Tři tisíce skautek a skautů ze 13 zemí se potkají na Intercampu 2016 v Jaroměři

středa 11. května 2016 · 0 komentářů

V areálu bastionové pevnosti Josefov na okraji východočeské Jaroměře se bude od pátku 13. května 2016 konat čtyřdenní mezinárodní setkání pro více než 3 000 skautů a skautek ve věku 11 až 16 let, které čeští skauti organizují po dvanácti letech. Poměřit své dovednosti se skauty může o víkendu také veřejnost.

Pro účastníky setkání je připravena řada aktivit, workshopů a především her a soutěží, kterých se účastní týmy v mezinárodním složení. Hlavními cíli projektu je zdokonalování tzv. soft skills, jimiž jsou například zlepšování týmové spolupráce a komunikace v cizím jazyce. Jazykové schopnosti si mohou účastníci zdokonalit hned v několika aktivitách, z nichž tou zajímavější bude bezesporu tzv. „mnohojazyčná křížovka“, při níž si účastníci budou vyměňovat jazykové znalosti v rámci svých mezinárodních týmů při řešení důmyslného rébusu. Na aktivitách skauti spolupracují s řadou zajímavých institucí, jako například Ligou vozíčkářů, kteří nám pomáhají zprostředkovat exkurzi do světa jiné perspektivy. Dále se mezi aktivitami objeví velmi zajímavý moderní sport s obřím míčem, tzv. Kinball.

Plánován je také výlet do okolí tábořiště s prohlídkou města Jaroměře, který doplňuje řada stanovišť s aktivitami cílenými na týmovou spolupráci a řada zajímavých večerních koncertů, včetně mezinárodního Food Festivalu. „Jednotlivé oddíly si na tábořišti vaří samy, což je základem oblíbeného Food Festivalu, kdy mají účastníci možnost vzájemně ochutnat vlastnoručně uvařené národní pokrmy a přiučit se nové netradiční recepty,“ uvedl Lukáš Šlehofer, hlavní organizátor akce.

Program skauti nachystali také pro veřejnost, během soboty 14. a neděle 15. května budou připraveny aktivity na různých místech Jaroměře, kde návštěvníci budou mít možnost poměřit své síly a dovednosti s účastníky Intercampu. U skautské klubovny v Masarykových sadech v Jaroměři bude k dispozici informační stan.

Účastníků letošního Intercampu bude 3.072 skautů a skautek z Česka, Německa, Nizozemska, Francie, Británie, USA, Belgie, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska a Ukrajiny. Tradice Intercampů sahá až do roku 1966.

Více na www.intercamp2016.cz

Kontaktní osoba:
Alena Hauptmanová, mluvčí Intercampu, tel.: 608 058 784 , alena.hauptmanova@intercamp2016.cz

__________________

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Průmyslníci a zástupci vysokých škol jednali o řešení problémů vysokého školství

· 0 komentářů

Z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se 4. 5. 2016 v prostorách této nejsilnější zaměstnavatelské organizace v České republice sešli zástupci technicky orientovaných vysokých škol a představitelé významných průmyslových podniků. Mezi rektory vysokých škol a manažery výrobních firem přišla diskutovat ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Nejdůležitějšími body projednávaného programu byly totiž plánované úpravy ve financování vysokých škol a aktuálně připravované legislativní změny, související s problematikou vysokého školství.

Fórum průmyslu a vysokých škol je exkluzivní platforma pro vzájemnou diskuzi témat vzdělávání, vědy a výzkumu a dalšího rozvoje spolupráce mezi nejvyššími představiteli technických vysokých škol a průmyslových firem. Založeno bylo již v roce 1996 a schází se k aktuálním tématům zajímajícím obě strany. K významnému zintenzivnění aktivit této platformy dochází z podnětu SP ČR právě letos, v přímé vazbě na loňský, Svazem vyhlášený a iniciovaný Rok průmyslu a technického vzdělávání. Právě kontinuitu a společné úsilí o zlepšení podmínek pro technické vzdělávání, zdůraznil na úvod jako hostitel Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. „Jedním z hlavních témat naší loňské kampaně na podporu technického vzdělávání bylo také zlepšení a posílení spolupráce průmyslových firem s vysokými školami technického zaměření. Jsem proto moc rád, že se tato jednání o konkrétních podobách spolupráce znovu naplno rozjíždějí právě na půdě našeho Svazu.“

Jednání se na straně akademické obce zúčastnili rektoři a prorektoři z devíti významných tuzemských technických univerzit. K diskuzi o perspektivách technického vzdělávání se sešli zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU), Technické univerzity v Liberci (TUL), Univerzity Pardubice, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy logistiky a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Z mého pohledu se význam a nezbytnost, jež přisuzují naše vysoké školy společnému projednávání aktuálních témat a problémů, potvrzuje právě přímou účastí rektorů na dnešním jednání“, zněla ostatně úvodní slova Petra Konvalinky, rektora ČVUT, který zasedání předsedal.

„Pokud se daří domácímu průmyslu, poznáme to i my na zvýšeném zájmu po studium na našich fakultách. Například Fakulta strojní ČVUT letos zaznamenala 20% nárůst zájemců o studium a pozitivní spojitost s loňskými a předloňskými výkony průmyslových firem, je zde více než zřejmá,“ dodal Petr Konvalinka.

Zástupci vysokých škol v rámci diskuse kladně hodnotili pozitivní výstupy loňského tlaku zaměstnavatelů na úpravy ve vzdělávacím systému. Stěžejním bodem jednání však byly hlavně otázky spjaté s financováním vysokých škol s důrazem na specifika a vyšší náročnost na vybavení pro výuku u vysokých škol technického zaměření. Přítomní zástupci průmyslníků se jednoznačně postavili za myšlenku ministryně Valachové ohledně nutnosti stabilizace rozpočtových výdajů na vysoké školy. Ke stabilizaci, ve smyslu dorovnání propadu u této rozpočtové kapitoly, by mělo dojít v horizontu následujících tří let, s výhledem následného skokového navýšení. Důraz by přitom měl být kladen na posílení kvalitativních ukazatelů pro financování, zejména pak s ohledem na faktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

O kvalitu, a tím i perspektivy uplatnění svých absolventů, se přitom přítomní rektoři technických škol vysokých rozhodně neobávají. Zásadní problémy však vidí na straně vstupu do terciárního vzdělávání – kvalita a znalosti zájemců o studium na vysokých školách technického typu v poslední dekádě rapidně poklesly. „První ročník většiny fakult technického či přírodovědného zaměření nám tak mnohdy často slouží spíše jako časový prostor pro doplnění základních znalostí absolventů středních škol,“uvedl k tomu Miroslav Ludwig, rektor Univerzity Pardubice.

Předmětem jednání byly rovněž plánované legislativní změny, zejména novela zákona o vysokých školách a související prováděcí předpisy. Ministryně školství Kateřina Valachová všem přítomným přislíbila detailní projednání všech problematických částí připravované novely na příštím jednání Fóra průmyslu a vysokých škol, které se bude konat přibližně za měsíc.