Jana Hrubá: DOKUMENTY 170. Centra pozitivní infekce

pondělí 2. října 2017 · 0 komentářů

O regionálních akcích PAU jsme informovali v 129. dílu. Na jaře 1998 pokračovaly v Hustopečích, Ústí nad Orlicí, na ZŠ Táborská v Praze 4, v Rožnově pod Radhoštěm. Vyvrcholením bylo celostátní setkání PAU na ZŠ Rejskova v Prostějově. Jejich význam byl v té době opravdu průkopnický a zakládal síť škol, které začaly posouvat kvalitu výuky. Stále více se zapojovaly i místní samosprávy.

V posledních měsících proběhla řada akcí dokládajících, že škol, které umějí a mají co ukázat, přibývá.

Přibývá regionálních setkání PAU. Jejich význam je nesmírný: zkušení učitelé-lektoři přicházejí přímo za kolegy do regionů a vedou dílny, na kterých se odehrávají zajímavé diskuse. Kdyby se jim nepodařilo účastníky přesvědčit na místě o nezbytnosti změny vlastní práce, určitě zanechají alespoň pochybnosti. I to je dobré. Nejhorší je nehybnost mysli. Jakmile se začne porovnávat, uvažovat, vnitřně i nahlas diskutovat, třeba i nesouhlasit – je to začátek pohybu vpřed.

Na regionální PAU přijíždí vždy většina nových učitelů, objevují se tu studenti učitelství, vzácně i jejich pedagogové. Škoda, že mezi účastníky není více ředitelů, neboť oni to jsou, kdo nejsnáze mohou uvést učitelské sbory do pohybu. Dvakrát škoda, že mnohde chybí právě ředitelé a učitelé z ostatních škol v místě. (Doma obvykle nebývá nikdo prorokem!) Znám ředitele či zástupce, kteří vezmou skupinu kolegů a jedou. Vrátí se a debatují, zkoušejí, zjišťují, že ještě leccos nevědí, a tak shánějí literaturu a kontakty na podobné školy. A to je přesně cesta, jak skoncovat s nehybností a rutinou.

Již pravidelně se objevují (alespoň na zahájení s uvítacím projevem, ale dokonce i na dílnách) ředitelé okresních školských úřadů nebo starostové měst a obcí. Je to dobré znamení. Ukazuje jejich pochopení, že stohlavé či vícehlavé shromáždění učitelů z regionu, kteří mají zájem o nové metody a poznatky, je významné a zaslouží pozornost.

Ocenění si však zaslouží především pořádající školy. Ať už to byly na podzim Masarykova ZŠ v Broumově a ZŠ Želechovice u Zlína, na jaře pak ZŠ Komenského v Hustopečích nebo ZŠ Třebovská v Ústí nad Orlicí – všechny tyto školy prokázaly nesporné kvality. Všem byla společná vynikající organizace, příjemná atmosféra školy, krásná výzdoba z dětských prací (inspirace pro účastníky), ukázková součinnost vedení i většiny pedagogického sboru při zabezpečení akce, přátelská pohostinnost, kterou všichni ocenili. Všude bylo něco k napodobení, něco, co v naší škole nemáme a mohli bychom mít. Většinou se na organizaci podíleli i žáci, kteří svým společenským vystupováním výborně reprezentovali svou školu. Na regionálních akcích se také rozšiřuje sbor lektorů PAU, neboť každá škola má (a obvykle nejen jednoho) výborného učitele, který má co předvést.

Suma sumarum – není to s těmi školami tak špatné! Regionální akce PAU jsou okny regionů do světa školství. Ukazují, že nejsou jediné pravdy a jediní zvěstovatelé, že schopných a organizačně zdatných lidí je u nás celá řada. Že je celá řada výborně vedených škol s tvůrčí atmosférou a šikovnými učiteli i dětmi. Regionální akce PAU jsou zároveň otevřenými dveřmi regionů pro inovace a inovativní učitele.

Zvláštní uznání si zaslouží také všichni aktéři setkání nebývalých rozměrů – finále projektu "Občan" na ZŠ Táborská v Praze 4. Zúčastnily se ho na tři stovky dětí od 3. tříd ZŠ po gymnázia se svými učiteli. Samostatnost dětí při obhajobě výsledků zpracovaných projektů, činnost dětské i "dospělé" poroty, předvedení některých portfólií na výstavě Schola Pragensis, zvládnutí ubytování, stravování a doprovodného programu pro tolikeré účastníky včetně návštěvy zasedání Parlamentu, divadel a koncertů – a to vše v přátelské pohodě a dobré náladě. Klobouk dolů!

Všem školám pořádajícím podobná setkání je třeba poděkovat za to, že umožňují šíření nových nápadů, myšlenek a zkušeností. Stávají se tak centry pozitivní infekce a zaslouží medaili. Zatím jenom od účastníků. Ale kdo ví?

Zdroj: Hrubá, Jana: Centra pozitivní infekce. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, květen 1997, č. 9, str. 18. ISSN 1210-6313


Co se na jarních setkáních dělo?


7. 3. 1998 ZŠ Komenského, Hustopeče u Brna

Iva Brožová, Pavla Sádecká: Netradiční práce třídního učitele na ZŠ (Pro snadný přechod dětí z 1. na 2. stupeň)

Jitka Kašová: Projektové vyučování se zaměřením na Ov, Rv, ČJ – pro 2. a 3. stupeň (Projekt na rozvoj systemického myšlení, komunikace, práce s textem a informací a rozvoj životních dovedností)

Vlaďka Neužilová: Astrid Lindgrenová – mio, můj Mio – pro 2. stupeň ZŠ, ČJ, Rv, Ov (Sloh při zaznamenávání prožitků a osobních postojů formou dopisu, popisu i vypravování)

Zbyněk Hádek: Dramatická výchova na 2. stupeň ZŠ

Ondřej Hausenblas: Sloh jako skutečné psaní – pro stupeň 1.–3. (Záměr, adresát a život žákovského textu)

Milan Hejný, PedF UK Praha: Objevování pojmů (Metodika matematiky na učivu 1. stupeň – pro 1.–3. stupeň)

Jiří Hruška: Výchova k trvale udržitelnému způsobu života (připravovaný učební celek pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ)

František Kassay: Jak lépe zvládnu sebe, rodinu, žáky, učitele, aby nám bylo spolu dobře? (Integrace učitele + žáka, kvalitní život = dobré pocity + kvalitní pracovní výkon + výsledky práce)


21. 3. 1998 ZŠ Třebovská, Ústí nad Orlicí

Jiří Bláha: Cestujeme do krajiny snů – pro 2. stupeň (Náměty pro práci s textem Ivana vyskočila)

Božena Blažková: Informační výchova jinak aneb Učíme se učit (1. –5. třída: Umění dobře číst je důležité pro další učení. 6.–9. třída: Učíme se aktivně učit, pracujeme sami na sobě)

Vlaďka Čuhajová: Matematika nejen v lavicích aneb Pojď si se mnou hrát – pro 1. i 2. stupeň ZŠ (Nápady pro výuku matematiky, kterou děti od předmětu neodradíme, ale naopak jim ukážeme jeho přitažlivé stránky)

Jitka Kašová: Projektové vyučování se zaměřením na Ov, Rv, ČJ – pro 2. a 3. stupeň (Projekt na rozvoj systemického myšlení, komunikace, práce s textem a informací a rozvoj životních dovedností)

Marie Matoušková:Jak jsme si pohráli s říkadlem a básní – pro 1. stupeň ZŠ (Hravé podněty k vyučování českého jazyka, využití hry v literární výchově v 1. a 2. ročníku a integrace učiva ČJ, M, Prv, Hv)

Vlaďka Neužilová: Astrid Lindgrenová – Mio, můj Mio – pro 2. stupeň ZŠ, ČJ, Rv, Ov (Sloh při zaznamenávání prožitků a osobních postojů formou dopisu, popisu i vypravování)

Lenka Vnoučková: Ráj učení – pro 1. stupeň ZŠ (Nápady pro výuku na prvním stupni, pro žáky i učitele)

Zdroj: Nové akce PAU chystané na rok 1998. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, únor 1998, č. 6, str. 21. ISSN 1210-6313


24. –25. 4. 1998 Rožnov pro Radhoštěm

Letošní setkání v Rožnově bylo ve znamení diskusí. Bylo o čem a bylo s kým.

PaedDr. František Vízek, senátor Parlamentu ČR (ČSSD), podrobil současné školství zdrcující kritice. Vyhmátl všechny hlavní bolesti – od klesajícího podílu z HDP v rozpočtu školství, přes nevalné platy učitelů, dopad zvýšených úvazků, otázky výstupů ze ZŠ a SŠ, srovnatelnost maturit, bezkoncepčnost resortu, časté změny ministrů až po extrémní prostředky věnované na protidrogové letáky místo na volný čas dětí a mládeže. (Doufejme, že v případě volebního vítězství bude ČSSD umět získat potřebné finance a všechny tyto neduhy napravit.)

Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Sněmovny Parlamentu ČR (KDU-ČSL), přišla do své funkce s ideály, jak změnit postavení učitele. Dnes už ví, že to nebude sprint, ale běh na dlouhé trati. Poslední výstupy ministerstva školství ji však naplňují optimismem.Živá diskuse účastníků s oběma poslanci o mnoha současných problémech školství přispěla k vzájemnému vyjasňování názorů a postojů.

PhDr. Ondřej Hausenblas, FF UK, předseda PAU, hovořil o požadavcích na změny českého vzdělávání z hlediska vstupu do Evropské unie. (Jeho příspěvek přinášíme celý na předcházejících stranách.)

Spolu s ing. Janem Kovařovicem, Ústav výzkumu a rozvoje školství, vedli také zajímavou a hojně navštívenou dílnu "Čtyři evropské pilíře v české škole".

RNDr. Pavla Polechová, Ústav výzkumu a rozvoje školství, představila projekt OECD "Škola zítřka", ve kterém byla na setkání v Hirošimě česká inovativní škola vysoko hodnocena.

V dílně "Projekt Občan" nechala účastníky zakusit pocit zaujetí z kooperativního učení. Nejlepší odměnou byl výrok jednoho z kolegů ze SŠ: "Co budeme dělat, až vaše děti ze ZŠ přejdou k nám a budou vyžadovat, abychom takhle učili?"

Doc. Ing. Z. Sadovský hovořil o problematickém postavení VOŠ v systému školství ČR, které neodpovídá systému Evropy.

RNDr. Miroslav Bartošek, ředitel Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, kriticky přehodnotil rozvolnění systému středních škol v letech 1992–94. Poukázal na vliv normativního financování, které donutilo ředitele slevovat z požadavků, a v důsledku toho došlo k devalvaci maturit. Hovořil o Sondě Maturant 98 a označil koncept jednotné státní maturity za pochybný.
Ing. J. Šindelka, ISŠ Valašské Meziříčí, uvedl zajímavý příklad, jak škola čelí úbytku žáků do některých profesí zavedením společného 1. ročníku, během něhož žáci navštíví různé dílny a teprve potom upřesní svou volbu.

Mgr. Petr Roupec, náměstek ministra školství, vedl s účastníky zajímavou diskusi k několika okruhům aktuálních problémů: legislativa, systém státní správy, kurikulum, vytváření podmínek (financování), evaluace a sebeevaluace, kariérní růst učitelů, odstraňování disproporcí v síti škol.

Další dílny seznamovaly se Zdravou školou, s otázkami školní zralosti a nápravy řeči, s programem OSF Začít spolu, s pavědami kolem nás a s tvorbou školních časopisů. Velký úspěch měla tradičně dílna doc. Ing. Františka Kassaye – tentokrát pod názvem "Ako sa mať lepšie".

V celém ovzduší konference dominoval zájem, chuť dovídat se a učit se nové věci a chuť vyjadřovat se k problémům. Panoval tu DIALOG a SPOLUPRÁCE.
Za uspořádání tohoto setkání je třeba poděkovat členům Spolku pro rozvoj rožnovského školství a jmenovitě ředitelce ZŠ 5. května v Rožnově Jarmile Nesvadbové. Na shledanou za rok – a kéž se "máme lepšie"!

Zdroj: Hrubá, Jana: Rožnov diskusní. 7. konference „K aktuálním otázkám výchovy a vzdělávání“ – duben 1998. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, červen 1998, č. 10, str. 6. ISSN 1210-6313


17. –19. 4. 1998 Jarní celostátní setkání PAU – ZŠ Rejskova, Prostějov: Čtyři evropské pilíře v českém školství: Žít společně. Učit se poznávat. Učit se jednat. Učit se být.

Nabídka byla bohatá:

Miloš Forst: Hra na Ondráše – divadelní představení dětského souboru

Ondřej Hausenblas: Jak informovat veřejnost o dobré práci dobrého učitele i ředitele

Jitka Kašová: Projektové vyučování se zaměřením na občanskou výchovu

Dagmar Kaštilová: Fyzika hrou

Blažena Kocourková, Ivana Mačáková, Jitka Vašků: Odstraňování rasové nesnášenlivosti cestou poznávání světa (dílna s účastí dětí)

Kolektiv učitelů: Netradiční model hodnocení na 1. stupni – výsledky ověřování nového modelu

Miluše Kubíčková: Vůle ke zdravému životu, jak ji posílit (s relaxačními cvičeními)

Blanka Pechancová: Výuka dyslektických dětí cizímu jazyku včetně prezentace vyšlé knihy

Marta Pohnerová: Duchovní a smyslová výchova – psychologie a filosofie ve výtvarné výchově, arteterapeutické hry

Pavla Polechová: Projekt Občan a kooperativní škola – výsledky prvního roku existence Projektu v českých školách a výhledy do budoucna

Petr Roupec: Současné legislativní otázky českého školství

Karel Rýdl: Co nás čeká z hlediska evropského kurikula?

Karel Rýdl: Autonomie školy po rakousku

Dana Srnečková: Projekt výuky cizím jazykům na 1. stupni, komunikativní metody – dílna s účastí dětí

Monika Strádalová a kol.: Jak připravit děti na život v občanské společnosti – zkušenosti z osmileté spolupráce s Eigilem Kjaergaardem a jeho školou

Dana Svozilová: Filosofie s dětmi – využití tvořivé dramatiky na 1. stupni

Milada Ulmanová: Regionální princip ve výuce vlastivědy s využitím lidových zvyků a tradic na Hané

Eva Urbanovská, Petr Novotný: Prezentace jednoho ze vzdělávacích programů PORYVu Čtením a psaním ke kritickému myšlení aneb Jak rozvíjet a podporovat kritické myšlení ve školách všech stupňů

Eliška Walterová: Evropská dimenze ve škole


Všímáte si v programech jmen lektorů? Někteří vzdělávají učitele dodnes. Tolik roků svého života zasvětili pomoci svým kolegům a jejich žákům. Nezasloužili by si ocenění?


Úroveň i nálada stoupá!

Setkání Přátel angažovaného učení v Prostějově bylo ve velkém stylu – včetně kaviáru, šampaňského a pečeného selete. To vše a mnoho potravy duševní bylo připraveno v příjemném prostředí zařízení města Prostějova pro účastníky setkání PAU díky organizačnímu nasazení Mgr. Jaroslavy Suchomelové a jejím zdatným partnerům. Byli jimi: ZŠ Rejskova, Švehlova střední zemědělská škola, Střední zdravotnická škola, SOU obchodní, Dům dětí a mládeže Na Vápenici, Národní dům, Městské divadlo, Školský a Městský úřad Prostějov, Open Society Fund Praha a další pomocníci a sponzoři.

Velkorysost akce, pestrý a zajímavý program, bezchybná, do detailu promyšlená organizace a hlavně přátelské přijetí desítek lidí, kteří pečovali o účastníky – to vše vytvořilo nezapomenutelnou atmosféru setkání.

Účastníci si mohli vybrat program z více než dvaceti dílen, setkat se s mnoha zajímavými lektory z různých typů škol a školských zařízení. Vůbec poprvé mohli diskutovat u kulatého stolu s ministrem školství Janem Sokolem o všem, co nás všechny ve školství trápí. Další kulatý stůl byl věnován diskusi na téma "České školství na cestě do Evropské unie".

Zvláštní uznání zaslouží představení dětí ze ZŠ v Otaslavicích "Hra na Ondráše" – skvělé moderní divadlo pod vedením ředitele školy Miloše Forsta, kde hraje, zpívá, muzicíruje, svítí, připravuje scénu, kostýmy a rekvizity a vůbec dělá všechno třicet docela obyčejných školních dětí. Prostě – kdo přijel do Prostějova, neprohloupil!

Potěšitelné je, že tentokrát se zúčastnilo mnohem větší procento kolegů z 2. stupně ZŠ a ze SŠ, než bývá obvyklé, přišli i mnozí ředitelé škol z prostějovského okresu. Diskuse i práce ve většině dílen byly na vysoké úrovni. Přitom je zcela zřetelné, že členové PAU, pedagogických asociací a PORYVU již vystoupili z úzkého pohledu svého konkrétního pedagogického zařazení, jsou vybaveni novými znalostmi i dovednostmi, diskutují s opravdovým nadhledem. Proto je vzdělávací činnost zmíněných organizací tak nesmírně záslužná a viditelně nese ovoce.

Svou roli v atmosféře akce sehrálo jistě i to, že ministerstvo školství konečně vydalo signál, že přeje inovacím, podporuje a oceňuje vzdělávání učitelů. Už sama aktivní účast vedoucích pracovníků MŠMT na celé řadě akcí v posledních měsících svědčí o tom, že chtějí s pedagogy diskutovat, vyjasňovat problémy, hledat společně řešení. To je věc skutečně nebývalá a v náladě a počtu účastníků se evidentně projevila. Jak je vidět, nemusí to být nutně jen peníze, co rozhýbává lidi k činnosti a dodává jim elán. Může to být i perspektiva.

Věřme, že tahle obnovená motivace po volbách nezmizí. Bylo by to nejen škoda, ale i trestuhodné.

Zdroj: Hrubá, Jana: Úroveň i nálada stoupá! (Jarní celostátní setkání PAU Prostějově) Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, červen 1998, č. 10, str. 9. ISSN 1210-6313

Texty převedené z archivních materiálů nebyly redakčně korigovány.


Další díly seriálu najdete ZDE.