a zároveň nabídnout galerii jako místo pro podnětné a zábavné trávení společného času pro celou rodinu. Na dětské návštěvníky a rodiny s dětmi je zaměřena široká nabídka výtvarných heren a dílen (ateliérů) a cílená propagace.

Pro návštěvu kdykoli během otevírací doby galerie jsou k dispozici pracovní listy a výtvarné pracovny ve vybraných objektech NG.

Přehled programů najdete ZDE (menu vpravo).


Ostatní akce

Kurzy dějin umění – informace ZDE.        


Otevřené výtvarné herny ve Veletržním paláci

Pozvánky na Otevřené výtvarné herny a fotodokumentaci z heren můžete sledovat také na Facebooku ZDE.


KONTAKT:

Lektorské oddělení / Education Department

Sbírka umění 19. století / Collection of 19th Century Art
Klášter sv. Jiří / St George's Convent
Jiřské náměstí 33 / Jirske namesti 33
119 00 Praha 1 / 119 00 Prague 1, Czech Republic

Sbírka moderního a současného umění / Collection of Modern and Contemporary Art
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague
Veletržní palác / Veletrzni palac
Dukelských hrdinů 47 / Dukelskych hrdinu 47
170 00 Praha 7 / 170 00 Prague 7, Czech Republic

tel: +420 224 301 003, fax: +420 233 376 243
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz
www.facebook.com/NGvPraze
twitter.com/narodnigalerie
www.ngprague.cz

Vladimíra Slavíková: Putování starými pověstmi českými

sobota 15. listopadu 2014 · 0 komentářů

Celoroční projekt je určen pro nejstarší věkovou skupinu předškoláků nebo pro mladší školáky.

Projekt je rozpracován tak, aby vycházel z požadavků RVP pro předškolní a základní vzdělávání, a je rozdělen na tři části:
A – metodickou,
B – obrazovou,
C – pracovní listy pro děti.

Jednotlivé činnosti a aktivity zahrnují vybraná témata ze starých pověstí českých (minulost) i témata, která jsou dětem blízká (současnost) a stávají se součástí každodenních činností všech věkových skupin.

V projektu děti poznávají téma prostřednictvím vlastních tvořivých činností a jejich reflexe. Kromě toho se v projektu uplatňuje doprovodná kolektivní tvořivá činnost, například vytváření leporela Staré pověsti české.

Kniha vychází z konceptu artefiletiky a nabízené aktivity propojují výtvarné tvoření s rozvíjením jazykových schopností. Důležitý není konečný výsledek, ale prožitek, který si děti odnesou.

PaedDr. Vladimíra Slavíková vystudovala PedF UK v Praze. Je ředitelkou mateřské školy a působí také jako odborná lektorka seminářů pro pedagogy. V Portálu vyšla její kniha Dívej se, tvoř a povídej.

Ukázky a další informace najdete ZDE.

Vojtěch Žák: Jak si připravit dobrou prezentaci

pátek 14. listopadu 2014 · 0 komentářů

V moderní době je publikum čím dál náročnější. Na internetu kolují desítky skvělých prezentací od nejlepších světových řečníků. Přednášející se musí skutečně snažit, aby publikum ohromil. A o publikum, o to tu jde především. Ne o aplaus řečníkovi – ale o to, aby řečník dokázal předat divákům informaci zajímavým a zábavným způsobem.


Vizuální komunikace

Pokud svůj mluvený projev podpoříte vizuální stránkou, tak si posluchači z vaší přednášky zapamatují až šestkrát víc.

Největší chybou by bylo zahltit slajd textem. Publikum pak neví, jestli má věnovat pozornost řečníkovi, nebo se snažit přečíst slajd. Písmo na slajdu bude navíc menší a lidé v zadních řadách ho nemusí být schopni přečíst.

Vyberte ze své přednášky jenom klíčová slova (slova, která nesou to nejdůležitější sdělení) a napište je na slajd patřičně velkým písmem. Obrázky mají ještě větší sílu než text. Nesmí ale sloužit jenom na vyplnění volného prostoru, nebo jako nezáživné doplňky textu.

Obrázek musí:
– zaplnit celý slajd,
– nést sdělení sám o sobě, takže publikum nepotřebuje dodatečné vysvětlivky,
– mít emoční náboj,
– být v dostatečném rozlišení, aby vypadal hezky i na velkém plátně…

Celý text si můžete přečíst ZDE.

Věra Krejčová: Třídní schůzka – noční můra? Jde to i jinak

čtvrtek 13. listopadu 2014 · 0 komentářů

Setkávání rodičů s učiteli nemusí mít jen podobu obávaných kolektivních „rodičáků.“ Dokonce se jej mohou účastnit i děti. A to je možná vůbec nejlepší.


Jak probíhají osobní konzultace učitel – rodič – dítě na školách zapojených do programu Začít spolu a co tato setkání mohou zúčastněným přinášet?

Jedním ze stěžejních principů vzdělávacího programu Začít spolu je spolupráce školy s rodinou i širší komunitou. Ta se projevuje na mnoha úrovních, včetně účasti rodičů přímo ve výuce, kdy rodiče pracují ať už pravidelně či nepravidelně v roli asistenta učitele. Schůzky s rodiči, jejichž cílem je informovat rodiče o pokrocích v učení dítěte, se odehrávají v podobě individuálních konzultací a to tak, že jsou jich přítomny všechny zúčastněné strany: dítě – rodič – učitel. Z pohledu žáků tedy žádné „rokování o nás bez nás“, ale možnost a právo zapojit se do hodnocení vlastní osoby, mít příležitost vysvětlit, v čem vidí své úspěchy a co naopak potřebují zlepšit.


Jak často a jak dlouho?

Osobní konzultace v této podobě probíhají minimálně 2–3krát za rok s každým z rodičů a žáků, zpravidla v rozsahu 15–20 minut. Pokud spočítáte žáky ve třídě, je evidentní, že k realizaci osobních konzultací se všemi rodiči a žáky nepostačí dvouhodinovka jednoho jediného odpoledne. Většinou se rodiče zvládnou vystřídat na konzultacích v průběhu odpolední výuky jednoho týdne. Rodiče se na konzultace zapisují (většinou do tabulky s termíny vytvořené k tomu účelu). Mohou si tak vybrat den a čas, který jim a jejich dítěti nejvíce vyhovuje, a učitel předem přesně ví, kdo v daný den přijde. Na schůzku se tak může lépe připravit.


Příprava

Od počátku školního roku si děti shromažďují své práce – pracovní listy, výtvarné práce, psané texty, výstupy z individuální i skupinové práce, výrobky, sešity, testy a prověrky apod. – do takzvaného portfolia. Jsou to desky (krabice, zakladač), v němž mají své práce uložené a označené datem vzniku. Před samotným setkáním si prohlédneme všechny poznámky a materiály v portfoliu a žádáme také dítě, aby si připravilo práce, na nichž bude chtít demonstrovat svůj pokrok (výběrové portfolio). Prostředí třídy nebo kabinetu, v němž konzultace probíhají, upravíme tak, aby se v něm rodiče cítili jako opravdoví partneři. Zajistíme soukromí, pohodlné židle, papíry a tužky na psaní poznámek a jednoduché občerstvení (káva, čaj, voda).


Jak konzultace probíhá a co se osvědčilo, si můžete přečíst ZDE (str. 9).

Řešení konfliktů patří do kurikula

středa 12. listopadu 2014 · 0 komentářů

Komunitní škola Odyssey ve státě North Carolina se snaží předcházet šikaně s využitím modelu Compassionate Communication (komunikace soucítění) podle M. Rosenberga.

Zdroj: Scio

Při řešení šikany tu vycházejí ze čtyř základních principů:

1. Uvědomit si, že šikana a konflikt není totéž – konflikty se vyskytují ve všech skupinách, ale pouze neřešený konflikt může být počátkem šikany – je třeba učit se řešit konflikty.

2. Pro vyřešení konfliktu je potřeba spolu mluvit a snažit se porozumět druhé straně – komunikace musí být založena na empatii a na čtyřech krocích řešení konfliktu podle Rosenberga:
– zjistit situaci a nesoudit,
– formulovat své pocity,
– vysvětlit své potřeby
– vyslovit své požadavky.

3. Řešení konfliktů patří do kurikula – v každé třídě je každý týden věnován čas na nácvik kolaborativního řešení problémů a procvičení dovedností pro klidné a efektivní řešení konfliktu.

4. Každodenní problémy vyžadují každodenní řešení – školení proti šikaně jednou za měsíc nebo školní rok nestačí, je třeba, aby se dovednosti komunikace a emocionální gramotnosti kultivovaly v rámci výuky každý den.


Původní zdroj.

Jáchymovská základka zavedla tablety do tříd s romskými žáky. Jako první

úterý 11. listopadu 2014 · 0 komentářů

Patnáct let vedl Jan Musil prestižní jazykovou školu v Klášterci nad Ohří. Domluvil studentům stáže ve Velké Británii či Německu a k ruce měl špičkové vybavení. Před třinácti roky se však rozhodl pustit do úplně jiného projektu – stal se ředitelem základní školy v Jáchymově, kde narůstal počet problémových dětí a město se vylidňovalo.

Škola měla tehdy k dispozici jediný počítač. Dneska má tabletovou učebnu, která se otevírala minulý týden, vlastní střižnu a žáci se sem začínají vracet. Musilův úspěch je o to výjimečnější, že se mu podařilo vrátit škole renomé v místě, které sužuje jedna z nejvyšších republikových nezaměstnaností a patří mezi sociálně vyloučené lokality.

Ze začátku čekalo na vystudovaného češtináře a dějepisáře nelehké období. "Učil jsem v Jáchymově jeden rok před šestatřiceti lety a zjistil jsem, že jediné, co se za tu dobu změnilo, byla výměna oken," vzpomíná. Nejdřív se musel pustit do oprav budovy, protože třeba elektrické rozvody byly dávno ve výsluze. Chtěl, aby i v Jáchymově mohly děti pracovat s nejmodernějším vybavením a aby je učili kvalitní učitelé.

Na všechny změny byla potřeba spousta peněz. Musil využil toho, že se v Centru celoživotního vzdělávání v Karlových Varech, které spoluzakládal, naučil pracovat s dotačními či grantovými výzvami. Jen třeba za loňský rok se škole podařilo z ministerských programů a od sponzorů získat 1,2 milionu korun, rok předtím byla ještě úspěšnější.


Počítače do tříd

První počítače do školy dodalo právě Musilovo centrum a ty nejlepší si nenechali učitelé ve sborovnách, ale rovnou šly žákům do učeben. Dneska už trudné začátky ve škole připomíná máloco, na opravu třeba čeká ještě tělocvična. Ve dvou učebnách už mohou žáci pracovat s tablety a ze spolupráce s pražským ČVUT brzy do Jáchymova doputuje další desítka chytrých zařízení pro učitele. "Budou rok docházet na školení, aby věděli, jaké jsou trendy v dotykových technologiích," popisuje plány energický pedagog.

V nové učebně se třeba může učitel propojit přes svůj tablet se zařízeními všech žáků a na jejich ikonách sledovat, jak pracují. Jednotlivé výsledky se pak dají pustit na velké obrazovce v čele třídy – třeba jako když sedmáci vytvářejí myšlenkovou mapu toho, co si spojují s Jáchymovem. Příznačné je, že ve třídě místo obrazu prezidenta visí podobizna Jana Ámose Komenského.

Jáchymovská škola je ovšem průkopníkem především v oblasti takzvané inkluze, tedy nastavení rovných podmínek pro všechny děti bez ohledu na sociální či zdravotní znevýhodnění. Podle Nadace Open Society Fund Praha je jáchymovská škola první českou základkou, kde s tablety pracují romští žáci.

Za to, že především tyto děti končí takřka automaticky ve zvláštních školách, už začala Česko vyšetřovat i Evropská komise. Ve speciálních zařízeních nejsou jen děti s těžkou poruchou učení, ale i s lehkými vadami anebo ty, které nemají dobré rodinné zázemí.


Vzdělání pro všechny

Jan Musil se rozhodl pro náročnější variantu – za poslední tři roky neodmítla jeho škola žádného žáka a do zvláštní školy poslala jediného. Aby se to povedlo, musel ředitel předělat učitelský sbor.

Někteří pedagogové nesouhlasili s tím, aby v jedné třídě seděli talentovaní žáci spolu s těmi, kteří jsou špatně zvládnutelní nebo potřebují intenzivnější pomoc. Ještě letos se tu museli rozloučit s jednou výchovnou poradkyní, protože se za ředitelovými zády pokoušela domluvit s vedením obce na rozdělení prvňáků do dvou tříd. Tu s bezproblémovými dětmi chtěla pak učit sama.

Pro Jáchymov jde ostatně o otázku přežití – kdyby jediná základní škola zavřela, protože by do ní kvůli mizerné úrovni nechtěl nikdo chodit, rodinám by nezůstalo mnoho důvodů, aby se neodstěhovaly. Učitelský sbor stojí ředitelovo rozhodnutí více práce, ale už teď je zjevné, že se třídy zase zaplňují.

Mnohé děti potřebují individuální plán, nejdůležitější je však zapojení rodiny. "V tom je Jáchymov velmi dobrým příkladem. Vždycky zdůrazňujeme, že nejde rozvíjet děti bez toho, aby se škola zapojila do života celé komunity a vtáhla rodiče," říká Karin Marquesová z Open Society Fund, která se školou dlouhodobě spolupracuje.


Aktivity školou nekončí

Škola třeba zavedla vzdělávání i pro dospělé, aby rodiče proškolila, jakou vadu nebo nevýhodu má jejich dítě a jak mu s ní mohou sami pomoci, aby mu učení usnadnili. Přímo ve třídách jsou pak dětem k ruce asistenti, logopedka, psycholožka a speciální pedagožka. A posledním zazvoněním aktivity školy nekončí. Jako první v Karlovarském kraji zavedli školní klub pro žáky druhého stupně, což je svého druhu družina – mají tu k dispozici netbooky či interaktivní tabuli, na kterých si mohou dělat domácí úkoly; ve vedlejší místnosti je zázemí pro školní časopis a nahrávací studio se střižnou.

O kousek dál v budově školky je galerie, která Jáchymovu přináší další unikát – vznikla v rámci projektu O2 Think Big, jenž byl zacílen na dobré nápady středoškoláků a vysokoškoláků. Ze základních škol uspěla s projektem jediná, deváťáci z Jáchymova. "Líbí se mi tu mnohem víc než na jazykové škole v Klášterci. Tamější děti pak na ulici ani nepozdravily, namísto elity z nich byli elitáři. Zdejší děti se sem vracejí, a ze školy se tak stává to, čím původně byla – přirozená součást života ve městě," vysvětluje ředitel, kterému zbývá necelý rok a půl do důchodu. "Pokud mi však bude sloužit zdraví, rozhodně se tam nechystám," ujišťuje.


Celý text si můžete přečíst ZDE.

Jana Hrubá: DOKUMENTY 45. Založení Učitelských listů

pondělí 10. listopadu 2014 · 0 komentářů

Od září školního roku 1993/1994 začal vycházet nezávislý měsíčník Učitelské listy.


Proč změna?

Po třech letech práce na Zpravodaji Pedagogického svazu ČR a Učitelském listu téže organizace bylo jasno. Takhle se trvale pracovat nedá. Redakční rada každoročně skládala peníze, aby mohla vůbec odstartovat ročník, jiné zdroje kromě předplatného téměř nebyly, inzerce zanedbatelná. Všichni členové pracovali ve školství. Dělat časopis znamenalo tehdy – v době bez internetu – jít za informacemi, zúčastňovat se tiskových konferencí a různých pedagogických akcí, jezdit po republice. Při plném úvazku ve škole to nebylo možné. Poslední rok jsem už pracovala (s podporou svého muže) jen na částečný úvazek, ale stejně to dál nešlo.

Pedagogický svaz už dávno prakticky neexistoval, jedinou formou jeho činnosti bylo vydávání Učitelského listu. Tři čtvrti roku jsme řešili formu vydavatelské společnosti. Družstvo? Společnost s ručením omezeným? Tiché společenství? Všechno vyžadovalo do základu peníze. A velké – s. r. o. tehdy sto tisíc. A ty jsme neměli. Měla jsem být jediným pracovníkem bez jistoty platu a pojištění. A hlavně: ostatní partneři nebyli příliš nakloněni myšlenkám PAU ani NEMES, nebyli členy těchto organizací. A já jsem chtěla právě tomuto hnutí pomáhat. Měla jsem pocit, že je třeba aktivní lidi propojovat, vytvořit komunikační kanál, přenášet informace a zkušenosti, navzájem se vzdělávat. Pocit, že to má smysl. Bylo třeba se odvážit, jít tak zvaně „na volnou nohu“ a vybudovat „firmu“. Rozchod s dosavadními partnery ovšem nebyl příjemný, probíhal asi jako každý rozvod.

Dnes už bych určitě nad takovým krokem váhala. Byla to vlastně drzost se do něčeho takového pustit. Celý život jsem pracovala jako učitelka, o vydavatelské, nakladatelské a žurnalistické činnosti jsem nevěděla téměř nic, měla jsem jen dosavadní amatérské zkušenosti. Ale měla jsem nadšení, pocit, že je to potřeba dělat, podporu přátel a své rodiny. Jak se říká, nevědomost hříchu nečiní. Založila jsem měsíčník Učitelské listy a Agenturu STROM (když listy, tak strom – že?), kde jsem byla ze začátku jediným pracovníkem.


S kým?

V praktických úkolech mi brzy začal pomáhat můj syn Daniel, který právě skončil vysokou školu a rozhodl se jít do toho se mnou. Vzal si na starost činnost pro existenci časopisu zcela zásadní – získávání inzerentů a přípravu čtvrtletní inzertní přílohy služeb pro školy Zlaté listy, která se postupně stala naším hlavním finančním zdrojem. Rozesílala se zdarma na 8 000 škol – na všechny školy základní, střední a vysoké. Manžel nás dva roky živil a posléze se k nám přidal – profesí dopravní inženýr dělal řidiče, „děvče pro všechno“ a distributora knížek, které jsme začali v levné edici sami vydávat a později také distribuovat i knihy jiných pedagogických nakladatelství. Grafickou stránku časopisu a prvních knížek řešil syn našeho přítele Pavel Ottl, který právě ukončil studium automobilového designu a momentálně neměl zaměstnání (později je získal ve Škodovce a již léta pracuje ve VW v Německu). Všichni jsme byli ve všem vlastně amatéři.

Prvními členy redakční rady se stali PhDr. Hana Kasíková a PhDr. Josef Valenta z FF UK, Mgr. František Tomášek, ředitel ZŠ v Brandýse nad Labem, externě na dálku RNDr. Stanislav Červenka ze Železné Rudy, Mgr. Jitka Kašová z Obříství a Mgr. Jiří Bláha z Mladé Boleslavi. Ti tvořili moje první ideové a odborné zázemí. Postupně k nim přibyly další renomované osobnosti učitelského hnutí.

„V redakční radě, která se poctivě a bez nároků na odměnu schází každý měsíc a tvoří myšlenkový trust časopisu, se hned od počátku objevily opravdové osobnosti transformace našeho školství: Jiří Bláha, Vít Beran, Stanislav Červenka, Markéta Elblová, Ondřej Hausenblas, Miluše Havlínová, Karel Hochmal, Hana Kasíková, Jaroslav Kalous, Jana Kargerová, Jitka Kašová, Jan Kavan, Ladislava Knihová, Jarmila Nekvapilová, Tomáš Osladil, Petr Roupec, Karel Rýdl, František Tomášek, Josef Valenta, Karel Vašta. Někteří pobyli rok, jiní pět či sedm a ti nejvěrnější pracují v redakční radě dodnes,“ píši v článku „Deset let s Učitelskými listy“ v UL č. 10/2003. (V závěrečném pětiletí nás ještě posílili Zdeněk Bělecký, Iva Cichoňová, Jaroslav Nádvorník a Michaela Prášilová.)

A článek pokračuje: „Neopominutelnými tvůrci Učitelských listů jsou autoři. Když jsme pro toto jubilejní číslo sestavovali jejich soupis, zjistili jsme, že jich je přes pět set. Autory jsou učitelé a ředitelé škol mateřských, základních i středních, speciální pedagogové a pedagogové volného času, vysokoškolští učitelé a pracovníci výzkumu, psychologové, ale i úředníci, inspektoři, poslanci, zastupitelé, odborníci na management, lékaři, přírodovědci, historikové, umělci, informatici, pracovníci nadací, žáci, studenti a rodiče. Od nejmladších do doyena reformní pedagogiky doc. Jaroslava Kozlíka (kterému v jeho 96 letech vyšla nedávno knížka „Jak navyknout žáky ZŠ myslet, komunikovat, učit se“!). Někteří napsali jen jeden článeček o své zkušenosti, jiní desítky článků, studií i celé seriály (mnohé z nich by bývaly bez impulsu Učitelských listů vůbec nevznikly). Od prvopočátku přispívají i děti svými krásnými obrázky. Učitelské listy jsou časopis vpravdě autorský, nikoli redaktorský. Bylo a je radostí sledovat, jak autoři „rostou“, jak se učí psát, jaké pokroky ve své odbornosti dělají.“

Zdroj: Hrubá, Jana: Deset let s Učitelskými listy. UL 10/2003, str. 9


Jak?

Vydávali jsme Učitelské listy s minimálními náklady, bez barevných fotografií, jen s dětskými kresbami. Sázeli jsme na obsah, který byl určen „přívržencům změn“. Vydrželi jsme to patnáct let. Je to svědectví o tom, co se dá realizovat, když člověk věří smyslu svého konání a když mu věří i ti kolem. Bez nich by to nebylo možné a patří jim všem velký dodatečný dík.

Dělali jsme jen to, co jsme považovali za službu učitelům a školám. Byly to moje nejkrásnější roky, protože jsem měla možnost být v kontaktu se spoustou skvělých aktivních lidí, s kolegy po celé republice, kteří před sebou viděli stejný cíl – tolik potřebnou proměnu vzdělávání pro české děti. I když jsme se tomu cíli nepřiblížili natolik, jak jsme očekávali, ale jen na některých školách, neměnila bych.Další díly seriálu:
DOKUMENTY 1. Mozaika pedagogického hnutí
DOKUMENTY 2. První forma aktivit – Občanská fóra
DOKUMENTY 3. Občanská fóra pedagogických pracovníků
DOKUMENTY 4. Zahájení diskuse oborníků a vznik NEMES
DOKUMENTY 5. Pedagogický svaz – myšlenka profesní komory?
DOKUMENTY 6. Pedagogické iniciativy jako „angažované sardinky“
DOKUMENTY 7. Pedagogická unie jako první reprezentace iniciativ
DOKUMENTY 8. Podaří se ovlivnit „rychlonovelu“ školského zákona?
DOKUMENTY 9. Lze zbavit naše školství šedivé uniformity?
DOKUMENTY 10. Pojetí žáka a jeho postavení ve škole
DOKUMENTY 11. V NEMES se pracovalo týmově
DOKUMENTY 12. Šíře problémů zachycená v tezích pracovních skupin NEMES
DOKUMENTY 13. NEMES diskutuje v Brně o reformě vzdělávání
DOKUMENTY 14. Jak nedělat reformu. K metodologii projektu školské reformy z roku 1976
DOKUMENTY 15. Odlišnosti v základu. Náměty k metodologii současných vzdělávacích projektů
DOKUMENTY 16. Reforma školské reformy 1
DOKUMENTY 17. Reforma školské reformy 2
DOKUMENTY 18. Nedorozumění ministra Vopěnky s učiteli
DOKUMENTY 19. Drama vztahů na školách – výměna ředitelů
DOKUMENTY 20. Kdo bude spravovat školy? Boj o odvětvové řízení
DOKUMENTY 21. Demonstrující učitelé
DOKUMENTY 22. Dozvuky demonstrace
DOKUMENTY 23. Studie NEMES „Svoboda ve vzdělání a česká škola“
DOKUMENTY 24. Návrhy transformace vzdělávání
DOKUMENTY 25. Stavební kameny programu IDEA pro české školství
DOKUMENTY 26. Jak si autorské týmy představovaly transformaci 1
DOKUMENTY 27. Jak si autorské týmy představovaly transformaci 2
DOKUMENTY 28. Mají se podílet na přípravě reformy především učitelé?
DOKUMENTY 29. První časopis učitelů – Učitelský list
DOKUMENTY 30. Jak vedl ministr Vopěnka diskusi nad návrhy transformace
DOKUMENTY 31. Vopěnkův První krok – ale kam?
DOKUMENTY 32. Dost bylo Vopěnky!
DOKUMENTY 33. Vyčistit Augiášův chlív se nepodařilo
DOKUMENTY 34. Standa Červenka neznámkuje
DOKUMENTY 35. NEMES se orientuje na transformaci přímo ve školách
DOKUMENTY 36. Vznikl klub Přátel angažovaného učení (PAU)
DOKUMENTY 37. Jak učí (tedy učil) Standa Červenka
DOKUMENTY 38. Jak vypadá naše dnešní škola: jako dříve nebo se mění? Výsledky práce dílny NEMES
DOKUMENTY 39. Pojmy transformace
DOKUMENTY 40. Odlišné představy o transformaci vzdělávání
DOKUMENTY 41. Spor o realizaci transformace a představa NEMES
DOKUMENTY 42. Členové NEMES a PAU se učí a pracují na projektech
DOKUMENTY 43. Klub přátel alternativního školství Olomoucko
DOKUMENTY 44. Standa, Zdeněk a Ondra o minulosti, ale i o současnosti

Charles Goodger: Písničky anglické tetičky. Výuka angličtiny písničkou a pohybem pro MŠ a ZŠ

sobota 8. listopadu 2014 · 0 komentářů

Knihu doprovází CD s nahrávkami všech písniček v podání rodilých mluvčí z Velké Británie a výukovými videi.

Výuka angličtiny prostřednictvím „akčních písniček“ rozvíjí znalost jazyka cestou hudby, jednoduchých pohybových cvičení a napodobování. Texty písniček obsahují základní slovní zásobu, melodie jsou svěží, originální a chytlavé. Kromě textu písniček a notových záznamů obsahuje každá lekce-písnička instrukce pro učitele, jak ji ve výuce využít, a pracovní listy s aktivitami, které se k písničce vážou.

Charles Goodger je zakladatel britské společnosti FunSongs Education, která vyvinula úspěšnou metodu akčních písniček k výuce angličtiny.

Další informace najdete ZDE.

Projekt Firemní mateřská škola AV ČR

pátek 7. listopadu 2014 · 0 komentářů

Akademie věd ČR se jako jedna z mála institucí rozhodla vytvořit zázemí pro své zaměstnance a otevřela v loňském roce firemní školku pod názvem Mateřská škola Akademie věd ČR.

Za úspěšným dokončením školky stál ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a zřizovatelem je Mateřská škola Akademie věd ČR s. r. o.

Firemní mateřská škola AV ČR funguje již přes rok a pomáhá nejen rodičům, ale zároveň zvyšuje prestiž zaměstnavatele. Nespornou výhodou je také blízkost školky k pracovišti zaměstnanců. Rodiče tak nejsou plně závislí na vnějších okolnostech, které nemohou ovlivnit (nedostatečná kapacita státních školek). Firemní školka usnadňuje život rodičům, kteří se vracejí po rodičovské dovolené do práce. Pro všechny to znamená zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí na trhu práce a otevření příležitosti pro částečné pracovní úvazky.

V letošním roce vznikl na základě úspěšně poddané žádosti o grant projekt Firemní mateřská škola AV ČR. Projekt má za hlavní cíl umožnit rodičům bezproblémový návrat do zaměstnání. Rodiče se mohou vracet do zaměstnání pozvolna, nijak je nelimitují schopnosti a dovednosti jejich dítěte, jako je tomu ve státních školkách. Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA), a je spolufinancován evropským sociálním fondem (ESF). Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.

Díky Evropskému sociálnímu fondu, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti, bude možné ve školce v letošním roce uskutečnit mnoho nových aktivit, které posunou komfort a profesionalitu Firemní mateřské školy AV ČR. Díky projektu se také mohl uskutečnit nákup pianina a vybudování nového dětského hřiště.

Od září 2012 ve školce probíhají pravidelné návštěvy logopeda, očního lékaře a dalších specialistů, tyto návštěvy usnadní rodičům preventivní prohlídky a péči o dítě. Děti budou v rámci environmentální výchovy pěstovat ve školce rostliny v květináčích, a tím si osvojí a rozšíří další dovednosti. Díky této grantové podpoře jsou možná specializovaná školení pro učitelky a nákup mnoha didaktických pomůcek. Od září jsou také pro rodiče a všechny zaměstnance Akademie věd ČR připraveny speciální Školkové noviny.

Akademie věd ČR si jako zaměstnavatel velmi dobře uvědomuje, že vstup dítěte do mateřské školy je velkým zásahem do jeho života, který prožívá silně emocionálně, proto je potřeba dítě na tuto změnu připravit. V mateřské školce AV ČR dětem umožňují pozvolnou adaptaci s možností přítomnosti rodinné nebo jiné blízké osoby.

Vše o projektu Firemní mateřská škola AV ČR naleznete na nových webových stránkách www.msakademieved.cz.

Že nemají děti zájem o techniku? Nesmysl! Stačí se jim věnovat

čtvrtek 6. listopadu 2014 · 0 komentářů

Technická univerzita v Liberci pořádá letos po páté Dětskou univerzitu, která se může pochlubit již více než sedmi stovkami absolventů ve věku od 6 do 15 let.

Navázat na předchozí projekty a pokračovat v této u dětí oblíbené aktivitě může díky novému projektu Edutech, na který přispěla Evropská unie dotací 26 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Edutech umožnil nejen pokračovat v Dětské univerzitě a podstatně navýšit její kapacitu i počet oborů, ale také rozšířit nabídku pro studenty středních škol a pro učitele základních a středních škol.

Na slavnostní imatrikulaci žáci základních a studenti středních škol převzali v nové aule budovy „G“ skutečné vysokoškolské indexy. „Spojili jsme ji s přednáškou Dany Drábové na téma „Člověk a energie“, s chemickou show s podtitulem ,Snad to nebude výbuch‘ a divadelním představením univerzitního spolku, na kterém Indiana Jones ukázal, k čemu může být dobrodruhovi dobrá matematika,“ říká vedoucí projektu Edutech Miloš Hernych s tím, že Dětská univerzita musí své studenty především bavit.


Dětská univerzita se šíří i mimo Liberec

Téměř 400 studentů nového ročníku Dětské univerzity bude mít po celý akademický rok k dispozici univerzitní laboratoře, kde děti mohou pod odborným vedením podle zvoleného oboru provádět zajímavé chemické i fyzikální pokusy, učit se programovat, navrhovat strojní součástky nebo elektrické obvody a podobně. V pátém ročníku Dětské univerzity si žáci základních škol vybírali z více než 50 oborů. Novinkou jsou například kurzy zaměřené na biomedicínské inženýrství, průmyslovou robotiku, mechaniku, pružnost a pevnost, informatiku a aplikovanou matematiku.

„Cílem nového projektu je také šířit myšlenku Dětské univerzity i mimo půdu TUL. Chceme proto do výuky dětí na Dětské univerzitě více zapojit naše studenty a absolventy, aby se naučili s dětmi pracovat a byli schopni a ochotni pokračovat v našich aktivitách, chceme, aby školy otevíraly vlastní technické či přírodovědné kroužky i mimo Liberec,“ říká Miloš Hernych. Dodal, že dohodu o pořádání kurzů mimo Liberec uzavřel realizační tým už s několika základními a středními školami. Například v Hronově nebo v Broumově.

Vedení liberecké univerzity bere tuto aktivitu velmi vážně. „Přesvědčujeme děti, že matematika, fyzika, chemie a technické obory jsou zajímavé, že badatelská práce skrývá nečekaná dobrodružství a přináší skvělé pocity při dosažení cíle. Funguje to. Vidíme, že klišé, že děti nemají o tyto obory zájem, příliš pravdivé není. Někdo se jim ale musí věnovat,“ říká rektor TUL Zdeněk Kůs. Každoročně se obléká do taláru a předává absolventům Dětské univerzity diplomy se vší vážností a se vším co ke skutečné promoci patří.


Pomoc před maturitou a přijímačkami na vysokou

Jako výraznou novinku nabízí univerzita letos poprvé AP kurzy pro studenty středních škol ve více než dvaceti oborech zaměřených na elektroniku, robotiku, matematiku, fyziku, strojírenství, architekturu, textil a přírodní vědy. Kurzy pomohou i při přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. „Účastníci kurzů si ,nanečisto‘ vyzkoušejí vysokoškolské studium pod vedením mladých vědeckých pracovníků naší univerzity. Absolventi kurzů získají znalosti, které jim výrazně pomohou překonat obvyklé těžkosti vysokoškoláků v prvním ročníku studia,“ uvedl Hernych, zájem je podle něj velký. Zapsalo se celkem 157 středoškoláků. Zkušení lektoři pro ně mají připravené neotřelé metody výuky. Studenty láká i to, že budou moci samostatně pracovat na přístrojích a provádět vlastní pokusy. Řada z těch, kteří se do kurzů hlásí, uvažuje o studiu technických oborů.


Metodická pomoc pro učitele základních a středních škol

Problém nedostatku technicky vzdělaných odborníků začíná být velmi citelný. Je to do značné míry začarovaný kruh. Zatímco na studium učitelských humanitně orientovaných oborů je na vysokých školách dlouhodobě velký převis uchazečů, studentů na obory zaměřené na matematiku či fyziku je zoufale málo. Najít na základních školách aprobovaného učitele matematiky či fyziky je poměrně těžké. Odbornost je často nahrazována obětavostí a nadšením. Liberecká univerzita letos poprvé kromě akcí pro děti a mládež pořádá v rámci nového projektu Edutech krátkodobé akreditované vzdělávací kurzy, ve kterých se mohou učitelé základních a středních škol seznámit s principy badatelsky orientované výuky, dostanou i sadu vyučovacích materiálů a pracovních listů pro děti. Nabízené kurzy sice aprobaci nenahrazují, ale přinesou nové poznatky a pomohou se zavedením moderních způsobů výuky.

Účastníci kurzů si například vyzkoušejí, jak bádat nad sluneční soustavou na pomezí fyziky a chemie nebo nad přírodovědnými problémy v terénu. Zajímavé jistě bude poznat metody badatelsky orientovaného přístupu ve výuce finanční gramotnosti nebo ve vzdělávací oblasti „člověk a jeho svět“. Zkušení odborní lektoři ukážou, jak je možné učit moderně a s využitím aktivizačních metod, které kladou důraz na samostatnost a aktivitu žáků a jejich spolupráci s učitelem. Účastníci kurzů například uvidí, jak ve výuce vytvořit malou laboratoř a motivovat žáky napínavými badatelskými příběhy. „Je markantní rozdíl v tom, o kolik více se žáci naučí přímou zkušeností než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod. Diskuze je při vzdělávání velmi důležitá. Kdo se ptá, víc se dozví a lépe vstřebá nové poznatky. Kdo se jen bifluje, také se hodně naučí a dostane i jedničku, ale mnohem dříve naučené věci zapomene,“ říká garant kurzů Tomáš Kasper z Technické univerzity v Liberci.

Jedenáct témat je vybráno tak, aby se děti při vyučování nenudily a aby z nich učitelé čerpali pro vyučované předměty. „Děti se nejlépe učí, když se při tom i baví. Pokud absolvují na prvním stupni pět let nudného faktografického učení, pak už se v šesté třídě často nedokážou nadchnout pro experimenty a badatelský přístup. Měly by být aktivní už od první třídy. Chceme ukázat, že to jde, že badatelsky orientovanou výuku lze nastavit i pro ty nejmenší školáky. Pokud se to podaří, lépe se s dětmi pracuje i ve vyšších ročnících. Nejsou ospalé, nenudí se a méně zlobí,“ dodává docent Kasper…


Celý text si můžete přečíst ZDE.

Pozvánky

Archiv

Česká škola