Jana Hrubá: Konference SKAV o standardu

pátek 1. května 2009 ·

23. dubna se konala VII. otevřená konference Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) pod názvem Profesní standard kvality učitele. Mottem byl výrok W. E. Deminga: „Kvalita je hrdost na vlastní práci.“

V úvodu promluvil ministr v demisi Ondřej Liška. Řekl, že tuto situaci si české školství dopřává příliš často. Téma konference přesahuje časové období funkce vlády. Je rozporuplné a vyvolává negativní emoce. Přitom vzešlo z úvah, jak konkrétně a systémově podpořit učitele.

Základní otázky zněly: Jsou dnes učitelé dostatečně motivováni pro zvládání enormní zátěže? Co může jejich motivaci zvýšit? Potřebují školy více peněz na vzdělávání? Jak zlepšit výstup z fakult připravujících učitele? Jaké máme ve vzdělávání systémové problémy? Co je příčinou zhoršujících se výsledků? (Jednou z příčin je nepochybně nedostatečná podpora učitelů, aby uměli zvládat zvyšující se zátěž.) Které dovednosti učitelů si představujeme pod pojmem reforma?

Bylo by vhodné dojít s učiteli ke shodě, co dnes znamená výkon jejich profese. Strukturovaná diskuse je bezpodmínečně nutná a je výbornou příležitostí, jak probrat s učiteli řadu dalších problémů. Standard je sám o sobě nevyřeší, ale je nástrojem k hledání řešení. Vyrobili jsme si nespokojenou, frustrovanou profesní skupinu. Jiní by odešli, ale učitelé mají silnou vazbu na svou práci. Nevěří změnám, protože jim dosud nikdo nezajistil zlepšení podmínek.

Současné vedení ministerstva chce zmapovat všechny potíže a jejich zveřejněním přesvědčit veřejnost, že školství není možné udržet na kvalitní úrovni bez posílení financování. Na závěr ministr položil všem otázku, jaká je šance, aby se školství opravdu stalo rozpočtovou prioritou.

Za pracovní skupinu pro standardizaci profesních činností učitele promluvila o smyslu standardu prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (prezentaci najdete ZDE). Zdůraznila, že vnímání kvality práce učitele záleží na kulturní tradici. Jedním z nástrojů je profesní standard. Je to soubor klíčových profesních kompetencí: zvnitřněných znalostí, didaktických dovedností, reflektovaných zkušeností, postojů a hodnot. Důraz je kladen na učitelské portfolio, protože kvalitu je třeba doložit. Např. v Nizozemí trvala tvorba standardu 6 let. Je potřeba do ní vtáhnout učitele, aby přijali chápání podstaty své profese. V ČR byla příprava učitelů ponechána samovývoji jako málokde.

Prof. Spilková ocenila snahu MŠMT. Po letech ignorace a nezájmu o učitele se pokusilo vytvořit podklad pro diskusi. Je třeba definovat kvalitu a definovat podmínky (systém podpory). Konec první etapy diskuse je 18. 5. Uvedla také názor Asociace profese učitelství, která tvorbu standardu podporuje: „Otázka kvality české vzdělanosti je vždy otázkou kvality českých učitelů.“

Stanovisko SKAV k Profesnímu standardu kvality učitele tlumočila předsedkyně SKAV, Mgr. Jaroslava Simonová
(najdete jej ZDE) .

Zdůraznila nutné podmínky:
- podpora, nikoli kontrola
- vývoj s pomocí veřejné diskuse (brát vážně každý hlas)
- vycházet z obecnějšího popisu nových rolí učitele a žáka
- standard bude formulován co nejsrozumitelněji
- formulace na několika úrovních náročnosti
- dokument podrobovat pravidelné revizi
- učitelé budou mít potřebnou podporu
- v budoucnosti se standard stane základem pro systém profesního růstu, což vyžaduje zásadní navýšení financí
- tvorba standardu bude v souladu s ostatními opatřeními vzdělávací politiky

Role učitele je dnes nelehká a učitelé už toho začínají mít opravdu dost. Standard se musí stát nástrojem jejich podpory od celé společnosti.

V další části vystoupili dva ředitelé – Mgr. Jan Korda ze ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8 – Karlíně (prezentace ZDE), a Ing. Ivo Mikulášek ze ZŠ Dobronín (prezentace ZDE). Mgr. Korda poděkoval ministrovi za odvedenou práci. Řekl, že pojmenovat kritéria kvality profese učitelů je nutné, ale podivil se, proč má být diskuse tak dlouhá. Hodnocení je podle něho především věcí vedení školy. Za problém kurikulární reformy označil právě nepodporu od ředitelů. Ing. Mikulášek srovnal práci ředitele se sborem s prací třídního učitele s třídním kolektivem. Situaci přirovnal k oteplování, kdy Eskymáci odmítají uvěřit, že jim led taje pod nohama. Řekl, že učitelé mají právo mít psané měřítko. Systém hodnocení by měl jasně směrovat nováčky, být pobídkou pro ty, kteří váhají uvěřit, že „sníh stále taje“, a stanovit jasné mantinely pro ty, kteří nechtějí.

V diskusi odpověděl ministr Liška na otázku, co je potřeba konkrétně dělat, aby se vzdělávání stalo skutečnou prioritou, že si tuto otázku kladl denně. Došel k názoru, že bude fungovat, až nebude zbytí. Proto je nutné pravdivě popisovat skutečný stav a uvádět tvrdá data, více se organizovat a vysvětlovat, proč se má něco dělat, až se potřeba změny stane naléhavou pro kritický počet lidí. Politické strany bohužel nemají dostatečný počet lidí kvalifikovaných pro vzdělávací politiku. Vzdělávání je až na konci jejich zájmu. „Vaše role je jasná: organizujte se a apelujte na politiky“, řekl ministr závěrem.

Náměstek ministra Jindřich Kitzberger zdůraznil, že souběžně s tvorbou standardu je nutné popsat podmínky aplikace a způsob financování. Reagoval na problém zásadní role ředitelů při zavádění standardu tím, že jejich dovednosti jsou specifické, a proto by kompetence ředitele měly být součástí standardu.

Manažer skupiny pro standardizaci Mgr. Vladimír Srb vyzval učitele, aby svoje připomínky k návrhu napsali do diskuse na web www.standarducitele.cz. Zaregistrovaní zájemci dostanou na svou adresu analýzu jednotlivých kol diskuse. V nejbližší době budou osloveny pedagogické asociace se žádostí o jejich názor na návrh standardu a jmenování zástupce do diskuse. Začátkem prázdnin by se měli sejít zástupci vysokých škol a asociací nad problematikou přípravy učitelů.

V odpoledním bloku proběhla v šesti skupinách moderovaná diskuse k otázkám:
1. Jaký užitek (a komu) může standard přinést, pokud bude dobře zpracován?
2. Jaké obavy ve vás standard vyvolává? V čem vidíte hlavní rizika?
3. Jak zařídit, aby standard učitelům skutečně pomáhal? Jaké podmínky musejí být splněny?

V závěru konference prezentovali moderátoři stručné výstupy z diskuse. Celková zpráva o názorech účastníků bude zpracována, uveřejněna a zaslána MŠMT začátkem května.

Ačkoli je návrh standardu materiálem ministra v demisi, konference prokázala jak velkým zájmem o účast (někteří zájemci museli být pro nedostatek prostoru odmítnuti), tak živou diskusí zájem učitelů o toto téma. Ministr Liška SKAV za organizaci diskuse poděkoval. Chce doporučit návrh a materiál z diskuse svému nástupci jako jednu z priorit resortu.

0 komentářů: