Jana Hrubá: DOKUMENTY 82. Nadace Škola pro děti a Ladislav Čerych

pondělí 21. září 2015 · 0 komentářů

V minulých dílech jsme několikrát zmínili nadaci Škola pro děti, která vznikla v 90. letech. Zaslouží si zvláštní pozornost spolu se svým iniciátorem panem Ladislavem Čerychem.

„Nadace vznikla v roce 26. 10. 1992 a zanikla v 1. 1. 1999, protože přestala vyhovovat legislativě. Pan Čerych vlastně vznik nadace inicioval a hodně nám pomohl s tím, jak se něco takového provozuje (nikdo to tu neuměl). Také jí do začátků věnoval několik set tisíc korun,“ vzpomíná ředitel výkonného výboru nadace David Souček.


Složení Správní rady při vzniku nadace

řádní členové:
Oldřich Botlík, Skupina pro vzdělávací alternativy IDEA,
Ondřej Hausenblas, filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
Jiří Kotásek, děkan pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,
Jan Koucký, poslanec České národní rady,
Václav Nýdl, Jihočeská univerzita, České Budějovice,
Vlaďka Spilková, pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,
Ondřej Šteffl, předseda Unie soukromých škol ČR,
Pavla Zieleniecová, matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,

Česká televize,
MaFra, a.s., vydavatel deníku MF DNES,
Mona, s. r. o., vydavatel týdeníku Vlasta,
Investiční banka, a.s.,

a čestní členové:
Josef Jařab, rektor Palackého univerzity v Olomouci,
Jacques Rupnik, významný evropský politolog a publicista,
Ladislav Čerych, sociolog a konzultant řady významných mezinárodních institucí.


Některé aktivity nadace

Dlouhodobá podpora programu malých žákovských projektů ExTra (Exempla Trahunt – příklady táhnou). Cílem programu bylo podpořit aktivity, bezprostředně zaměřené na zlepšení úrovně výchovy a vzdělávání na jednotlivých školách, nikoliv pedagogický resortní výzkum. Výše prostředků byla omezena horní hranicí 200 000 Kč. Např. v roce 1993 bylo podáno 372 projektů, z nichž uspělo v konkursním řízení 153.

Projekty byly vymezeny tematicky. Např. v roce 1994 to byly okruhy: využití výpočetní techniky, speciální školství, rozvoj osobnosti žáka, jazykové vzdělávání, umění, tělovýchova, volný čas, ekologie, vztah k regionu, alternativní vzdělávání.

(Statut programu ExTra byste našli v Učitelských listech I. ročník 1993/94, č. 4, str. 13, další informace v číslech 2 a 3.)

„Reportáž z jiné školy“ – děti vyrazily do jiných škol dělat reportáže o tom, jak je to tam jiné nebo stejné.

Podpora překladu a vydání publikací Johna Holta „Proč děti neprospívají“ a „Jak se děti učí“ (Agentura STROM 1994 a 1995) viz ZDE.

Anketa „Škola mých snů“ v roce 1992 v časopisu Mladý svět. „Ohlas byl přímo masový. Ukázalo se, že děti o škole skutečně přemýšlejí. Oč více potěšil zájem, invence a vtip dětí, o to smutnější byl obraz tehdejší školy, který bylo možné z jejich příspěvků sestavit.“

Stejnou anketu zopakovali Oldřich Botlík a David Souček po deseti letech v režii projektu Kalibro, tentokrát ve spolupráci s časopisem Reflex. Zajímalo je, zda v názorech dětí došlo k nějakému posunu. Příklady odpovědí dětí najdete ZDE.

Literární soutěž „Evropa a já“ ve spolupráci s Evropskou komisí (2x).


Osobnost Ladislava Čerycha

„Narodil se 24. září 1925 do rodiny českoskalického továrníka. Od roku 1948 studoval v zahraničí, zabýval se evropskou spoluprací i vzděláváním. Žil hlavně v Paříži, kde působil v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, vedl Evropský ústav pro vzdělávání a sociální politiku. Od roku 1990 se vracel do Čech. S bratrem roku 2001 věnovali rodnou vilu Nadaci rozvoje občanské společnosti. Zemřel 9. srpna 2012.“

Zdroj: Zemřel Ladislav Čerych. Donátor vily, v níž Havel točil Odcházení, tů, 16. 8. 2012


Osobní vzpomínku Jany Švecové Lada Cerych, kterou napsala při příležitosti jeho pětasedmdesátin pro Učitelské listy, si můžete přečíst ZDE.

Uvádíme z ní alespoň kousek:

„Ihned po listopadových událostech v roce 1989 využil možnosti „vrátit se” částečně do Prahy a začal se velmi významně podílet na seznamování české vysokoškolské veřejnosti se západoevropským vývojem. Využil svých dlouholetých zkušeností z působení v OECD a inicioval provedení analýzy československého vysokého školství experty OECD ve spolupráci s československými odborníky. Stál v čele týmu expertů OECD a stal se hlavním autorem jejich zprávy. Na její závěr formuloval soubor doporučení k dalšímu rozvoji československého vysokého školství, jejichž opodstatněnost ukázal další vývoj.

V roce 1994 se stal ředitelem Střediska vzdělávací politiky PedF UK v Praze, které bylo z podnětu tehdejšího 1. náměstka MŠMT ČR, ing. J. Kouckého, nově založeno jako určitý mozkový trust v této oblasti. Tam jsem poznala Dr. Čerycha skutečně velmi zevrubně. Ať už jde o jeho velký rozhled po trendech v evropském, především vysokém školství po stránce profesionální, tak i jeho francouzskou eleganci v oblékání, šarm v chování, ohromnou kolegialitu, smysl pro humor a optimismus po stránce osobnostní. Pod jeho laskavým a velmi efektivním vedením, které ponechávalo prostor každému členovi týmu pro vlastní iniciativu, byla zpracována podkladová zpráva o českém školství, která se stala východiskem pro posouzení jeho stavu experty OECD v roce 1996. V období 1994–1999 bylo pod jeho vedením Středisko vzdělávací politiky skutečným centrem řady školsko-politických aktivit.“

Zdroj: Švecová, Jana: Lada Cerych. Učitelské listy, roč. VII, 1999/2000, č. 9, str. 18

Podrobný životopis a zajímavý rozhovor s Ladislavem Čerychem najdete na webu Paměť národa.


Odkaz

Centrum rozvoje Česká Skalice provozuje již od roku 2003 vzdělávací středisko Vila Čerych. Vilu s rozlehlou zahradou se nám za tu dobu za pomoci různých projektů i dobrovolnických aktivit postupně podařilo zvelebit tak, že zde vznikl prostor pro setkávání, vzdělávání i odpočinek. Od loňského roku, kdy jsme se stali obecně prospěšnou společností, hledáme společně se členy správní rady do Vily vhodný program, který by naplňoval odkaz bratrů Čerychových…

Přáním obou bratrů bylo, aby dar sloužil k rozvoji občanské společnosti a myšlenky evropanství, vzdělávacím účelům a přeshraniční spolupráci… Společně s Univerzitou Hradec Králové jsme se rozhodli připravit nové vzdělávací programy určené pro mladé lidi ve věku 14–25 let, kteří mají často pocit, že nemohou nic ovlivnit, nejsou vybaveni pro to, aby dokázali diskutovat o problémech, hájit svůj názor,“ píše se na webu Centra. Odkaz bratří Čerychů žije.


Další díly seriálu najdete ZDE.