Jana Hrubá: Komu prospěje revize RVP?

středa 28. února 2018 · 2 komentářů

Poslední dobou kolují různé dohady o rozsahu a zaměření revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Alespoň částečné odpovědi přinesl kulatý stůl SKAV a EDUin 22. 2. 2018 na Pedagogické fakultě UK v Praze, jehož cílem bylo ujasnit záměr a stav revize. Zájem byl značný.

V panelu zasedli:
Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta UK;
Ondřej Charvát, tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Úřad vlády ČR;
Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání;
Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR;
Petra Skalická, členka Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Člověk v tísni.
Moderoval Tomáš Feřtek, EDUin

Hlavní informace sdělila účastníkům Olga Kofroňová. Přesné znění najdete po uveřejnění videozáznamu na webu SKAV či EDUin.

Přinášíme jen velmi stručný obsah informací (OK):

– Národní ústav vzdělávání (NÚV) dostal od MŠMT v r. 2016 zadání vytvořit rámec pro revize RVP od předškolního vzdělávání po státní maturitu. Návrh pojetí byl schválen v r. 2017 a je uveřejněn na webu www.nuv.cz/t/navrh.

– Obecné cíle není třeba měnit, ale specifikovat pro 21. století.

– Základem vzdělávání zůstávají klíčové kompetence (Evropský rámec KK byl letos inovován a rozšířen.)

– Existuje Rada pro revize RVP při MŠMT – sešla se v listopadu 2017.

– Při NÚV pracuje skupina konzultantů, odborné a oborové skupiny a sektorové rady. Složení pracovních skupin zveřejněno není, protože jsou proměnlivé.

– Práce je v analytické fázi - vytvářejí se analytické studie. Hotové jsou matematika, informační technologie a kolem 20 podkladových studií. Budou postupně publikovány. (Na webu se zveřejňují jen ucelené a publikovatelné materiály.)

– Odpověď na otázku, kdy nastane komunikace s veřejností: OK: Existuje – publikuje se to, co je hotové. Bude se dále diskutovat. NÚV nemá kapacity na kampaň.

– Odpověď na otázku, zda proběhne výrazná redukce, jak oznámil ministr Plaga: OK: Analytické studie jsou orientovány na obsahové změny. Záměrem je hledání jádra všeobecného vzdělávání a prostoru navíc. Je to složité, protože odborníci považují vše za jádro. Je to otevřené - otázka diskuse. Budou se vytvářet oponentní skupiny podle toho, kdo bude ochoten v nich pracovat.

– Odpověď na otázku, kdy proběhne debata: OK - Návrh má být hotov do r. 2021. Co bude dál, je otázka.

– Princip, že každá škola měla napsat školní vzdělávací program (ŠVP) sama, bude opuštěn, vzniknou modelové ŠVP. Tvorba ŠVP je náročná, musí být sledován soulad s RVP, zapracovávány všechny změny a schváleny školskou radou – to je nutno odblokovat.

– K problému průřezových témat: Je to otevřené – zadány podkladové studie. Nelze vysledovat, jak je školy realizují. Jsou různá v ZŠ, G, SOŠ. Obsah zastaral – průřezová témata je třeba přepracovat. Objevila se další – např. finanční gramotnost. Není jasné, jak školy s průřezovými tématy pracují. Podle manuálu z roku 2006 přiřazují jednotlivá témata k předmětům. (Námitky: Průřezová témata pronikají do mnoha oblastí, mohou se ztrácet různé perspektivy. – Vedou k vytváření postojů a hodnot, proto musí být v jednom celku.)

– Odpověď na námitku, že RVP je jenom jedním z nástrojů vzdělávací politiky a jiné, razantní to mohou zrušit – např. jednotné přijímací zkoušky: OK - RVP je obecný – soulad zkoušek je možný. Proto zpřesňujeme při revizi výsledky učení. Budou doplněny referenční úlohy.

Odpovědi Olgy Kofroňové (OK) na některé otázky z diskuse:

– Pro koho se vlastně kurikulum tvoří?: Odpověď OK: To je důležitá otázka - očekávané výstupy jsou formulovány „žák umí...“ (pro učitele). Při revizích se vymezí, co má žák umět (pro žáky a rodiče, školy a učitele, veřejnost). U základního vzdělávání to tak nebylo.

– Výsledky v uzlových bodech budou zjišťovány státem zadanými zkouškami = testy. Loni ČŠI testovala i Vv, Tv... Odpověď OK: Jádro a výsledky učení mohou být předmětem kontroly (nejde jen o testy!). Bude doporučeno, co nelze testovat – dokladem může být i portfolio.

– Velká pozornost je věnována obsahu učiva, měly by být revidovány i očekávané výstupy. V testech PISA jiná podoba! Odpověď OK: Jsme si vědomi, že velký problém je, jak se učí – frontální výuka. Snažíme se dávat do RVP doporučené formy výuky.

– Záleží, jak bude revize přijata. Jaké kroky to zajistí? Odpověď OK: NÚV to zajistit nemůže. Je to záležitost až po roce 2021. Námitka: Zajistit to musíte – poučit se ze zavádění RVP!

Zajímavá byla samozřejmě i vystoupení ostatních panelistů v hlavní části, tak i diskuse. Sledujte podrobně na videozáznamu.
Na závěr výrok z diskuse: „Revize je příležitost ke kultivaci komunit. Je nutné komunikovat! Schází transparentnost celého procesu – legitimnost změn. Pak to teprve veřejnost může přijmout!“

A vzkaz Olgy Kofroňové: Kdo má zájem nabídnout své zkušenosti, může se přihlásit na revizervp@nuv.cz

Nemohu si odpustit poznámku: Špatná komunikace změn ze strany MŠMT i jeho organizací přinesla velmi trpké plody při zavádění kurikulární reformy i inkluze. Zdá se, že se touto otázkou znovu nikdo nezabývá. Odpor učitelů i veřejnosti může pak ministerstvo připisovat jen samo sobě. Jak dlouho bude tuto důležitou stránku své řídící role ještě podceňovat? (JHá)

Učitel naživo: Akreditovaný ročník je tu!

· 0 komentářů

Pro všechny, kdo mají chuť učit děti a potřebují získat formální kvalifikaci, otevíráme nový ročník ověřeného výcviku Učitel naživo, nyní poprvé v akreditované podobě. Studenti v něm získávají sebevědomí učit díky rozsáhlé praxi, sdílení zkušeností a výcviku v komunitě zapálených.

Program společně realizují Učitel naživo z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. Výcvik je nově akreditován u MŠMT a v kombinaci s magisterským titulem opravňuje absolventa programu učit.

O co jde? Podívejte se na krátké video o programu Učitel naživo, zjistěte, co výcvik dal naší absolventce Marušce, znovuprožijte atmosféru z listopadového Prvního vysvědčení, přečtěte si závěrečnou zprávu nebo sledujte náš Facebook.

Zájemci se mohou přihlašovat elektronicky přímo na webu www.ucitelnazivo.cz do 4. dubna 2018. Tam také najdete detailní informace. Za včasné přihlášení do 11. března 2018 získáte cenové zvýhodnění.

Máte chuť si to dobře rozmyslet? Potkejte se s týmem Učitele naživo. Přijďte na jedno ze tří naplánovaných informačních setkání pro zájemce a zeptejte se nás na cokoliv.

Setkání se uskuteční:
8. března 2018 (18–20 hod.) – Skautský institut Praha, Staroměstské náměstí 4/1
14. března 2018 (18–20 hod.) – ZŠ Boleslavova 1, metro Vyšehrad
21. března 2018 (16–18 hod.) – ZŠ Boleslavova 1, metro Vyšehrad

Na setkání pro zájemce o výcvik je nutné se registrovat. Registrujte se ZDE.

Budeme se těšit.

S pozdravem

Tým Učitele naživo