Karel Starý a kol.: Učitelé učitelů

středa 30. září 2009 ·

Kniha Učitelé učitelů vznikla na základě spolupráce vysokoškolských učitelů a učitelů základních škol. Název se pokouší vystihnout podstatu skutečnosti, že dvanáct učitelů z různých pražských škol se rozhodlo, že přijmou novou roli a stanou se učiteli učitelů.


STARÝ, Karel: Učitelé učitelů: náměty na vzdělávání vlastního učitelského sboru. Praha : Portál, 2008. 112 s. ISBN 978-80-7367-513-4.

Tuto příležitost získali v projektu INOSKOP (Inovující školy v Praze), který probíhal od jara 2006 do podzimu 2008. Během této doby byli nejdříve seznámeni s problematikou vzdělávání dospělých včetně zvláštností vzdělávání učitelů. Potom jsme jim nabídli několik modelových seminářů.

Naším původním záměrem bylo, aby učitelé ve svých učitelských sborech semináře v podstatě zopakovali. Poskytli jsme jim k tomu naše prezentace a další podpůrné materiály. Dokonce jsme původně semináře na školách nazývali „replikacemi“. O dění ve školách jsme měli od počátku dobrý přehled, protože každá škola měla přiděleného tzv. garanta, jehož úkolem bylo domácímu učiteli co nejvíce pomáhat, ale nic nedělat za něj.

Když se tým garantů sešel po prvních vzdělávacích akcích ve školách, všichni se shodli, že učitelé k tématům přistoupili velmi tvůrčím způsobem. Jednotlivé semináře se značně lišily od předlohy i mezi sebou navzájem. Tehdy jsme si uvědomili, že to, jak učitelé daná témata přizpůsobili potřebám svých škol, je unikátní proces, který stojí za zaznamenání. To byl rozhodující impuls pro vznik této knihy. Její hlavní přínos spatřujeme ne v tématech samotných, ale v tom, jak byly propojeny s realitou školy. Původně zamýšlené replikace se staly plnohodnotnými aplikacemi témat do školního života.

Témata motivace žáků, efektivity vyučování, kooperativního učení a hodnocení výsledků učení žáků jsme vybrali, protože se domníváme, že poskytují prostor pro plodnou odbornou diskusi v učitelském sboru napříč vyučovacími předměty i pro diskusi mezi učiteli 1. a 2. stupně ZŠ. Přinesli jsme pedagogická témata, kterými se dlouhodobě zabýváme. Potěšilo nás, že žádné z námi nastolených témat nebylo učiteli odmítnuto.

V dalších fázích projektu si učitelé vyzkoušeli vzdělávat učitele jiných škol a pro to si již vybírali svá vlastní témata. Zkušenosti podrobně popsali v knize Pedagogický rozvoj školy (Chvál, Novotná eds.). Další kniha, která vznikla na základě seminářů pro učitelské sbory, nese název Pedagogika ve škole (Starý a kol.). Všechny tři publikace spolu úzce souvisejí a vycházejí současně v nakladatelství Portál.

Pro tuto knihu poskytlo dvanáct učitelů své přípravy, materiály a scénáře. Autoři kapitol na základě těchto podkladů vypracovali jakési modelové scénáře. Cílem této knihy není jen referovat o tom, co jsme dělali, ale poskytnout oporu těm, kteří něco podobného chtějí vyzkoušet na své škole.

Kapitoly mají podobnou strukturu. Vždy začínají nějakou situací ze školního života, která se vztahuje k danému tématu, a poté následuje teoretická pasáž, která v hutné podobě předkládá aktuální stav znalostí. Hlavní část kapitoly tvoří podrobné scénáře aplikací tématu, jak probíhaly v různých školách. Je v nich krok za krokem popsán průběh semináře včetně orientačních časových proporcí. V závěru kapitoly najdete i konkrétní názorný materiál, který je možno použít jako základ pro elektronickou prezentaci nebo zápis na tabuli. Seznam literatury k dalšímu studiu kapitolu uzavírá. Poněkud odlišnou strukturu má pouze poslední kapitola. Poskytuje podrobnější vhled do problematiky vzdělávání dospělých a je určena všem, které přečtení předchozích kapitol inspirovalo k tomu, vyzkoušet si roli učitele učitelů.

Spolupráce s učiteli nás přesvědčila, že na většině škol existuje potenciál ke vzdělávání učitelského sboru vlastními silami. V každé škole jsou učitelé, kteří odvádějí vynikající práci. Byla by velká škoda, kdyby jejich mistrovství začínalo a končilo pouze za dveřmi jejich třídy. V našem projektu se také ukázalo, že roli učitele učitelů nepřijímají všichni stejně. Někteří ji vnímali jako plnění povinnosti, někteří se však v této roli vyloženě našli. Ukázalo se, že vzdělávání kolegů a vše co s tím souvisí, může poskytovat pocit uspokojení a fungovat jako účinná prevence syndromu vyhoření.

Pro roli učitele učitelů je důležitým předpokladem kvalita vlastní pedagogické práce. Sama o sobě však nestačí. Navíc je potřeba dobře rozvinutá schopnost svou práci reflektovat, vnímat potřeby vzdělávaných, umět vyhledávat aktuální poznatky a propojovat je s praxí. Největší přínos vzdělávání celého učitelského sboru spočívá v příležitosti konfrontovat vlastní názory, pojetí a zkušenosti s ostatními. Taková diskuse může formovat společnou pedagogickou filozofii školy.

Jedním z prvních sdělení, které jsme od učitelů slyšeli, bylo, že nechtějí žádnou teorii. Myslím, že naše dlouhodobá spolupráce přinesla i určitou změnu tohoto postoje. Vztah mezi teorií a praxí je považován za problematický v mnoha zemích. Často se tento vztah vyjadřuje metaforou propasti. Určitě se nám ji nepodařilo pevně přemostit, ale náš projekt byl určitým pokusem navázat spojení. Hodili jsme lano na druhou stranu a na tom laně jsme se naučili, že praktické zkušenosti učitelů mohou být bohatým zdrojem poznání. Učitelé ze škol zase pochopili, že dobrá teorie nevzniká od psacího stolu, ale že je zpravidla zobecněním výzkumných zjištění pramenících ve školní praxi.

Doufáme, že kniha zaujme ředitele, učitele a všechny, které ještě neovládla „blbá nálada“, mají pocit, že je stále co zlepšovat, a alespoň někdy se ráno těší do práce.

Za autorský tým Karel Starý


Všechny tři knihy z projektu INOSKOP si můžete objednat až do vyčerpání zásob na adrese: pavla.soustruznikova@pedf.cuni.cz2 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
19. prosince 2010 v 13:36  

Chci se zeptat, kde se dá kniha koupit. Na internetu jsem ji ve zboží nenašla a v knihovnách zatím také není. Děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...
19. prosince 2010 v 13:39  

Už to vidím, je to pouze na adrese Pavly Soustružníkové :-) Bude tato kniha dostupná i v knihovnách? Děkuji za odpověď.