Zoja Franklová: Co chybí žákům odborných škol podle OECD

pondělí 31. května 2010 · 1 komentářů

Podle právě vydané zprávy OECD nezískávají žáci učebních oborů dost všeobecných dovedností, které jsou potřebné pro dobré uplatnění. Navíc české školy nespolupracují dostatečně se zaměstnavateli.

Studie OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) upozornila na to, že všeobecná část vzdělávání v českých odborných školách je nedostatečná. Jde hlavně o počítání a čtení a nejvíc se nedostatky projevují u žáků učebních oborů. Jejich gramotnost je často velmi omezená: umí sice číst, ale nejsou schopni informace kriticky vyhodnocovat…

Autorka zprávy OECD Malgorzata Kuczera z Polska proto doporučuje, aby se odborné školy víc věnovaly kvalitě výuky všeobecných předmětů. „Neměl by se zvyšovat počet hodin, ale spíš by se sami učitelé měli dále vzdělávat a naučit se používat inovativní způsoby výuky, které budou pro žáky zajímavější,“ vysvětluje.

Celý text najdete ZDE.

Jak pracovat s tématem extremismus?

· 0 komentářů

Občanské sdružení Asi-milovaní vydává příručku s názvem „Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie“. Příručka je součástí stejnojmenného projektu zaměřeného na učitele a další pedagogické pracovníky. Těm má sloužit jako nástroj, který jim umožní účinně působit na studenty v prevenci projevů neonacismu a dalších extremistických postojů.

„Před několika dny byly zveřejněny výsledky studentských voleb. Ukázala se v nich překvapivě vysoká podpora krajně pravicové Dělnické strany pro sociální spravedlnost, která je úzce napojena na ultrapravicovou scénu. I na základě těchto voleb je vidět, že je nejvyšší čas na to, aby se učitelé začali o extremismu, neonacismu a dalších tématech s tím spojených otevřeně bavit se svými žáky,“ říká koordinátorka projektu Dana Gabaľová ze sdružení Asi-milovaní.

Více než dvousetstránková příručka, kterou sdružení Asi-milovaní právě vydává, obsahuje teoretickou část představující základní pojmy a politické ideologie patřící do oblasti extremismu a také popis historického vývoje pravicového extremismu na území Československa a České republiky.

Druhá část příručky je zaměřena na pedagogickou práci. Tyto texty podrobně představují, na co se musí připravit pedagog ještě před tím, než s tématem extremismus začne pracovat, jaké možnosti se mu nabízejí v rámci práce se školním kurikulem a klimatem školy, jak může téma efektivně a bezpečně zapojit do výuky a jaké jsou možnosti prevence příklonu studentů k extremistickým názorům. Příručka dále obsahuje tři programy, které mohou pedagogové přímo zapojit do výuky a texty od Policie ČR, které podrobněji představují zapojení policistů do protiextremistických snah.

Kompletní příručka je ke stažení
na webové stránce www.asi-milovani.cz ZDE.

V rámci stejnojmenného projektu uspořádalo sdružení Asi-milovaní od října do listopadu loňského roku tři pilotní semináře pro pedagogické pracovníky ve třech městech České republiky – v Plzni, Brně a Jihlavě. Cílem seminářů bylo přiblížit účastníkům, jak pracovat ve výuce s tématem extremismu. Zúčastnilo se jich 72 účastníků z různých částí republiky.

„V současnosti máme připraveny dva typy akreditovaných seminářů – úvodní osmihodinový seminář s názvem „Extremismus a škola“ a podrobnější seminář v rozsahu 24 hodin s názvem „Výchova k aktivnímu občanství a extremismus. Oba dva typy seminářů si pro své pedagogy školy mohou objednávat na kontaktech uvedených na našich webových stránkách,“ dodává Dana Gabaľová.

Více informací

Dana Gabaľová, tel.: 602 317 920
Asi-milovaní, o. s., Pekařská 44, 678 01 Blansko

Kateřina Kostková: Matematické pexeso 3

pátek 28. května 2010 · 0 komentářů

Pexeso může významně přispět k motivaci studentů v procvičování matematických poznatků. Bylo vytvořeno pro 2. ročník čtyřletého gymnázia. Toto pexeso procvičuje zejména základní vzorce z kapitol exponenciální a logaritmické rovnice.

Návod si můžete stáhnout ZDE.

Hana Bumbová: Univerzita třetího věku na Jihočeské univerzitě

čtvrtek 27. května 2010 · 0 komentářů

Dne 27. května 2010 bude na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (v budově fakulty Uran) ukončen obhajobami závěrečných prací další šestisemestrový studijní program Univerzity třetího věku v oboru Člověk ve zdraví, nemoci a tísni.

Celkem 64 účastníků celoživotního vzdělávání bude po slavnostním zahájení ve skupinách po pěti obhajovat před komisí své závěrečné práce. Promoce bude následovat 2. července 2010 v DK Metropol od 13 hodin.

Univerzita třetího věku (U3V) je jedním z programů celoživotního vzdělávání. Je zaměřena zejména na zájmové vzdělávání. Výuka je organizována po semestrech – základní ucelený program U3V má 6 semestrů.

Absolventem Univerzity třetího věku se stává účastník, který úspěšně absolvuje stanovený rozsah daného oboru studia, obhájí závěrečnou práci a na slavnostním aktu získá osvědčení.

Organizaci činnosti Univerzity třetího věku stanovuje na JU Organizační řád, který schvaluje Rada celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je druhem vzdělávání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků a je poskytováno v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů univerzity.

"Zájem o studium na Univerzitě třetího věku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích rok od roku roste. V tomto akademickém roce máme celkem 1 075 studentů v 30 programech, informuje prorektorka JU pro celoživotní vzdělávání doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., jejíž zásluhou U3V na Jihočeské univerzitě úspěšně působí již osmnáctým rokem. "U3V poskytuje seniorům systematické vzdělávání na univerzitní úrovni, seznamuje je s nejnovějšími poznatky vědních oborů. Seniorským týmům umožňuje také účast v národních a evropských vzdělávacích programech a projektech," doplnila prorektorka JU pro CŽV doc. Jana Šemberová.

V předchozím roce absolvovalo U3V v 33 vzdělávacích kurzech celkem 1 125 účastníků, z toho 961 účastníků v 29 kurzech vzdělávala Zdravotně sociální fakulta JU, 3 programy nabídla Teologická a jeden Ekonomická fakulta JU. Filozofická a Zemědělská fakulta JU nabídku vzdělávacích příležitostí pro seniory obohatily o možnost zapojení se do výběrových vzdělávacích modulů (přednášky, kurzy).

Hana Jenčová: Učit netradičně – risk s příslibem zajímavých výsledků

středa 26. května 2010 · 0 komentářů

Pedagogové se prostřednictvím tohoto projektu naučí, jak vést výuku moderně a s novými materiály, připravovanými podle výsledků testování žáků příhraničních krajů ČR a SR. Učit netradičně je sice risk, ale slibuje zajímavé výsledky.


Snazší uplatnění absolventů škol na trhu práce si klade za cíl řada evropských projektů. Prostřednictvím zkvalitnění výuky jejím novým pojetím se o to snaží i projekt EU spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR a SR „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“, č. 22410320017. Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Vedoucím partnerem projektu je Metodické a evaluační centrum (MEC), dalšími partnery pak Ostravská univerzita v Ostravě (OU) a Trnavská univerzita v Trnavě. V rámci projektu se uskutečnilo letos v dubnu ve slovenském Trenčíně mezinárodní setkání více než stovky pedagogů a studentů ČR a SR. Setkali se učitelé ZŠ a SŠ Moravskoslezské kraje (zhruba 40) a Žilinského, Trenčínského a Trnavského kraje (cca 80).

Martin Malčík, proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty OU, na setkání uvedl: „V rámci projektu byl zjištěn současný stav znalostí žáků v oblasti mateřského jazyka, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd na základních a středních školách. Do dnešního dne jsme diagnostikovali přes 6 000 žáků českých a slovenských ZŠ a SŠ. Po výstupním testování týchž žáků za dva roky budeme moci školám říci, jakého přírůstku znalostí jejich žáci dosáhli“.

Erika Mechlová, předsedkyně správní rady MEC, se ve svém vystoupení zamyslela nad podstatnými rysy projektu. „Žáci 3., 5., 7. ročníku ZŠ a 1. ročníku SŠ dostanou hned po ukončení testu z daného předmětu na obrazovce počítače slovní vyhodnocení. Žák sám se dozví, jak zvládl určité dovednosti a jsou mu nabídnuty úlohy, které by měl dále řešit, aby dosáhl v dané dovednosti lepších výsledků.“ Mechlová dále řekla: „K tomuto hodnocení se může trvale vracet on sám i jeho rodiče. Doposud neměl žák odpovědnost sám za sebe, o všem vypovídala jen jeho známka. V prováděném testování však žák dostane v testu i určité slovo. Nejedná se o memorování vědomostí, ale o praktickou dovednost např. použití synonym.“

Cílem projektu je také větší využívání ICT ve vzdělávání, aby žáci získali za podstatně kratší dobu více znalostí. Učitel ovládající moderní technologie a učení s jejich podporou, se mění v poradce žáka. „Jde o radikální proměnu vnímání učitele. Postoje učitelů k tomuto novému pojetí výuky jsou různé. Někteří jsou vůči všem novinkám odolní, jiní je odmítají, pro mnohé jde o výzvu ke změně, i když to do jisté míry to pro ně představuje risk, ale s příslibem zajímavých výsledků,“ uvedla Mechlová.

V projektu bylo testováno 41 škol z ČR a 35 škol ze SR. Výsledky testování v nižších ročnících ZŠ byly lepší v SR, což znamená, že ČR má výhodnější pozici pro relativní přírůstek znalostí, tedy větší prostor ke zlepšování znalostí žáků. Bylo vytvořeno celkem 21 příruček pro různé předměty a stupně. Jejich obsah má jednotnou strukturu, což pomůže obzvláště učitelům s kombinací předmětů.

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny ZDE.
.

Radka Kvačková: Nenechte své dítě zbytečně uštvat

úterý 25. května 2010 · 0 komentářů

„Na gymnáziu jede peloton rychleji než na základní škole. Když někdo nestačí šlapat, rychle se uštve,“ říká Jiří Růžička. O řediteli pražského Gymnázia Jana Keplera Jiřím Růžičkovi je známo, že je svým způsobem elitář. Do primy totiž bere opravdu jen mimořádně nadané děti a svým známým prý říká: Nesnažte se protlačit potomka na víceleté gymnázium za každou cenu. Ublížilo by mu to.

…Místo toho, aby děti zůstaly na dobré základní škole, jdou třeba na špatné gymnázium. A pak jsou nešťastné a shánějí něco lepšího. Jeden čas se říkalo: zlepšete základky, děti nebudou odcházet na gymnázia. Jenomže ono to tak nefunguje. Já bych dal ruku do ohně, že tady u nás na šestce je spousta výborných základek. Přitom jim to nepomůže, do rodičů páťáků najednou něco vjede a začnou si říkat – nemůžeme dopustit, aby náš Jaroušek nebyl na gymnáziu, když je tam sestřenice Helenka. Ambice rodičů jsou přitom často naprosto nesmyslné.

Celý text rozhovoru najdete ZDE.


O čem je totalita, zjistily děti z hry nazvané KOM-KOM

pondělí 24. května 2010 · 0 komentářů

Žáci nejvyšších tříd základních škol v Praze 6 se 18. 5. 2010 přenesli z demokracie do totality. V rámci zážitkové hry si vyzkoušeli, jak by se rozhodovali za situací, které jsou běžné pro každodenní život v nedemokratické společnosti. Bylo jen na nich, zda si za svůj cíl stanoví maximální životní standard nebo nepokřivený hodnotový systém. Z Prahy se projekt Futurama vypraví za studenty do Bratislavy, Budapešti, Krakova a Berlína.

Projekt FUTURAMA se zaměřuje na totalitní – komunistickou minulost států Evropské unie a její vliv na vytváření evropské identity. Zážitkovou formou seznamuje studenty s jednotlivými aspekty života v totalitě v přímém srovnání se současností. „Studenti nejprve shlédnou krátké dokumenty z cyklu Báječná léta bez opony, kde středoškolští studenti zpovídají mladé české osobnosti, které prožily půlku života v komunismu a půlku v demokracii. Na film naváže diskuze a zážitková hra KOM-KOM,“ přibližuje průběh projektu na školách Kateřina Riley z Opony.

Ve hře KOM-KOM aneb Totalita v kostce jsou hráči rozděleni do pěti skupin na studenty, lidi snažící se emigrovat, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti (případně jejích protějšků v jiných zemích). Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně.

„Hra odkazuje na projekt Trenažér totality, plánovaný interaktivní zážitkový prostor, který bude simulovat život v době mezi roky 1945 a 1989. Studenti si budou moci prostudovat detailní model Trenažéru totality, na jehož realizaci se podíleli známí čeští umělci. Model je doplněn popisky, které studentům představí základní rysy života ve východním bloku,“ dodává Kateřina Riley.

Ojedinělost FUTURAMY je v jejím zážitkovém a mezinárodním charakteru, který umožní srovnat rozdíly v nazírání nedávné minulosti a jejího kontrastu se současností podobně starými dospívajícími lidmi v sousedních státech, které spojuje členství v Evropské unii. „Bude zajímavé srovnat, v čem a z jakých důvodů se názory a přístup dětí liší a co mají naopak společné. Rádi bychom poznatky použili jak v dalších mezinárodních projektech, kde by se přímo setkávali studenti z různých zemí, tak i v Trenažéru totality, protože podobný projekt se v okolních státech zatím neplánuje,“ vysvětluje motivaci Opony k realizaci mezinárodních projektů Riley.

Na rozdíl od předcházejících projektů Opony se FUTURAMA obrací více k současnosti a k přímému srovnání rozdílu života v demokracii a totalitě a odráží tak současný směr činnosti, kterou je kromě osvěty o otevřeného přístupu ke komunistické minulosti prosazování demokratických principů a důležitosti občanského dialogu.

FUTURAMA: Zrcadlení minulosti v perspektivách budoucnosti
květen a červen 2010
Praha – Bratislava – Budapešť – Varšava – Berlín

Projekt je financován z komunitárního programu „Evropa pro občany“ a školám je poskytován zdarma. Dále jej podpořilo Ministerstvo kultury ČR, společnost ČEPRO a BeKa s. r. o., stěhovací společnost.

Více informací: www.oponaops.eu


Zaměřeno na vzdělání: volby 2010 v ČR a VB

pátek 21. května 2010 · 1 komentářů

Problematika vzdělání je významnou nebo méně významnou součástí volebních programů všech politických stran. V následujícím přehledu připraveném společností SCIO porovnáme, jak se této problematice věnují volební programy politických stran, které budou nebo by mohly být zastoupeny v Parlamentu ČR, a stran, které budou zastoupeny v parlamentu ve Velké Británii.


Ve srovnání ČR a Velké Británii se projevuje nevyrovnanost a roztříštěnost programů většiny českých stran a také výrazně větší podíl velmi obecných a nekonkrétních cílů (podporovat moderní výukové trendy, posilovat inkluzivní vzdělání, zkvalitnit přípravu učitelů, zvyšovat společenskou prestiž kvalifikovaných dělnických a technických povolání apod.), aniž by byl předložen nějaký postup. Britské strany se naproti tomu často opírají o konkrétní programy a iniciativy, některé již schválené legislativou či reálně fungující (např. Teach First, Mathematics Specialist Teacher, statut Akademie a Trust School apod.).

Podrobné srovnání ČR a stran ve Velké Británii najdete ZDE.


Zajímavé programy v Techmanii pro MŠ, ZŠ i SŠ

čtvrtek 20. května 2010 · 0 komentářů

Techmania science center v Plzni nabízí tematicky zaměřené programy pro všechny typy škol. Školní skupiny se mohou objednat na konkrétní datum i čas a zvolit si délku návštěvy. Centrum nabízí i letní program Přísně tajné léto v Techmanii pro děti ve věku 9–12 let.


O projektu Techmania science center

Společnost ŠKODA HOLDING a. s a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center). V dozorčí radě obecně prospěšné společnosti jsou zástupci Statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje. Projekt interaktivního muzea Techmania ve svém začátku nesl pracovní název Technorama, podle švýcarského science centra.

Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice klesá zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Společnost ŠKODA HOLDING a. s. do projektu vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m2.

Objekt je plánováno rekonstruovat v několika etapách. Provoz byl zahájen v listopadu roku 2008. Celá rekonstrukce by měla být hotová v roce 2014, kdy by měla být otevřena druhá část science centra, planetárium a parkovací dům na celkové ploše 30.000 m2.

Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát "rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti.

Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které budou hledat odpovědi další generace – nejlépe mladí návštěvníci science centra.


Programy pro školy

TOP SECRET – Vyšetřování zločinu
Věk (třída, škola): 1. a 2. st. ZŠ
Doba trvání: 75 min

Na ministerstvu vnitra se stal teroristický útok. Je nutné odhalit pachatele. Chcete se stát vyšetřovatelem případu? Najdete v trezoru ukryté tajné dokumenty? Určíte, komu patří otisky prstů? Poznáte, ve kterém kufru se skrývá nebezpečí? Žáci postupně získají jednotlivé indicie a důkazy, které jim pomohou odhalit pachatele.


TOP SECRET – Výcvik nových agentů
Věk (třída, škola): 1. a 2. st. ZŠ
Doba trvání: 75 min

Víte, co musí zvládnout začínající agent? Budete vysílány na tajné mise, ve kterých zvládnete dešifrovat tajné zprávy, otevřít trezor, určíte otisky prstů a pneumatik. Odhalíte, co se skrývá v kufru. Není snadné zvládnout úkoly začínajícího agenta. Program je koncipován jako soutěž týmů, které získávají body podle úspěšnosti při plnění misí.


Edutorium – Čarování s čarodějem
Věk: MŠ 3–5 let; ZŠ 1. –2. třída
Doba trvání: 40–60 min.

Děti s „čarodějem“ procházejí expozice jako jeho „kouzelnickou komnatu“ a zkoumají na různých exponátech, jak se vaří kouzelné lektvary, jak vypadají stíny od zlobivých světýlek, jak čaroděj nechá zmizet skleněnou tyčinku a vyčaruje blesky... Děti pomohou osvobodit zakletého chlapce v křišťálové kouli, nakrmí hladové jezinky, probudí různě zlobivé blešky a naučí se oklamat vrčícího vlka.


EDUTORIUM pro fyzikální nováčky
Věk (třída, škola): ZŠ – 6.třída, osmileté gymnázium – prima
Doba trvání: 45 min.

Program umožní názorně pochopit vybrané jevy z mechaniky, termiky, optiky, elektřiny a magnetismu. Žáci prozkoumají volný pád těles i proudění tepla. Vyzkoušejí také, jaké stíny vrhají různé světelné zdroje přes různá stínítka. Pomocí dvou exponátů si snadno zapamatují podstatu Brownova pohybu a nakonec uvidí, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku.


Edutorium – Mechanika mýtů zbavená
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 30–45 min

Žáci se zábavnou formou seznámí s vybranými pojmy z mechaniky, zaměřené především na moment setrvačnosti a setrvačník. Dále si vyzkouší postavit samonosný oblouk. Prozkoumají také volný pád těles. Chaotické kyvadlo ukáže, jak z jednoduchého pohybu vznikne poměrně složitý pohyb kyvadel.


Edutorium – Co dokáže magnet
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45–60 min

Program je zaměřen na magnetické pole a jeho vlastnosti. Měří se zde magnetická indukce Země, zjišťuje se závislost zmagnetování materiálu na teplotě. Na exponátu Transformátor se hledají různé způsoby vzniku proudu v cívce pomocí změny magnetického pole. Žáci poznávají, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku a doutnavý výboj.


Edutorium – Vlastnosti a šíření zvuku
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 60 min

Program je zaměřen na vlastnosti a šíření zvuku. Zábavnou formou zde žáci prozkoumají pojmy jako je stojaté vlnění, ultrazvuk, odraz zvuku, tón a další. Vyzkouší si zvukovou čočku a uvidí projev neviditelného zvuku. Pomocí exponátu pochopí, proč se zvuk nemůže šířit vesmírným prostorem.


Edutorium – Vlnění
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 60 min

Program se věnuje fyzikálním vlastnostem vlnění. Pomocí interaktivních exponátů žáci objevují například ohyb, odraz, lom, rozptyl nebo polarizaci vlnění.


Edutorium – Vlastnosti čočky
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45 min

Žáci se zábavnou formou seznámí s vlastnostmi optické čočky. Na exponátu Modely očí mohou pozorovat různé vady očí a způsoby jejich korekce. Zjistí, jaký je rozdíl mezi spojnou a rozptylnou čočkou. Na exponátu mizející sklo objeví závislost rychlosti šíření světla na indexu lomu. Poznají, jakou čočku vytvoří kulová nádoba napuštěná vodou.


Edutorium – Rozklad světla
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 30–45 min

Po absolvování programu by měli žáci pochopit, že bílé světlo lze rozložit do jednotlivých složek (RGB) a jak se jednotlivé složky mezi sebou míchají. Dále budou seznámeni s pojmem světelné spektrum, které budou zkoumat pomocí difrakční mřížky a hranolu.


Edutorium – Stínohra
Věk (třída, škola): ZŠ
Doba trvání: 30 min

Program využívá tří exponátů zaměřených na stíny. Žáci objevují několikanásobné, trojrozměrné a barevné stíny. Prozkoumávají také, jaké stíny vrhají různé zdroje přes stínítka.


Edutorium – Teplo a chlad
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45 min

Program umožní lépe pochopit vybrané jevy z termiky. Pomocí dvou exponátů žáci uvidí a snadno si zapamatují podstatu Brownova pohybu. Exponát Tepelné čerpadlo nádherně demonstruje princip ledničky. Žáci mohou dotykem a zrakem prozkoumat vedení a proudění tepla. V programu mohou také sami naleznout odpověď na otázku, jestli voda může zároveň vařit a mrznout.


Edutorium – v hlavní roli elektřina
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45 min

Program přibližuje různé fyzikální vlastnosti elektrického proudu. Jedná se zejména o vznik a vedení proudu. Do programu jsou také zahrnuty exponáty, na kterých si žáci ověří Ohmův zákon a princip transformátoru. Součástí tohoto programu je show s van de graffovým generátorem.


Historie a současnost Škody Plzeň
Věk (třída, škola): neomezený
Doba trvání: cca 45 min

Návštěvníci se seznámí s historickým vývojem firmy ŠKODA od jejího založení až do současné podoby. Projdou se po časové ose a zastaví se u stěžejních okamžiků. Aktivní formou vyhledají a získají informace z obrazových panelů, audio-video sekvencí, a dalších zdrojů, ze kterých si vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA.
Programy Europe Direct Plzeň – zdarma


EU HROU
Věk (třída, škola): ZŠ, 1. stupeň (doporučené pro 5. třídu)
Doba trvání: 45–60 min.

Program žáky seznámí se základními informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je její poslání). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy). V neposlední řadě hravou formou získají základní informace o členských státech.


EU – SEZNAMTE SE
Věk (třída, škola): ZŠ, 2. stupeň
Doba trvání: 60 min

Program je určen žákům druhého stupně ZŠ. Žáci se seznámí s informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je její poslání, jaké mezinárodní organizace existovaly v Evropě před EU a co je Schumanova deklarace). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy) a blíže se seznámí s jednotnou evropskou měnou – Eurem. Získají základní informace o důležitých institucích EU (Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada).


EU – CHCETE VĚDĚT VÍC
Věk (třída, škola): SŠ
Doba trvání: 60 min

Program je určen studentům středních škol. Seznámí se v něm s podrobnými informacemi o EU a její historii. Získají informace o institucích EU (např. Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada). Studenti prodiskutují aktuální témata např. Lisabonská smlouva, Schengenská spolupráce a další možnosti rozšiřování EU (Turecko) a mnoho dalšího.


Přísně tajné léto v Techmanii

Pětidenní program pro děti ve věku 9–12 let pořádá Techmania science center v Plzni od 12. 7. do 27. 8. 2010.

V rámci každého dne od 8.30 do 16.00 hodin nabízíme dětem atraktivní způsob, jak strávit letní prázdniny. Od pondělí do čtvrtka si děti v dopoledních hodinách vyzkouší zábavné fyzikální a chemické pokusy, zahrají si populárně-vzdělávací hry a budou mezi sebou v týmech také soutěžit.

Každý den odpoledne představíme napínavou hru, při níž děti v roli špiónů pomohou bezpečnostní agentuře vyšetřit, co se skrývá za ohrožením Techmanie.

Během pátku se účastníci programu budou s pomocí zkušených odborníků celý den připravovat na svou vlastní show, kterou v závěru dne předvedou svým rodičům a kamarádům, které si pozvou. Po skončení show vyhlásíme vítěze celotýdenního programu.

Přihlášky a bližší info k programu najdete na www.techmania.cz.

Kontakt: Michaela Petrlíková, michaela.petrlikova@techmania.cz, tel.: 737 247 589, www.techmania.cz

Petra Hanušková: Zájem školáků o fyziku a chemii upadá, pomoci mají peníze z EU

středa 19. května 2010 · 0 komentářů

Zeptáte-li se školáků na oblíbené předměty, fyzika a chemie k nim s největší pravděpodobností patřit nebudou. Čeští studenti se netají s tím, že přírodní vědy pro ně nejsou příliš zajímavé, což se začíná projevovat i v celkové úrovni jejich znalostí. Ministerstvo školství však v současnosti realizuje projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie, které mají za úkol prestiž přírodovědných a technických oborů zlepšit.


Přírodovědné předměty jako je matematika, fyzika nebo chemie se pro většinu školáků staly strašákem, který jim každoročně kazí vysvědčení. Malá chuť se těmto oborům věnovat má za následek, že na přírodovědné a technické univerzity se hlásí čím dál tím méně studentů, zatímco ty humanitní jsou přeplněné.

V mezinárodním srovnávacím testu uskutečněnému před třemi lety navíc vyšlo najevo, že kdysi nadprůměrné znalosti českých školáků jsou již dávno minulostí. V přírodovědných předmětech jsou žáci čtvrtých a osmých tříd srovnatelní s evropským průměrem, v matematice za zbytkem Evropy dokonce zaostávají. V čem je tedy největší problém?

„Problémů vidím více, od vyučování na základních školách, kde se dává přednost výkladu s křídou u tabule, až po celkový konzumní způsob života, kdy v dětech není podporována manuální zručnost, ani představivost,“ vysvětluje Miloš Hernych z Technické univerzity v Liberci. „V dětech je podle mě důležité podporovat manuální zručnost už od útlého věku a seznamovat je s třeba i zdánlivě obyčejnými věcmi, aby získaly představu o jejich funkcích a vzájemných vazbách.“

Právě Technická univerzita Liberec získala podporu přes jedenáct milionů korun z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na podporu žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech.

V rámci projektu jsou tak pro děti pořádány kurzy a akce, kde se seznámí se základy technických věd a na vlastní kůži si vyzkouší různé pokusy. Za devět měsíců od začátku projektu bylo těchto akcí uspořádáno již přes 40.

„Nejde nám o to, aby děti pokusům pouze přihlížely, důležité je jejich přímé zapojení do děje," doplňuje Miloš Hernych. „Uspořádali jsme například kurz Chemik detektivem, kde si každý mohl vyzkoušet různá chemická a fyzikální kouzla, například za jakých okolností poteče kapalina směrem nahoru. Nebo si na jiném kurzu mohly děti zkusit sestrojit vlastního robota."


Iveta Bednaříková: Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky

úterý 18. května 2010 · 0 komentářů

Příspěvek analyzuje profesi vysokoškolského učitele z činnostního hlediska a vymezuje jeho kompetence. Poukazuje na nezbytnost systematického vzdělávání jako základního předpokladu rozvíjení profesionality a pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů.


Autorka píše: „Práce členů akreditační komise se orientuje (i v oblasti pedagogické činnosti vysoké školy) především na kvantitativní ukazatele. Průběh vzdělávacího procesu, kvalita výuky, pedagogická kvalifikace ani pedagogické mistrovství, jímž se u nás mohou chlubit mnozí vysokoškolští učitelé, je téměř nezajímá. Možná právě v tomto přístupu tkví kořeny, proč vysoké školy, ačkoli si uvědomují nedostatečnou připravenost svých pedagogů na zvýšené nároky vzdělávacího procesu, váhají v tomto směru podniknout jakékoliv zásadní kroky.“

Příspěvek přednesený na 5. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 je uveřejněn v e-Pedagogiu 1/2010, nezávislém odborném časopisu určeném pedagogickým pracovníkům všech typů škol (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc).

Příspěvek najdete ZDE.


Sylvie Navarová: Praxe ve firmách jako způsob řešení nezaměstnanosti

pondělí 17. května 2010 · 0 komentářů

„Při prevenci nezaměstnanosti se musíme zaměřit již na žáky základních a středních škol a snažit se v nich vybudovat takové osobnostní charakteristiky, přístup k životu a práci, které se v budoucnu vrátí ve formě jejich vyšší zaměstnanosti“, píše autorka v závěru.


Příspěvek prezentuje výzkum provedený se 180 uchazeči o zaměstnání, kteří byli v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců. Věnuje se nezaměstnanosti jako psychosociálnímu problému současnosti a osobnostním charakteristikám, které znesnadňují nezaměstnaným návrat na trh práce. Ukazuje strukturu typů a osobnostních dimenzí nezaměstnaných z hlediska úspěšnosti v nalezení zaměstnání. Zamýšlí se nad rolí poradenství v nezaměstnanosti a dává tipy, které vlastnosti posilovat již v průběhu přípravy na zaměstnání, aby se v budoucnu eliminovala nezaměstnanost.

Příspěvek přednesený na 5. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 je uveřejněn v e-Pedagogiu 1/2010, nezávislém odborném časopisu určeném pedagogickým pracovníkům všech typů škol (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc).

Příspěvek najdete ZDE.

Pavlína Nakládalová: Jak se učí učitelé? – recenze

pátek 14. května 2010 · 0 komentářů

Autor publikace nabízí praktické rady a pomůcky, které umožňují efektivnější vzdělávání a zvládání pracovních povinností učitelů. Předkládané „know how“ je formulováno tak, aby bylo použitelné v jakékoliv pedagogické situaci, bez ohledu na věk či úroveň žáků.


Vogel, W.: Jak se učí učitelé?: Tipy a triky pro každodenní život učitelů. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. 111 s. ISBN 978-80-7238-851-6.

Kniha německého pedagoga si klade za úkol zlepšit pracovní život učitelů prostřednictvím nenáročných doporučení a pokynů. V úvodní části publikace autor zdůrazňuje význam celoživotního učení a neustálého vzdělávání, zejména pedagogů. Svými praktickými tipy chce ulehčit zkušeným i začínajícím učitelům přizpůsobení se soudobým celospolečenským změnám.

Počáteční dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu procesu učení se. Seznamují čtenáře s různými modely lidské paměti a systémem jejich funkce. Autor uvádí jak faktory ovlivňující proces učení a zapamatování, tak principy a zásady účinného a trvalého uchování informací v paměti. V závěru teoretické části je poukázáno na význam motivace a souvislosti lidských emocí s učením.

Třetí kapitola, nesoucí název „Ve škole“, seznamuje čtenáře s jednoduchým obrazovým systémem kódování, který umožňuje efektivní zapamatování určitého množství informací. Prostřednictvím obrazů a stupňovitých schémat autor demonstruje ověřené způsoby zapamatování obličejů, jmen, čísel a dalších poznatků. Veškeré osvojování probíhá v souladu se „třemi zlatými pravidly výuky“, které korespondují s didaktickou zásadou přiměřenosti, trvalosti a postupu od jednoduchého ke složitému.

Ve čtvrté kapitole jsou předkládána témata domácí přípravy učitele, způsoby plánování a jeho produktivity. Jedna z podkapitol se věnuje systému organizace a archivace důležitých dat. Pořádkový systém „ORKI“ je autorem prezentován jako nejlepší způsob organizace materiálů. Užitečným se jeví i podrobně popsaný způsob uspořádání elektronického archivu dat. Veškeré činnosti jsou opět regulovány oblíbenými „zlatými pravidly“ a tipy autora.

Závěrečná část obsahuje přehledný třicetidenní program pro vyučující, který slibuje celkové zlepšení schopnosti učení. Publikaci uzavírá seznam literatury zahraničních i českých autorů.

Prostřednictvím pozitivního přístupu, humoru a jednoduchých aktivit se autor snaží usnadnit a zefektivnit proces zapamatování a uchování informací. Často využívá netradiční způsoby motivace, mnemotechnické pomůcky nebo učení pomocí obrazů, které se často vyskytují zejména na primární škole. Hierarchizováním cílů a klíčových témat vkládá informacím logický systém a tím zvyšuje efektivitu učení. Příručka je doplněna obrazovým materiálem vycházejícím z pedagogické praxe a odborných seminářů pořádaných autorem. Čtenář má možnost osobně si vyzkoušet praktické testy demonstrující vlastní pamětní schopnosti. Vzhledem k přenosnosti poznatků do jiných oborů je možné knihu doporučit nejen učitelům a pedagogickým pracovníkům.

Mgr. Pavlína Nakládalová, Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Knihu si můžete objednat ZDE.

Václav Trojan: Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence

čtvrtek 13. května 2010 · 0 komentářů

„Nevím-li sám, kam jdu, nemohu vést ostatní k cíli. Pokud ovšem cíl neznám, nebo v horším případě vůbec neexistuje, mohu být dlouhodobě přesvědčen, že je vše v naprostém pořádku. Otázkou ovšem zůstává, kde všichni nakonec skončíme“, píše autor v úvodu.


Příspěvek přednesený na 5. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 je uveřejněn v e-Pedagogiu 1/2010, nezávislém odborném časopisu určeném pedagogickým pracovníkům všech typů škol (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc).

Autor v závěru shrnuje: „Ve školství není komplikovanější role, než je role ředitele školy. Problémem zůstává nejasnost jejího pojetí. Ve světle špatného pochopení odpovědnosti za všechny procesy a výsledky školy, která ze zákona logicky vyplývá řediteli školy, je dotyčný často zatěžován odbornými činnostmi ekonomickými či právními. Přitom z publikací obecné teorie managementu vyplývá potřeba kompetencí k řízení lidí, výběru pracovníků, delegování úkolů a kontroly. Očekávat od ředitele školy bezchybné výklady právních norem, ekonomiky, problematiky stavebního řízení apod. je podobně absurdní, jako nutit jej do studia všech předmětů vyučovaných na jeho škole. Kompetence musí začínat od vyjasnění role ředitele ve škole.“

Příspěvek najdete ZDE.

Jitka Gobyová: Co můžeme ve školství očekávat po volbách?

středa 12. května 2010 · 0 komentářů

Organizátoři dubnového kulatého stolu SKAV pozvali zástupce vybraných politických stran, aby představili školské veřejnosti záměry svých stran v oblasti školství. Na základě jejich odpovědí na připravené otázky bylo možno porovnat názory stran na řešení aktuálních problémů ve školství a jejich budoucí školskou politiku.

Ve srovnání s předchozími kulatými stoly v tomto školním roce bylo účastníků velmi mnoho, zastoupeni byli především pracovníci odborných institucí, přítomni byli redaktoři některých médií, opět však téměř chyběli učitelé.

Jednání kulatého stolu se za jednotlivé politické strany zúčastnili:
- ČSSD – paní poslankyně Mgr. Vlasta Bohdalová
- KDU-ČSL – paní RNDr. Erika Krausová, pedagog SPŠS
- Strana zelených – pan Mgr. Ondřej Liška, předseda strany
- Věci veřejné – pan Mgr. Josef Dobeš, místopředseda

Z dalších pozvaných zástupců se nedostavili pan poslanec PhDr. Walter Bartoš z ODS a s omluvou pan Mgr. Jan Vitula, garant pro školství z TOP 09.

Představitelům politických stran byly položeny následující otázky:
– Jaké problémy v českém školství považujete za nejzávažnější? Který z nich pokládáte za absolutní prioritu, a musí se řešit? Jak?
– Máte reformu vzdělávání ve svém volebním program? Jak hodnotíte její dosavadní průběh? Jak ji chcete podpořit, příp. jinak zacílit?
– Má vaše strana zájem o řízení ministerstva školství? Jakou roli ve vzdělávacím systému by podle vás mělo hrát?
– Chce vaše strana systematicky podporovat učitele? Jak a v čem?

Setkání moderoval Tomáš Feřtek.


Jaké problémy v českém školství považujete za nejzávažnější? Který z nich pokládáte za absolutní prioritu a musí se řešit? Jak?
 

ČSSD
– Celkové podfinancování školství, které negativně ovlivňuje úroveň regionálního školství i vysokých škol.
– Odliv kvalifikovaných pedagogů, který souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením jejich práce.
– Nedostatek míst v oblasti předškolního vzdělávání – řešením je nabídka širších možností předškolního vzdělávání.
– V oblasti středního školství je třeba prosazovat reformu v nejširším rozsahu – v současné době nastupují do středních škol mladí lidé narození po roce 1995, nabídka míst převyšuje poptávku, do škol se dostanou všichni, a tak klesá úroveň středoškolského vzdělání. Počet některých maturitních oborů je nadbytečný a naproti tomu je v regionech nedostatek oborů učebních (např. kominík).
– Nerealizování státní maturitní zkoušky – měla by proběhnout generálka, poté její vyhodnocení.


KDU-ČSL
– Nesystémový přístup.
– Nezájem společnosti o oblast školství (výsledky průzkumu společnosti Faktum Invenio ze začátku roku 2010 ukázaly, že pouze 5–6% respondentů je nespokojeno se vzdělávacím systémem a 53% respondentů nemá názor na úroveň školství).
– Střídání ministrů.
– Nerealizování státních maturitních zkoušek.
– Přerušení přípravy Národní zkoušky pro 5., 7. a 9. třídy ze strany MŠMT (nevíme, jak vzdělaní žáci vycházejí ze ZŠ).
– Finanční podhodnocení práce učitelů (je třeba zajistit přiměřené financování školství z veřejných i ostatních zdrojů, dosažení navýšení průměrných platů učitelů na úroveň 130 % průměrného výdělku v ČR a zvýšení podílu motivační části platu).

Prioritou je zlepšení práce učitelů – její kvalita je výslednicí tří aspektů – dobré přípravy pedagogů, jejich motivace a finančního ohodnocení.


 

Strana zelených

Opatření by měla tvořit komplex, jednotlivá opatření bez návaznosti nevedou k zamýšlenému cíli. Základní vizí je myšlenka, že vzdělávací systém každému umožní rozvoj jeho individuálního potenciálu bez ohledu na podmínky, které osoba nemůže ovlivnit.

– Zhoršující se výsledky našich žáků v mezinárodním srovnání.
– Zhoršující se postoje žáků k matematice a přírodovědným disciplínám.
– Vzdělanostní nerovnost (rozdíly mezi žáky i mezi školami se zvětšují).
– Nedostatečná podpora nadaných i handicapovaných žáků.
– Nekázeň žáků ve školách.
– Nedostatečná rychlost a efektivita zavádění reformních kroků.

Řešení uvedených nejzávažnějších problémů spočívá ve změnách v následujících okruzích:
– Zlepšení přípravy učitelů, které má tři aspekty:
   – zavedení profesního růstu a kariérního postupu a jejich promyšlené propojení se systémem přípravného a dalšího vzdělávání,   – přípravu standardu učitelské profese a jeho využití pro systém profesního růstu,   – zvýšení platů učitelů v závislosti na kvalitě jejich výkonu.

– Rozvoji inkluzivního vzdělávání, které je podmíněno:
   – zavedením finančních stimulů, tzn. podpora programů financujících jakoukoli dodatečnou podporu, kterou žáci potřebují,   – tím, že z něho bude učiněna politická priorita (je třeba informovat veřejnost o rizicích a následcích současného selektivního systému a smyslu a přínosech inkluze)

– Sledování a prosazování kvality spočívá v:
   – zavedení pravidelného monitoringu vzdělávacího systému na národní úrovni – kromě výsledků monitorování mezinárodních průzkumů PISA a TIMSS potřebujeme zdroje národních dat. Bez podrobných vstupních dat je těžké dělat důležitá rozhodnutí. Dřívější rozhodnutí byla často činěna bez znalosti a zpětné vazby,   – zavedení státní maturity,
   – zavedení standardu, který poskytne školám a učitelům nástroj srovnávání, přičemž by školy měly povinnost pomoci žákům, kteří standardu nedosáhnou,   – prosazení zvýšení investic do vzdělání (u nás 9,6 % HDP oproti 13% v zemích OECD), naše školství je ve srovnání s ostatnímu zeměmi EU znevýhodněno a je tak ohrožována naše konkurenceschopnost). Tyto prostředky nelze získat šetřením uvnitř resortu, jedinou cestou je přijetí návrhu zákona o rozpočtu, kde by alokované finanční prostředky na oblast školství činily 12% HDP.


Věci veřejné
– Chybějící kontinuální koncepce (nositelem pokračování přijaté koncepce by mohla být osoba státního sekretáře na MŠMT, která by zůstávala i při změně vládnoucích garnitur).
– Nedostatečné finanční ohodnocení pedagogických pracovníků (to vede mimo jiné k situaci, že absolventi pedagogických fakult do škol nenastupují).
– Klesající úroveň žáků – k nápravě by přispělo zavedení srovnávacích zkoušek na konci 5. a 9. ročníku a státní maturitní zkoušky a současné nastavení standardu (povinné minimum, které všichni žáci budou schopni splnit) a nadstandardu znalostí žáků (znamenalo by to srovnávání nejlepších žáků škol), za který by byly školy oceňovány.
– Nepřipravenost škol a učitelů na konfrontaci s novými jevy ve škole i společnosti, např. zvyšující se agresivita (učitelé by se měli celoživotně vzdělávat a ve školách by měli pracovat odborníci, kteří by zajišťovali podpůrný servis pro učitele (psychologové, sociální pedagogové, etopedové apod.).


Máte reformu vzdělávání ve svém volebním program? Jak hodnotíte její dosavadní průběh? Jak ji chcete podpořit, příp. jinak zacílit?  

ČSSD
 

ČSSD přinesla reformu novým školským zákonem, který platí pět let, je třeba jej vyhodnotit, obsahuje hodně chyb, došlo k mnoha neuváženým reformám tohoto zákona. Ve svém současném volebním programu má reformu školství, chce se zaměřit především na reformu základního a středního školství. Za chybu také považuje, že nebyla dokončena reforma VŠ zakotvená v Bílé knize.


KDU-ČSL


Má ve svém volebním programu reformy jednotlivých úrovní škol od škol mateřských až po školství vysoké (viz prezentace).
 


Strana zelených
 

Ve svém volebním programu má reformu školství. Podstata reformních kroků je správná. Skončila formální část reformy, nyní je potřeba ji uvést v život, aby se skutečně proměnila výuka ve školách. To se daří málo a pomalu. Reforma byla připravována „shora“, proto nedošlo ke sdílení jejích základních idejí učiteli. Je nutné posílit smysluplnost výuky, přesvědčit žáky, že znalosti a dovednosti získané ve škole mají nějaký smysl. To, co se ve školách učí, je třeba přizpůsobit vývoji ve společnosti. Žákům musí být poskytovány obecnější dovednosti, tzv. klíčové kompetence. Navíc podmínky ve školách pro jejich práci nejsou dobré a to účinnost reformy oslabuje.


Má vaše strana zájem o řízení ministerstva školství? Jakou roli ve vzdělávacím systému by podle vás mělo hrát?  


Kromě Strany zelených, kde její zástupce jasně deklaroval zájem o řízení MŠMT, představitelé ostatních stran neodpověděli zcela jednoznačně.


Chce vaše strana systematicky podporovat učitele? Jak a v čem?


ČSSD
 

Za klíčový bod podpory považuje zajištění nárůstu financí a podporu získávání kvalifikace pedagogů ZŠ a SŠ. Řešením by mohl být zákon o atestacích (obdobně jako na Slovensku), který by řešil další vzdělávání učitelů v návaznosti na výši jejich základního platu.


KDU-ČSL
 

Osobnost učitele je klíčovým bodem rozvoje školství, ke zlepšení podmínek jeho práce má směřovat převážná část opatření:
– přiměřené finanční ocenění jeho práce,
– vzdělání (umožnit zájemcům z praxe získat pedagogické vzdělání a učitelům základních škol doplnit si vzdělání na příslušné VŠ),
– usilovat o lepší ochranu osobnosti učitele před projevy agresivity.


Strana zelených
 

Učitel je klíčovým prvkem systému pro zlepšení kvality vzdělávání a školství. Péče o pedagogy by měl spočívat v:
– zavedení sytému kariérního postupu a jeho propojení se systémem přípravného a dalšího vzdělávání,
– přípravě standardu učitelské profese a jeho využití pro systém profesního růstu,
– zvýšení platů učitelů v závislosti na jejich odpovídající odborné průpravě a na kvalitě výkonu.


Věci veřejné
 

Zvýšit nástupní platy učitelů na 20 tisíc měsíčně (ušetřit 10 miliard z výdajů na armádu) a zajistit celoživotní vzdělávání učitelů.


Bezprostředně po vystoupení představitelů jednotlivých stran byly každému z nich položeny tři otázky.
Paní Vlasta Bohdalová

Kde chce ČSSD získat peníze do rozpočtu školství?

Na základě rozboru financí, přeskupit kapitoly rozpočtu, využít peněz z EU (zjednodušením grantů), v rámci státního rozpočtu ušetřit na stavbách v dopravě.

Je důvodem změny postoje ČSSD k zavedení státní maturity (její odmítání) obava, že by 60% žáků středních škol tuto zkoušku nesložilo?
 

Je to jeden z důvodů.

Jak chce ČSSD podporovat učební obory?

Zpracovat rozbor, které obory v různých regionech jsou potřebné, probudit zájem u žáků ZŠ prostřednictvím prezentace řemesel a zavedením pracovní výchovy, pro participující firmy zavést daňové úlevy.


Paní Erika Prausová

Jaká konkrétní opatření chcete zavést k ochraně učitelů?

Finanční úhradou motivovat rodiče k působení na děti (v případě zásahu záchranné služby u žáků, kteří jeví známky požití drog).

Jak chápete zjednodušení přijímacího řízení na SŠ, když na většinu těchto škol jsou žáci přijímáni na základě vysvědčení?
Zjednodušení souvisí s výstupními zkouškami v 5. a 9. ročníku ZŠ, které by mohly nahrazovat přijímací řízení.

Proč má být etická výchova zavedena jako samostatný předmět a jak toho docílíte?
Vzdělání není jen výuka, etický rozměr výchovného působení nabývá v posledních letech v souvislosti s řadou negativních jevů ve společnosti na důležitosti.


Pan Ondřej Liška

Jak chcete zamezit odlivu žáků ze ZŠ na víceletá gymnázia?

Způsob, jakým byl nastaven rozvoj víceletých gymnázií, měl katastrofální důsledky pro běžné ZŠ. Řešení spočívá v kombinaci dvou kroků – ve výrazné podpoře ZŠ ke zkvalitnění vzdělávání, aby odliv na víceletá gymnázia nepostupoval dál, a v systematickém snižování míst na víceletých gymnáziích zásahem shora.

Jak bude vypadat evaluační nástroj, který bude respektovat rozvoj individuality žáků?

Smyslem vzdělávání je rozvoj každého dítěte na maximum jeho vzdělávacího potenciálu. Tomu do určité míry brání vysoké počty žáků ve třídách. Je třeba najít nástroje, jak tento rozpor řešit (např. systematická mimofinanční a metodická podpora školám, možnost zapojení asistentů pedagoga, zavedení bakalářského vzdělání pedagogů, zavedení map vzdělávacího pokroku apod.).

Evaluační nástroje jsou nejslabším místem našeho školství. Důležitou roli by zde měla sehrát školní inspekce, která se musí proměnit, její cíle by měly být ambicióznější, měla by provádět koučování pedagogů. Pro formulování vzdělávací politiky není dostatek empirických dat o našem vzdělávacím systému. Jejich získávání a analýza by mohla být úkolem pro přímo řízené organizace MŠMT.

Většina kroků (asi 80 %), které MŠMT dělá, vyplývá ze setrvačnosti. MŠMT nevyužívá podněty z praxe, nenavazuje a nerozvíjí dialog s učitelskou veřejností, formulace praktických kroků nevychází z interpretace empirických dat. Zanikly pracovní skupiny, které byly vytvořeny k podpoře strategických kroků (tým pro monitoring kurikulární reformy, skupina zabývající se přípravou standardu učitelské profese).

Jak přimět českou veřejnost ke změně hodnocení školství a tím i nastavení vyšších požadavků? (Otázka vycházela ze zjištění některých průzkumů, že česká veřejnost je se školstvím spokojená.)
Společnost si neuvědomuje rizika spojená se současným trendem ve školství, která nás budou ohrožovat již v blízké budoucnosti. V politice je obtížně prosaditelné cokoliv, co není spojené s nějakým alarmem, s nějakým pocitem urgence a školství je z principu oblast, která má vysokou setrvačnost a nic se zde neprojeví z roku na rok. Neplatí ale, že změnu je možné prosadit pouze tehdy, jestliže bude mít širokou podporu veřejnosti. Ministr školství by měl mít vysoký kredit, měl by být vicepremiérem vlády a součástí porady ekonomických ministrů.


Pan Josef Dobeš

Co to je standard a nadstandard?

Standard je základ povinný pro každého žáka, jakési vzdělanostní minimum, kterého by měli dosáhnout všichni žáci ZŠ a který by měl být měřítkem porovnávání škol. V případě, že bude mít žák s dosažením standardu problémy, škola je povinna mu pomoci. Naproti tomu nadstandard znamená rozšířenou nabídku vzdělávacího obsahu a může se stát cestou ke zkvalitnění úrovně ZŠ a zamezení odlivu žáků na víceletá gymnázia.

Jak využívat výsledků porovnávání škol, znamená to publikovat žebříčky škol?
Již dnes některé školy zveřejňují evaluační výsledky, žebříčky by mohly být jednou z cest.

Jestliže peníze pro učitele a pro školy budou vázány na výsledky srovnávacích zkoušek žáků, nezakládá to, již vzhledem k různé vstupní úrovni žáků, nespravedlnost?
Porovnávat by se neměly školy navzájem. Školy, které budou přijímat žáky s horšími výsledky a dovedou je ke splnění standardu, budou oceňovány systémem bonusů.Více informací:
Program ČSSD: http://www.skav.cz/cz/novinky?id_clanek=293,
materiály paní Prausové (Prezentace, Výsledky průzkumu): http://www.skav.cz/cz/novinky?id_clanek=294


Další diskuse se týkala především těchto otázek:
– vyzkoušení a zavedení státních maturitních zkoušek,
– problematiky speciálního školství,
– selektivnosti našeho školského systému.


Vyzkoušení a zavedení státních maturitních zkoušek

Maturitu se nepodařilo v průběhu 14 let zavést, což může souviset s vysokými očekáváními ve vztahu k ní. Řada diskutujících se shodla na tom, že je potřeba systém státních maturit vyzkoušet, bez toho je nelze hodnotit. Musí být zřejmé, v čem maturita studentům pomůže a zda je možné propojit výsledky státní maturity s přijímacím řízením na vysoké školy. Maturita je část systému ověřování výsledků, které je vázáno na cíle vzdělávání, a těmi jsou dnes kompetence pro 21. století. Pro učitele maturita představuje zpětnou vazbu. Mezi odbornou veřejností se objevují obavy, aby se maturita nestala jakýmsi skrytým kurikulem, tzn. že učitelé budou více zaměřovat svoji výuku na rozvoj znalostí a dovedností žáků testovaných v maturitní zkoušce, namísto toho, aby ji zaměřovali na komplexní rozvoj klíčových kompetencí žáků, jejichž některé části nebudou v maturitní zkoušce testovány. Systém maturitních zkoušek bude propojen na celoživotní vzdělávání, bude existovat možnost kdykoliv složit vyšší úroveň maturitní zkoušky.


Problematika speciálního školství

Je třeba citlivé nastavení kritérií, podle kterých se posuzuje, zda handicapované dítě dostane šanci vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu, nebo bude zařazeno do speciální školy. V současné době není hranice mezi speciálním a hlavním proudem školského systému zcela prostupná. Je třeba posunout hranici selekce, aby se co nejvíce dětí vzdělávalo v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Problém spočívá v diagnostice, na jejímž základě jsou děti zařazovány do speciálních škol, která dnes není dostatečně moderní a dostatečně férová.

 

Selektivnost našeho školského systému

Strana Věci veřejné uvažuje o zavádění srovnávání kvality ZŠ.
Strana zelených je zásadně proti tomu z obav, aby se ještě nezvýšila selektivnost našeho školství. Z podstaty věci zavedení srovnání vytváří atmosféru soutěžení. Pokud by měly být zkoušky na výstupu ZŠ, tak pouze proto, abychom získali data, ne abychom srovnávali. Odmítá také časnou specializaci ZŠ, měla by se zvýšit prostupnost vzdělávacího systému, posunout hranice selekce. To není řešitelné bez finančního zabezpečení.


Příští kulatý stůl se uskuteční 20. 5. 2010.

Irena Lhotková: Slučování jako nový jev řízení a vedení školy

úterý 11. května 2010 · 0 komentářů

„Proces slučování dvou škol je pro školy a ředitele novým jevem. Navíc se v něm prolínají obvykle dva protikladné přístupy – zachránit školu, která se dostala do obtíží (často bolestivé personální změny) a zároveň řídit zvětšující se organizaci (integrace zaměstnanců, nová organizační struktura),“ píše autorka.

V úvodu příspěvku je uveden konkrétní případ slučování na dvou pražských školách a poukázáno na způsob řízení a vedení škol oběma řediteli. V další části je popsáno řízení a vedení procesu slučování jako změny, jednotlivé kroky jsou konkretizovány na problematiku dané školy. V závěru je zmíněna problematika zpětné vazby pro ředitele škol a důsledky v případě její absence.

Příspěvek přednesený na 5. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 je uveřejněn v e-Pedagogiu 1/2010, nezávislém odborném časopisu určeném pedagogickým pracovníkům všech typů škol (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc).

Příspěvek najdete ZDE.

Tiskové prohlášení Asociace speciálních pedagogů České republiky

pondělí 10. května 2010 · 0 komentářů

V dubnu tohoto roku byla založena Asociace speciálních pedagogů České republiky. Jde o organizaci sdružující speciální pedagogy zabývající se školskou, zdravotnickou a sociální problematikou.

Posláním asociace je především umožňovat svým členům aktivně se zapojovat do ovlivňování politiky státu a regionů na poli vzdělávání a další související péče o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde tedy o podporu všech kroků, které mají směřovat ke zkvalitňování péče o tyto jedince a vytváření podmínek pro jejich smysluplné začleňování do společnosti.

Asociace klade důraz na zkvalitňování práce speciálních pedagogů včetně jejich odborného růstu, vyjadřování se k jejich odbornosti a etice, ale zároveň i ochranu jejich profesního působení před neodbornými vnějšími zásahy, které ohrožující kvalitu jejich práce. Vzhledem k tomu, že nově vzniklá asociace chce konstruktivně, bez zbytečných emocí a s potřebným nadhledem pomáhat státu řešit otázky týkající se vzdělávání a další související péče, nabízí odpovědným orgánům, především ministerstvům spolupráci při úpravách koncepcí a legislativních norem.

Asociace je znepokojena stavem zpracování novel vyhlášek o poskytování poradenských služeb a o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Úroveň zpracování těchto materiálů, vytvářených úzkou skupinou spolupracovníků z některých vysokých škol a nestátních neziskových organizací bez potřebné odbornosti a praktických zkušeností přímo ohrožuje systém vzdělávání a vytváří prostor ke zhoršování jeho současné úrovně.

K tomuto tvrzení asociaci vedou poznatky, kdy v posledních měsících útočily různé nestátní neziskové organizace a některá média vůči základním školám praktickým a školským poradenským zařízením. Je škoda, že se k těmto subjektům připojila i Česká školní inspekce a ministerstvo, které mají zajišťovat odbornost a koncepční rozvoj.

Namísto toho jsme svědky vyjádření některých vedoucích pracovníků ministerstva a České školní inspekce, která závěry plošných inspekčních aktivit zveřejňuje ještě před jejich ukončením a vyhodnocením. Do svých inspekčních týmů pak deleguje osoby, jejichž kvalifikací je především příslušnost k některé z nestátních neziskových organizací bez ohledu na to, zda jejich vzdělání je na potřebné úrovni.

Tvrzení a vyhrožování této „nezávislé“ organizace základním školám praktickým vysokými pokutami až jejich vymazáváním ze školského rejstříku za to, že vzdělávají žáky bez diagnózy lehké mentální postižení, ale zároveň žáky neschopné vzdělávání v běžné škole, je vskutku alarmující. Neodbornost inspekčních závěrů je podtržena tím, že se nikdo z nich zároveň nezabýval důvody, proč tyto děti běžnou školu opustily a především, co tato běžná základní škola učinila pro to, aby je ve svých lavicích udržela.

Asociace věří, že při projednávání koncepčních a legislativních textů nebude opomíjena a zařadí se mezi standardní nestátní neziskové subjekty, které se na tvorbě konkrétních materiálů mohou podílet.

Za radu Asociace speciálních pedagogů

Jiří Pilař, předseda

Kontakt na tajemnici sdružení: marcela.bernardova@skolavinohradska.czSylva Konečná: Hodnocení žáků – recenze

pátek 7. května 2010 · 0 komentářů

Tato publikace se zabývá problematikou školního hodnocení žáků. Je rozčleněna do jedenácti kapitol a obohacena o dvacet názorných ukázek školního hodnocení žáků.


Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Praha: Grada 2009, 2. doplněné vydání. ISBN 978-80-247-2834-6


Autoři si uvědomují, jak je hodnocení žáků ve vyučování nezbytné, a zároveň, jak je složité, poněvadž hodnocení ve výuce se dotýká žáka, učitele i rodiče a přináší nejen příjemné situace, ale také velice vážné okamžiky, které ovlivňují život dítěte a mladého člověka. Kniha je určena zejména učitelům, budoucím pedagogům, studentům pedagogických i jiných fakult, ale i rodičům žáků.

První kapitola má název Hodnocení jako organizační součást jakékoliv lidské činnosti. Zde autoři popisují, jak hodnocení ovlivňuje osobnostní a sociální rozvoj žáka a také, jak je hodnocení přítomno nejen v činnosti učitele, ale také v činnostech žáků.

Druhá kapitola – Hodnocení žáků ve vyučování a jeho specifika – se zaměřuje na vymezení pojmu školního hodnocení a uvádí zde jednotlivá vysvětlení tohoto pojmu od různých autorů. Dále popisuje, že hodnocení žáků je spojeno s cíli vyučování. Uvádí zde tzv. Bloomovu taxonomii, v níž samotný autor dělí výukové cíle do tří oblastí. Také nás seznamuje s typy hodnocení.

Třetí kapitola – Hodnocení a vztah mezi učitelem a žákem – popisuje, jak prostřednictvím hodnocení vždy usilujeme o zlepšení vztahu mezi učitelem a žákem. Upozorňuje na to, že učitelovo hodnocení nesmí podléhat předsudkům o daném žákovi a navíc by mělo být pozitivně a motivačně laděné.

Čtvrtá kapitola – Funkce školního hodnocení – uvádí, jaké úkoly plní školní hodnocení a jaký význam hodnocení přináší, tzn. hodnocení slouží jako podklad pro vedení záznamů o prospěchu žáka, čímž se myslí např. žákovy pokroky, ale také umožňuje posoudit připravenost žáka pro další učení.

Pátá kapitola – Fáze hodnotícího procesu – popisuje fáze hodnotícího procesu, kterými učitel společně se žákem procházejí. Hodnotící proces rozděluje do sedmi fází.

Šestá kapitola – Formy hodnocení žáků – se zabývá způsoby, jakými můžeme hodnotit žákův výkon. Vysvětluje, že učitel musí vybrat takovou formu hodnocení, aby bylo hodnocení pedagogicky nejúčinnější, tzn. aby vedlo ke zvyšování efektivity. Zabývá se také otázkou, zda známkovat či hodnotit slovně, tedy zabývá se pozitivy a negativy kvantitativního a kvalitativního hodnocení.

Sedmá kapitola – Princip objektivity a subjektivity ve školním hodnocení – se zaměřuje na otázku, zda může být školní hodnocení ryze objektivní a spravedlivé, a upozorňuje na subjektivní chyby učitele při hodnocení.

Osmá kapitola – Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve škole – poukazuje na to, jak pozitivní hodnocení potvrzuje výkon žáka, motivuje k dalšímu výkonu, dává mu prožít významný pocit úspěchu a vytváří příznivou atmosféru pro spolupráci žáka s učitelem. Ovšem to neznamená, že negativní hodnocení zde autoři zcela vylučují. Naopak tvrdí, že i neúspěch může být pro žáka určitým poznáním.

Devátá kapitola – Hodnocení kompetencí žáků – popisuje, jak v novém pojetí vzdělávání a vyučování se také mění pojetí hodnocení. Autoři zde zdůrazňují hodnocení formativní, neboli jinak zpětnovazební.

Desátá kapitola – Učitel i žák – účastníci procesu hodnocení – ukazuje na to, že učitel není pouze jediným hodnotitelem ve výuce. Neboť i žáci se účastní hodnocení ve výuce jednak jako ti, kteří jsou hodnoceni, jednak jako sami hodnotitelé.

Jedenáctá kapitola – Od kvalitního hodnocení ke kvalitnímu sebehodnocení žáků – popisuje, že jednou ze základních schopností, kterou by měl člověk mít, je schopnost kvalitně hodnotit svět kolem nás i sebe sama, tzv. sebehodnocení. Tedy seznamuje nás s tím, co pojem sebehodnocení je a jak tento proces sebehodnocení u žáků rozvíjet.

Tato publikace může všem zájemcům o tuto problematiku poskytnout návod na to, jak ve vyučovacím procesu správně žáky hodnotit, na co se zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. Jak víme z praxe, školní hodnocení zatím zůstává ve své podstatě stejné, ale i přes toto tvrzení se zde můžeme setkat s určitou změnou, a tou je tendence směřující k humanizaci vyučování a hodnocení.


Knihu si múžete objednat ZDE.

Rafaela Drgáčová: Setkání ve Slavonicích v duchu Carla Orffa podesáté

čtvrtek 6. května 2010 · 0 komentářů

Pozvánka k „Setkání“ v duchu Carla Orffa, které se bude konat ve dnech 27. července až 1. srpna 2010 ve Slavonicích již podesáté a přivede do nich řadu učitelů ze všech stupňů škol, vedoucích sborů, terapeutů, vychovatelů, sociálních pracovníků a studentů výše jmenovaných oborů z Čech, Rakouska i hostů z dalších zemí. Termín odevzdání přihlášky je 31. května 2010


Slavonice jsou malebné městečko přímo na hranicích blízko historického kamene Trojmezí Čechy – Morava – Rakousko, brána do chráněné přírodní oblasti Česká Kanada, leží na bývalé obchodní stezce z Prahy do Vídně. Okouzluje své návštěvníky zachovalými skvosty gotické a renesanční architektury, patří ke klenotům jižních Čech a jižní Moravy. Slavonice slaví 750 let od první písemné zmínky o městu."

Tento text si lze přečíst nejen na informačních materiálech pro řadu českých i zahraničních turistů, které toto nádherné městečko navštíví, ale také na pozvánce k „Setkání“ v duchu Carla Orffa, které se bude konat ve dnech 27. července až 1. srpna 2010 ve Slavonicích již podesáté a přivede do nich řadu učitelů ze všech stupňů škol, vedoucích sborů, terapeutů, vychovatelů, sociálních pracovníků a studentů výše jmenovaných oborů z Čech, Rakouska i hostů z dalších zemí.

Ti všichni budou mít možnost pracovat v dílnách a výběrových ateliérech českých a rakouských lektorů (Ernst Wieblitz, Christiane Wieblitz, Lenka Pospíšilová, Jana Žižková a Ludmila Battěková), ale také se zúčastnit konference „Dialog – Most spojující historické a kulturní rozdíly“, která bude ohlédnutím za deseti lety česko-rakouské spolupráce mezi oběma zeměmi i společnostmi C. Orffa v nich, a také další inspirací.

Pedagogický odkaz skladatele Carla Orffa se tak zcela přirozeně rozšíří mezi všechny účastníky a hosty ze zemí Evropské unie i mimo ni, což je jistě také jedním ze záměrů organizátorů, kterými jsou Městské kulturní středisko Slavonice a Občanské sdružení Kulturbrücke Fratres. Partnery a spoluorganizátory tohoto „Setkání“ jsou pak Nadace Carla Orffa v Diessen am Ammersee, Česká Orffova společnost, Rakouská Orffova společnost „Förderer des Orff-Schulwerks“, Studio 49, výroba orffovských nástrojů, Inspirace Slavonice, o. s. a Besídka Slavonice.

Celé setkání je podpořeno z Fondu malých projektů – Cíl 3, Evropská územní spolupráce – spolupráce Jihočeského kraje s Dolním Rakouskem, a díky P. Corethovi ze sousedního Fratres dostane i velmi osobní rovinu, neboť se v samotném závěru uskuteční na jeho statku (a v prostorách Musea Humanum) integrativní projekt pod názvem „Ticho zní v hudbě, umění a literatuře”, který má přispět k vlastnímu sebevyjádření a poznání překračujícímu jazykové, zeměpisné, historické i kulturní hranice.

Přesnou náplň seminářů a další organizační pokyny najdete na webových stránkách České Orffovy společnosti ZDE.

Termín odevzdání přihlášky je 31. května 2010 a je potřeba odeslat ji na adresu orff@seznam.cz.

Je věcí každého účastníka posoudit, co bude pro něj ve Slavonicích a Fratres nejvíce inspirující a co z toho předá dál, Jisté je, že neopakovatelná atmosféra tvůrčí práce uprostřed stejně naladěných lidí z mnoha zemí může být počátkem chuti začít se pořádně učit cizí jazyky či nalezením nového pohledu na svou profesi i na sebe sama. Může být také objevením toho, jak je pro nás všechny důležitá lidská důvěra i spolupráce, kterou může jako jemný duhový most spojovat hudba i ticho zároveň…


Nikola Lörinczová: Jak vypadá třída snů?

středa 5. května 2010 · 3 komentářů

20. dubna odstartovala kampaň „Za lepší školy". Škola by měla být místem, kde se cítí dobře jak žáci, tak učitelé. Školám ale na pěkné interiéry a moderní pomůcky chybí peníze. Podívejte se, jak se proměnila klasická třída v třídu snů.

Projekt „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“ odstartoval první změnou obyčejné třídy 4. A v jedné z pražských základních škol. Interiérové změny navrhli Sabina Hašková a architekt Miroslav Vavřina. „Chtěli jsme vytvořit čisté a barevné prostředí, které bude děti inspirovat a probouzet v nich fantazii, ale zároveň nebude odvádět jejich pozornost od výuky. Na stěny, rolety a topení jsme volili barvy duhy, zdi jsme ozdobili ještě kresbami, které mohou posloužit také jako školní pomůcka či dokonce tahák“, vysvětluje Sabina Hašková. Samozřejmě nemůže chybět odpočinkové respirium plné barevných pytlů, otevřená stěna na knížky a pomůcky a květiny.


Před úpravou a po úpravě

Fotografie interiéru školní tříd:
Před úpravouPo úpravě
Před úpravouPo úpravě
Před úpravouPo úpravě


Kolik stojí renovace třídy

Interaktivní tabule: 113 393 Kč
Malba stěn: 10 000 Kč
Nátěr topení: 5 000 Kč
Kresby vč. látky a dekorací: 31 500 Kč
Magnetické tabule + magnetky: 3 300 Kč
Posezení pro děti (respirium): 24 300 Kč
Vestavěné skříně: 19 500 Kč
Květiny: 3 200 Kč
Odpadkový koš: 1 800 Kč
Nádoba na papírové ručníky: 700 Kč
Dávkovač mýdla: 500 Kč

Celkem rekonstrukce třídy: 213 193 Kč


Pokud také chcete, aby vaše děti chodily do školy snů, zapojte se do projektu „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“. Stav českých škol a školek totiž můžete zlepšit.

Školy se mohou zapojit do projektu a získat 10 x 500 000 Kč na nákup vybavení dlouhodobého charakteru podle vlastního výběru či stavební úpravy. Škole mohou pomoci získat peníze také rodiče.

Podrobné informace a pravidla jsou k dispozici na webových stránkách www.domestos.cz, www.cif.cz a www.rozvojskol.cz.


Jana Hrubá: Jak jsou na tom české školy s kvalifikovaností učitelů?

úterý 4. května 2010 · 2 komentářů

Výzkumy z poslední doby signalizují spokojenost českých občanů s úrovní našeho vzdělávání. Je za tím skutečná kvalita, nebo neznalost reality? Podívejme se do Zprávy České školní inspekce za školní rok 2008/2009 na základní předpoklad – kvalifikovanost učitelů.

Zpráva konstatuje, že „od roku 2006 do roku 2009 je kvalifikovanost v MŠ téměř na stejné úrovni (91 %), v ZŠ se zvýšila o 3,4 % na 86,2 %, ve SŠ o 3,1 % na 84,1 %.“ To jsou tedy průměry.

V jednotlivých předmětech jsou velké rozdíly. Na ZŠ „přetrvávají vysoká segmentová rizika v zajištění výuky v některých předmětech kurikula. V celkovém pohledu je asi 15 % nekvalifikovaných učitelek/učitelů, dlouhodobým problémem jsou učitelky/učitelé cizích jazyků – 19 % nekvalifikovaných. V základních školách je dále nejvyšší nekvalifikovanost ve skupině společenskovědních předmětů – 39,2 %, krizovou úroveň lze konstatovat také v českém jazyce – 15,3 % v ZŠ 1 a 12,3 % v ZŠ 2, v matematice 14,1 % v ZŠ 1 a 11,3 % v ZŠ 2, podobně i v přírodovědných předmětech – 18,4 % v ZŠ 1 a 11,7 % v ZŠ 2.“

Rozdíly jsou i v jednotlivých regionech: „Nejvyšší kvalifikovanost podle požadavků zákona o pedagogických pracovnících byla zjištěna v Jihomoravském kraji ((90,8 % PP), Moravskoslezském kraji (90,2 %) a Libereckém kraji (89,1 % PP). Nejnižší podíl kvalifikovaných PP byl zjištěn v hl. m. Praze (77,3 % PP) a Královéhradeckém kraji (77,2 % PP).“ Že by se v tom už nějak projevila výše nezaměstnanosti?

Na středních školách byl „podíl plně kvalifikovaných 84,1 %. V celkovém pohledu bylo ve vzorku 15,9 % nekvalifikovaných učitelek/učitelů SŠ. Nadále přetrvávají vysoká segmentová rizika v zajištění výuky v některých předmětech kurikula. Byl zjištěn vysoký počet nekvalifikovaných učitelek/učitelů cizích jazyků a učitelek/učitelů praktického vyučování, dále jsou problémy v českém jazyce ve středních odborných učilištích (33,7 % PP nekvalifikovaných), v matematice v SOU (14 % nekvalifikovaných), ve společenskovědní oblasti v SOŠ 10 % PP nekvalifikovaných a v SOU 25 % PP nekvalifikovaných.“

Vysokoškolskou přípravu pro výuku anglického jazyka absolvovalo na ZŠ pouze 25 % vyučujících. V navštívených gymnáziích zajišťovalo výuku 94,2 % kvalifikovaných učitelů/učitelek AJ, v ostatních SŠ to bylo 64,4 %. Zpráva konstatuje: „V současnosti vyučují cizí jazyk nejen neaprobovaní, ale dokonce i nekvalifikovaní bez VŠ (např. v ZŠ to je 20 % učitelek/učitelů AJ). Nejsou nastavena opatření, která by přinesla změnu.“

Máte pocit, že jsou to důvody ke spokojenosti?


Celý text Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2008–2009 najdete ZDE.Kateřina Trnková, Lucie Chaloupková, Dana Knotová: Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?

pondělí 3. května 2010 · 0 komentářů

Studie představuje problematiku odborného zajištění chodu málotřídní školy ze strany pedagogického personálu. Zdůrazňuje profesní specifika, která s sebou působení na málotřídní škole přináší. Dílčí kapitoly se týkají kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, jejich dalšího vzdělávání, otevřenosti či izolovanosti málotřídních škol z pohledu sdílení pracovních zkušeností, spolupráce nebo inspirace.


Zdroj: Studia Paedagogica, roč. 14, č. 2/2009, str. 51–68

Autorky v závěru píší: „Intenzivnější diskusi mezi zřizovateli málotřídních škol a školskou správou vnímáme jako velmi důležitou. Obvykle probíhá ve chvílích „otřesů“, zejména při legislativních změnách, pravidelná komunikace však, zdá se, neexistuje. Mají zastupitelstva venkovských obcí možnost přilákat do své školy kvalifikované síly? Dává jim k tomu stávající legislativa dostatečný prostor? Je vlastně venkovskou, popř. i celou společností vnímán tento problém jako důležitý? Existuje ze strany samosprávných, ale zejména správních orgánů snaha skutečně strategicky řídit, nikoliv jen administrativně spravovat základní školy, resp. školskou síť? Jedná se o zásadní otázky, které jsou naším příspěvkem opět vyvolány, avšak jejich zodpovězení jde nad jeho rámec. Vnímáme je jako opětovnou artikulaci neřešených otázek našeho školství, jež si žádají systémové řešení ze strany naší vzdělávací politiky.“

Časopis si můžete objednat zde: www.phil.muni.cz/wupv/casopis