Společné prohlášení odborných asociací ve školství k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016

pátek 11. listopadu 2016 · 0 komentářů

Deklarovanou podporu učitelům k zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT považují podepsané asociace ve světle dosavadních zkušeností za pouhou proklamaci.

Deklarovanou podporu učitelům k zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze ve světle dosavadních zkušeností považovat za pouhou proklamaci.


1. Aktuální situace ve školství a vývoj školské problematiky po 1. 9. 2016

Pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost, především s povinným měsíčním vykazováním informací v materiálu „Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnost“ (R 44-99).

Současná nefunkčnost systému a aktuální přetíženost poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám tzv. hlavního vzdělávacího proudu ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) nemůže suplovat odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem.

Pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona neúměrně narostla administrativní zátěž v souvislosti s povinností vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) pro každého žáka s diagnostikovanou lehkou mentální retardací.

Pro žáky s diagnostikovanou lehkou mentální retardací platí povinnost každoročního psychologického vyšetření jako podkladu k přiznání podpůrného opatření. Tento požadavek, který nelze odborně nijak
odůvodnit, představuje flagrantně diskriminační přístup vůči žákům samotným i k jejich zákonným zástupcům.

Pro žáky středních škol s diagnostikovanou lehkou mentální retardací platí stejné pravidlo povinnosti ročního přešetření jako pro žáky základních škol. Tito žáci byli přijati ve správním řízení ke střednímu vzdělávání, neplní povinnou školní docházku a obor vzdělání, který zvolili je zpravidla tříletý a minimálně dvouletý.


2. Školská poradenská zařízení

Taxativně stanovená podpůrná opatření pro přiznání stupně podpory žákům se SVP například v případě žáků s lehkou mentální retardací nepředstavují skutečnou podporu těchto žáků ve vzdělávání. Jejich výčet ve spojení se zřízením funkce asistenta pedagoga nemůže nikdy nahradit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami speciálním pedagogem. Podobná praxe ostatně neexistuje v žádné ze zemí, jejichž modelem inkluzivního vzdělávání se MŠMT údajně inspiruje.

Extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. To je v příkrém rozporu s nejlepším zájmem dětí, žáků a studentů.


3. Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PlPP) vypracovává škola bez nárokové finanční podpory (pro učitele i žáka). Toto podpůrné opatření nelze realizovat tak, aby byly naplněny vzdělávací potřeby žáka.


4. Finanční, materiální a personální zabezpečení přiznaných stupňů podpůrných opatření žáků se SVP

Školní psycholog i školní speciální pedagog, by měli být ošetřeni systémově a nikoliv jako podpůrné opatření.

Materiální podpora v rámci podpůrných opatření určená na pořízení nebo zapůjčení didaktických materiálů dosud fakticky není k dispozici. Zcela nevyřešeny jsou majetkové, resp. právní otázky, spojené s povinným zapůjčováním často velmi drahých pomůcek těm žákům s přiznanou podporou, u nichž není na základě dosavadních zkušeností jistota řádného nakládání se zapůjčeným majetkem školy.

V současné době nelze zabezpečit probíhající reformu školství v oblasti společného vzdělávání v ČR bez úpravy nastavených pravidel a podmínek.

Žádáme jednoznačný, srozumitelný a autorizovaný výklad všech obecně platných právních norem ve školství.

Zástupci zúčastněných odborných asociací ve školství na základě dosud získaných zkušeností konstatují, že aktuálně nastavený průběh realizace společného vzdělávání nemůže naplňovat proklamovaná očekávání a pouze přináší nepřiměřenou administrativní a personální zátěž bez přidané hodnoty v rámci slibovaného zkvalitnění vzdělávání na všech typech škol v ČR.

Tento text zdaleka nepředstavuje kompletní výčet všech problémů, které realizace novely školského zákona v praxi přináší.

Zástupci zúčastněných odborných asociací ve školství se domluvili na další spolupráci a v následujícím období budou nadále monitorovat průběh společného vzdělávání.

V Praze dne 3. 11. 2016


Zástupci odborných asociací, kteří se podíleli na "Společném prohlášení odborných asociací ve školství":
Asociace speciálních pedagogů ČR
Mgr. Martin Odehnal, předseda ASP ČR
PaedDr. Jiří Pilař, ASP ČR
PaedDr. Stanislav Drbout, ASP ČR
PhDr. Marcela Bernardová, ASP ČR
Asociace ředitelů základních škol ČR
Mgr. František Tomášek, AŘZŠ
Asociace pedagogů základního školství ČR
Mgr. Jaroslav Štercl, předseda APZŠ
Učitelské profesní sdružení
Jarmila Smejkalová, mluvčí UPS

Expertní skupina ředitelů škol pro sluchově postižené
Mgr. Václav Chmelíř, předseda expertní skupiny

Asociace logopedů ve školství
Mgr. Milada Kondlerová, místopředsedkyně ALOS
Mgr. Kateřina Denemarková, jednatelka ALOS
Asociace poradenských psychologů
Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc, místopředseda APP
Asociace pracovníků speciálně-pedagogických center
PaedDr. Petr Petráš, předseda Ap SPC
Mgr. Zuzana Žampachová, místopředsedkyně Ap SPC
Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden
Mgr. Jiří Novák, místopředseda Ap PPP
PhDr. Jaroslava Štětinová, Ap PPP
Mgr. Zbyněk Ořechovský, Ap PPP

V Praze dne 3. 11. 2016

Plzeň bude patřit nadání a nadaným

· 0 komentářů

Ředitelé západočeských základních škol společně s učiteli, školními psychology, výchovnými poradci a dalšími odborníky budou v sobotu 12. listopadu na konferenci nadačního fondu Qiido konané pod záštitou MŠMT diskutovat a vyměňovat si zkušenosti se vzděláváním a rozvojem mimořádně intelektově nadaných dětí, takzvaných MiND.

Konference se zaměří na konkrétní potřeby škol při vzdělávání MiNDů zjištěné v červnovém průzkumu nadačního fondu Qiido, do kterého se zapojilo 22,4 % (785) z 3905 oslovených ředitelů škol ze všech regionů ČR. V Plzeňském kraji se zapojilo 41 škol, které uvedly, že mají mezi svými žáky až 100 dětí s oficiálním posudkem mimořádného nadání a u dalších 180 dětí takové nadání předpokládají. Školy by nadprůměrně často ocenily bližší spolupráci mezi školami a pomoc formou nahlížení do výuky a výměnných stáží. Oproti jiným krajům je zde znát o něco vyšší zájem rodičů o vzdělávání MiNDů, i tak je ale slabý (19 %). Kompletní závěrečná zpráva z průzkumu, který provedla komunikační agentura Donath Business & Media, je k dispozici ZDE.
http://bit.do/qiidopruzkum.

„Sobotní setkání přinese základním školám praktické návody pro vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných dětí,“ řekla zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido Miriam Janyšková. „Zkušenosti s rozpoznáváním mimořádného intelektu, metody a formy výuky, výukové materiály. Bude se také mluvit o rozvoji emoční inteligence, ve které tyto děti vlivem nerovnoměrného vývoje často strádají. A představíme i nový program dalšího vzdělávání pedagogů zaměřený právě na jejich podporu při výuce žáků s vysokým IQ,“ dodala Janyšková.

Konference se koná v prostorách plzeňské Techmania Science Center, která je podle jejího ředitele Vlastimila Voláka pro setkání škol příznačným místem: „Science Centra představují most mezi formálním a neformálním vzděláváním. Pomáhají pedagogům s motivací svých žáků k zájmu zejména o přírodní vědy. Ukazují svět v souvislostech a pro nadprůměrně nadané děti mohou být velmi důležitým nástrojem sebevzdělávání,“ říká. Na konferenci vystoupí také lékařka a zakladatelka České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) Zuzana Ludvíková, psycholožka a dlouholetá předsedkyně spolku Akademie nadání Ivana Smítková, metodik vzdělávání Vojtěch Škarda, ředitelka 28. základní školy v Rodinné ulici v Plzni Pavla Jedličková nebo Monika Stehlíková, autorka nově vydané knihy „Život s vysokou inteligencí – Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti“.

Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na systematickou a komplexní podporu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí, tzv. MiND. Jeho cílem je dosáhnout, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak.

Kontakt:
Qiido, nadační fond
Miriam Janyšková
tel.: 606 719 778
www.qiido.cz, facebook.com/qiido.cz