Michaela Prášilová, Jana Vašťatková: Škola v proměnách

úterý 26. května 2009 ·

Recenze publikace. Autor prof. PhDr. Milan Pol, CSc., se zaměřuje na některé změny v pojetí práce škol za období uplynulých dvou dekád.


Pol, M.: Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.

Autor publikace Škola v proměnách, prof. PhDr. Milan Pol, CSc., se zaměřuje na některé změny v pojetí práce škol za období uplynulých dvou dekád. Vychází ve značné míře ze zahraničních poznatků, což čtenáři umožňuje nejen sledovat vývoj pohledů na vedení a řízení školy v celoevropských souvislostech, ale současně i porovnávat tradiční a nově se utvářející přístupy k této problematice v různých prostředích. Jednotlivé kapitoly se vztahují k jevům a procesům ovlivňujícím a podmiňujícím práci školy, z čehož vyplývá obsahová rozmanitost publikace.

První dvě kapitoly se zabývají odlišnými pohledy na školu a také na procesy v ní probíhající. V kapitole Škola jako instituce, organizace, pospolitost je zkoumána problematika soužití těchto tří „podob“ školy. Nejméně pozornosti je věnováno institucionálnímu hledisku školy, o to důkladněji jsou však propracovány její specificko-organizačních rysy a lidský rozměr. Je zmíněna ošidnost automatického přejímání postupů firemního managementu do školního prostředí. Navazující kapitola Škola vedená, řízená, spravovaná objasňuje obsah v názvu zmíněných procesů. Je v ní diskutováno vzájemné spolupůsobení řízení a vedení školy, rovněž možnosti a úskalí spojené se zapojováním zástupců veřejnosti do správy školy.

Třetí kapitola Škola skládající účty ze své práce řeší komplikovaný vztah vnitřní a vnější odpovědnosti (tzv. akontability) autonomní školy. Představuje různé vnímání této problematiky, zvažuje riziko míry tlaku i necitlivého vnějšího zasahování do vnitřního prostředí školy, ukazuje na obtížnost požadavku, aby škola udržovala „pomyslnou rovnováhu mezi zájmy a očekáváními různých sfér“.

Následující dvě kapitoly jsou propojeny společnou tématikou rozvoje a zlepšování práce školy. V první z nich nazvané Škola učící se a spolupracující je věnována pozornost klíčovým podmínkám rozvoje školy v podobě organizačního učení i školy jako učící se organizace. Na spolupráci je nahlíženo nejen jako na nutný předpoklad rozvoje organizace, ale i jako na zásadní cílovou hodnotu, která má být zakotvena v její kultuře. Zmíněný přístup je neuskutečnitelný bez smysluplného zacházení s informacemi.

Kapitola Škola pracující s daty zvýrazňuje schopnost školy zvládnout tři rozměry této práce: přihlížet k datům přicházejícím zvenčí, informovat veřejnost o činnosti školy a především vytvářet vlastními silami data o fungování školy a využívat je k dalšímu rozvoji, tzn. realizovat autoevaluaci školy.

V polemické podobě se nese obsah kapitoly Škola v době grantů a grantových projektů. Konkrétní otázky jsou doplněny o náhled na skutečnosti doprovázející procesy vedoucí k získání grantových prostředků i k realizaci grantového projektu. Jsou zvažovány předpoklady (včetně smysluplnosti) těchto aktivit vzhledem k potřebám školy.

Poněkud futuristický pohled na školu jako na „místo propojení počátečního i celoživotního vzdělávání a učení“ nabízí kapitola Škola na prahu éry celoživotního učení. Jsou v ní s předstihem zohledňovány mnohé důležité skutečnosti vyplývající z případné realizace aktivit celoživotního učení školou, například: shoda všech na směřování školy; uzpůsobení struktury školy; význam vnějších vztahů a otevřenost školy atd. Všechny výzvy jsou zpracovány do tří sad klíčových otázek, na něž pravděpodobně budou muset být i v českém prostředí nacházeny odpovědi.

Škola podporovaná je významnou kapitolou vzhledem ke směřování vzdělávací politiky. Na rozdíl od jiných textů, které na školu spíš vznášejí další požadavky a úkoly, jsou v této části publikace argumenty ve prospěch myšlenky zabezpečit škole mnohostrannou vnější i vnitřní podporu. Jsou zde vyjmenovány různé formy vnější podpory, její možní poskytovatelé, ale také zdůrazněny obecné podmínky realizace podpory školám a způsobilost českých škol vytvářet vnitřní mechanismy podpory i přijímat vnější podporu. Tím jsou načrtnuty varianty, které mohou být pro zainteresované osoby na různých úrovních domácí školské politiky výzvou k napodobení.

Závěrečná kapitola K práci a přípravě vedoucích pracovníků škol se věnuje připravenosti vedoucích pracovníků škol na náročné vedení a řízení škol v této době „dynamických proměn“. Zmiňuje jejich vzdělávací potřeby (tak, jak vyplývají z výsledků empirických výzkumů), stručně referuje o možných přístupech a obsahovém složení některých programů jejich přípravy v zahraničí i v českých podmínkách. Přitom klade důraz na specifičnost průběhu kariérové dráhy i prostředí výkonu práce každého z pracovníků.

Poněvadž je jazykové ztvárnění publikace čtenářsky hodně náročné, lze za šťastné řešení považovat další vnitřní rozčlenění kapitol a jejich označení výstižnými podnadpisy. Rozsáhlý seznam titulů použité literatury umožňuje případným zájemcům další prostudování dílčích témat.

S ohledem na pestrost podnětů a záběr problematiky zahrnuté v publikaci Škola v proměnách lze předpokládat, že v ní budou čtenáři podle své odborné profilace, zájmu, specifických potřeb apod. klást důraz na různé poznatky. Z tohoto pohledu může být její obsah přínosem jak pro přímé účastníky školního života, tak pro tvůrce i realizátory české vzdělávací politiky. Je z ní především zřejmé, že stávající změny probíhající ve škole a ve školství (mnohdy nastavené jako povinnost) nejsou jednorázovým či izolovaným politickým rozhodnutím, ale vznikají v důsledku celospolečenského vývoje. Jsou tedy průběžné a do jisté míry nezvratitelné, ale jak autor připomíná, je vzhledem k jejich úspěšnosti ještě zapotřebí dořešit řadu skutečností.

Knihu, i přes její čtenářskou náročnost, doporučujeme široké čtenářské veřejnosti, neboť odkrývá možné příčiny nesouladu mezi projektovanými záměry vzdělávací politiky a školní realitou. Poukazuje na řadu palčivých otázek, na některé poskytuje kvalifikované odpovědi, a některé z nich patrně zůstávají záměrně nezodpovězeny. Vzhledem k tomu, že s oporou o názory zahraničních odborníků podněcuje čtenáře k přemýšlení i k dalšímu zkoumání aktuálních proměn školy, ji lze považovat nejen za aktuální, ale rovněž za nadčasovou.


Knihu si múžete objednat ZDE.

0 komentářů: