Dominika Stolinská: České školství v mezinárodním srovnání (recenze)

pátek 20. listopadu 2009 ·

Ústav pro informace ve vzdělávání přináší již šestou publikaci zabývající se problematikou nejzajímavějších a nejdiskutovanějších indikátorů z ročenky školství OECD Education at a Glance. Informace zveřejněné v publikaci mezinárodní organizace jsou autorkami dále doplněny o údaje za Českou republiku.


Kleňhová, Michaela, Šťastnová, Pavlína, Cibulková, Pavla: České školství v mezinárodním srovnání . Vybrané ukazatele publikace OECD Education at a Glance 2008. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání – divize Nakladatelství TAURIS, 2008. 115 s. ISBN 978-80-211-0557-7.


Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIP) je příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem v Praze. Hlavními funkcemi Ústavu jsou statisticko a statisticko-evidenční, informační a knihovnické, výzkumné a analytické, organizační a koordinační aktivity.

Představovaný text přináší statistické informace o školství v zahraničí a porovnání českého vzdělávacího systému se školskými systémy jiných zemí. Tato publikace nepředstavuje překlad titulu Education at a Glance. Jsou zde prezentovány jednak vybrané indikátory, které jsou nejvíce diskutovány odbornou i laickou veřejností, a na druhé straně je český ekvivalent publikace mezinárodní organizace doplněn o údaje týkající se českého školského prostředí.

Celý text je koncipován do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol.

Kapitola A Výsledky vzdělávání a výnosy ze vzdělávání se zabývá problematikou úrovně studia dospělých, statistickým zpracováním četností studentů sekundárního a terciárního vzdělávání, vlivem účasti ve vzdělávání na účast na trhu práce a ekonomickými výnosy ze vzdělávání.

Kapitola B s názvem Finanční a lidské zdroje vložené do vzdělávání přináší statistické informace o tom, kolik stojí žák/student, kolik z bohatství státu je vynaloženo na vzdělávání, jaké jsou výdaje na vzdělávání a jak efektivně jsou finanční prostředky ve vzdělávání využity.

Kapitola C nese název Přístup ke vzdělávání, účast na něm a průchod vzdělávací soustavou. Zde autorky poskytují statistická data o rozšířenosti programů odborného vzdělávání, o tom, kdo se účastní vzdělávání a jak jsou studenti úspěšní při přechodu ze vzdělávání na trh práce.

Kapitola D Školní prostředí a organizace škol pojednává o čase stráveném žáky ve třídě, o počtu žáků na učitele, o odměňování učitelů a o monitorování práce škol vzdělávacími systémy.

Součástí každé kapitoly i jejích podkapitol jsou grafy a jejich interpretace, které podporují lepší pochopení i orientaci v textu. V úvodu publikace je uveden jejich kompletní seznam.

Hlavním kapitolám předchází pojednání o publikaci Education at a Glance a její obsah, soupis publikací prezentujících výsledky programu PISA a základní závěry týkající se souvislostí financování vzdělávání a jeho kvality.

V závěru publikace je přiloženo také Schéma vzdělávací soustavy (z roku 2005/2006) a přílohu 2 tvoří Zařazení vzdělávacích programů v ČR do mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED97.

Publikace prezentuje vybrané indikátory, které vytváří obraz komparace českého a zahraničního školství. Zabývá se vysoce aktuálními tématy, které bývají skloňovány ve všech pádech ze strany jak odborné tak i laické veřejnosti. Text byl vytvořen pro všechny, kteří mají zájem o výše uvedená témata ve statistickém zpracování.

Mgr. Dominika Stolinská, Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


0 komentářů: