Jana Hrubá: Co přinesla konference Škola All Inclusive

úterý 16. června 2015 · 1 komentářů

Přijatá novela školského zákona stanoví s platností od 1. 9. 2016 pět stupňů podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a formuluje podpůrná opatření, která by měla být žákům poskytována bezplatně v běžné i speciální škole. Ředitele i učitele bude jistě zajímat, co je připraveno.

10. 6. 2015 proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Zadavatelem projektu bylo MŠMT, nositelem Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, hlavním partnerem Člověk v tísni, o. p. s., partnery Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, o. s. a Asociace pracovníků speciálních pedagogických center, o. s. Spolupracovaly i pedagogické fakulty univerzit v Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.


Co je připraveno?

V rámci projektu byly vytvořeny důležité analýzy, návrhy, dokumenty a publikace.


Publikace Podpůrná opatření ve vzdělávání

Velmi přehledná publikace vysvětlující, co přináší novela školského zákona, pro koho jsou podpůrná opatření určena, kdo je stanoví, jednotlivé oblasti podpory a role rodičů, ředitele, pedagogů a výchovného poradce při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, desatero asistenta pedagoga a individuálního vzdělávacího plánu.


Katalogy podpůrných opatření

1 obecná část a 7 dílčích pro jednotlivé druhy znevýhodnění (1600 stran textu). Podílelo se 90 autorů, ověřovalo je 140 učitelů jednotlivých typů škol, bylo zpracováno 17 oponentských posudků, vypořádáno 4800 připomínek. Katalogy jsou v tisku (500 ks), elektronicky budou zveřejněny na webu projektu od července 2015.

Chybí katalogy pro specifické poruchy učení a chování a pro mimořádně nadané žáky (ministerstvo je nezadalo – budou dopracovány do data účinnosti zákona v gesci NÚV).

Dva soubory pracovních listů Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání I a II (ZDE a ZDE), které by měly poskytnou učitelům metodickou podporu.

Šest čísel newsletteru „Škola All Inclusive“ s mnoha zajímavými články

Publikace pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagoga a pracovníky školských poradenských zařízení.


Ostatní moduly

V rámci projektu se dále pracovalo na modulech Asistent pedagoga (standardy, metodika práce a její ověření, systém vzdělávání a financování) a Další vzdělávání pedagogických pracovníků (tvorba a ověření modulů DVPP, kurzy a workshopy).

Bližší informace k těmto modulům a vzdělávací materiály najdete zde: www.inkluze.upol.cz


Kolik dětí bude mít narok na bezplatnou podporu?

Velmi zajímavý a zcela zásadní je odhad Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření. Vychází ze stavu v roce 2014 a odhaduje stav po roce 2016, kdy zákon vstoupí v platnost.

Nejproblematičtěji se jeví nárůst počtu žáků, kterým ze zákona vzniká nárok na podpůrná opatření v důsledku sociálního znevýhodnění. Po roce 2016 se odhad pohybuje od dolní hranice 17 % (140 872 žáků) až k horní hranici 28 % žáků (231 742 žáků), a to pouze v základním školství (dnes je to přibližně 30 000 žáků). Ještě v roce 2007 Česká republika vykazovala v mezinárodním srovnání 0,07 % těchto žáků, zatímco Nizozemí 22 %.

Celý odhad najdete ZDE.

Podle informací na konferenci jsou také připraveny odhady, kolik to všechno bude stát, různé modely návrhů systémových změn ve financování inkluzivního vzdělávání, návrh prováděcího předpisu, několik modelů metodického vedení pedagogů nebo návrh zřízení krajských půjčoven nákladnějších pomůcek (podle zkušeností kraje Vysočina). Důležité bude, jak se tato doporučení promítnou do chystané vyhlášky k novele školského zákona.


Finance, finance, finance!

„Jak se odborníci na konferenci shodli, v obecné rovině novela systém podpory žáků se SVP nastavuje progresivně, spravedlivě a s ohledem na skutečné potřeby dětí. Podpora žákům má být odstupňovaná, co nejvíce konkrétní a zároveň v podobě jednotlivých podpůrných opatření vzájemně kombinovatelná. Tak bude možné připravit každému dítěti vzdělávací plán na míru a přizpůsobit mu výuku podle jeho individuálních potřeb. Takto koncipovaný zákon umožní lépe cílit podporu žákovi a zpřesní i financování této podpory, čímž se stane systém spravedlivějším. Zákon by tím měl zamezit současné praxi, kdy na některé děti dostanou školy zvýšené finance, aniž je třeba po celou dobu vzdělávání v plné míře potřebují, a zároveň na jiné skupiny dětí školy žádné finance neobdrží (např. na děti zdravotně či sociálně znevýhodněné),“ praví se v tiskové zprávě.

Lze konstatovat, že v rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ vznikla celá řada potřebných a zajímavých materiálů a doporučení, které ale pozbudou své hodnoty, pokud nebude realizace finančně zajištěna. Udržitelnost výstupů projektu tak bude velmi problematická. Bylo by to již po několikáté, kdy ministerstvo vyprojektovalo, vyhlásilo a uzákonilo (nebo také zase zrušilo) potřebná opatření ve vzdělávání, ale skončilo to formalisticky u slovních proklamací a u dalších požadavků na školy a učitele bez vytvoření základních podmínek. Nemělo by se to opakovat.

Bez finančního zajištění se kvalita vzdělávání pro opravdu každého žáka nezlepší.