Ivana Gračková: Díky dvěma učitelům ve třídě se může více experimentovat

středa 25. listopadu 2015 · 0 komentářů

Párová výuka neznamená pouze spolupráci dvou učitelů v hodinách, ale také společnou přípravu, plánování i vyhodnocování. Díky dvěma učitelům se lépe hlídá kázeň, ve třídě jsou dva dospělé názory, jeden problém se dětem vysvětlí ze dvou úhlů pohledu. Párovou výuku zařadila do svého projektu Elixír do škol například nadace Depositum Bonum.

Zdroj: Hospodářské noviny, příloha Inovace výuky 19. 11. 2015, str. 3


Učit ve dvou má spoustu výhod. Myslí si to snad všichni čeští učitelé, kteří vyzkoušeli některou z forem párové, nebo chcete-li tandemové výuky. Za pravdu jim dávají v Rakousku, kde stát podporuje týmovou výuku ve všech veřejných školách. U nás je zatím závislá na iniciativě různých podpůrných organizací. K těm nejaktivnějším nejspíše patří Nadace The Kellner Family Foundation manželů Kellnerových, která podporuje párovou výuku od roku 2010, a také Nadace Depositum Bonum. Tu založila Česká spořitelna v roce 2012. U druhé jmenované nadace je tandemová výuka součástí širšího projektu Elixír do škol.

Vít Beran vede Základní školu Kunratice v Praze, která získala pro párovou výuku podporu z nadace manželů Kellnerových v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Párová výuka neznamená pouze spolupráci dvou učitelů v hodinách, ale také společnou přípravu, plánování i vyhodnocování. "Nebylo jednoduché stát se součástí projektu. Museli jsme projít pečlivým výběrem. Expertní rada projektu se ptala našich učitelů anonymně, zda jsou opravdu připraveni rozvíjet sebe i školu, pracovat na sobě. Zjišťovala, jak učitelé o výuce přemýšlejí," líčí ředitel Beran.


Využití při matematice i češtině

Škola dostala pedagogického konzultanta a v roce 2010 zahájila párovou výuku ve všech třídách. Až šest hodin týdně vedli hodiny ve třídách vždy dva pedagogové. "Nejčastěji jsme párovou výuku využívali při matematice a češtině. Ale požádala o ni třeba také učitelka tělesné výchovy, a to nejen kvůli vyšší bezpečnosti," popisuje ředitel.

Model párové výuky se zalíbil i rodičům. Tam, kde končila podpora nadace, rozhodli se poskládat vlastní prostředky. V prvních až třetích třídách proto běží tandemově zhruba dvě hodiny týdně a přispívá na to spolek rodičů Patron. Do budoucna chce škola hledat další zdroje, va¬riantou jsou i evropské peníze. "Také stát by měl garantovat nějaké nové formy rozvoje veřejných škol, jako je tomu v Rakousku," apeluje Vít Beran.


Hodina je pestřejší

Tandemovou výuku zařadila do svého projektu Elixír do škol i zmíněná nadace Depositum Bonum. V tomto projektu je párová výuka zaměřena na technické předměty a týká se hlavně učitelů fyziky. V hodinách je doplňují studenti vysokých škol. Zkušenosti z takových hodin si pochvaluje například Martin Konečný, doktorand na katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S projektem ho seznámil kamarád. "Vnímal jsem to jako zajímavou příležitost k dalšímu růstu. Výuka mě velmi baví a rád vymýšlím nové věci," vysvětluje dnes už učitel matematiky, fyziky a chemie na Mensa gymnáziu v Praze.

Tandemovou výuku si vyzkoušel po boku zkušené kolegyně Martiny Kubíčkové v Základní škole Londýnská v Praze. "Díky tandemu se mění struktura hodiny, najednou je více diferencovaná, všichni nemusí dělat stejné věci. Díky dvěma učitelům se lépe hlídá kázeň, ve třídě jsou dva dospělé názory, jeden problém se dětem vysvětlí ze dvou úhlů pohledu. Jsou-li na práci ve třídě dva, může se více experimentovat," vypráví Martin Konečný.

I on se přimlouvá, aby se obdobným projektům dostalo podpory od státu, protože jen tak mohou fungovat kontinuálně, a tím pádem i smysluplně.

"Primárním cílem tandemů bylo zapojit studenty a doktorandy neučitelských oborů do práce v základních školách," vysvětluje metodička projektu Elixír do škol Irena Dvořáková. Nadace Depositum Bonum oslovila studenty přes sociální sítě, připravila výběrové řízení a ty nejlepší poslala do škol. Hned první školní rok 2013/2014 ukázal, že tandemová výuka prospívá nejenom žákům, ale také učitelům v jejich dalším rozvoji.

"Navrhla jsem, aby se do tandemu ve druhém školním roce zařadili i naši studenti učitelství fyziky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, které jsem učila, a tím pádem jsem je dobře znala. Po roce, kdy byli jeden den v týdnu ve škole, se z nich stali v podstatě hotoví učitelé, připravení nastoupit do školy," shrnuje Dvořáková. Podle ní je pro učitele neocenitelnou výhodou, když má "další ruce a mozek navíc".

Jana Nováčková: Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká

úterý 24. listopadu 2015 · 0 komentářů

Že je s naším školstvím něco hodně v nepořádku, jsem si uvědomila brzo po nástupu do svého prvního zaměstnání – do pedagogicko psychologické poradny. Vlastně jsme v poradně převážně řešili problémy, které by nenastaly, nebýt školy. Zakázka byla vždy stejná: udělejte něco s tím dítětem nebo mu dejte papír, že ho můžeme nějak pardonovat.

Zdroj: Vystoupení na konferenci Svobodné vzdělávání 13. 11. 2015. Více o konferenci a další prezentace najdete ZDE.


Každoroční velkou prací v poradně byly předškolní prohlídky. Výsledky psychologického vyšetření, zda dítě školu zvládne nebo ne, bývaly docela přesné. Když jsem zavírala dveře za šestiletým dítětem, které mělo IQ kolem 95, nestabilní pozornost a k tomu bylo trochu neposedné, bylo to, jako když lékař diagnostikuje nemoc, kterou nejde vyléčit. Věděla jsem přesně, co takové dítě čeká – 9 let neúspěchu, tedy 9 let frustrace jedné ze základních lidských potřeb být úspěšný, mít uznání, a z toho neuspokojování dalších potřeb – být přijímán, cítit se v bezpečí. A pomoct jsem mu nemohla. Už tehdy jsem nechápala srozuměnost naprosté většiny dospělých s tím, že se bude dítě ve škole trápit. Nechápala jsem to přesvědčení, že škola je v pořádku, že to trápení je daň za vzdělání a že to jinak ani nemůže být.

Postupně jsem si uvědomovala, že za tímto názorem je především neznalost, nevědění, nedostatek informací. Ve značné míře chybí veřejnosti znalosti z psychologie – vývojové, kognitivní, sociální, psychologie osobnosti, znalosti o procesech učení. Neví se moc o tom, jaké poznatky už přinesly výzkumy mozku. Prostě nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká a zlepšuje se to jen velmi, velmi pomalu. Přesto všechno, že velká většina dospělých potřebám dětí vlastně nerozumí, mají pocit, že vědí lépe, co děti potřebují.


Stejnost versus odlišnost

Když hovořím o tradiční škole, mám na mysli základní schéma organizace výuky:
– děti jsou rozdělené do tříd podle věku
– děti nemají žádný vliv na to, co se ve škole děje
– všechny děti ve třídě se učí totéž
– všechny děti se to učí stejným způsobem
– všechny děti se to učí ve stejný čas
– všechny děti jsou hodnoceny, jak předepsané učivo zvládly
– hodnocení je současně používáno jako donucovací prostředek

Zřejmě se všichni shodneme na tom, že každé dítě je jiné. Je nám jasné, že každé dítě potřebuje k nasycení jiné množství jídla. Je nám jasné, že např. větší nebo menší boty, než dítě potřebuje, mu nutně přinesou problémy. Právě tak, jako když bude mít na horskou túru sandálky místo pohorek. Přesto stejnost školy stále většině lidí nevadí. Jakoby ta různost platila pro jiné oblasti života, nikoliv však pro vzdělávání. Dokonce to, že škola chce po každém dítěti bez rozdílu totéž, navozuje jakýsi pocit správnosti a spravedlnosti.

Jde tu o záměnu obecné a individuální roviny potřeb dítěte. Všechny lidské bytosti mají základní potřeby, které musí být u všech uspokojovány, jinak nastane různé strádání, nepohoda, u dětí deformace vývoje.

Ovšem způsoby, jakým se tato potřeba naplňuje, jsou již individuální. A neposkytnout dítěti možnost naplňovat potřebu učení podle jeho individuálních charakteristik, vede k nespravedlnosti…

Celý text prezentace najdete ZDE.

Vladimír Václavík: DOKUMENTY 91. Cesta ke svobodné škole

pondělí 23. listopadu 2015 · 0 komentářů

V 90. letech bylo třeba znovu navázat na tradice reformní pedagogiky, orientovat se v progresivních směrech výchovy a vzdělávání v zahraničí. Vysokoškolský pedagog a člen PAU a NEMES Vladimír Václavík vydal tehdy užitečný přehled svých přednášek ze srovnávací pedagogiky.

Zdroj: Václavík, Vladimír: Cesta ke svobodné škole. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus 1995. ISBN 80-7041-229-1
Václavík, Vladimír: Cesta ke svobodné škole. 2. vydání: Hradec Králové: LÍP 1997. ISBN 80-902289-0-9
Použité ukázky jsou z textu 2. vydání.

„Práce ve škole musí vycházet z hlubších znalostí různých názorů na výchovu a vzdělávání. Jen tak se můžeme postupně dobrat k rozhodnutí, k jaké vzdělávací koncepci se přiklonit. A takové rozhodnutí není jednoduché a dokonce ani konečné. Velká setrvačnost v názorech na výchovu způsobuje, že se nové myšlenky, které se odlišují od hlavního proudu, jen těžko prosazují. A to je na pováženou právě nyní, kdy se před našima očima „láme“ století a dokonce tisíciletí a kdy se pro další osudy lidského společenství vynořují nové a zcela zásadní otázky.

České školství bylo mezi léty 1948 a 1989 vytrženo (jako celá společnost) z přirozeného vývoje, kterým procházely vyspělé demokratické státy. Opětné sblížení s těmito zeměmi lze pojmout i jako cestu vedoucí ke „svobodné škole“.

Nabízí se otázka, jak daleko jsme již pokročili. David Hume před více než 200 lety napsal, že „jenom zřídkakdy se stává, že nějakou svobodu ztrácíme celou najednou“. Platí to i naopak. Získání svobody pro rozhodování o tváři vlastní školy je mnohem složitější, než si někteří protagonisté „nápravy věcí školských“ po roce 1989 představovali. Cesta ke svobodné škole pokračuje dál.“

(Z předmluvy k 2. vydání z r. 1996, str. 5)

„…Po pádu totalitního systému začínáme tvořit svobodnou demokratickou společnost. Jednou z podmínek jejího rozvoje je i změna pojetí a obsahu vzdělávání. Je třeba vymanit naše školství z osidel socialistické pedagogiky, která určovala způsob výchovy a vzdělávání s jediným záměrem – aby byl socialistický řád udržen a dále rozvíjen, a přitom nepřipouštěla žádnou jinou alternativu.

Změnu musí uskutečnit v prvé řadě učitelé, kteří se na výchově a vzdělávání bezprostředně podílejí. Musí k tomu však být dostatečně kompetentní. To mimo jiné znamená, že budou vědět, z jakých zdrojů současné školství v demokratických zemích čerpá a z jakých zdrojů mohou čerpat i oni sami. Následující kapitoly mají přispět k pochopení souvislostí, v nichž se vyvíjelo pedagogické myšlení. Jsou určeny především studentům učitelství, pro něž bude pedagogika určitým návodem pro jejich příští práci. Text si zdaleka nečiní nárok na vyčerpávající úplnost. Protože trend ve vzdělávání v současnosti směřuje spíš k porozumění vzájemným souvislostem a rozvíjení kritického myšlení, nezdálo se být nutné naplňovat knihu příliš mnoha jmény, daty, pojmy. Zájemci o hlubší studium naleznou podrobné informace v dalších publikacích…“

(Z úvodu k publikaci: str. 5)

„…Obraz naší společnosti se od konce roku 1989 výrazně změnil. Je to však teprve začátek složité cesty, která nás dovede k vyrovnání s vyspělými demokratickými státy. V tomto procesu bude mít důležité místo i vzdělávání.

Ve svobodné společnosti přináší studium pedagogiky nové problémy. Nabízí se pestrá paleta myšlenek o výchově a vzdělávání. Jedná se o zdroje, z nichž může učitel při své práci čerpat. Rozmanitost však znamená i složitost a nejednoznačnost. Určitý vhled nabízí srovnávací pedagogika, která ozřejmuje a srovnává jednotlivé proudy pedagogického myšlení.“ (str. 11)


Obsah publikace

Předmluva
Úvod
1. 1. Potíže pedagogiky
1. 2. Potíže (budoucího) pedagoga
1. 3. Srovnávací metoda
2. Kořeny tradičních způsobů výuky
2. 1. Jan Amos Komenský
2. 2. Tereziánské reformy
2. 3. Johann Friedrich Herbart
3. Východiska kritiky tradičních způsobů výuky
3. 1. Jean Jacques Rousseau
3. 2. Johann Heinrich Pestalozzi
3. 3. Lev Nikolajevič Tolstoj
4. Nové názory na výchovu počátkem 20. století
4. 1. Marie Montessoriová
4. 2. Celestin Freinet
4. 3. Waldorfská pedagogika
4. 4. Jenský plán
4. 5. Další snahy o proměnu školy
5. Pragmatická pedagogika
5. 1. Daltonský plán, projektové vyučování
6. Náboženská pedagogika
7. Pedagogika a existencialismus
8. Hledání cest vědecké pedagogiky
8. 1. Pozitivismus a výchova
8. 2. Experimentální pedagogika
8. 3. Tomáš Garrigue Masaryk
9. Psychoanalýza a pedagogika
10. Tradice české reformní pedagogiky
11. Socialistická pedagogika
12. Inspirace pro proměnu českého školství
12. 1. Další podněty k vytvoření edukativního konceptu
13. Právo na vzdělání v evropské dimenzi
13. 1. Dokumenty o lidských právech
13. 2. Evropská dimenze vzdělání
14. K současnému vývoji v českém školství
15. Pedagogický odkaz Járy Cimrmana
Seznam použité literatury
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík


Výzkum alternativních způsobů výuky

„K tomuto vývoji připojujeme poznatky o stavu transformace našeho školství, jak byly shromážděny v rámci prací na výzkumném úkolu ministerstva školství „Sledování a podpora alternativních způsobů výuky“. Tento výzkumný úkol byl řešen v roce 1993 na katedře pedagogiky a psychologie pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. V řešitelském týmu pracovali Jana Doležalová, Marta Faberová, Pavel Vacek a jako vedoucí Vladimír Václavík. Bylo analyzováno 254 dotazníků. Mezi respondenty tvořili většinu učitelé a učitelky základních škol.

Získané odpovědi na dotazník i zaslané dopisy a materiály umožnily zjišťovat přístupy učitelů ke změnám ve školství, posoudit vnitřní klima škol a zachytit některé podstatné znaky současně probíhající vnitřní transformace školy.


Pozitivní znaky

Na otázku, o co nového se respondent snaží, co by chtěl změnit apod., byly nejčastěji uváděny tyto znaky:
– klást větší důraz na rozvoj osobnosti dítěte,
– respektovat osobnost dítěte,
– respektovat individuální zvláštnosti dítěte,
– vytvářet podmínky pro přirozenou aktivitu a tvořivost dítěte,
– rozvíjet tvořivost dítěte,
– rozvíjet schopnost přizpůsobit se novým podmínkám,
– dbát na to, aby děti byly ve škole spokojené,
– dbát na to, aby děti chodily do školy rády nebo aby jim alespoň škola nevadila,
– vytvářet pozitivní vztah ke škole a k učení, což je podmínkou úspěchu při učení,
– vytvářet vztah vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem,
– vytvářet pozitivní vztah žáků k vlastnímu sebevzdělávání,
– z hlediska učitele překonat vlastní pohodlnost a zkoušet nové věci i s vědomím určitého rizika neúspěchu,
– hodnotit žáky především podle kritérií individuálního rozvoje,
– změnit způsob klasifikace,
– spolupracovat s rodiči, umožnit jim vstup do výuky,
– vytvářet vztah vzájemné důvěry a spolupráce mezi učiteli.


Negativní znaky

Na otázky "V čem vidíte vaše hlavní problémy? Co Vám při vašich snahách o změnu nejvíce chybí, co potřebujete?" byly nejčastěji uváděny tyto negativní znaky a překážky vnitřní transformace školy:
– přetrvává tradičně pojatý systém školní práce,
– zůstává zachována předchozí organizace (školní řád, dozory, zvonění aj.) a mnozí vedoucí pracovníci i učitelé jsou proti změnám,
– klade se neúměrný důraz na znalosti faktů, pojmů,
– ve třídě je vytvořeno klima vzájemné nedůvěry a nespokojenosti,
– žáci jsou jednostranně posuzováni především podle toho, co se naučili (důraz na pamětní učení),
– přijímací zkoušky na vyšší typ školy negativně ovlivňují výuku v předchozím typu školy (důraz na encyklopedické pojetí výuky),
– zůstává zachován rozsah učební látky, mnohdy je zastaralý i obsah a učitel je nucen tuto látku probírat,
– není přehled o nových učebnicích a dalších pomůckách, moderních učebnic je nedostatek,
– nedostatek finančních prostředků způsobuje zaostávání ve vybavenosti škol a neumožňuje vybavovat školy pro potřeby alternativních způsobů výuky,
– vysoký počet žáků ve třídě podporuje udržování dosavadních způsobů školní práce,
– je nedostatek informací o alternativních způsobech výuky v zahraničí,
– pro nové způsoby výuky někteří učitelé nenacházejí podporu a pochopení u svých nadřízených,
– někteří ředitelé škol obtížně získávají pro změny učitele,
– nedostatečné finanční ohodnocení práce učitele způsobuje odchod některých schopných učitelů ze školství,
– na některých školách nelze pracovat alternativně, učitelé i vedoucí pracovníci brání a udržují stávající systém, v jehož rámci jsou zvyklí pracovat,
– učitel se při zavádění odlišných způsobů výuky, hodnocení apod. setkává s neporozuměním dětí (zejména ve vyšších ročnících),s neporozuměním rodičů i veřejnosti,
– učitelé plně zapojení do procesu vnitřní transformace školy pociťují výrazný nedostatek času na uskutečnění všech záměrů.“


Dnešní snahy – nic nového pod sluncem!

„Program rozvoje vzdělávací soustavy ČR Kvalita a odpovědnost, se kterým se učitelská veřejnost seznamovala od konce roku 1994, přinesl do diskusí o proměně školy řadu nových podnětů. Podle tohoto dokumentu je v základním školství nutné poskytnout každému žákovi ucelené základní vzdělání na nejvyšší úrovni, jakou dovolují jeho schopnosti.

Proto je třeba umožnit vnitřní diferenciaci až individualizaci výuky, aby se mohla přizpůsobit rozmanitosti nadání a zájmů dětí a rozdílnému průběhu jejich duševního a tělesného vývoje a aby se zabránilo počínající dezintegraci 2. stupně základní školy (odchodem žáků z 5. třídy do osmiletého gymnázia). Žádoucí je právě zde více podnítit vznik dostatečně pestré nabídky vzdělávacích programů. Důležité je i zhodnotit poznatky se začleňováním části postižených dětí do hlavního proudu základních škol…

Závěr: Proměna českého školství po listopadu 1989 probíhá ve dvou úrovních. Pro vnější transformaci, která by měnila systém školství a jeho strukturu jako celek a „shora", bylo vypracováno několik projektů, žádný z nich však nebyl přijat. K urychlení postupu by mělo přispět vydání nových školských zákonů. Vnitřní transformace je záležitostí jednotlivých škol a závisí na ochotě i schopnostech učitelů i vedoucích pracovníků…“
(str. 148–150)

Celý text této publikace najdete ZDE (digitalizovala Kateřina Brožová).


A ještě názor prof. Průchy

O zmíněném výzkumu píše také dnešní profesor Jan Průcha ve své knížce „Alternativní školy“. Konstatuje, že:

„Zatímco v zahraničí jsou problémy alternativního školství a alternativního vzdělávání předmětem intenzivního zájmu pedagogické teorie a pedagogického výzkumu, v naší pedagogice tomu tak není. Na jedné straně sice vznikly určité aktivity (NEMES, PAU aj.) zabývající se praxí alternativního vzdělávání, na druhé straně však se pedagogičtí teoretikové a pracovníci pedagogického výzkumu – až na ojedinělé výjimky – touto problematikou nezabývají. Zejména nejsou prováděny empirické výzkumy, které by vyhodnocovaly fungování a výsledky alternativního vzdělávání, jak v rámci státních (standardních) škol, tak ve stále se zvětšujícím počtu soukromých škol…

Účelem dlouhodobého výzkumného úkolu („Sledování a podpora alternativních způsobů výuky“ katedry pedagogiky a psychologie Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové – pozn. red.) je sledovat a analyzovat proces změn, které probíhají v našem školství jakožto tzv. vnitřní reforma. Vychází se z názoru, že zmapovat tyto změny znamená nejprve zjistit, jak se charakter školního vzdělávání přeměňuje působením některých učitelů i vedoucích pracovníků školství. Bylo tedy nutno shromáždit údaje o těch učitelích a dalších pracovnících, „kteří k předchozím způsobům školní práce hledají (a často ji nalezli) svou vlastní alternativu“…

Z rozboru ankety, kterou provedl V. Václavík (1993) vyplývají první poznatky z uvedeného úkolu. Stručně shrnuto:
– O alternativní výuku mají zájem především učitelé (63 % účastníků ankety), ale také vedoucí pracovníci školství (ředitelé škol aj. – 28 % účastníků).
– Mezi učiteli výrazně převládají učitelé základních škol (69,7 % účastníků), kdežto učitelé středních škol jsou zastoupeni málo (zhruba 10 %).
– Zájem o alternativní výuku projevují učitelé jak s kratší praxí, tak s delší praxí (10 a více let).
– Vztah respondentů k alternativní výuce je různý: Větší část z nich alternativní přístupy již uplatňuje, popřípadě propaguje, menší část teprve sbírá zkušenosti či základní informace.

Samozřejmě tyto a další poznatky z uvedeného výzkumu představují počáteční sondu do probíhající transformace českého školství a nemohou vypovídat o celkovém stavu alternativního vzdělávání v naší zemi. Avšak výzkum má průkopnický charakter a jeho důležitost tkví v tom, že vůbec otvírá problémy alternativní výuky v našem pedagogickém výzkumu. Další etapou by zřejmě mělo být objasnit, co to znamená „vlastní alternativa“ výuky, „způsoby alternativní výuky“ apod., jak se konkrétně alternativní výuka realizuje, k jakým výsledkům dospívá, jakými mechanismy se dále šíří a za jakých podmínek je vůbec možná…

Bylo záměrem této práce ukázat, že vývoj vzdělávacího systému, který se neopírá o výzkumná zjištění a vědecké názory, může vést k nepříznivým důsledkům. Věříme tedy, že role pedagogického výzkumu bude pro plánování a realizaci přeměn českého vzdělávacího systému významnější, než tomu bylo doposud.“

Zdroj: Průcha, Jan: Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus 1994. ISBN 80-7041-972-5. Str. 92–94.

Věříme dodnes – marně! Systematické sledování a podpora alternativních způsobů výuky se nekoná, existující výzkumy se pro rozhodování využívají sporadicky.


Další díly seriálu najdete ZDE.

Vanessa Rogers: Hry a aktivity pro zkoumání emocí pro děti školního věku

sobota 21. listopadu 2015 · 0 komentářů

Zábavné hry a aktivity jsou určené pro děti ve věku 7–13 let a jejich cílem je pomoci dětem zkoumat, chápat a pozitivně vyjadřovat vlastní pocity.

Jednotlivé aktivity se zabývají např. vztahy mezi vrstevníky, navazováním přátelství, ale i šikanou nebo žárlivostí. Jejich cílem je podpořit u dětí zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich ambice a motivaci a pomoci jim, aby se v kolektivu cítily dobře a bezpečně. Každá aktivita je jasně vysvětlená, její popis zahrnuje cíl, jehož má být dosaženo, pomůcky, jež jsou k tomu zapotřebí, a celkový průběh.

Vanessa Rogers je učitelka, má dlouholeté zkušenosti v práci s mládeží. Na toto téma napsala řadu knih. V Portále vyšla v roce 2011 její kniha Kyberšikana.

Další informace včetně ukázek najdete ZDE. Knihu si můžete objednat také ZDE.

Nová Asociace svobody učení

pátek 20. listopadu 2015 · 0 komentářů

Jestli jste nebyli na konferenci Svobodné vzdělávání 2015, určitě si o ní něco vyhledejte. Pořádala ji SvobodaUčení.cz – komunita lidí, kteří se zajímají o svobodné vzdělávání, popřípadě své děti chtějí nebo již reálně vzdělávají doma nebo alternativními způsoby.

Naprosto musíme směřovat k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší lidský statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný, pokud není člověku souzeno zahynout…“ (J. A. Komenský: Všenáprava)


Programové prohlášení

– Asociace prosazuje práva dětí na svobodný rozvoj a na sebeurčení, včetně autonomního vzdělávání, založeného na vnitřní motivaci. Stejně tak prosazuje přednostní právo rodičů zvolit si druh vzdělání, které má být poskytnuto jejich dětem, tedy zajišťovat vzdělání svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením. To vše v souladu s Listinou základních práv a svobod, a proto bez kriminalizace těch, pro které je takovýto přístup k dětem jasnou volbou.

– Asociace poskytuje podporu a zázemí pro vznik a rozvoj svobodných vzdělávacích iniciativ navazujících na tradice zahraničních svobodných a demokratických škol, teorie unschoolingu, autoregulovaného učení, odškolení, flexischoolingu, postpedagogiky, hybridní pedagogiky a dalších, které v praxi vyžadují úplnou možnost svobodné volby, nenásilí a dobrovolnosti, stejně jako co nejméně omezující vliv autoritativně stanovených vzdělávacích rámců i uměle a direktivně nastolených autorit.

– Asociace v rovnoprávném dialogu s odpovědnými institucemi prosazuje zájmy svobodného přístupu ke vzdělávání a vytváří vhodné legislativní podmínky, vedoucí k ukotvení svobodných škol v právním řádu České republiky, potažmo celkovému obohacení diverzity vzdělávací nabídky u nás.

– Asociace si bere za cíl měnit vzdělávací paradigma směrem k principům svobodného učení.

– Myšlenka, že děti vyrůstají ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít jejich potenciál, je pro veškerá snažení Asociace nosná. Svoboda, respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly potažmo stát všechny mezilidské vztahy vyspělé společnosti. Asociace má za to, že běžně uplatňované postupy ve výchově a vzdělávání je potřeba nahradit takovými, které povedou ke zrovnoprávnění dětí a umožní jim prožít skutečně smysluplný, plnohodnotný a spokojený život ve společnosti, jejímiž budou aktivními a kompetentními spolutvůrci.


Hlavní činnosti Asociace

– prosazuje zájmy svobodného vzdělávání v legislativní oblasti;

– je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Výboru petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu, Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách svobodného vzdělávání;

– spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a vládními i nevládními institucemi v České republice i v zahraničí, podporuje vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi asociacemi, veřejností, státní správou a samosprávou;

– koordinuje postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve svobodném vzdělávání a prosazuje je, zastřešuje ostatní organizace zabývající se alternativními způsoby vzdělávání,

– usiluje o členství v národních a mezinárodních organizacích a podporuje sebevzdělávání svých členů;

– informuje širokou veřejnost o možnostech a výhodách svobodného vzdělávání; poskytuje a zprostředkovává jí poradenskou a metodickou pomoc v této oblasti.

Kontakty: Anna Třešňáková, Judita Kapicová, Michal Kandler, asociace@svobodauceni.czPrvní velkou akcí byla mezinárodní konference Svobodné vzdělávání 2015, která se konala 13. 11. 2015.

Informace najdete ZDE.

Organizátoři vysvětlují, proč ji pořádali:

„Jsme přesvědčeni, že o skutečně svobodném vzdělávání a o právech dětí na vlastní sebeurčení se u nás pořád mluví málo. Chceme rozproudit diskuzi mezi laiky i odborníky, nabourat zažité stereotypy a klást otázky, které nás donutí skutečně přemýšlet nad tím, co je smyslem vzdělávání a podstatou naplněného života.“

Účast na konferenci a její atmosféra byly skutečně mimořádné. Videa a prezentace z konference se připravují.

Prohlášení SKAV k vládnímu záměru zavést povinné předškolní vzdělávání

čtvrtek 19. listopadu 2015 · 0 komentářů

My, členské organizace SKAV , vyjadřujeme tímto nesouhlas s vládním záměrem zavést v ČR povinné předškolní vzdělávání v podobě, jak ji navrhuje novela školského zákona, projednávaná v těchto dnech Parlamentem ČR. Cílem navrhované úpravy je přivést do procesu předškolního vzdělávání děti ze sociálně znevýhodněných rodin a tím zlepšit jejich výsledky v dalším procesu vzdělávání.

NÁRODNÍ GALERIE: aktuální výstavy a kompletní program

středa 18. listopadu 2015 · 0 komentářů

AKTUALISOVÁNO.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavy, doprovodné programy, programy pro děti a rodiny s dětmi a další akce.


Kompletní program: listopad a prosinec 2015

Kompletní program na listopad si můžete stáhnout ZDE, na prosinec ZDE.

Přehled všech probíhajících výstav najdete ZDE.

Připravované výstavy najdete ZDE.

Předběžný přehled připravovaných výstav na celý rok 2015 najdete ZDE.

Nabídku všech programů pro školy najdete ZDE.


Výstava Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění a její odraz v současném umění a designu

Palác Kinských, do 3. 1. 2016

Výstavní projekt Skrytá řeč rostlin propojuje rostlinnou tematiku tradičního asijského umění se současnými uměleckými intervencemi. Klasická asijská umělecká díla zde vstupují do zajímavých a často překvapivých dialogů se současným uměním a designem. Tradiční rostlinné motivy a jejich nejrůznější podoby můžeme sledovat na široké škále materiálů – od textilu, laku, kovu a porcelánu k papíru. Převažují dekorativní a užitkové předměty, na jejichž ploše se rozehrává bohatá a mnohovrstevnatá rostlinná symbolika.

Umělecké intervence současných českých, slovenských a asijských autorů se inspirují vizuální stránkou nebo různými ikonografickými podobami tradičních florálních motivů. Zastoupena jsou zde nejrůznější média od video artu, animované tvorby přes instalace, fotografii až po klasické médium malby. Tradiční umělecká díla jsou také konfrontována se současnou tvorbou mladých oděvních designérů a předních designérů z oblasti autorského šperku.

Vystavující: Nastassia Aleinikava, Ondřej Basjuk, Blueberries Jewelry, Patrik Čabla, Mira Gáberová, Dominik Gajarský, Petra Gupta Valentová, Jan Haubelt, Martin Havel, Jakub Hošek & Nik Timková, Lucie Houdková, Yuanyuan Hu, Matyáš Chochola, Jindra Jansová, Pavel Jestřáb, Tereza Kabůrková, Jan Kaplický, Jiřina Kaplická, Šárka Koudelová, Hanuš Lamr, Quenten Lee, Denisa Lehocká, Janja Prokić, Monika Přikrylová, Anna Ročňová, Lucia Sceranková, Narendra Pal Singh, Adéla Svobodová, Jiří Thýn, Satomi Usui, Adam Vačkář, Zorya

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891–1952

Salmovský palác, do 10. ledna 2016

Česká akademie věd a umění sdružovala od svého založení v roce 1890 až do roku 1952 také výtvarné umělce, literáty a hudebníky, které oceňovala po celou dobu trvání této instituce každoroční prémií za nejvýznamnější umělecké výkony.

Výstava Smysl pro umění poprvé představuje umělecká díla, jejichž prestiž akademické ceny podpořily v letech 1891–1952. Názorně tak předvádí proměnu, jíž česká kultura v té době prošla. Mezi oceněnými výtvarnými umělci najdeme Vojtěcha Hynaise, Mikoláše Alše, Hanuše Schwaigera, Beneše Knüpfera, Josefa Václava Myslbeka, Františka Kupku, Vojtěcha Preissiga, Josefa Ladu, architekty Kamila Hilberta, Josefa Havlíčka, Karla Honzíka nebo Josefa Gočára, kteří patří k ikonickým tvůrcům české kultury. Několik z oceněných prací zůstalo v majetku České akademie věd, většina se však rozptýlila do řady institucí i soukromých sbírek. Soubor těchto děl má nyní veřejnost možnost zhlédnout poprvé. Výstava připomíná také mecenáše kultury, především Josefa Hlávku, Leopolda Schmidta, Leopolda Katze či Josefa Maudra, kteří svými donacemi umožnili dlouhodobou podporu českého umění.

Součástí výstavy jsou také ukázky oceněných hudebních a literárních děl: nahrávky vítězných skladeb Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Leoše Janáčka i knihy a archivní zvukové záznamy hlasů Jiřího Karáska ze Lvovic, Růženy Jesenské, Viktora Dyka nebo Jaroslava Hilberta pořízené akademií v roce 1929.

Šedesát let existence IV. třídy, která systematicky, byť nikoliv bezproblémově podporovala umění, ukončila až reorganizace akademie, jejímž hlavním autorem byl Zdeněk Nejedlý, a slovo „umění“ bylo z názvu instituce navždy vypuštěno.

Výstava je součástí cyklu výstav Umění (a) vědy, které se konají v roce 2015 při příležitosti oslav 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR.

Doprovodné programy a další informace ZDE.


Výstava Silver Lining – 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého

Veletržní palác, do 17. 1. 2016

„Temný oblak noci poodhalí stříbrný svůj lem“ – s tímto mottem vypůjčeným od anglického barokního básníka Johna Miltona slaví Národní galerie v Praze 25. výročí proslulé Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava „Silver Lining“ není typickou skupinovou přehlídkou, ale spíše detailně zaměřenou asambláží fragmentů zahrnující jak nově vzniklá díla, tak díla přetvořená či upravená pro dané místo v duchu site-specific. Výstava laureátů české umělecké ceny si klade celou řadu otázek, jež se kriticky staví k hodnotícím mechanismům ceny, poukazují na její udržitelnost a vyzdvihují roli, kterou sehrála v procesu psaní nedávné historie současného (českého) umění.

Umělci: Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl, Kateřina Vincourová, Jiří Příhoda, Jiří Černický, Lukáš Rittstein, David Černý, Tomáš Vaněk, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Radim Labuda, Jiří Skála, Mark Ther, Vladimír Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

Veletržní palác, od 20. 11. 2015 do 7. 2.2016 

Výstava na souboru vybraných exponátů různých uměleckých médií představí způsoby, jakými se Československo v letech 1918–1939 a 1945–1992 reprezentovalo jako státní celek a jak se na státní reprezentaci podílelo vizuální umění a jeho instituce.

Rejstřík představených uměleckých médií je nezvykle široký a sahá od olejomaleb a bronzových soch malého i velkého měřítka přes grafiky, fotografie, prostorové instalace, modely a plány architektonických realizací i filmy až po průmyslový design, výstavnictví či oděvní produkci ÚLUV. Namísto obvyklého uměleckohistorického kánonu se zde představí průřez skutečnou podobou dobové vizuální kultury.

K výstavě vychází objemný katalog s bohatou obrazovou dokumentací a zajímavými eseji. Doprovodné programy se zaměří nejen na děti a mládež, ale rovněž na starší generace – pamětníky Československa.

Více ZDE.


Výstava Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – 2. díl

Šternberský palác, do 3. 4. 2016

Výstava představuje veřejnosti další vynikající soubor obrazů německého a rakouského malířství ze Sbírky umění 19. století. V prezentaci jsou mimo jiné zastoupena díla takových umělců, jako byli Friedrich von Amerling, Hans Makart, Mihály Munkácsy, Hans Canon, Franz von Lenbach, Adolph von Menzel, Gabriel Max, Wilhelm Leibl a řada dalších.

Otevřená, kosmopolitní společnost druhé poloviny 19. století v zemích Rakouského císařství (od roku 1867 Rakouska-Uherska) a Německa vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj výtvarného umění. Umělci hojně cestovali nejen za studiemi na Akademie ve Vídni, v Mnichově, Berlíně či Düsseldorfu, ale do velkých uměleckých center se stěhovali i za pracovními příležitostmi. Umění se postupně osvobozovalo od zažitých stereotypů a stalo se otevřenou platformou, kde byla vedle již tradičních námětových okruhů hledána nová témata i nové způsoby vyjadřování.

Více ZDE.


Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej

Velká dvorana Veletržního paláce, do 31. 12. 2016

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě.

Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrátil.

Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti.

Podrobnější informace ZDE a ZDE.


Doprovodné programy k výstavám a studijní materiály

Přehled všech doprovodných programů k výstavám v Národní galerii naleznete ZDE.

Studijní materiály (ve formátu pdf) k výstavám (včetně již proběhlých výstav) najdete ZDE.


Bezplatné vstupné do Národní galerie v Praze pro mladé

Národní galerie v Praze otevírá zcela zdarma svoje stále expozice pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let.

Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupenky za tuto část návštěvníků uhradí. Nulové vstupné se vztahuje jak na české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví v období od dubna do prosince 2015.


Programy pro děti a rodiny s dětmi

Cílem programů a služeb pro děti a rodiny s dětmi je otevřít prostor galerie pro vzdělávání v oblasti umění pro děti od nejmladšího věku a zároveň nabídnout galerii jako místo pro podnětné a zábavné trávení společného času pro celou rodinu. Na dětské návštěvníky a rodiny s dětmi je zaměřena široká nabídka výtvarných heren a dílen (ateliérů) a cílená propagace.

Pro návštěvu kdykoli během otevírací doby galerie jsou k dispozici pracovní listy a výtvarné pracovny ve vybraných objektech NG.

Přehled programů najdete ZDE (menu vpravo).


Ostatní akce

Kurzy dějin umění – informace ZDE.        


Otevřené výtvarné herny ve Veletržním paláci

Pozvánky na Otevřené výtvarné herny a fotodokumentaci z heren můžete sledovat také na Facebooku ZDE.


KONTAKT:

Lektorské oddělení / Education Department

Sbírka umění 19. století / Collection of 19th Century Art
Klášter sv. Jiří / St George's Convent
Jiřské náměstí 33 / Jirske namesti 33
119 00 Praha 1 / 119 00 Prague 1, Czech Republic

Sbírka moderního a současného umění / Collection of Modern and Contemporary Art
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague
Veletržní palác / Veletrzni palac
Dukelských hrdinů 47 / Dukelskych hrdinu 47
170 00 Praha 7 / 170 00 Prague 7, Czech Republic

tel: +420 224 301 003, fax: +420 233 376 243
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz
www.facebook.com/NGvPraze
twitter.com/narodnigalerie
www.ngprague.cz

Barbora Němcová: Ve školních třídách je stále víc cizinců, často neumějí česky ani slovo

· 0 komentářů

V Plzeňském kraji usedá do školních lavic stále více cizinců. Pocházejí ze Slovenska, Vietnamu, Ukrajiny, Rumunska i z Bulharska. V roce 2014 jich bylo v regionu podle statistik ministerstva školství více než 2,5 procenta, konkrétně 1 225.

Například na 28. Základní škole v Plzni studuje v současné době víc než deset cizinců. Ředitelka Pavla Jedličková vzpomíná na extrémní případ, kdy sem vloni nastoupila dívka z Bulharska. V Česku žila se svým otcem již dva roky, do školy však nechodila.

„Dívka neuměla česky ani anglicky, neměla ani pracovní návyky, vztah ke škole byl vlažný,“ líčí Jedličková. Situaci se ovšem podařilo zlepšit díky pomoci asistentky. Ta si s dívkou vytvořila slovníček základních pojmů a s jejich pomocí se domlouvaly.

„Přemýšlíme o tom, že nyní, po roce, bychom už situaci mohli zvládnout bez asistenta, jen s individuálním plánem. Dívka už se zvládla dobře adaptovat,“ konstatuje Pavla Jedličková. Podle ní je integrace cizinců v jednotlivých případech značně odlišná. Za ideální považuje, pokud dítě nastoupí rovnou do první třídy.

„Malé děti mají výhodu. Specifickou kategorií jsou ty, které přicházejí do země ve 13 až 14 letech. Jsou hozeny do vody, aniž by uměly slovo česky. Navíc vztahy mezi dětmi v tomto věku už jsou daleko sofistikovanější, zařazení do kolektivu je obtížnější,“ dává jí za pravdu školní psycholožka Petra Štefflová a podobně jako Jedličková upozorňuje, že děti často kromě jazykové bariéry narážejí i na problém nepochopení celého školního systému. „To, čemu nerozumíme, toho se bojíme, přináší nám to nejistotu,“ varuje Štefflová.

Pedagogové se shodují, že stěžejní je, aby dítě mělo snahu se začlenit. „Když k nám nastoupí starší děti a jazyk se učit nechtějí, je to problém. Máme například jednoho žáka, který se s rodiči přistěhoval z Ukrajiny. Je na něm vidět, že odcházel z domova nerad,“ zmiňuje jeden případ ředitelka 13. ZŠ v Plzni Zdeňka Vrátníková a jako kontrast uvádí případ Číňanky, která do její třídy nastoupila asi před patnácti lety.

Tatínek dívky tu měl restauraci, ona přijela za ním. Česky neuměla ani slovo, bylo ale jasné, že se chce jazyk naučit. „Nejdřív jen koukala, spolužačky se s ní ale normálně bavily a ona během roka rozuměla. Na základní úrovni jsme mohli komunikovat,“ vzpomíná Vrátníková s tím, že při prvotní komunikaci pomáhala angličtina a různé slovníky.

Angličtinu zmiňuje také Jan Kubát, ředitel tachovské ZŠ v Kostelní ulici. „Máme na škole jednoho Bulhara, ten česky zatím vůbec nemluví. Zatím ve třídě jen sedí a poslouchá. Komunikuje jen v angličtině,“ říká Kubát a dodává, že když učí ve třídě přírodopis, vidí, že chlapci se snaží ostatní děti pomáhat a překládají mu to, co on vykládá. „Angličtinu ovládám hůř než některé děti,“ vysvětluje s úsměvem Jan Kubát.

Cizinců ve školách v poslední době přibývá, jsou třídy, kde jsou najednou třeba i čtyři. „Pro učitele je to rozhodně velká zátěž a práce navíc,“ oceňuje Pavla Jedličková.


Žáci z Evropské unie mají výuku češtiny zdarma

Podle ministerstva školství se s učiteli v tomto ohledu intenzivně pracuje, od konce loňského roku navíc vznikla ve všech krajích koordinační pracoviště na podporu pedagogických pracovníků pracujících s žáky – cizinci.

Žáci ze zemí Unie mají nárok na výuku českého jazyka zdarma, v Plzni je to na 26. ZŠ. Mimoto se snaží školy vycházet dětem vstříc i jinak. Třeba jako na 4. ZŠ, která čerpá finance z rozvojového programu ministerstva školství na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou pro cizince z třetích zemí.


Celý text najdete ZDE.

GHMP: aktuální výstavy a kompletní program

· 0 komentářů

AKTUALISOVÁNO.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavy, doprovodné programy pro školy a další akce.


Aktuální výstavy

Přehled všech probíhajících i připravovaných výstav najdete ZDE.


Tematické prohlídky pro školy

Více informací a přehled doprovodných akcí pro školy najdete ZDE.


Výstava Milota Havránková: Milota

Dům U Kamenného zvonu, do 17. 1. 2016

Retrospektivní výstava je uspořádaná k životnímu jubileu této představitelky slovenské a české výtvarné scény, fotografky a multimediální výtvarnice.

Milota Havránková (*1945) během své pedagogické činnosti na SUPŠ v Bratislavě ovlivnila celou generaci slovenských fotografů, kteří později vstoupili do historie jako „slovenská nová vlna“. Její tvorba se svým zájmem o fotografický experiment, volbou námětu a následným způsobem vizuální realizace vymezuje z hlavních proudů slovenské fotografie a odlišuje ji od klasicky chápané fotografie, černobílého dokumentu nebo fotografického konceptu.

Vystavené práce představí nepřetržitý experiment s fotografickým médiem, které se tak stále proměňuje.

Více informací a doprovodné programy ZDE.


Výstava Iren Stehli: Libuna a jiné eseje

Dům fotografie, do 24. 1. 2016

K podzimnímu festivalu pořádanému časopisem Fotograf každoročně na určité sjednocující téma (kterým je pro tento rok dokument) přispěje Galerie hlavního města Prahy výstavou švýcarské fotografky Iren Stehli (*1953). Ta po třicet let dokumentovala život Libuny z pražské romské komunity až do okamžiku její předčasné smrti.

Autorka studovala na pražské FAMU a dlouhodobě se pohybuje v českém prostředí. Její práce má od počátku charakter ucelených fotografických esejů, které vypovídají o lidech a jejich prostředí v delších časových úsecích a je příhodné si pro ně vypůjčit termín ze světa filmového dokumentu – časosběrné. Příběh Libuny doprovodí výběr z dalších cyklů zabývajících se „estetickým“ svérázem obchodů, služeb a domácností v minulém režimu.

Více informací a doprovodné programy ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Štěpánka Šimlová: Léta levitace

Colloredo-Mansfeldský palác, od 20. 11. 2015 do 20. 3. 2016

Štěpánka Šimlová (*1966) patří k dynamické generaci devadesátých let, v níž se důrazně přihlásily o slovo mladé umělkyně. Šimlová sama je osobností neokázalou, spíše introspektivní, „operující ve vlastní „tranzitní“ zóně, kde nejde ani tak o vytvoření definitivního okázalého „art worku“, jako o citlivou reflexi reality. Hybnou silou, která působí ve smyslu vnitřní sevřenosti a kontinuity jejích prací, je autorčino „úporně těkavé“ hledání úhlu vnímání.

Výstava v Colloredo-Mansfeldském paláci, která představí převážně nové práce autorky, se zaměří jak na užší privátní témata vycházející z osobní zkušenosti a vlastní „ženské pozice“, tak na náměty z reality dneška.

Více informací a doprovodné programy ZDE.


Výstava Květa Pacovská: Maximum Contrast

Městská knihovna, 2. patro, do 27. 3. 2016

Retrospektivní výstava umělkyně, která je známá především v zahraničí svými originálními knižními ilustracemi a experimentálními autorskými knihami.

Záměrem projektu bude poprvé přestavit domácímu publiku celou šíři její mimořádně soustředěné tvorby, nejen ilustrace a autorské knihy, ale také obrazy, sochařské objekty, grafiky, kresby, ilustrace, které měla možnost vidět veřejnost v řadě světových muzeí a galerií (Centre Georges Pompidou v Paříži, Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem aj.).

V Praze bude představena její tvorba v této souhrnné koncepci poprvé.

Více informací a doprovodné programy ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej

Velká dvorana Veletržního paláce, do 31. 12. 2016

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě.

Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrátil.

Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti.

Více informací a doprovodné programy ZDE.


Edukační aktivity (nejen) pro školy

GHMP organizuje pro všechny typy škol (od MŠ až po VŠ) z celé ČR i pro další skupiny ostatních věkových kategorií včetně znevýhodněných a seniorů několik typů výtvarných edukačních aktivit ve všech svých objektech, prioritou je intenzivní spolupráce se školami.

Hlavní aktivitou jsou interaktivní prohlídky výstav spojené s následnou výtvarnou reakcí, dále sem patří výtvarný kroužek v ateliéru a sobotní workshopy Tvořivé dialogy s uměním v různých objektech GHMP a workshopy ve spolupráci s dalšími institucemi.

Vše je maximálně formálně i obsahově provázáno s aktuálními výstavami i stálými expozicemi.

Podrobné informace najdete ZDE.


Spolupráce se školami a studenty

Pro zájemce existuje několik způsobů, jak se částečně zapojit do provozu galerie. Studentům poskytujeme možnost zrealizovat si zde odbornou praxi nebo stáž, institucím nabízíme příležitost spolupráce s GHMP na speciálních projektech a workshopech, případným dobrovolníkům umožníme dle uvážení spolupodílet se na činnosti galerie prostřednictvím realizovatelných, smysluplných a přínosných aktivit.

Více ZDE.


Výtvarný ateliér

Stěžejní edukační aktivity GHMP pro školy, děti, rodiny, dospělé, znevýhodněné, seniory i členy Klubu přátel GHMP probíhají nejen přímo v expozicích, ale i ve výtvarném ateliéru GHMP.

Zájemci si zde mohou vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby, experimentální fotografie, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

Významnou aktivitou v ateliéru je výtvarný kroužek, pravidelný cyklus tvůrčích dílen pro všechny věkové kategorie, který probíhá každou středu po celý školní rok od 16.00 do 22.00 hodin.

V případě zájmu je jednotlivým členům uděleno potvrzení o absolvování výtvarného kroužku v GHMP (což jim může prospět při dalším umělecky zaměřeném studiu). Už jsme zaznamenali řadu úspěchů přijetí pravidelných členů výtvarného kroužku na střední i vysoké umělecké školy, na které se zde také připravovali. Na přijímací zkoušky na odborné školy se zde připravují i další žáci a studenti.

Podrobné informace najdete ZDE.


Ostatní doprovodné akce

Kompletní přehled doprovodných akcí najdete ZDE.KONTAKTY:

Galerie hlavního města Prahy
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

programy pro školy a veřejnost:
tel.: 606 612 987, e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz

https://www.facebook.com/GHMP.cz
www.ghmp.cz

TOPIČŮV SALON: aktuální výstavy a další program

· 0 komentářů

AKTUALISOVÁNO.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavy a další akce.


Výstava Alva Hajn: 
Někdy samotu kroků mých něžnější nožka doprovází…

Do 29. 1. 2016

Alva Hajn patří ke ztracené generaci. Narozen krátce před válkou, měl jen krátký okamžik v šedesátých letech, aby ukázal své kvality. Během dvaceti let normalizace prakticky nevystavoval, ačkoli velmi intenzivně pracoval na obrazech, objektech, kresbách i velmi soukromých ilustracích převážně ruských klasiků. V roce 1991 zemřel tři dny před otevřením své velké a významné výstavy v pražské galerii.

K drobným nespravedlnostem dneška patří, že Hajnovo dílo tzv. Starých psů, kteří tu zůstali, je dnes paradoxně doma méně známé než dílo Františka Kyncla, který žil a pracoval v exilu. Obě Hajnovy polohy – konstruktivní a estetizující způsob malby a proti němu divoký a nespoutaný přístup k materiálům si zaslouží pozornost, protože patří k tomu nejzajímavějšímu, co v klauzuře nehostinných let v Čechách vzniklo.

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Připravované výstavy

Výstava Naděžda Plíšková: Zarytá ženskost

Od 8. 12. 2015 do 29. 1. 2016

K příležitosti letošního jubilea 65 let od založení galerie Československého spisovatele (1950 – 2015) bude na konec roku připravena výstava s ženskou tematikou.

Vystaveny budou práce grafičky, sochařky a básnířky Naděždy Plíškové, ženy Karla Nepraše, která v Topičově salonu v daném období dvakrát vystavovala.

Kurátorka výstavy: Marianna Placáková a kolektiv žen

Naděžda Plíšková ( 1934–1999) byla česká grafička, keramička, autorka sochařských objektů a básnířka.


Přednášky a besedy

Přehled přednášek a besed najdete ZDE.


Společnost Topičova salonu

Současný program se orientuje na výrazné osobnosti české výtvarné a vyzvedá do popředí zejména autory nesporných kvalit, kteří jsou z různých důvodů nezaslouženě opomíjení nebo zapomínáni. Stejně tak nabízí prostor nastupující umělecké generaci.

Dalším aspektem, uplatňujícím se v činnosti je sběratelství a jeho význam pro umění mimo veřejnou výstavní síť. Společnost na toto téma pořádá ve spolupráci s AaA i přednášky (moderuje Jan Skřivánek). Jejím záměrem je ukázat, že kvalitu umění a umělců neurčují jen kulturní instituce – přirozené ocenění přináší autorům zejména kulturní veřejnost a pro umělce samé jsou nejdůležitější jejich sběratelé.

Výročí 4. Topičova salonu inspirovalo, a rozšíření o nové prostory Topičova klubu umožnily, že kulturní nabídka byla rozšířena i o besedy, přednášky, literární večery, divadelní i hudební představení. Topičův salon se tak postupně stává kulturním centrem se širokou nabídkou aktivit.

Další informace a podrobnosti: www.topicuvsalon.cz

Můžete nás sledovat též na facebooku: www.facebook.com/TopicuvSalon

Kontakty:
Topičův salon
Národní 9, Praha 1, 1. patro
e-mail: info@topicuvsalon.cz, topicuvsalon@volny.cz
tel.: +420 603 495 520

Otevřeno:
pondělí, čtvrtek, pátek: 10–17 hodin
úterý, středa: 10–18 hodin

Školní skupinová vstupenka (školní výpravy vedené pedagogem – platí pro oba výstavní prostory): 100 Kč

Andrea Holá: Projevy předsudků v rámci školní třídy

úterý 17. listopadu 2015 · 0 komentářů

Text je zaměřen na školní třídu jako svébytnou sociální skupinu. Přibližuje, jaké jsou negativní dopady chování řízeného předsudky na jednotlivce a jakým způsobem vnímá tyto projevy třída. V závěrečné části jsou nastíněny některé možnosti intervence a způsoby, jak tomuto negativnímu chování předcházet, především prostřednictvím pravidelné a cílené práce s třídou a spolupráce s odborníky.


Školní třída, role vrstevnické skupiny

Školní třída je malou sociální skupinou složenou z vrstevníků a vyznačující se složitou dynamikou a proměnlivostí vzájemných vnitřních interpersonálních vztahů. Ačkoli je každý třídní kolektiv jedinečný, má školní třída a její klima z psychosociálního hlediska některé společné charakteristiky. V souvislosti s naším tématem předsudků a jejich projevů v chování nám pak pomohou pochopit komplikovanost a mnohovrstevnatost vztahů a událostí ve třídě – potřebujeme-li řešit určitou obtížnou situaci, je třeba se zamyslet, které faktory mohou na daný problém působit, jakou cestou, v jaké míře a na jaké úrovni jej lze ovlivňovat.

V životě dětí – žáků hrají s nástupem školní docházky (zřetelněji zhruba od osmi let, nejvíce pak v období puberty) vrstevníci ve třídě zásadní roli, výraznější než rodiče nebo učitelé. Jsou pro dítě referenční skupinou a pomáhají mu jak v utváření vlastní identity a vnímání sebe sama, tak v utváření postojů a vztahů k druhým lidem – jako součást procesu socializace. Druzí nám umožňují poznávat sebe sama – „zrcadlí“, jak působíme na své okolí, jakým způsobem komunikujeme atd., a naopak prostřednictvím našeho chování a jednání poznávají oni nás. Členství ve skupině poskytuje pocit bezpečí – příslušnosti a ukotvenosti (Garcia, 1984; Hermochová, 2007; Mareš, 1998; Hrabal, 2003).

Do školy jako instituce vstupuje dítě s představami a hodnotami (a s tím spojenými předsudky a stereotypy), které vytváří a udržuje jeho nejbližší okolí, tj. rodina1, včetně schémat týkajících se posuzování a přístupu k odlišnosti, které pak ovlivňují jeho vztah k vrstevníkům – spolužákům ve třídě.

V souladu s touhou po přijetí a dosažení vyššího sociálního statusu a s tím související mírou vlivu ve třídě je žádoucí příliš se neodlišovat a vyznávat společné skupinové hodnoty a normy. To je pro děti pocházející z jiných národnostních nebo etnických skupin mnohem obtížněji splnitelné a dosažitelné (Langmeier, Krejčířová, 1998; Srbová, 2007; Mareš, Švarcová, 2004; Matějček, 2003).

V souvislosti s výše uvedeným lze říci, že jestliže si dítě z rodiny přináší hodnoty založené na toleranci, ovlivňuje to jeho pozitivní postoj k jinakosti v rámci vrstevnické skupiny – třídy. Pokud má možnost vyzkoušet si „zkoumání nového, neznámého“ s podporou pečující osoby a později učitele, tedy v nějakém bezpečném prostoru, zažívá pozitivní zkušenost, která buduje základy tolerantního přístupu. Úkolem rodičů a učitelů je tedy dětem – žákům tyto zážitky zprostředkovat a připravit je tak na zvládnutí podobných situací v běžném životě (D´Angelo, Dixey, 2001).


Vliv projevu předsudků na jednotlivce a třídu jako celek

Ve třídě se v rámci vrstevnické skupiny vytváří neformální „podhoubí“ s vlastní odlišnou vztahovou strukturou a dynamikou. Procesy a události, které se v něm odehrávají, bývají před pedagogy dobře střeženým tajemstvím. Říčan, Janošová (2010, s. 49) k tomu dodávají: „Ilegální struktura třídy je celkem neškodná, pokud nad ní má oficiální struktura rozhodnou převahu. Tak tomu je, když je školní práce zajímavá, když učitelé mají důvěru a přirozenou autoritu i podporu rodičů a etická výchova je na úrovni. Nejsou-li tyto podmínky splněny a jsou-li zároveň ve třídě vlivní jedinci s antisociálními sklony, pak ilegální struktura pod jejich vedením zesiluje a může zcela převládnout.“

Ve třídě je třeba si všímat i méně nápadných, zdánlivě „neškodných“ narážek vůči některému z žáků, např. vymyšlení hanlivé přezdívky, přirovnání, popěvku, vysmívání se, když udělá chybu aj. Pravděpodobné je, že pokud nebudeme přikládat dostatečnou důležitost těmto počátečním projevům negativního chování, bude jeho míra nadále stoupat (Vágnerová a kol., 2009). Vodítkem v tomto směru také je, jakým způsobem tyto „legrácky“ prožívá sám žák, kterému se dějí.

Projevy předsudků v chování mohou mít podobu slovní (nadávání, pomlouvání, zesměšňování aj.) i fyzické agrese vůči jedinci nebo jeho rodině, zastrašování, vyhrožování, vydírání, manipulace, ničení, krádeží majetku.

Pasivně agresivními a často méně zřetelnými formami jsou izolace, nepřijetí, odtažitost spolužáků, absence kamarádů, neochota, přezírání, nevstřícnost. Chování ostatních vůči tomuto žákovi se pohybuje od přehlížení, nevšímání si až po zárodečné formy šikanování. Tito žáci pochopitelně svou odstrčenost od skupiny vnímají jako zátěžovou situaci, a proto zvláště oni potřebují pedagogovu podporu (zejména ti, kteří ve třídě nenavázali žádný bližší kamarádský vztah). Jak shrnuje Kolář (2011. s. 159): „Vystavení trvalému bolestivému emočnímu tlaku a tzv. subtilnímu násilí (izolace, zesměšňování, ponižování, nadávání…) pozvolna, ale jistě narušuje osobnostní vývoj oběti. Uvědomované i neuvědomované prožívání bolesti vede dříve nebo později k přetížení adaptačních mechanismů. Dojde k vyčerpání nervové soustavy a objeví se neuróza nebo psychosomatické potíže.“

Předsudečně motivované chování má pro jedince (oběť ) velmi vážné negativní důsledky – významně zasahuje do procesu vytváření vlastní identity, vnímání sebe sama, svých psychických i fyzických možností. Podle Hrabala (2003, s. 56) závisí pozice a role jedince ve třídě na „spolužácích a třídě jako celku, ale také na žákových individuálních charakteristikách a dispozicích“. Výslednice těchto parametrů je tedy příp. odrazovým můstkem pro vznik skupinového tlaku vůči jednotlivci, který se odlišuje, nedostatečně „zapadá“ do nastavených norem, a s tím spojeného traumatu.

U adresátů chování vedeného předsudky, podobně jako v případech obětí šikany, je patrný výskyt maladaptivních mechanismů – jak v oblasti osobního fungování, tak i života ve škole. Všímejme si, pokud dítě (Vágnerová a kol, 2009; Říčan, Janošová, 2010):

– je často samo o přestávkách nebo vyhledává přítomnost učitele, bojí se chodit do třídy/na WC

– nikdo s ním nechce být ve dvojici, zvolit si ho do týmu při hrách

– když má vystoupit před třídou, působí ustrašeně nebo nepromluví vůbec – na tento stav reaguje třída posměšky, urážlivými poznámkami

– ztrácí zájem o učivo, zhoršuje se v prospěchu, zvyšuje se jeho absence

– postrádá své školní pomůcky, svačiny, části oděvu a o jejich ztrátě nepodá rozumné vysvětlení.


Jak můžeme projevům předsudků v chování předejít?

Fungování žáků na půdě školy je vymezeno určitými pravidly – právy a povinnostmi, které se liší mírou, jakou se může žák spolupodílet na jejich vytváření. Nejvíce přístupná jsou v tomto směru třídní pravidla. Společná diskuze a následné ustanovení třídních pravidel jsou zásadními momenty pro vytvoření bezpečné, otevřené a zdravé třídy (Hrabal, 2003; Pohan, 2000).

Zejména s nástupem puberty narůstá potřeba žáků po projevech respektu ze strany dospělých – vyučujících, po komunikaci jako „rovný s rovným“. Pokud ve třídě převládá pocit, že do záležitostí jejího běžného provozu mohou žáci mluvit jen velmi okrajově, bude se vzájemný dialog a kooperativní atmosféra ve třídě budovat jen velmi obtížně. Učitel se tak pro žáky stává autoritou, která trvá na „nesmyslných“ požadavcích, kterým třída nerozumí a proti jejichž dodržování se musí vymezovat.

Třídní pravidla by měla reflektovat aktuální „bolavá místa“ třídy, tedy problémy, které je potřeba ošetřit právě teď. Tyto požadavky by měly vzejít přímo od žáků samotných. Volba aktivit, které je možno v procesu jejich vytváření použít, je plně v kompetenci třídního učitele, který nejlépe ví, na co žáci reagují a jaký způsob je pro ně nejpřístupnější. Může se jednat např. o společný brainstorming, myšlenkovou mapu nebo s žáky pracujeme formou dopisu učiteli na téma např. „Co se by se mělo v naší třídě zlepšit…“ a následně sdílíme uvedená stanoviska na tabuli s poskytnutím prostoru pro diskuzi nad návrhy na jejich úpravu právě třídními pravidly (Allen, 2010; Pohan, 2000; Kostewicz, Ruhl, Kubina Jr., 2008; Whitted, Dupper, 2005; Backes, Ellis, 2003).

Připomeňme si zde ve stručnosti několik zásad pro vytváření třídních pravidel jako efektivního nástroje. Pravidla by měla být (Pohan, 2000; Dubec, 2007):

– tvořena žáky (učitel je v roli moderátora diskuze – usměrňuje, pomáhá s formulacemi)

– v omezeném počtu – max. 5

– specifická – jasně, srozumitelně, pozitivním způsobem formulovaná (nepsat např. „Neběhej po třídě!“, ale „Pohybuj se po třídě tak, abys neohrozil sebe ani ostatní.“)

– na viditelném místě, aby se na ně dalo v průběhu vyučování jednoduše odkazovat

– hodnotitelná – žáci by měli být seznámeni s tím, co bude následovat v případě jejich porušení.

Komunikace mezi žákem a učitelem je shodou na významech. Je proto nezbytné, aby si byli žáci vědomi, jak dodržování pravidel vypadá v praxi (možno např. předvádět žákům pomocí modelových situací) a jaké má jejich porušování následky. Jak upozorňuje Mareš (2004, s. 14): „Pravidla mají usnadnit fungování, nejsou sama o sobě cílem.“ Nezapomínejme také, že třídní pravidla by měla být odrazem dění ve třídě, a proto je vhodné je průběžně aktualizovat podle toho, jaká nová úskalí se v kolektivu právě objevila.


O dalších podrobnostech, např. o využívání třídnických hodin, co dělat, když se ve třídě chování ovlivněné předsudky už vyskytlo, o vhodných intervenčních programech a odborné literatuře si můžete přečíst ZDE.

Jana Hrubá: DOKUMENTY 90. KALIBRO 1995–2015

pondělí 16. listopadu 2015 · 0 komentářů

V roce 1995 vznikl zajímavý projekt KALIBRO, který měl sloužit sebehodnocení škol. Slouží dobře až dodnes. Zapojilo se již více než 3500 základních a středních škol a jeho databáze obsahuje výsledky testů a dotazníkových šetření od více než tří milionů anonymních respondentů. Zatím ale téměř nikdo z odborníků ojedinělá data nevyužil.


KALIBRO – pro koho je a není. S RNDr. Oldřichem Botlíkem o projektu srovnávacích testů KALIBRO


Řeknete nám rovnou, komu váš projekt určen není?

To aby nemusel dál číst? Dobrá. KALIBRO není pro učitele a ředitele škol, kteří jsou nezvratně přesvědčeni, že všechno dělají dobře, a proto nepotřebují zpětnou vazbu a nestojí o další měřítka. Nechtějí vědět, co jejich žáci skutečně umějí a co ne, nepotřebují srovnání s výsledky vzdělávání na podobných školách ve svém regionu i mimo něj, nesnaží se, aby jejich škola byla lepší než jiné. KALIBRO není pro takové učitele a ředitele, kteří na sobě nepracují, protože se rozhodli, že budou sami se sebou spokojeni už definitivně. Věřím ale, že takových mezi vašimi čtenáři mnoho není.

Kdo by tedy měl číst dál?

Všichni, kteří se sami nezařazují do kategorie, kterou jsem právě popsal. Především však ředitelé škol, protože oni koneckonců odpovídají za svou školu, za práci učitelů i za jejich výsledky. Vzhledem k určitému odstupu od toho, co se ve třídě aktuálně děje, bývají schopni většího nadhledu. Z hlediska cílů vzdělávání často mívají na školu výrazný integrující vliv.

Teď už musíte prozradit, co tedy KALIBRO vlastně je.

KALIBRO organizuje Skupina pro vzdělávací alternativy IDEA jako dlouhodobý projekt, otevřený do budoucnosti. Projekt umožňuje získávat formou různě koncipovaných srovnávacích testů rozmanité informace o skutečných výsledcích vzdělávání na jednotlivých školách. Z nich potom vznikají další hodnotné údaje, například průměry za stát, za regiony, za vesnické školy, za školy z malých nebo velkých měst, za různé typy středních škol, za chlapce, za dívky apod. Každá zúčastněná škola je má k dispozici a může se sama srovnávat s průměry, u nichž o srovnání stojí. Celý projekt je založen na vzájemné důvěře. My se písemně zavazujeme, že s výsledky každé školy budeme zacházet podobně jako s lékařským tajemstvím – je na škole, jak s nimi naloží. Díky tomu se škola nemusí obávat zneužití výsledků a my můžeme předpokládat, že vedení školy zorganizuje provedení testů tak, aby se dozvědělo pravdu…

Zdroj: Hrubá, Jana: KALIBRO – pro koho je a není. Učitelské listy roč. 2, č. 9/1995. Agentura STROM, květen 1995. Str. 4–5. ISSN 1210-6313

Celý text o tehdejších záměrech si můžete přečíst ZDE.


KALIBRO po 20 letech

Na svém webu www.kalibro.cz prezentuje projekt své cíle, východiska a zásady. Příliš se za dvacet let nezměnily. Jen forma organizace je jiná – Kalibro Projekt, společnost s ručením omezeným, ředitelem je mladší z autorů RNDr. David Souček.


Cíle

– nabízet školám kvalitní a rozmanité nástroje pro sebehodnocení
– umožňovat školám bezpečné srovnání s ostatními
– ovlivňovat cíle a pojetí výchovy a vzdělávání na školách
– objasňovat přínos náročného sebehodnocení pro práci škol


Východiska

Chceme pomáhat školám s proměnou, kterou procházejí – naše pojetí nástrojů pro sebehodnocení tudíž odpovídá nejnovějšímu stavu poznání, i když občas předbíhá běžnou českou školní praxi (například důrazem na kritickou práci s textem, na schopnost tvořivě uplatnit základní poznatky a na odůvodňování názorů, které žáci vyjadřují).

Nabízíme školám zpětnou vazbu, která je neohrožuje, neboť případný „neúspěch“ není spojen s žádnými postihy – žáci, učitelé i ředitel ho mohou, ale nemusejí brát jako konkrétní výzvu ke změnám ve své práci, bez jejich přičinění se o něm ovšem nikdo nezúčastněný nedozví.

Nabízená pomoc je pro školy výhodná – například mnohé z toho, nač v projektu klademe důraz již od roku 1995, se teprve v letech 2000 a 2003 objevilo v prestižním mezinárodním srovnání PISA (včetně našich úloh). Školy, které se projektu účastní, získávají náskok před ostatními v porozumění cílům moderního vzdělávání – proto k účastníkům patří také naprostá většina tzv. inovativních škol.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání bude tím kvalitnější, čím více žáků, rodičů, učitelů, ředitelů škol i úředníků bude vědět, co všechno ke kvalitnímu vzdělávání patří (například mezipředmětové projekty, konstruktivistické učení, pečlivý výběr faktografického učiva, kvalitní diagnostická zpětná vazba pro učitele ap.).

U žáků klademe důraz na schopnost vytvářet ze získaných poznatků nové, což má ve vyspělé informační společnosti podstatně větší význam než schopnost pouze si poznatky zapamatovat.

Moderní škola se stává komunitou lidí, kteří mají na vzdělávání podobné názory – naše nástroje se proto věnují rovněž tomu, jak žáci, rodiče, učitelé a vedení školy spolupracují a zda své názory znají a respektují.

Chceme přispět k rozšíření nástrojů pro sebehodnocení škol a k tomu, aby jim veřejnost rozuměla.


Nové nabídky

Rozšířila se možnost výběru testů pro 3., 5., 7. a 9. ročník z českého jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu, anglického jazyka a ekonomických dovedností. Přibyla nabídka dotazníků pro žáky, rodiče, učitele, vedení škol a dokonce i nepedagogické pracovníky – buď na celkovou spokojenost se školou nebo na rozšiřující údaje (vztahy, požadované změny, vybavení, chod školy). Pro učitele je nabízen seminář Evaluace v mé třídě a jedna třída ze školy se může zapojit do projektu malých třídních projektů Učení s chutí.

Záměrem vedení projektu KALIBRO je série „evaluačních ohlédnutí“ – porovnání výsledků stejného testu u žáků stejného ročníku stejných škol s odstupem let. Letos to bylo porovnání výsledků žáků 3. tříd po pěti letech (viz ZDE). Alespoň se něco z dat konečně využije k zobecnění.


Další díly seriálu najdete ZDE.

Novinky knihovny J. A. Komenského za říjen 2015

sobota 14. listopadu 2015 · 0 komentářů

Přinášíme přehled novinek v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za minulý měsíc. Tematická rešerše se věnuje záškoláctví.


Novinky za říjen 2015

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Nuda ve škole / Ingrid Čejková – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 139, č. 4 (2014/2015), s. 18–24.
Výskyt nudy (dlouhá chvíle, chytání lelků, zívačka, nůďo, opruz, otrava…) ve škole. Definice nudy z pohledu učitelů, příčiny a projevy nudy. Nuda na střední škole z pohledu žáků gymnázií a středních odborných škol z jižní Moravy. Vybrané výsledky výzkumu, analýza vyprávění žáků na téma nudné a zábavné dny ve škole. Co se odehrává v příbězích o nudných/zábavných dnech, co dělají učitelé a co žáci; hlavní rysy, reakce.

Jak začleňovat žáky – cizince do českých základních škol? / Jaromíra Šindelářová – cze
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 2, č. 4 (2015), s. 13–16.
Cílem příspěvku je shrnout nejdůležitější doporučení pro pedagogy k začleňování žáků – cizinců do českého základního školství podle současné legislativy. Doporučení pro práci pedagogů v základním vzdělávání při osvojování si češtiny jako druhého jazyka žáky – cizinci vycházejí z několikaletých zkušeností a řady výzkumů.

Portfolio dítěte mapuje jeho postupný rozvoj / Marie Těthalová – cze
In: Informatorium 3–8 : časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 22, č. 7 (2015), s. 12–14.
Portfolio v mateřských školách jako nepovinný, ale velmi užitečný dokument. Jde zejména o pozitivní hodnocení dítěte, jeho pokroků a silných stránek. Tvoří ho uspořádaný soubor prací dítěte za určité období poskytující informaci o jeho pracovních výsledcích, průběhu učení a vývoje za účelem jeho dalšího rozvoje. Tyto informace slouží jak dítěti, tak i rodičům a pedagogům. Může sloužit i jako diagnostický materiál. Své zkušenosti sdělují zástupkyně dvou mateřských škol, kde dětská portfolia dobře fungují. Ukázka portfolia na s. 14.


Tematická rešerše: záškoláctví – jeho příčiny a možnosti řešení

Ukázky

Záškoláctví : možnosti řešení z pohledu školního psychologa / Pavlína Hlaváčová – cze
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 2, č. 3 (2015), s. 32–35.
Záškoláctví jako vážný problém, který ztěžuje práci pedagogů a zároveň znamená velké riziko pro žáka samotného. Vždy se jedná o psychickou reakci dítěte na určitý sled událostí. Proto je nutné věnovat tomuto tématu pozornost v oblasti nápravy, následné intervence, ale převážně v oblasti prevence. Definování záškoláctví jako společenského problému, formy záškoláctví, příčiny záškoláctví, možnosti řešení na straně školy a na straně rodiny.

Proti skrytému záškoláctví nejsme bezbranní / Lenka Svobodová – cze
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 2, č. 5 (2015), s. 12–14.
Autorka článku se dlouhodobě věnuje problematice záškoláctví a upozorňuje na problém skrytého záškoláctví, kterému se na školách nevěnuje pozornost. Uvádí příklady skrytého záškoláctví a pomáhá tento typ podezřelých absencí žáků řešit. Oporu hledá v legislativě a uvádí § 22 zákona č. 561/2004 sb., školský zákon. Klíč v boji proti záškoláctví vidí v kvalitním zpracování školního řádu. Samostatnou kapitolou jsou omluvenky od lékařů. Při řešení záškoláctví doporučuje spolupracovat s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Petr Třešňák: Sezení zabíjí. Tak proč děti ve školách vlastně nestojí?

pátek 13. listopadu 2015 · 2 komentářů

Současnému školství se vytýká kde co. Způsob výuky matematiky, důraz na biflování, drsné přijímací zkoušky, státní maturity, nezdravé obědy… Jedna pochybnost ovšem v úvahách o školství takřka nikdy nezaznívá, ačkoli je pro budoucnost našich potomků neméně důležitá. Totiž: proč vlastně děti ve školách sedí?

Zdroj: Respekt.cz 24. 9. 2015


O škodlivosti nadměrného sezení dnes mezi lékaři a vědci panuje shoda – sedavý životní styl považuje Světová zdravotní organizace za čtvrtý nejvážnější faktor vedoucí k předčasným úmrtím. Nedostatek pohybu podle jejích odhadů zabije na planetě 3,2 milionu lidí ročně.


Líné cévy

Výzkumy na tomto poli začaly už v padesátých letech minulého století, kdy si kdosi povšiml jednoho zarážejícího rozdílu – šoféři londýnských autobusů trpěli mnohem častěji srdečními problémy než průvodčí na stejné lince. V posledních letech zažívá výzkum sezení boom a na seznam prokázaných zdravotních dopadů přibývají kromě kardiovaskulárních chorob další položky: obezita, cukrovka, nemoci jater, metabolický syndrom… Sezení je zabiják, kterého CNN dokonce přirovnala ke kouření.

A platí to i pro děti. Studie publikovaná tento měsíc v odborném časopise Experimentu Physiology ukázala, že negativní procesy, které dlouhodobé sezení spouští v dětském těle, jsou velmi podobné jako u dospělých. Výzkumníci měřili skupinu devíti dívek ve věku 9–12 let, které na tři hodiny (s pomocí iPadu) přilepili do sedačky. Během té doby se dívčí cévy přestaly roztahovat a pumpovat tak do těla čerstvou krev, oběh se zpomalil a tlak zvýšil – všechny tyhle známky u dospělých signalizují zvýšené riziko rozvinutí kardiovaskulárních nemocí.

Jedna globální epidemiologická studie došla k závěru, že děti sedí průměrně 8,5 hodiny denně. Je ale téměř jisté, že v mnoha zemích světa to kvůli dlouhé školní docházce, televizi a chytré elektronice bude mnohem více. U studentů gymnázií dnes není výjimkou devět vyučovacích hodin – a když k tomu připočteme cestu autobusem a večerní sledování seriálů, výsledkem může být až 90% prosezeného bdělého času.

Takové množství už dětští lékaři považují za alarmující, obzvlášť proto, že škodlivý efekt sezení prokazatelně nesnižuje občasný sport nebo cvičení. Hodina fotbalu po devíti prosezených hodinách zkrátka nic neřeší.

To, co skutečně pomáhá, je nesedět příliš dlouho v kuse. Prokládat sezení procházkami a pohybem anebo – mnohem častěji stát. Logicky tedy člověka napadne, jestli by děti neměly namísto sezení spíš stát během vyučování.


Kdyžtak na zem

Když zadáme do Googlu frázi „stání ve školách“, je jasné, že tahle idea v Česku zatím nezdomácněla – na monitoru se objeví zprávy o volných parkovacích místech před budovami. Na Západě se ale v tomhle smyslu čile experimentuje a výsledky jsou docela pozitivní.

Stání u pracovního stolu ve firmách je už dnes celkem běžný fenomén, jehož výhody jsou dobře zmapované. Kdo si v práci upraví stůl (například nastavením o velkou krabici) nebo si pořídí speciálně zvýšený, tomu se obvykle zlepší krevní oběh, spálí více kalorií, je méně unavený a nemocný, lépe se soustředí. Právě kvůli nižším absencím a větší produktivitě dnes firmy ze Silicon Valley stání svých zaměstnanců podporují.

U dětí to před pár lety jako první zkusila základní škola Vallecito v Kalifornii. Z aktivity rodičů Julliet a Kelly Starrettových tu nejprve vznikla jedna experimentální třída a za chvíli už chtěli speciální stoly na stání i další učitelé a žáci. Stání je zdravější a pomáhá v boji s nadváhou, protože při něm dítě podle výzkumů spaluje v průměru o 17% kalorií víc (obézní děti dokonce o třetinu).

Zkušenosti navíc ukázaly, že svědčí dětem s poruchami pozornosti, protože ve stoje mohou přirozeněji přešlapovat a vrtět se, čímž vybijí přebytek energie a lépe se soustředí na výuku. A kdo je unavený, může si ve Vallecito jednoduše sednout na podlahu. Jiné experimentující školy to řeší několika stoly na sezení ve třídě, takže děti mohou polohu střídat.

Manžele Starrettovi pak založili neziskovku StandUpKids a začali svou misi šířit napříč Amerikou. O vyučování „na stojáka“ dnes mluví jako o zásadním léku na epidemii obezity. Škol na stání zatím není moc, ale podle dostupných informací žádná nelituje. Na rozdíl třeba od zaměstnanců Googlu mají totiž děti jednu výhodu – jsou mladé a pružné, takže si na změnu snadno zvyknou. Obzvlášť prvňáci se prý učí ve stoje zcela samozřejmě a vydrží déle než starší děti, které už zažily sezení v lavici.

Zastánci v tomhle poznatku vidí revoluční příležitost. Kdyby se podařilo mladou generaci odchovat ve stoje, pravděpodobně by pak ve firmách a úřadech stála mnohem radostněji než dnešní zaměstnanci, pro něž je vertikální poloha přeci jen někdy náročná. Zdraví lidstva by se tak zásadně zlepšilo.

Pozn. redakce: Tento článek byl napsán ve stoje a nemusí být zcela objektivní.

Jiří Mach: Přeskočit třídu? Rarita i pro génie

čtvrtek 12. listopadu 2015 · 0 komentářů

Pro mnohé učitele představuje mimořádně nadaný žák stejné útrapy jako dítě s postižením. Oba totiž mají speciální vzdělávací potřeby. A školy určené talentům nebývají ve spádové oblasti běžné, naopak rodiče musí s nadanými dětmi jezdit denně i desítky kilometrů.

Je tu ještě jedna šance – ale překvapivě málo využívaná. Pokud dítě postupuje rychleji než jeho vrstevníci, může škola na doporučení pedagogicko-psychologické poradny posunout žáka o ročník vpřed. K tomu však dochází zcela ojediněle.

Ze všech 854 tisíc dětí základních škol se to v minulém školním roce stalo jen 38 školákům. A to jsou mezi ně započítány také třeba děti přistěhovalců z ciziny, které byly původně zařazeny do neadekvátně nízkého ročníku.

Jedním ze skokanů je také Jakub Ježek z Prahy. Jeho matka Silvie věděla, že při nástupu do první třídy už umí sčítat a odčítat do tisíce, ale netušila, jak moc je učenlivý.

„Šli jsme kolem výlohy a viděli jsme tam slevu 20 procent. Vysvětlili jsme mu to a hned začal počítat, kolik je 20 procent z 500. Podívala jsem se do učebnice a viděla na stránkách ‚Hurá, už umím počítat do šesti‘,“ popsala Právu Silvie.


Nejdřív zděšení

Téhož dne předčítala pohádky, a když už byla unavená, vzal si knihu Jakub a k jejímu překvapení přečetl odstavec. To byl poslední impuls, aby zašla za třídní učitelkou, aby se poradila, co s Jakubem dělat. První reakcí prý bylo zděšení.

Ředitel školy v Korunovační Tomáš Komrska nejprve nabízel přestup na školu, kde s nadanými dětmi pracují. Ale nakonec se všichni dohodli na přestupu do vyššího ročníku.

Ježkovi měli štěstí. Ředitel se snažil vyjít vstříc a i ostatní pracovníci byli ochotni se zapojit do mnoha hodin konzultací. Komrska sehnal i zkušeného psychologa, který Jakuba studoval a strávil třeba i několik hodin při jeho pozorování v domácím prostředí.

Péče o zvlášť nadané se děje ojediněle. Učitelé to neumějí. Nakonec napsal podrobnou instruktáž, jak s ním pracovat. Jakub ale nemohl přeskočit o ročník výš, aniž uměl psát. Na některé předměty docházel do 2. třídy, základy jiných předmětů pochytával v 1. třídě. Nakonec zvládl rozdílové zkoušky a další rok nastoupil do 3. třídy.

Jeho nová třídní učitelka byla sice skeptická vůči tomuto kroku, ale nakonec uznala, že vše zvládl bez problémů. Do třídy zapadl, protože nové spolužáky už znal. I tak se ale prý v hodinách občas nudí, protože látku vstřebá napoprvé, zatímco ostatní musí procvičovat. Učitelka mu občas dává práci navíc, třeba sudoku.


Záleží na úrovni učitelů

Václav Fořtík z Centra nadání tvrdí, že záleží na škole a na úrovni učitelů, jestli jsou schopni rozvíjet nadané žáky. Podle něj existuje také spousta podkladů pro práci jak s postiženými, tak nadanými. „Pokud je učitel naladěn tak, že je bude používat, pak se postará i o nadané dítě. Děti mohou dostat individuální vzdělávací plán, teoreticky je možné strašně moc věcí, ale v reálu se to neděje,“ řekl Právu Fořtík.

Ani on však nedoporučuje přeskočit ročník, protože často jsou děti nadané jen jedním směrem a pak v jiném pokulhávají.


Celý text článku si můžete přečíst ZDE.

Tomáš Feřtek: Škola je poslední místo, kde ještě potkáme všechny bez rozdílu

středa 11. listopadu 2015 · 0 komentářů

Nakladatelství Nová beseda vydalo knihu Tomáše Feřtka „Co je nového ve vzdělávání“. Přinášíme ukázku z kapitoly, jež se věnuje otázce, zda škola jako instituce může přežít pod tlakem nových technologií a společenských požadavků na vzdělání.

Zdroj: Respekt.cz 3. 11. 2015

…Školy na začátku 21. století jsou vystaveny nejen ztrátě vzdělávacího monopolu a vlivu, ale i novým požadavkům státu a pedagogických odborníků a ještě rozmanitějším požadavkům rodičů. Už dávno nevyučuje jen škola. Svět za jejími dveřmi je jí silným konkurentem a rozhodně to neplatí jen o České republice. Informace jsou dostupné všude a prakticky pro každého…

…Ve chvíli, kdy bychom školu jako instituci zrušili, bude o osudu dětí rozhodovat stoprocentně rodinné prostředí a jen posílíme selekci. Motivovaní a vzdělaní rodiče by do svých dětí investovali soustředěněji a více, ti druzí by nechali své děti pravděpodobně napospas televizi a nicnedělání, protože se sami ve vzdělávacích nabídkách těžko orientují a jsou zaměstnáni existenčními starostmi.

Problém by nebyl ani tak v tom, že by takové děti nechodily do školy, ale že by zůstaly samy, oddělené od vrstevníků, od podnětného prostředí ve škole nebo mimo školu a bez dospělého na dosah, kterého je možné požádat o pomoc. Škola totiž plní jeden těžko nahraditelný úkol: spojuje společnost bez ohledu na sociální rozdíly a tato její funkce je pro budoucnost klíčová…

…Riziko, že zůstanete oddělen ve svém životním modelu, v úzké skupince lidí se stejným osudem a stejnou perspektivou, ta je kupodivu v informačně přeplněném světě stále větší a větší.

V takové společnosti – a k té nesměřujeme, ale už v ní reálně žijeme – se škola stále častěji stává posledním sociálním prostředím, kde se lze setkat s generačně spřízněnými lidmi zatím bez konkurenčního vztahu a ve chvíli, kdy sociální bariéry ještě nejsou patrné, nebo jsou překonatelné. Kde je možné druhého pochopit, nebo alespoň vnímat zblízka vzájemnou odlišnost. Čas na to zrušit školy se rozhodně ani neblíží. Nutné ale je, aby školy samy hledaly nový důvod k existenci, aby nabízely to, co v okolním světě chybí. Informace už to nejspíš nebudou, ale pokud budou schopné nabídnout prostředí chráněné před digitálním šumem, čas na hluboké poznání a navazování vztahů, mohou si být jisté, že to bude v příštích desetiletích stále žádanější zboží.

Celý text si můžete přečíst ZDE.

Hana Vaverková: Motýl

úterý 10. listopadu 2015 · 0 komentářů

Letos poosmnácté. Dvoudenní, dříve třídenní celoškolní projekt, který realizujeme každoročně koncem září. Ať se všichni poznáme, přivítáme prvňáčky, ať něco hezkého zažijeme. Teď se tomu říká adaptační kurz, nebo tak nějak, ale my to objevili fakt už docela dávno. Letošní Motýl je v rámci celoroční motivace na téma Olomouc – srdce Hané.

V posledních letech jsem se během projektu coby ředitelka docela často vytrácela do ředitelny a tam spekulovala nad tabulkami a výkazy. Na děti už jsem neměla čas ani nervy. Zato letos jsem si Motýla konečně užila!


Čtvrtek

Ve čtvrtek ráno bylo na školní zahradě 76 dětí, 5 učitelek, 2 vychovatelky a paní školnice. Rozdělení do šesti skupin po třinácti dětech proběhlo celkem hladce. To už děti znají. Řadí se do zástupu jeden za druhým a jak kdo chce. K šesti páťačkám spolužáci kluci, pak čtvrťáci a ti ostatní. Nakonec máme smíšené skupiny ze všech tříd. Ke každé jedna učitelka. Pár hanáckých písniček a pak už jdeme na erby. Představuju ten olomoucký s orlicí a pak rozdávám každému dětský se čtyřmi poli a otázkami: Jaké místo v Olomouci a okolí mám rád (a)? Které místo bych rád (a) poznal? S kým bych na nové místo rád (a) jel (a)? Jak bych představil (a) místo, kde bydlím?

Děti ve skupinách píší a malují, starší pomáhají prvňáčkům, kteří se zatím umí jen podepsat. V malé tělocvičně je nás moc, šum a hukot je na mé hranici snesitelnosti. Brzy aktivitu ukončujeme s tím, že si erby dokončíme příště, až bude víc času. A klidu! Svačinka na zahradě a po ní 6 stanovišť, na kterých se děti během dvou hodin vystřídají.

Na tom mém pod pergolou píší a kreslí do předem připravených deníků. Snažím si zapamatovat jména dětí, ale je jich na mě moc a zvlášť ty malé se mi pořád pletou. Kousek od mého stanoviště je kolegyně Jitka s tvarůžky – jdi se šátkem na očích za vůní… A tamhle zase Alenka vyrábí s dětmi vory. Večer je pak pustíme na malém rybníčku. V tělocvičně učí Martina děti hanácké tanečky a Broňka zase hanáckému nářečí. Nováček Míša má na starosti sportovní činnosti, ať se děcka vylítají. Lepíme první náplasti na odřená kolena.

V poledne oběd, chvilka volna a pak pětikilometrový výšlap do kopce k Radíkovské věži. Je další tropický den, kolem třiceti stupňů, a je dobře poznat, které děti jsou zvyklé na túry a které ne. Starší berou ochotně menším batůžky a povzbuzují je. A kdo pomůže mně?! ?

U věže je dělostřelecká pevnůstka z druhé poloviny 19. století a v ní příjemný chládek. Koukáme na zbytky hradeb a suchého příkopu, procházíme dlouhou tmavou chodbou. Kluky to zajímá víc než holky a já se průvodců ptám na podrobnosti, abych je pak uplatnila ve vlastivědě. Ať vím aspoň někdy něco víc než moji chytří páťáci a můžu zazářit…tak třeba s tím, že z této dělostřelecké pevnosti se nikdy nevystřelilo!

Zpátky se vezou menší děti v autobuse, ale několik odolných prvňáčků trvá na tom, že půjdou s námi pěšky. Za hodinu toho nejspíš litují. Já taky. Jsem nadoraz a kolena mi vržou víc než jindy.

Kolem šesté večeříme obložené chleby se spoustou zeleniny. Docela bych přivítala osobní volno jen pro nás učitelky, samotu a ticho. Ale protože to nejde, střídáme se s holkama a dohlížíme na hejno děcek, které se prohánějí po zahradě a po hřišti – opět plny sil. Po deseti kilometrech se jen těžko zvedám z lavičky, zato naši hoši lítají za balónem a holčičky skáčou přes švihadla jako o život. Ostatně, jako vždycky, znáte to taky?

Večer je „Hanácké festival“. Tančíme a zpíváme, samozřejmě hanácke a s velkou chutí. Od strun kytary mám odřená bříška prstů a ulámané nehty. Pak se všichni vydáváme k blízké hasičské nádrži. Vedoucí skupin drží slavnostně své vory a vychovatelka Alenka je postupně spouští do vody. Aby se nespustila i ona v leže na břichu, přidržují jí děti nohy. Pohled pro bohy! A pak to začne. Naši žáci, které vedeme od soutěžení ke vzájemné pomoci, začnou vehementně povzbuzovat své lodě a křičí a řvou a nebýt zábradlí, popadali by do rybníka. Pár vesničanů přichází zjistit, co se to děje. Nic, paní, to si jen tak hrajeme!

Už se stmívá, mladší děti se ukládají do spacáků a na karimatky ve svých třídách. S těmi staršími sedíme na zahradě, zpíváme a nechce se nám spát. Zkoušíme kánon Dobrý den a pak Bárku. Tyhle děti zpívají krásně a s radostí, jen se občas míjíme repertoárem. Neumím všechny ty jejich oblíbené písničky a mých pár akordů nestačí na náročnější kusy. Však se to doučím!


Noc

Noční můra nás učitelek. Spaní na zemi se svými žáky nepatří mezi naše oblíbené činnosti. Ale jednou, dvakrát za rok to prostě dáme! A děti taky! Prvňáčci si drží plyšáky v náručí a překonávají stesk po mamince. Starší kluci a holky ve spacácích si chtějí povídat a pak se smějí a je jim jedno, že je dávno po večerce. Moji páťáci se zájmem pokukují po spolužačkách v nočních košilích, které procházejí jejich prostorem na chodbu k toaletám. Jednou, dvakrát…no teda, to není možný, ty holky je snad přímo provokují! Kolem půlnoci je konečně klid. Konečně!!!


Pátek

Brzy ráno jsou děti veselé a už zase pobíhají, zato paní učitelky mají kruhy pod očima. Vůbec jsem neusnula, říká Martina. Ještě nemá vlastní děti, tak aspoň ví, co ji jednou čeká.

Společná snídaně v tělocvičně a pak další program. Dnes mimořádně důležitý. Budeme přijímat sedmnáct prvňáčků. Ti odcházejí do třídy a učí se slavnostní taneček. My ostatní jim na oplátku malujeme a zdobíme velká srdíčka s provázkem kolem krku a do nich vepisujeme přáníčka. Každoroční rituál, na který se pak dlouho vzpomíná.

Vyvrcholení Motýla právě nastává. Na zahradě vytváříme velký kruh a vpouštíme do něj prvňáčky. Přicházejí v hadovi a za zvuku krásné melodie tančí svůj taneček. Nakonec každá skupina slavnostně vítá toho svého prvňáka a předává mu velké papírové srdce. A já opět slzím. V mém věku už mě dojme skoro všechno…

Zase po letech si uvědomuju důležitost těchto dní. Dobře jsme to tenkrát s holkama vymyslely. Po dvou dnech a jedné noci jsme se poznali a spřátelili. Holky a kluci z první třídy mají svoje starší kamarády a občas přijdou za námi účami s otázkou, prosbou, nebo se jen tak přitulit. Já jsem poznala své páťáky i mimo třídu a svoje vyučovací předměty. Vím o nich daleko víc a oni o mně taky. Už se máme. Rádi.

Je páteční poledne. Po obědě je nás na zahradě jen pár. Většina dětí odešla domů. Taky se tam těším. Víkend snad postačí k regeneraci sil. Uklízet a vařit nebudu. Zítra se žení můj druhý syn, naštěstí v rodišti nevěsty. Další velký projekt na obzoru…


Program projektu Motýl a zpětnou vazbu si můžete přečíst ZDE a ZDE.

Pozvánky

Pozvánky na výstavy

Archiv

Česká škola