Podnětné klima třídy – tipy pro pedagogy i asistenta pedagoga

středa 6. října 2021 ·

Proto, aby výuka a spolupráce pedagoga, asistenta pedagoga a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami dobře fungovala, myslete i na klima třídy a uspořádání školních lavic. Máme pro vás tipy, jak vytvářet podnětné prostředí k výuce a dobré klima třídy, ve kterých se mohou rozvíjet všichni žáci, jak s jejich pomocí upravit prostor třídy a jak společně nastavit pravidla.


Podnětné prostředí k výuce


Jak například reagovali asistenti pedagoga (AP) na 2. stupni základní školy na otázku: „Co znamená podnětné výukové prostředí pro vás a vaše žáky?“[1]


— Líbí se mi, že jsou v naší škole všechny učebny zařízené moderním nábytkem, který vytváří příznivé klima třídy. Na stěnách jsou umístěné police na knihy, portfolia a další pomůcky jak učitelů a asistentů, tak i žáků. V některých třídách máme pracovní koutek s knihovnou a kobercem. Tyto koutky poskytují všem prostor pro soukromí a nerušené rozhovory. Využijeme ho i my s žákem, který má akutní potřebu zklidnění, odpočinku nebo soukromí.


— Pro mě znamená podnětné prostředí hlavně bezpečí. A to je dáno tím, že máme a dodržujeme určitá pravidla společného soužití. Proto je diskutujeme a tvoříme s žáky i na 2. stupni.


— Už jenom to, že jako Rom působím v pozici asistenta pedagoga, na žáky z odlišných kulturních a jiných životních podmínek působí. Pro některé z nich představuji bezpečí… Mají tu člověka, který je jim blízký. Díky tomu pak mají chuť do školy chodit. Líbí se mi také, že na stěnách visí plakáty slavných osobností, celosvětově známých Romů, které pro některé žáky mohou představovat vzor. Já jsem hrdý na to, že jsem Rom, protože jsem poznal historii, literaturu, známé romské osobnosti. To beru jako veliké plus a snažím se to předat žákům.


— Třídy mají různé uspořádání lavic, každý učitel preferuje něco jiného. Já mám rád uspořádání do „podkovy“ nebo do „hnízd“. Vždy vycházíme z toho, kolik je ve třídě žáků, kteří potřebují moji podporu. Někdy je těžké to vymyslet tak, aby to žáky nerušilo a aby to co nejvíce vyhovovalo jejich potřebám.


Uvedené odpovědi mají mnoho společného. Asistenti pedagoga v nich zmiňují jednak rozmanité aktivity žáků, které jsou prezentovány na stěnách chodeb a tříd, variabilně uspořádané učebny a přirozeně také materiální vybavení, které umožňuje aktivní a kooperativní výuku. A tím se dostáváme k jádru věci.Úpravy třídy a uspořádání školních lavic


Věcné (materiální) prostředí patří mezi faktory, které významně ovlivňují kvalitu společného vzdělávání. Nejde jen o množství a rozmanitost materiálů a pomůcek, ale také o to, jakým způsobem je třída uspořádána. Výzdoba stěn vypovídá i o hodnotách školy a její snaze o přiblížení kulturních rozmanitostí žákům.


V rámci třídy je potřeba citlivě rozmístit žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami, aby nedocházelo k jejich vyčleňování z kolektivu. Z vhodně zvoleného místa dobře vidí a jsou tak motivovaní k práci a ke spolupráci s ostatními. V případě, že jsou tito žáci pocitově i „prostorově“ odděleni od zbytku třídy, může dojít k urychlení jejich školního neúspěchu.


Uspořádání do pracovních koutků (případně do kruhu nebo podkovy) podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci. Žáci na sebe navzájem dobře vidí a lépe si mohou pomoci. Žáci, kteří jinak bývají vyloučeni z kolektivu nebo nezapadají snadno mezi své vrstevníky, se v takhle zorganizované třídě cítí součástí skupiny a mají tu více příležitostí k drobným interakcím. Počet pracovních míst v učebních koutcích je vhodné přizpůsobit počtu žáků ve třídě.


Pokud mají žáci volně k dispozici širokou škálu materiálů a pomůcek, přináší to spoustu pozitivních efektů i pro nezáměrné učení. Žáci mají tyto materiály neustále na očích, mohou si je osahat, manipulovat s nimi a zkoumat je, což usnadňuje porozumění bez pocitu, že se právě učí. Pedagogové tak šetří úsilí a čas, protože neustále nemusí přenášet pomůcky z kabinetu do třídy. Materiály a pomůcky je vhodné uspořádat logicky – umístit je na vhodných místech po celé třídě tak, aby k nim žáci měli volný přístup. Dejte žákům příležitost, aby se seznámili s tím, jak zacházet s jednotlivými pomůckami a přístroji, které mají k dispozici.


Na 2. stupni je uspořádání prostředí třídy více otázkou spolupráce a vzájemné dohody mezi učiteli, kteří se na výuce podílí. Je ideální, když žáci nemusí uspořádání lavic ve své třídě měnit jen proto, že na další hodinu přichází učitel, který vyžaduje uspořádání jiné. Pro případ, že se taková dohoda nepodaří, je výhodné, pokud je učebna vybavena lehkým nábytkem.


Na 2. stupni fungují některé třídy jako odborné učebny (např. učebna fyziky, chemie, zeměpisu, učebna cizích jazyků). Často bývají propojeny s kabinety, v nichž jsou umístěny příslušné pomůcky. Pokud je taková odborná učebna využívána zejména k výuce předmětu, na který je zaměřena, je výhodné uspořádat ji do učebních koutků a vybavit potřebnými pomůckami a materiály, tedy přenést věci z kabinetu přímo do třídy.Doporučení pro uspořádání učebny ve spolupráci se žáky


Prostorové uspořádání je jedním z faktorů, které mají vliv na bezpečné a příznivé klima ve třídě. Jak vytvořit podnětné prostředí pro všechny žáky? [1]


1. Je vhodné zahájit diskusi, jak bude členěn osobní prostor, který mohou žáci využít pro sebe a pro své pomůcky, a dále prostor, který je vyčleněn pouze pro pedagogy. Můžete žáky vyzvat ke spolupráci, diskutovat s nimi o uspořádání místnosti, o smyslu jednotlivých koutků i o uložení pomůcek, prostoru pro výstavu práce žáků, učebních plakátech atd. Ideálně na hodině výtvarné výchovy žáci namalují svou představu třídy a následně diskutují, co půjde uvést do praxe a co ne. Ke společně vytvořenému prostředí si snáze vytvoří kladný vztah a lépe mu porozumí.


2. Můžete společně s žáky vytvořit pravidla pro práci v učebních koutcích, která jim usnadní orientaci v tom, co se od nich očekává, co mohou a co nesmějí (např. v počítačové učebně je důležité vědět, jak zacházet s jednotlivými zařízeními – PC, tiskárna, CD přehrávač).


3. Můžete se společně s žáky zamyslet také nad relaxačními koutky. Často je na takovém místě koberec, polštářky, knihy, časopisy a podobné vybavení a drobnosti, které pobyt v této zóně zpříjemňují. Relaxační prostor by neměl být opomíjen ani na druhém stupni.Třídnická hodina


Dalším důležitým aspektem, který buduje pohodové a bezpečné klima třídy a školy, jsou vztahy mezi žáky ve třídě a mezi pedagogy. Právě pro sociálně znevýhodněné žáky je pro začlenění do třídy zásadní rozvoj a budování dobrých vztahů se spolužáky. V citlivém věku pubescentů může být jakákoliv odlišnost příčinou konfliktu. Negativně mohou být vnímáni například žáci s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami. Pro bezpečné a inkluzivní prostředí je důležité pravidelně zařazovat třídnickou hodinu, práci v kruhu a cíleně se věnovat rozvoji sociálních dovedností.


Třídnická hodina představuje velmi dobrý prostor pro společné přemýšlení a plánování učitele a asistenta pedagoga. Jak připomíná Dubec [2], její smysl je především v řešení aktuálních problémů života třídy a v prevenci sociálně nežádoucích jevů, přičemž přináší možnost včasné a účinné intervence. Když můžou žáci pravidelně reflektovat dění ve třídě a mají prostor pro aktivní zapojení, podaří se často podchytit řadu problémů.


Důležité je, aby při vedení třídnických hodin asistent pedagoga a učitel vystupovali jako moderátoři, nikoliv jako odborníci na řešení problémů. Třídnické hodiny mohou být využity i k práci s pravidly ve třídě, k budování vztahů ve třídě, na rozvoj speciálních sociálních dovedností, ale také na tvorbu žákovských projektů.


Jeden z účinných prostředků pro rozvoj sociálních dovedností žáků je diskuse o pravidlech a možnostech vzájemného soužití ve třídě. Je to důležité zejména pro sociálně znevýhodněné žáky, kterým chybí pozitivní zážitky s vrstevníky a dost možná nezažili oboustranné přátelství. [3] Tvorbu pravidel společně se žáky podněcují pedagogové, ale tvoří je sami žáci. 


Dubec [2] doporučuje dva možné postupy:


1. Pojmenování problémů, které se ve třídě vyskytují, kladením otevřených otázek nebo brainstormingem na téma: časté problémy, které v naší třídě vznikají.


2. Umělé navození situace, ve které žáci dospějí k tomu, že pro lepší soužití ve třídě je dobré nastavit pravidla. Dubec [2] dále doporučuje propracovanou sadu her a aktivit, které jsou vhodné pro vyvození pravidel ve třídě.


O tvorbě pravidel ve třídě si můžete přečíst také v heslu Encyklopedie společného vzděláváníZdroje


[1] POCHE KARGEROVÁ, Jana a kol. (2015): Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 63–71.

[2] DUBEC, M. (2008): Třídnické hodiny. Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy. Odyssea. 

[3]HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. (2010): Inkluzivní vzdělávání, Teorie a praxe. Praha: Grada.


Autor: Autorský tým APIV B
_______________________________


Web Zapojmevšechny.cz vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem společným vzděláváním a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při jeho tvorbě jsme mysleli zejména na potřeby pedagogů, ale v řadě ohledů slouží jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí. I proto usilujeme o to, aby její obsah a funkce byly dobře přístupné, a hlavně snadno a rychle využitelné v praxi. 


Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.
0 komentářů: