Zuzana Paulusová: Na studentech mi velmi záleží, říká nový rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek

úterý 6. února 2018 · 0 komentářů

Na Univerzitě Pardubice má velmi rád její dynamiku a schopnost rychle se rozvíjet. Právě o její další rozvoj, šíření úspěchů na poli vědy, budování dvojjazyčného prostředí či užší spolupráci fakult se hodlá zasadit. A aktivně chce komunikovat i se studenty. Vědeckou práci tak na čas střídá manažerské období. Oficiálně začal nový rektor profesor Jiří Málek úřadovat 1. února. Na realizování svých plánů má následující čtyři roky.

Zdroj: E-zpravodaj Univerzity Pardubice 31. 1. 2018

Po osmi letech se vracíte zpět do čela Univerzity Pardubice. Jaké jsou Vaše pocity?

Je to poměrně dlouhá doba, za kterou došlo k řadě významných změn. Univerzitní prostředí je sice poměrně konzervativní, ale vnější svět se rychle mění. Proto i problémy a výzvy budou jiné než v mém minulém rektorském období. Tento typ práce hodně závisí na komunikaci s lidmi a také na zkušenostech a míře empatie, bez které se práce s lidmi neobejde. Mám rád nové věci a práce s lidmi mě baví. Takže mé pocity jsou zatím příjemné.

Jaké máte na příští čtyři roky s univerzitou plány? O co především se chcete zasadit?

V nadcházejícím funkčním období bych se chtěl soustředit na tři hlavní oblasti.

Ve vzdělávací činnosti bude mojí hlavní prioritou zvyšování kvality studia a prohlubování spolupráce mezi fakultami. S tím úzce souvisí tzv. institucionální akreditace a od ní odvislá možnost operativněji vytvářet a upravovat studijní programy tak, aby se nám podařilo získávat kvalitní zájemce o studium, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Druhou prioritou je kvalitní vědecká a další tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů. Rádi bychom si udrželi vedoucí postavení v některých vědních oborech, které na univerzitě pěstujeme, a rozšířili naši působnost v dalších nových oborech.

S oběma prioritami úzce souvisí priorita třetí a tou je cílené budování dvojjazyčného prostředí na univerzitě a aktivita v oblasti mezinárodních vztahů ve vědě a vzdělávání…

…Již při volbě jste deklaroval (a nyní zopakoval), že se zaměříte na zvyšování kvality studia a prohlubování mezifakultní spolupráce v oblasti vzdělávání. Jak toho chcete docílit?

Domnívám se, že ve vzdělávací oblasti lze spolupráci fakult a dalších univerzitních součástí prohloubit například v souvislosti s tzv. institucionální akreditací. V oblasti badatelské činnosti je to trochu obtížnější, ale i zde lze systematicky budovat mezifakultní spolupráci. Zde bych rád akcentoval trochu jiný přístup k prezentaci výsledků. Podobně jako v ostatních vyspělých zemích bude čím dál tím větší důraz kladen nejen na vlastní vědeckou činnost, ale i na komunikaci s veřejností. Úspěch i hodnocení výzkumné činnosti budou více závislé na způsobu prezentace. Obsah a forma sdělení musí být v rovnováze.

To jistě. Co dalšího podle Vás přinese univerzitě právě probíhající institucionální akreditace?

Předpokládám, že kromě větší administrativy přinese právě i těsnější spolupráci fakult a větší operativnost v tvorbě a nabídce studijních programů uchazečům o studium.

Mezi vaše priority patří důraz na excelenci vědy a s tím související mezinárodní dimenzi vědecké práce. Jaké perspektivy vidíte v této oblasti a co konkrétně by se dalo u nás na univerzitě zlepšit?

Vědeckou činnost realizují na pracovištích fakult konkrétní lidé. V některých vědních oblastech dosahujeme velmi dobrých výsledků i v mezinárodním srovnání. Mám určitou výhodu v tom, že jsem se společně se spolupracovníky v posledních osmi letech intenzivně věnoval výzkumu. Vím, jak badatele tíží narůstající administrativa a složitost prostředí. Paradoxně největším problémem nejsou finance, ale spíše nedostatek času právě pro vlastní výzkum. Pokusím se v tomto směru vytvořit přívětivější prostředí, a to zejména pro mladé začínající týmy s perspektivou růstu v mezinárodním měřítku.

Dlouhodobě se angažujete na celostátní úrovni v otázce hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací. Na toto téma jste publikoval několik článků. Budete v této oblasti aktivní i nadále?

Hodnocení výsledků výzkumu je podle mého názoru jedním z důležitých úkolů v oblasti organizace vědecké práce. V minulých letech jsem se této problematice věnoval v rámci vládní Rady pro výzkum vývoj a inovace a Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Rád bych v těchto aktivitách pokračoval v rámci České konference rektorů. Domnívám se však, že tato činnost je vnitřně důležitá i pro Univerzitu Pardubice, protože i zde je třeba hodnotit výzkum a alokovat finanční prostředky na základě konkrétního hodnoticího postupu.

Známy jsou Vaše bohaté zkušenosti ze zahraničních pobytů a vědeckých spoluprací ve světě. Vidíte v nějaké zahraniční univerzitě pro naši univerzitu „vzor“ a proč?

Vzorů je mnoho, ale žádný nelze převzít bez korekcí, protože prostředí, v rámci nichž univerzity působí, jsou velmi rozdílná. Některé věci jsou však společné. Například výzkumné univerzity, které se trvale umísťují na čele nejrůznějších žebříčků úspěšnosti, významným způsobem podporují kvalitní výzkum a starají se o cílené získávání a motivaci těch nejlepších talentů. Od toho se odvíjí i mé priority…

…Nebude Vám vědecká práce, které jste se věnoval poměrně intenzivně, chybět?

Předpokládám, že do jisté míry se budu i nadále věnovat řešení výzkumných úkolů. Samozřejmě to bude především v koncepční rovině při plánování experimentů a jejich analýze. Věnovat bych se chtěl též publikační aktivitě a spolupráci s doktorandy. Na konkrétní práci v laboratoři asi nebude moc času.

Bádání je evidentně Vaší parketou. Co Vás tedy vedlo k návratu do rektorského křesla?

To rozhodnutí nebylo okamžité, ale zrálo delší dobu. Byl jsem osloven lidmi, kterých si vážím, a tak jsem o kandidatuře začal vážněji přemýšlet. Nelze asi určit jediný klíčový důvod, spíše se jedná o

Ve volbách jste byl jediným kandidátem. Překvapilo Vás tehdy, že proti sobě nemáte dalšího kandidáta či kandidáty?

Ano, je to dosti překvapivé.

Co máte na Univerzitě Pardubice rád? Na co jste pyšný?

Na naší univerzitě mám velmi rád její dynamiku a schopnost se rychle rozvíjet. Když se ohlédnu zpět na uplynulých více jak 30 let, co zde působím, pak je rozvoj instituce neuvěřitelný. Velmi si vážím hlavně lidí, které tu máme, a schopnosti jejich spolupráce. To je vedle různorodosti asi naše největší komparativní výhoda v porovnání s ostatními vysokými školami.

Je naopak něco, co Vás tíží?

Tíží mě narůstající administrativa a stále rigidnější pravidla, která se na univerzity valí ze všech stran. Často to vede k tomu, že tvůrčí lidé, kteří by mohli věnovat svůj talent smysluplným věcem, jsou nuceni ztrácet velké množství času v neproduktivních činnostech, jako je psaní čím dál většího množství nejrůznějších zpráv a výkazů.

Studenti tvoří majoritní část naší akademické obce, jsou srdcem univerzity a jejího poslání. Co byste jim coby nový rektor vzkázal.

Na studentech mi velmi záleží. Chtěl bych s nimi aktivně komunikovat po celé rektorské období. Velmi mě zajímají jejich názory a přál bych si, aby se nám je podařilo nadchnout a zapojit do tvůrčí práce ve prospěch naší univerzity.

Více si můžete přečíst ZDE.