Jak se daří respondentům Scio v životě po šesti letech?

úterý 14. února 2017 · 0 komentářů

Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Tato první fáze proběhla v roce 2010. Druhá fáze proběhla v roce 2016, kdy byl těmto respondentům rozeslán navazující dotazník, ve kterém odpovídali na otázky týkající se jejich studijního života, současného zaměstnání, životního stylu či jejich socioekonomické situace.

Tyto dotazníky vyplnilo celkem 689 respondentů. Vzorek ovšem není reprezentativní, neboť nám data poskytli zejména uchazeči, kteří v roce 2010 dosáhli nadprůměrných studijních výsledků. „Veškerá data jsou případným zájemcům o další výzkum samozřejmě k dispozici“, říká ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl.

Tento výzkum je unikátní zejména možností srovnání šest let starých výsledků testu Obecných studijních předpokladů s odpověďmi respondentů v dnešní době. Je tedy například možné vidět, jaký percentil měli v roce 2010 nynější absolventi či vysokých škol oproti respondentům, kteří VŠ nedokončili. Můžeme vidět souvislost percentilu OSP s výší současného příjmu nebo se spokojeností se současným zaměstnáním. Zajímavé však není pouze srovnání s OSP, ale i procentuální podíly jednotlivých odpovědí. Z odpovědi víme, jaké procento lidí pracuje při studiu, navštěvuje stáže či rovnou po vysoké škole založilo rodinu. Tato tisková zpráva obsahuje první výsledky studie, další výsledky budou prezentovány v následujících měsících.


Nejzajímavější zjištění

– Studenti, kteří se rozhodli pro studium v zahraničí, vykazovali během přijímacího řízení v roce 2010 v průměru lepší studijní předpoklady (78,7), zatímco ti, kteří studovali výhradně v České republice, prokazovali nižší studijní předpoklady (68,7).

– Alespoň na jednom zahraničním pobytu byli respondenti, kteří v rámci přijímacího řízení v roce 2010 průměrně vykazovali vyšší studijní předpoklady (74,2), zatímco respondenti, kteří na žádném nebyli, měli nižší studijní předpoklady (69,1). Velmi nadaní studenti (80,1) dokonce byli na více zahraničních studijních pobytech.

– Respondenti, kteří během přijímacího řízení v roce 2010 průměrně prokazovali vyšší studijní předpoklady, rovněž častěji obdrželi během studia finanční podporu rodičů.

– Respondenti, kteří během studia obdrželi prospěchové stipendium, prokazovali během přijímacího řízení v roce 2010 vyšší studijní předpoklady (76,0) než respondenti, kteří prospěchové stipendium neobdrželi (67,3).

– Více než 45 % respondentů pracovalo již během školy v práci, která souvisela s jejich studiem.

– Studijní předpoklady respondentů, kteří během studia absolvovali placenou stáž, byly výrazně vyšší (81,6) než tomu bylo u respondentů, kteří na žádné stáži nebyli (67,8).

– Více než pětina (21 %) respondentů uvedla, že by chtěla změnit svůj současný obor práce.

Výsledky testu Obecných studijních předpokladů (OSP) jsou prezentovány v podobě průměru percentilů jednotlivých uchazečů z roku 2010. Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší prokázal uchazeč studijní předpoklady. Percentil může nabývat hodnot od 0 (nejhorší studijní předpoklady) do 100 (nejlepší studijní předpoklady).


Další zjištění

– Absolventi magisterských studijních programů prokázali během přijímacího řízení na vysoké školy vyšší studijní předpoklady než absolventi, kteří nyní mají pouze bakalářský titul.

– Nejvyšší podíl (43 %) respondentů dosáhl magisterského titulu. Respondentů s bakalářským titulem a bez vysokoškolského titulu je téměř stejný počet.

– Z respondentů v současnosti 61 % pracuje na plný pracovní úvazek a 12 % stále studuje. Dalších 6 % tvoří podnikatelé, 4 % respondentů představují ženy, které byly v době realizace druhé fáze výzkumu na mateřské dovolené.


Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v letošním roce je využívá celkem 80 fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.


Celý text s grafy najdete ZDE.