Zpětná vazba při online výuce

sobota 25. dubna 2020 · 0 komentářů

Poskytovat zpětnou vazbu je náročné, poskytovat ji při online výuce ještě náročnější. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK jsme definovali doporučení, která učitelům mohou s hodnocením pomoci. Pokud se zpětnou vazbou na dálku učitelé začínají, není vhodné aplikovat všechny změny najednou, je potřeba postupovat s rozvahou.

I online zpětná vazba by měla být formativní. Formativní hodnocení učitel využívá v okamžiku, kdy se žák ještě učí, tedy během procesu učení. To je hlavní rozdíl oproti sumativnímu hodnocení, které jekonečné a používáme ho k vyjádření toho, do jaké míry si žák látku osvojil. Zjednodušeně řečeno umí x neumí. Sumativní hodnocení při online výuce nedoporučujeme.

Řada učitelů prvky formativního hodnocení ve své výuce běžně používá. Informují žáky o úspěšnosti v prověřované oblasti, poskytují informace o tom, v čem a jakým způsobem se může žák zlepšovat, dávají možnost nápravy, pokud žák neuspěl, a poskytují takovou zpětnou vazbu, která obsahuje doporučení, jak toho docílit. Avšak chybí jim celková koncepce, kdy se jejich postupy propojí a jsou pro ně i pro jejich žáky ještě účinnější. Právě distanční výuka nyní poskytuje vhodný prostor pro postupné zavádění formativního hodnocení.

Hodnotit formativně ale neznamená pouze slovně, učitelé mohou využívat různé škály, diagramy či emotikony, vždy je však důležité, aby příjemce zpětné vazby zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může zlepšit. Ve chvíli, kdy takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval a dát mu možnost prokázat vlastní posun.

„Definovali jsme 12 pravidel pro online zpětnou vazbu, protože jsme přesvědčeni, že formativní hodnocení do distanční výuky ideálně zapadá. Stejně tak ale patří i do každodenní práce všech učitelů při běžné práci ve škole,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

1. Neznámkujte: Používejte formativní zpětnou vazbu. Řekněte žákům, co mají udělat, aby se zlepšili.

2. Definujte jasné cíle: Když budete vědět, čeho mají žáci dosáhnout, víte, na jaké aktivity se zaměřit.

3. Vytvořte týdenní plán: Nechte žáky plnit úlohy dle zájmu a schopností, vlastního rozvržení, tempa či přístupu k internetu.

4. Oceňujte pokroky: Popište, co se žákům povedlo. Vyvažujte ocenění a kritiku.

5. Neporovnávejte žáky mezi sebou: Poskytujte zpětnou vazbu individuálně, průběžně a cíleně.

6. Kombinujte způsoby vyhodnocování: Využívejte automatické vyhodnocování online cvičení a doplňte svůj komentář.

7. Neopravujte všechny chyby: Zaměřte se na jednu chybu a k ní dejte doporučení. Na základě chyb žáků plánujte jejich další práci.

8. Ponechte čas na opravu: Dejte žákům čas na opravu a přepracování úkolů za pomoci vaší zpětné vazby.

9. Podporujte spolupráci: Nemusíte být u všeho, propojte žáky mezi sebou, aby si pomáhali s řešením úkolů.

10. Chtějte zpětnou vazbu. Zajímejte se, jak žáci rozumí zadání úloh, hodnocení a kolik času nad vypracováním úkolů tráví.

11. Určete čas pro konzultace: Vymezte si dobu, kdy budete k dispozici, žákům, kolegům nebo rodičům.

12. Důvěřujte žákům: Nesnažte se kontrolovat úplně vše a přenechejte více zodpovědnosti žákům.


______________________

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice.

Více na www.edukacnilaborator.cz