Hodnocení dlouhodobého působení projektu Pomáháme školám k úspěchu

úterý 3. prosince 2019 · 0 komentářů

Dle průzkumu realizovaného ve spolupráci s odborníky z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK je 91 % učitelů ze škol zapojených do projektu spokojených se svou profesí, 81 % je na své povolání hrdých. Výzkum potvrdil vyšší účinnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků přímo na školách. To se promítá do vyšší motivace a sebedůvěry pedagogů.


Projekt Pomáháme školám k úspěchu je už desátý školní rok ve veřejných základních školách. Dlouhodobou koncepci zvyšování kvality vzdělávání a profesního rozvoje pedagogů iniciovala rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, která na projekt v posledních letech přispívá částkou cca 37 mil. Kč ročně.

Do projektu Pomáháme školám k úspěchu je zařazeno 23 veřejných základních škol z celé České republiky. Podporu tak získává 860 pedagogů a jejich prostřednictvím 9 500 žáků. Před zahájením jubilejního desátého školního roku projektu odpovídalo390 učitelů na otázky, které hodnotí význam projektu pro zapojené školy, jejich učitele a žáky. Průzkum byl realizován ve spolupráci s odborníky z ÚVRV PedF UK. Výsledky byly porovnány s odpověďmi českých učitelů v mezinárodních průzkumech TIMMS a TALIS.

Osm z deseti pedagogů je hrdých na svou profesi

Prokazatelným výsledkem dlouholetého působení projektu Pomáháme školám k úspěchu ve veřejných ZŠ je vyšší motivace pedagogů k profesnímu rozvoji, zavádění nových metod do výuky, pozitivní proměna vztahů v pedagogickém sboru a úzké propojení školy s rodiči žáků. „Z průzkumu je patrné, že školy zapojené do projektu výrazně více poskytují svým pedagogům příležitosti aktivně se podílet na rozhodování o školních záležitostech a učitelé jsou také více přesvědčeni o tom, že ve škole společně vytvářejí atmosféru vzájemné podpory a spolupráce. To značí, že učitelé na projektových školách, více než ostatní učitelé na českých školách, vnímají zodpovědnost za sebe, žáky i celou školu a společně vytvářejí prostředí, které vede k profesnímu učení,“ uvedla k výsledkům dotazníkového šetření Petra Holečková z PedF UK, která se podílela na vyhodnocení získaných dat.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 390 z 575 oslovených pedagogů; 363 z nich uvedlo, že díky projektu vnímají výrazný profesní posun a jsou schopni lépe individualizovat výuku. Jako další přínosy uvedli dotázaní učitelé podporu pedagogického konzultanta na škole při zavádění změn či párovou výuku, kterou v českém vzdělávacím systému projekt Pomáháme školám k úspěchu zaváděl mezi prvními. „Jsem na začátku kariéry a mám dojem, že zkušenosti získané během dvou let na škole z projektu Pomáháme školám k úspěchu, mi daly mnohem víc, než dva roky na jiné škole a celé studium dohromady,“ napsal jeden z respondentů průzkumu.


Šíření systémových změn díky pravidelnému sdílení zkušeností

Projekt Pomáháme školám k úspěchu je příkladem úspěšného zavádění systémových změn ve vzdělávání do pedagogické praxe. Znalosti a zkušenosti do projektu zapojených škol a učitelů nezůstávají v uzavřené skupině: „O získané zkušenosti se s odbornou veřejností dělíme na konferencích, prostřednictvím časopisu Kritická gramotnost a článků publikovaných v odborných periodikách,“ popisuje Hana Košťálová, odborná konzultantka projektu. A dodává, že k šíření příkladů dobré praxe z projektových škol dochází i díky otevřeným hodinám, sdílením a dalším akcím, které pořádají projektové školy pro ostatní ve svém okolí.


Vzdělávání pedagogů přímo ve škole vede ke změnám učitelovy praxe

Hodnocení zkušeností s projektem prokázalo vyšší účinek profesního vzdělávání pedagogů přímo na škole, oproti ad hoc docházce na externí vzdělávací semináře mimo školu. To je ostatně v souladu se zkušenostmi ze zahraničních vzdělávacích systémů, kde se prokazuje, že tento způsob profesního učení vede ke skutečné změně učitelovy praxe a především k lepším výsledkům učení u dětí.

Rozbor hodiny a společné sdílení zkušeností je spojeno s častější implementací změn přímo do výuky a vede k vyšší spokojenosti pedagogů v učitelské profesi. 95 % učitelů 1. stupně ze škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu uvedlo, že je se svou profesí spokojeno, 92 % plánuje v kariéře pedagoga pokračovat, jak dlouho bude moci. Osm z deseti dotázaných učitelů je na svou profesi hrdých. To je o 14 % více, než uvádí projekt TIMMS realizovaný mezi učiteli 1. stupně základních škol.

Výsledkem působení projektu Pomáháme školám k úspěchu na veřejných základních školách je především:
– změna kultury školy, která se projevuje zaměřením výuky na potřeby žáků a zlepšením vztahů a spolupráce v celé škole;
– vzájemný respekt mezi učiteli, ale i učiteli a žáky;
– výraznější příležitosti k efektivnímu profesnímu růstu pedagogů;
– prohloubení spolupráce s rodiči žáků, mezi učiteli v pedagogickém sboru i mezi školami;
– posun v subjektivním vnímání zdatnosti pedagogů a jejich sebedůvěře._________________________

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice. Nadace The Kellner Family Foundation iniciovala jeho vznik v roce 2009, jeho realizaci zajišťuje samostatná obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Projekt je zaměřen na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a tak dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků.

Více na www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu