Novinky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za říjen 2019

sobota 30. listopadu 2019 · 0 komentářů

Co můžete najít v Pedagogické knihovně J. A. Komenského z novinek za měsíc říjen. Tematická rešerše je tentokrát věnována enviromentální výchově a vzdělávání.


Novinky za říjen 2019


Knižní novinky (hlavní fond):

pedagogika
učebnice
ostatní


Ukázky

Památky nás baví. 1, Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol: metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání / Hana Havlůjová, Petr Hudec, Martina Indrová a kol. Vydání první
Praha: Národní památkový ústav, 2015, 183 stran
ISBN 978-80-905631-6-2
Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Výstupů tu najdete celkem šest pro různé stupně a typy vzdělávání.

Obory budoucnosti / Alec Ross; přeložil Jan Prokeš. Vydání první
Praha: Argo, 2019, 330 stran
ISBN 978-80-257-2881-9
Zasvěcený a informovaný pohled na přicházející změny v oborech, které nejvíce ovlivní naší ekonomickou budoucnost, počínaje robotikou a umělou inteligencí přes kybernetickou bezpečnost a komerční využití genomiky až po dopad digitálních technologií na peněžní trhy.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):

novinky


Články:

z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Virtuální matematika: příležitost pro matematicky zdatné žáky. In: Řízení ve školství: [publikace pro řídící pracovníky ve školství]
ISSN 2336-7768. Roč. 27, č. 4 (2019), s. 37–39.
Norský projekt Virtuální matematická škola přispívá k naplňování vládní strategie na období let 2017 až 2021, která se zaměřuje na digitalizaci primárního a sekundárního vzdělávání. Cílem je zajistit, aby si žáci osvojili digitální kompetence, které jim umožní uspět v životě, studiu, zaměstnání i občanství. Virtuální výuka matematiky v daném projektu je postavena na pedagogickém přístupu převrácené třídy, kdy se činnosti odehrávající se tradičně ve třídě konají mimo třídu a naopak. Čas ve vyučovacích hodinách je věnován žákovským aktivitám, které maximalizují učení, zatímco běžná výuka se odehrává doma přes digitální prostředí. Projekt je určen pro pokročilé žáky 10. třídy (závěr nižšího sekundárního vzdělávání) s možností účasti na hodinách matematiky v prvních ročnících vyššího sekundárního vzdělávání.

Úzkostí a strachem volá naše duše i tělo o pomoc / Radka Loja; [Autor interview] Marie Těthalová. In: Informatorium 3–8: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách
ISSN 1210-7506. Roč. 26, č. 7 (září) (2019), s. 8–10.
Rozhovor s psycholožkou Radkou Lojou o duševním zdraví. Jak pečovat o své psychické zdraví, kdy vyhledat odbornou pomoc. Emoce si vytváříme my sami a neseme za ně zodpovědnost. Je možné obrnit se vůči emocím druhých. Psycholožka dále hovoří o vyhoření lidí z pomáhajících profesí. Jak se vyhoření projevuje, jak můžeme vyhoření předcházet, co dělat, když už vyhoříme. Důležitou roli hraje všímavost (mindfulness).


Tematická rešerše Environmentální výchova a vzdělávání 

Učitelská platforma: Směřování nové vzdělávací strategie je obrovskou příležitostí, ta ale nesmí zůstat jen na papíře

· 0 komentářů

Navýšení rozpočtu školství, snižování nerovností ve vzdělávání, zlepšení výuky na druhém stupni základních škol, aby nedocházelo k odlivu dětí na víceletá gymnázia. To jsou příklady cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejíž hlavní směry v prvním listopadovém týdnu představilo ministerstvo školství. Učitelská platforma na materiálu oceňuje snahu o zapojení všech aktérů, kteří budou strategii uvádět v život, ale zároveň připomíná, že máme problém s implementací strategických dokumentů.

Zdroj: Tisková zpráva 21. 11. 2019

Učitelé sdružení v Učitelské platformě vidí zásadní přínos Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v zaměření na podporu rozvoje kompetencí žáků a snižování nerovností. V textu je dále uvedeno mnoho dalších strategických linií, které dlouhodobě považujeme za zásadní pro zkvalitnění českého školství. „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je pro české školství obrovskou příležitostí, ale důležitější je se ptát, jak bude zajištěna její implementace. Psát strategie umíme, ale často nám zůstávají jen na papíře,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Připomíná např. Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla velmi kvalitně napsaná, ale k výraznému zapojení technologií do výuky v českých školách nedošlo.

Za nejpodstatnější cíle Učitelská platforma považuje:

– Záměr zvýšit a zajistit stabilitu financování českého školství tak, aby výdaje na školství roku 2030 odpovídaly průměru OECD 5 %. Výdaje na školství se dlouhodobě pohybují pod 4 %. Navýšení by mělo být zajištěno zakotvením procenta výdajů na školství již v samotném rozpočtu.

– Zlepšení kvality výuky na druhých stupních základních škol, aby se snížil podíl žáků přecházejících na víceletá gymnázia.

– Zvýšení kvality a atraktivity některých učňovských oborů.

– Snižování nerovností ve vzdělávání, a to např. meziresortní spoluprací ministerstev školství a sociálních věcí nebo propojováním škol s mimoškolním vzděláváním.

– Dojde k proměně výukového obsahu a metod vzdělávání. Tato změna bude provázána i se změnou centrálních zkoušek jako jsou jednotné přijímačky a státní maturity.

– Podle Strategie 2030+ se má výuka zaměřit spíše na rozvoj dovedností než získávání vědomostí.

– Podpořit vedení škol v podobě středního článku řízení, který by poskytoval výklad legislativy, koordinaci činností, zajišťoval vzdělávání pedagogů a jinými způsoby zajišťoval spojení mezi školami a MŠMT.

„Představení hlavních směrů nové vzdělávací strategie má velmi dobrý základ a doufáme, že se uvedené cíle propíší i do finálního dokumentu. Je ale nezbytné, aby na rozdíl od předchozích dokumentů měla strategie zajištěnou implementaci i průběžné vyhodnocování,” dodává Petra Mazancová. Podle ní se však stále jedná o návrh směrů a důležité nakonec je, jak se přesně do strategie promítne podpora zapojení technologií ve výuce, posílení jazykových dovedností či demokratických postojů. Nic zatím z toho v uvedených směrech uvedeného není.

___________________


Kontakt:
Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy
tel.: 608 448 978
E-mail: info@ucitelskaplatforma.cz
www.ucitelskaplatforma.cz
https://twitter.com/ucitele
https://www.facebook.com/ucitele

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí.