Můžete nahlédnout na konferenci k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky 2030+

středa 13. března 2019 · 0 komentářů

Na webu MŠMT je k dispozici videozáznam celé akce.

Videozáznam z konference Strategie 2030+ najdete ZDE.


Úvodní část

Úvodní slovo, cíl konference a vstupní vize k přípravě Strategie 2030+ – Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Představení závěrů externího hodnocení naplňování Strategie 2020 – Iva Stuchlíková, předsedkyně expertní skupiny k hodnocení Strategie 2020 (prezentace)

Představení přípravy Strategie 2030+ – Arnošt Veselý, předseda externí expertní skupiny k přípravě Strategie 2030+ (prezentace)

Představení programu konference – Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT


1. panel: Vize a cíle vzdělávací politiky v ČR a cesty k jejich realizaci

Cíl: Diskuze a sběr podnětů o pohledech klíčových aktérů a aktérek vzdělávacího systému ČR na možné priority a cíle vzdělávací politiky v tuzemsku v horizontu 2030+. Cílem je rovněž získat jejich představy o cestách a krocích k jejich naplnění.

Klíčové otázky pro panelisty a účastníky konference:
– Kam bychom měli směřovat ve vzdělávací politice v horizontu 2030+?
– Jakých cílů bychom se měli snažit dosáhnout?
– Jaké jsou hlavní cesty k dosažení těchto cílů?
– Jaké jsou hlavní problémy na této cestě?

Panelisté a úvodní příspěvky:
– Jana Straková, Pedagogická fakulta UK (prezentace)
– Martin Mikšík, Česká středoškolská unie
– Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR (prezentace)
– Vít Beran, ZŠ Kunratice (prezentace)
– Milan Vácha, Svaz měst a obcí ČR (prezentace)
– Jiří Nantl, Středoevropský technologický institut MU (prezentace)


2. panel: Absolvent vzdělávacího systému období 2030+: Cíle, obsah a výstupy vzdělávání

Cíl: Diskuze o žádoucím profilu žáka, studenta – absolventa dílčích úrovní a stupňů vzdělávacího systému ČR z pohledu cílů a obsahu vzdělávání a z pohledu role mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí.

Klíčové otázky pro panelisty a účastníky konference:
– Jací by měli být absolventi v horizontu 2030+? Co by měli umět a znát?
– Jaké by měly být cíle a obsah vzdělávání v horizontu 2030+?
– Jak docílit toho, aby absolventi vzdělávacího systému dosáhli žádoucích znalostí a dovedností v období po roce 2030?

Panelisté a úvodní příspěvky:
– Jan Straka, Učitel naživo (prezentace)
– Dominik Dvořák, Pedagogická fakulta UK (prezentace)
– Ondřej Andrys, Česká školní inspekce (prezentace)
– Bob Kartous, EDUin (prezentace)
– Kateřina Sládková, Global Teacher Prize Czech Republic (prezentace)
– Karel Šima, Filozofická fakulta UK


3. část: Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)

Cíl této části konference: Představení a diskuze cílů a celkového pojetí revizí klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR – rámcových vzdělávacích programů v kontextu přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Vystupující:
– Jaroslav Faltýn, MŠMT (prezentace)
– Jaroslav Fidrmuc, Národní ústav pro vzdělávání (prezentace)

Po každé části následovala moderovaná diskuse a shrnutí. Účastnící také dostali možnost vyjádřit písemně své názory k hlavním otázkám panelů.

Glosa k atmosféře na konferenci ZDE.