Zdeněk Brom, Miloš Novotný: Vytvořeno učiteli, ověřeno v praxi

úterý 27. srpna 2019 · 0 komentářů

Možná vám to před prázdninami uteklo – proto připomínáme zajímavý článek našich kolegů.

Zdroj: Česká škola 20. 6. 2019


Zdeněk Brom

„Reaguji na článek na serveru Česká škola Daniela Münicha, že „ve školství je práce jako na kostele, ale víceméně se o tom stále jen přemítá“. Domnívám se, že ve školství se toho děje mnohem více, jen se o tom neví. S kolegou jsme sedli a napsali text, který je v příloze. Snad se ozvou i další a vznikne debata s konkrétními příklady,“ napsal České škole učitel základní školy Zdeněk Brom. Přinášíme text o tom, co vše se na školách děje například v oblasti přípravy učebních materiálů a jejich ověřování.

Malá základní škola kdesi v České republice. Začátek školního roku. První třída.
Situace v hodině, kterou mnozí z praxe znají.

Klárka je bystrá a rychlá: „Pane učiteli. Já už to mám. Co mám dělat?“
„Moment, jen pomůžu Vašíkovi a jsem u tebe,“ odpovídám.
„Já tomu nerozumím. Co mám dělat?“ ozývá se Jana.

Poletuji jako čmelák mezi květinami, kterých je na třídní louce 29. Potřeboval bych být najednou u všech – u talentovaných, u těch, kteří potřebují pomoc …

Přemýšlím o učebnicích. Ty jsou mnohdy dobré, ale chybí mi v nich to nejdůležitější – vzájemné propojení s dalšími předměty a větší možnost individualizace práce žáka. Jak to udělat? Tohle je výzva.

„No, tak si je udělám sám,“ napadá mě.
Začínám tedy improvizovat – tvořím si, jako řada jiných učitelů, vlastní pracovní listy a další materiály. Zkouším je ve třídě se střídavým úspěchem. K mé velké radosti je výuka stále efektivnější.

Nacházím kolegy, kteří se zabývají podobnými problémy. I oni řeší, jak učit efektivně, jak pracovat s talentovanými žáky, jak zařídit, aby žáci se specifickými potřebami mohli pracovat se stejnou učebnicí nebo pracovním sešitem jako jiní žáci, …

Kladou si základní otázku: Jak připravit učební materiály od první třídy takovým způsobem, aby tyto materiály – český jazyk – matematika – prvouka – byly propojené, aby se v nich žáci mohli sami orientovat, i když ještě neumí číst?


Miloš Novotný: Dáváme hlavy dohromady, probíráme svoje zkušenosti z praxe a ujasňujeme si první hypotézy 

– Materiály musí být koncipovány tak, aby umožňovaly vzdělávání všem žákům celého spektra nadání.
– Materiály musí vést k vnitřní motivaci žáků při výuce českého jazyka, matematiky a prvouky.
– Materiály musí vyučujícímu poskytovat dostatečný základ pro kvalitní přípravu a usnadňovat mu ji. Vyučující tak může věnovat více času didaktickým záležitostem a uplatňovat dynamickou diagnostiku v praxi.
– Vzdělávací materiály by měly vytvářet základ pro zavádění formativního hodnocení, které se uskutečňuje v době učení a přináší žákům užitečnou informaci přímo v průběhu vzdělávacího procesu. Podstatné je, že jsou do něj zapojeni i žáci sami.

To se snadno napíše, ale složitěji udělá. Než jsme se od prvotní koncepce dostali k novému hotovému slabikáři, vylepšení učebnic matematiky a nové učebnici prvouky, uplynulo více než 5 let.

Abychom nepodlehli mámení o tom, že víme, co je pro učitele a žáky nejlepší, přistoupili jsme k dosud ojedinělému kroku. Ačkoli se na tvorbě materiálů podíleli pedagogové, zkušení autoři i redaktoři, místo toho, aby byly materiály po dokončení vydány, byly ještě ověřovány pilotním vyučováním. Při pilotní výuce se mnoho našich hypotéz potvrdilo a výuka zároveň přinesla řadu námětů k vylepšení materiálů, na které bychom bez ověření v praxi jednoduše nemohli přijít. Připomínky pilotních vyučujících mohly být průběžně zapracovávány a učitelé, kteří se pak podle prvních vydání rozhodli vyučovat, dostali již výukou prověřené materiály.

Při závěrečném pilotním ověřování prvouky jsme využili toho, že materiály pro český jazyk a matematiku byly již hotové, a provedli jsme ověření výuky ve třídách, kde používali celý soubor materiálů.

Při tom se ukázalo, že společná koncepce, která tyto materiály spojuje, přináší žákům i učitelům mnoho výhod:
– Jednotná grafika zlepšuje a zrychluje orientaci žáků v učebních materiálech a poskytuje přehledné a srozumitelné prostředí.
– Piktografická zadání zvyšují samostatnost žáků při práci s učebními materiály. Tím je posilováno vzdělávací sebevědomí žáků. V praxi se následně rychle ukázalo, že jsou žáci schopni samostatně pracovat. Navíc mohli respektovat své individuální tempo.
– Dvojí stránkování přispělo k lepší orientaci v učebních materiálech, což také posiluje žákovo vzdělávací sebevědomí. Vyučující, kteří využívali oboje stránkování, nemuseli chodit a hledat žákům stránku. To zvládli žáci sami.
– Těsné propojení s výukou má pozitivní vliv na chápání a řešení úloh v matematice a prvouce. Žáci četli na úrovni přiměřené jejich nadání. Nadaní četli a řešili slovní úlohy zcela samostatně. Další ve spolupráci s vyučujícím. Obě skupinky se vzájemně mohly doplňovat, ale nezdržovaly se.
– Zařazení práce s myšlenkovými mapami usnadňuje realizaci všech částí vzdělávacího procesu na úrovni 1. ročníku, tedy jak navození látky, tak i učení a opakování. Myšlenková mapa samozřejmě není samospásná, ale je efektivním pomocníkem při vzdělávání.

V době pilotáže se ukázala i další podstatná záležitost – vzdělávací materiály umožňovaly, aby vedle standardní úlohy učitele mohl vyučující přejít i k roli mentora a kouče vzdělávacího procesu.

Při tvoření učebnic a učebních materiálů a při pilotním ověřování v praxi postupně vznikají i další podpůrné materiály rozšiřující základní soubor, které může vyučující využít k větší efektivitě, názornosti nebo obohacení výuky:
– MIUč+ neboli multimediální interaktivní učebnice, která žákům poskytuje jasnou vizuální podporu a přispívá k efektivnosti výukového procesu.
– Magnetické dopočítadlo, které poskytuje v 1. ročníku jasnou vizuální oporu pro vysvětlení a pochopení matematických operací.
– Stavebnice umožňující žákům sestavovat velká tiskací písmenka spojováním dílků pomocí plastových šroubků a matic. Žáci tak rozvíjejí nejenom znalost těchto písmen, ale i jemnou motoriku. • V praxi byly ověřeny jednoduché pokusy vhodné do výuky prvouky v 1. třídě a jsou metodicky zpracovány.
– Vznikla výuková videa, která jsou podporou pro výuku přímo v hodinách, ale mohou pomoci i žákům, kteří jsou např. nemocní, neztratit kontakt s probíraným učivem.

Pro 1. třídu jsou učebnice a učební materiály připravené k využití ve školách. Pokud bychom měli napsat nějaký „reklamní slogan“, pak by to asi bylo: „Vytvořeno učiteli a ověřeno v praxi.“

Vzdělávací materiály AMOS: www.nns.cz/amos
Čteme a píšeme s Agátou: www.nns.cz/agata
Matýskova matematika: www.matyskova-matematika.cz – najdete tu i reference