Jan Goll, Lukáš Hájek: Studenti vytvořili výukový web o československé emigraci a exilu po roce 1948

středa 24. června 2015 · 0 komentářů

Multimediální výuková pomůcka Neviditelné oběti komunismu pro žáky základních a středních škol je výtvorem studentů, učitelů a absolventů Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Produkt vychází z již více než desetileté zkušenosti hlavních členů týmu, který se danou problematikou na půdě gymnázia úspěšně zabývá již od roku 2003.

Velkou devízu počinu představuje blízká věková hranice tvůrců a cílové skupiny oslovených. Mladí hovoří k mladým, mladí vyučují mladé. Myšlenková struktura produktu, scénáře k rozhovorům, které jsou ve výukovém webu použity, vedení samotných dialogů, tvorba dokumentárního snímku, výběr písemných a obrazových archiválií i volba termínů do rejstříku je dílem studentů. Nejen obsah výukového materiálu, ale rovněž i jeho realizace vznikla většinově ve školních lavicích a do lavic se zase za svým obecenstvem vrací.

Smyslem projektu je moderními pedagogickými metodami přiblížit žákům jedno z méně probádaných témat našich dějin – československou emigraci a exil po roce 1948 se zaměřením na kanadské zámoří – a zároveň motivovat mladé lidi k raně badatelským a výzkumným pokusům.

Obsah výukového webu čítá šest plus jednu kapitolu:

Důvody útěku – rozbor příčin a pohnutek, které vedly po roce 1948 některé občany Československa k opuštění vlasti.

Útěk z vlasti – popis mnohdy velmi dramatického přechodu státní hranice a poukázání na různé způsoby jeho realizace.

Uprchlické tábory – vykreslení dramatických podmínek života v utečeneckých táborech v Německu, Rakousku či Itálii. Detailní analýza táborového režimu s poukazem na bariéry, které museli Čechoslováci v německém prostředí zdolávat.

Začátky v Kanadě – výčet procedur, jimiž námi sledovaní aktéři prošli, aby vůbec mohli pomýšlet na zisk azylu v některé z vysněných zemí. Pozorování způsobů vypořádání se s kulturně i jazykově odlišným prostředím za oceánem.

Krajanská činnost – analýza zapojování krajanů do pracovního procesu a organizace ve společných spolcích.

Návraty domů – přiblížení emocionálních momentů návratů do rodné vlasti.

Vzkazy – zprostředkované doručení sdělení exulantů v podobě vybraných vzkazů mladým lidem zpět do České republiky.

Každá kapitola obsahuje výňatky z rozhovorů s přímými aktéry československé emigrace a exilu v Kanadě, které studenti natočili za pomocí audiovizuální techniky velmi vysoké kvality v prostředí jejich nového domova. Nezůstalo však jenom u filmových ukázek. Nedílnou součástí jsou dobové fotografie, další obrazový materiál a dokumenty písemné provenience pocházející od samotných krajanů, ze sbírek exilových spolků, tuzemských a zahraničních archivů.

Součástí webu je rovněž dokumentární film, který poutavou formou představuje sledovanou problematiku jako celek. Zpracování se opírá zejména o interview, která byla studenty a pedagogy během badatelských cest napříč Kanadou s krajany natočena. Tvůrci v průběhu své filmařské práce mohli využít profesionálního zázemí Dětské televize v Liberci, které studentům poskytlo techniku, odborné rady a prostředky pro kompletaci a finální dotvoření dokumentárního snímku.

Pro snazší orientaci v tematice československé emigrace a exilu po roce 1948 a poválečných dějinách našeho státu je uživatelům nabídnut slovníček pojmů a jmen, jež se na výukovém webu vyskytují.

Pedagogové ocení testové úlohy, které mají prověřit znalosti žáků základních a středních škol z představovaného multimediálního webu. Okamžité vyhodnocení s nabídkou správných odpovědí výukový proces zefektivňuje.

V rámci hodin dějepisu nalézáme mnoho opomíjených témat, která jsou zejména z nedostatku studijního a výukového materiálu učiteli představena jen okrajově či vůbec. Mezi ně řadíme i problematiku zločinů poválečného komunistického režimu a hlavně s ním související emigraci a exil.

Studenti a pedagogové Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci si pomocí metody orální historie a klasické historické metody kritického vyhodnocení dobového písemného pramene připravili podpůrný materiál pro vznik výukového webu, který se ona bílá místa naší historie a výuky dějepisu pokouší alespoň částečně zacelit.

Zdroj.