Jana Hrubá: Fenomén nadaných dětí

úterý 22. května 2018 · 0 komentářů

Byla to velmi zajímavá konference o tom, čemu se stát, pedagogické fakulty i učitelé ne vždy dostatečně věnují, protože mnohdy nevědí jak. O fenoménu nadaných dětí. Tyto děti potřebují podporu stejně tak jako děti se sociálními či zdravotními problémy. Když to neděláme, ztrácíme tvořivé vůdčí osobnosti.

Zdroj.

Konference byla zaměřena na práci s talentem a nadáním u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zazněl teoretický a legislativní pohled vycházející z průzkumu ČŠI a doporučení MŠMT. Dále se věnovala diagnostice a rozvoji potenciálu nadaných dětí, dalšímu vzdělávání pedagogů a spolupráci s rodiči. Nechyběly praktické zkušenosti pedagogů, kteří se tímto fenoménem dlouhodobě zabývají.

Velký sál byl plný učitelek a ředitelek mateřských škol, speciálních pedagogů a dalších zájemců o téma, které bylo nahlíženo z různých pohledů. Pro ty, kteří se tam nedostali, připravil EDUlab pohotově odkazy na prezentace. Stojí opravdu za podrobné pročtení. Přehled doplníme pro ilustraci citací myšlenek z vystoupení přednášejících.


PhDr. Eva Vondráková (STaN), příspěvek Vzdělávání a výchova nadaných dětí z pohledu praxe v ČR i mezinárodně

Co ztrácíme, nepodporujeme-li nadané?

„Mnoho nadaných a talentovaných dětí, jestliže se jim nedostává odpovídající podpory, upadá a nerozvíjí své nadání, které by je mohlo dovést k vědeckým objevům, umělecké tvorbě, umožnilo by jim stát se vůdčími osobnostmi nebo prostě jen šťastnými lidmi, s přiměřenou sebedůvěrou. Ignorováním talentů ztrácí i společnost. Ztrácí tvořivé vůdčí osobnosti ve vědě, umění, politice a získává frustrované odpadlíky ze škol, společnosti, veřejného života a někdy i ze života vůbec.“
Erika Landau, zakladatelka Institutu pro nadané a talentované děti, Tel Aviv


Mgr. Ivana Blažková (MŠMT), příspěvek Vzdělávání nadaných žáků v systému společného vzdělávání

„Učitelům chybí odborné kompetence pro formální vzdělávání nadaných, což je třeba promítnout do jejich pregraduálního i postgraduálního vzdělávání; součástí přípravy budoucích učitelů by měly být (půlroční) stáže na pozici asistenta pedagoga.“

„Na podpůrná opatření bylo v období 1. 9. 2016 – 30. 10. 2017 vynaloženo 2 304 638 177 Kč, z toho pouze 5 264 300 Kč pro děti a žáky (mimořádně) nadané.“


Ing. Dana Pražáková, Ph.D. (ČŠI), příspěvek Možnosti podpory rozvoje každého dítěte v datech ČŠI

„Český vzdělávací systém zatím neumožňuje využít potenciál každého dítěte:
– Školám se nedaří vyrovnávat znevýhodnění způsobená domácím zázemím žáků
– Systém dostatečně nepodporuje školy
– Učitelé nejsou dostatečně připraveni na vzdělávání v heterogenních kolektivech
– Nedostatek specialistů
– Učitelé nedokáží diagnostikovat nadané děti a žáky
Podle zjištění ČŠI učitelky MŠ nadání či talent spíše nepodporují (občas doporučí rodičům návštěvu kroužků). Lepší je situace v oblasti uměleckého nadání – ZUŠ si děti chodí objevovat.“

– „Sebedůvěra českých učitelů je ve srovnání se zahraničím nízká.
– Ředitelé často nemají dostatek času na profesní rozvoj a pedagogické vedení učitelů.
– Podpora učitelů v praxi je často jen formální a nesystémová.
– Přetrvávají a prohlubují se rozdíly mezi 1. stupněm základních škol a ostatními stupni.
– Aktivizující metody práce výrazně převažují na 1. stupni základních škol.
– Způsoby poskytování zpětné vazby nejsou pro žáky dostatečně motivující.“


PhDr. Jan Voda, Ph.D. (Katedra primární pedagogiky, PedF UK), příspěvek Dětský leadership

Škoda, že tento příspěvek nebyl natočen (nebo byl?). Autor zvolil formu loutkového divadla a sám zahrál všechny role. Ukázal, jak lze rozeznat lídra už v mateřské škole od dětí s „naučenou bezmocností“, které jsou navyklé na přesné instrukce a nepřipravené čelit nesnázím. Učitelky MŠ by měly potenciál v každém dítěti rozvíjet – povzbuzovat děti, podporovat jejich sebevědomí, stavět je do nejednoznačných situací, aby musely hledat alternativy, učit je vyrovnávat se s nejistotou a překonávat obtíže tohoto světa. Díky, pane doktore, za osvěžující vystoupení!


Mgr. Lenka Baše (vyučující 1. stupně na FZŠ Olomouc, Hálkova 4), příspěvek Mám nadání na nadání?

Co chci? – změnit dítě, tlačit ho do výkonu a počítat úspěchy, „zaškatulkovat" ho do normy a přehlížet či bagatelizovat odlišnosti,… rozvíjet ho a podporovat

Co můžu? – říkat, že to nejde, hledat překážky, nedostatky a chyby (proč to nejde) nebo změnit vlastní postoj, způsob výuky (volbu metod, forem, organizace), žebříček hodnot,…

Zvládnu to? Chci to zvládnout? Je to moje přání, mám o to zájem? Mám nadání na nadání?“

Touha je cesta i cíl

Ne výkon, ale proces dosahování znalostí, dovedností a osobnost jedince mohou být klíč k „nadání na život", ruku v ruce se svobodou, rovností, vyrovnanými vztahy a emocemi.

Naším cílem je naučit děti přijmout svoji odlišnou osobnost, porozumět ji a odhalit svůj potenciál, který jim pomůže k plnohodnotnému a spokojenému uplatnění v životě.“


Mgr. Dana Havlová (Mensa), příspěvek Vyhledávání a identifikace nadaných dětí

Zajímavý (leč bohužel nezveřejněný) příspěvek o vyhledávání talentů a nástrojích k identifikaci nadání. Semináře pořádá NIDV a na webu www.talentovani.cz/ najdete mnoho informací a příručky ke stažení.


Mgr. Irena Hošková (NIDV), příspěvek Systém podpory nadání v ČR

Citace z tematické zprávy ČŠI:
„Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků z roku 2016 uvádí, že byl v poradnách diagnostikován jen zlomek, tj. 1 348 mimořádně nadaných žáků základních a středních škol (MŠ diagnostikovaného mimořádně nadaného žáka nevykázaly).

Přičemž ve stejném roce bylo v populaci od 3 do 19 let celkem 1 736 321 osob. Z tohoto čísla jsou v průměru 2 % mimořádně nadaných a 15 % nadaných dětí, žáků. Tento průměrný stav by tedy odpovídal počtu 34 726 mimořádně nadaným a 260 448 nadaným dětem a žákům.

V 71 % MŠ, více než 50 % ZŠ a 44 % SŠ se žádný učitel neúčastnil v letech 2013–2016 DVPP v oblasti podpory nadání. V roce 2017 v NIDV proškoleno cca 700 pedagogů ve 42 programech na podporu nadání.“

„Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují, kam jít, ale samy nikam nejdou.“ Jan Amos Komenský

Mimořádně informačně bohatý příspěvek je zakončen videem z rozšířené reality.


Mgr. Monika Stehlíková, MBA (lektorka mindfulness a terapeutka ACT), příspěvek Osobnostní vývoj nadaných dětí v předškolním věku

Škoda, že tento příspěvek není na webu.

Týkal se odvrácené strany nadání: Tyto děti bývají vnímány jako divné – každé dítě reaguje jinak, jsou citlivé, tvořivé, neadekvátně reagují na nespravedlnost, mají pocity úzkosti a tísně, jejich osobnostní vývoj je bouřlivý – disynchronie: duševní vývoj bývá akcelerovaný, motorika může být opožděná (nešikovnost, nemotornost) – dochází k narušení sebepojetí. Vysoká emocionalita nenachází odezvu. Potřebují pevné hranice, které jim může dát silná, psychicky odolná osobnost.


RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (SCIO), příspěvek Trvalé a aktuální problémy vzdělávání v Česku

Orientace na minulost:
Široká veřejnost, rodiče, mnozí s lidí, kteří o školství rozhodují, dokonce často i děti si neumí představit nic jiného, než tu školu, kterou sami zažili. A takovou také chtějí. (Brazílie)
Skutečnost, že svět se rychle mění a potřeby budoucnosti budou jiné než dnes, mnozí při přemýšlení o smyslu školy pomíjejí.“

Řešení:
– osvěta, osvěta, osvěta
– více informovat rodiče o změnách světa (společnost 4.0, trh práce – nová povolání, více volného času)
– vzdělávat učitele – orientovat je na budoucnost
– využívat poznatky kognitivních věd
– změny RVP (druhý světový jazyk?, psaní?)
– podporovat diverzitu (i uvnitř škol)
– podporovat možnost (poučeného!) výběru“

Co to je kvalitní škola?
Kvalitní škola je ta, která umí dobře popsat své vize, hodnoty, procesy apod., které jsou ve vzdělávání klíčové, a v praxi se snaží je naplnit. Jsem rád, že žijeme v pluralitní společnosti a nemáme jen „jednu kvalitu“.
Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Připravila Jana Hrubá

Jiří Nádoba: Víc školek, víc bytů, jiné daně. Osm tipů, jak udržet Česko v kondici

· 0 komentářů

Česko je vrcholu ekonomického cyklu, ale pokud chce dál bohatnout, musí pro to něco udělat. Ve středu odjela z Prahy čtveřice lidí, kteří po sobě nechali pár tipů. Jde o ekonomy Mezinárodního měnového fondu, který do členských zemí posílá svoje experty na každoroční mise kvůli zhodnocení hospodářské politiky.

Zdroj: Respekt 16. 5. 2018

„Česko si vede dobře, ale je to jako ve fotbale po vyhraném zápase. Trenér si musí stoupnout před hráče a říct, jak hrát příště ještě lépe," přibližuje šéf mise Alasdair Scott. Jeho tým shrnul svoje dojmy a poznatky do čtyřstránkového textu, který v hodnocení současného stavu vyznívá vesměs pozitivně, ale přichází s řadou doporučení. Trenérem, o kterém Scott mluví, by mohla být vznikající vláda Andreje Babiše. Její program se ale s recepty MMF potkává jen okrajově.

Nejzajímavější tipy MMF se dají shrnout do následujících osmi bodů. Některé vypadají spíš jako drobnější technické úpravy, v jiných jde o větší reformy, pro které je však podle inspektorů nyní optimální doba. „Je těžké dělat reformy v dobách recese nebo finanční krize. Nejvhodnější čas je právě teď," uvedl Scott během středečního vystoupení na závěr mise.


1. Pracovat do vyššího věku

Obligátní problém, o kterém ekonomové mluví už desítky let, ale k pokroku nedochází. Česko má oproti jiným zemím nadstandardně velký problém se stárnutím populace. Roste počet důchodců v poměru k těm, kdo na důchody vydělávají a odvádí na ně sociální pojištění. Experti MMF připomínají, že pro státní rozpočet, který se nyní vyvíjí příznivě, budou penzijní nároky představovat v dlouhodobém měřítku „vzrůstající výzvu" – podle MMF je však zvládnutelná zvýšením důchodového věku. To by také zpomalilo úbytek pracovních sil, jejichž nedostatek dnes způsobuje v ekonomice největší napětí.


2. Zavést poplatky ve zdravotnictví

Ještě větší problém než penze bude nápor stárnoucí populace na zdravotnictví deklarující bezplatnou péči. „Bude třeba přijmout takové kroky, aby zdroje ve zdravotnictví byly využity správně a výdaje směřovaly na správné účely. Například znovuzavedení poplatků, které by omezily nadměrnou konzumaci zdravotní péče," stojí v závěrečné zprávě.


3. Zvýšit daň z nemovitosti, zrušit odpočty u hypoték

Daně z majetku – v Česku jde v podstatě jen o daň z nemovitosti – jsou v Česku podle MMF velmi nízké. Jejich zvýšením by vznikl prostor pro snížení jiných daní, které jsou naopak oproti jiným zemím vysoké, což platí hlavně pro daně z příjmu. Pokud jde o nemovitosti, zdanit jejich vlastnictví je podle MMF vhodnější řešení než daň z převodu. Dalším návrhem je „podle stabilního a předvídatelného harmonogramu" odbourat dnešní daňové slevy u hypoték, které jsou podle MMF zbytečným podnětem, že se domácnosti zadlužují. Návrh vládního programu ANO a ČSSD z minulého týdne slibuje mírné zvýšení daně z příjmu, ale kromě toho také snížení DPH například na pivo a některé služby. Scott nechtěl tento program komentovat s odůvodněním, že jde zatím o předběžné návrhy, vykroutil se i z otázky, do jaké míry jsou podle něho daňové úlevy a nově navrhované výdaje slučitelné s příslibem vyrovnaného rozpočtu.


4. Postavit víc školek

Česko podle MMF nedělá dost pro to, aby matky malých dětí měly ideální podmínky pro návrat do práce. Zaměstnanost žen by při lepší politice mohla stoupnout a ekonomika by nemusela tolik strádat nedostatkem pracovních sil. Vhodnou kombinací kroků by podle MMF bylo omezit daňové odpočty pro rodiny, kde jeden z partnerů nepracuje, a ušetřené peníze investovat do veřejných školek, kde – jak si MMF všímá – není dost velká kapacita.


5. Zrušit pobídky pro montovny

Celý daňový systém by podle MMF zasloužil hlubokou a promyšlenou revizi, mimo jiné proto, aby „přinášel správné impulzy pro nejlepší využití zdrojů". Jedním takovým tipem je přehodnotit systém investičních pobídek a daňových úlev pro velké firmy ve zpracovatelském průmyslu. Zatímco dřív pobídky fungovaly jako impuls k modernizaci ekonomiky a vyšší zaměstnanosti, dnes při nedostatku volných pracovních sil by bylo rozumnější zaměřit podporu na technologicky vyspělejší investory.


6. Zefektivnit státní správu

Pokud je klíčem k prosperitě vyšší produktivita, může k tomu přispět i státní správa. „Vláda by mohla zvednout efektivitu, s níž poskytuje svoje služby. To by mohlo mít následně velký dopad na zbytek ekonomiky," stojí v hodnocení MMF, jež chválí progresivně znějící záměry vznikající koalice v oblasti e-governmentu.


7. Usnadnit stavbu bytů

Urgentní kapitolou pro zefektivnění úřadů je podle MMF zlepšení v oblasti plánování a povolování bytové výstavby. Enormní zdražování bytů souvisí s tím, že poptávka převyšuje nabídku a developeři nejsou schopni při dnešním složitých a zdlouhavých úředních procedurách poptávku uspokojit.


8. Zabránit předlužení

Zdražování bytů zvedá nároky na finanční sílu domácností, které si vzhledem k pozitivnímu vnímání budoucího vývoje neváhají brát mnohdy neúměrné dluhy. MMF proto kvituje zvýšenou pozornost centrální banky, která loni zavedla pro banky nová doporučení ohledně výše úvěru ve vztahu k ceně nemovitosti. Bankovní dohled by podle MMF měl dostat do ruky „závazný nástroj", aby mohl proti předlužování zakročit i jinak, třeba regulací celkové výše dluhu nebo dluhových splátek v relaci k příjmům domácnosti.