Iva Zowadová: Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn – recenze

pátek 16. dubna 2010 ·

Publikace Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn je studijním materiálem, který ocení zejména studenti oboru Učitelství pro mateřské školy, kterým je tato publikace převážně určena. Publikace však neoslovuje pouze studenty tohoto oboru, nýbrž také vedoucí učitelky pedagogických praxí. Pedagogické praxe tvoří nezbytnou součást studia oboru Učitelství pro MŠ. Dále je také určena širším odborným kruhům a všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s některými aktuálními trendy v oblasti pre-primární pedagogiky.


Šmelová, E., Nelešovská, A.: Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 122 s. ISBN 978-80-244-2272-5.


Tematické zaměření jednotlivých částí je pro současnou teorii i praxi velmi přínosné. Otázky, které spojují postavení předškolního pedagoga v současných legislativních a kurikulárních dokumentech, jsou v dnešní době odrazem snahy o modernizaci pre-primární pedagogiky. Za obzvlášť přínosné považujeme výsledky dílčích výzkumů realizovaných na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, do nichž se zapojili studenti oboru Učitelství pro MŠ. Prezentované náměty jsou určené i pro širší pedagogickou veřejnost a disponují informacemi, které rozšíří rozhled každého čtenáře.

Autorky publikace jsou odbornice na pre-primární a primární pedagogiku, působící na Katedře primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Text publikace je členěn do čtyř základních částí. První z nich má název Profese učitele mateřské školy – teoretická východiska. První část je dále systematicky rozčleněna na pět podkapitol.

Autorky v této části věnují pozornost teoretických východiskům, které se vztahují k profesi učitele mateřské školy v historickém kontextu a následně k postavení předškolního pedagoga v současných legislativních a kurikulárních dokumentech. Pozornost je také věnována kompetencím učitelů z pohledu různých autorů v souvislosti s trendy ve vzdělávání. Setkáváme se zde i s pojmem profesní standard, který lze považovat za normu, jež stanovuje kvality učitele požadované pro výkon profese. Model profesního standardu se skládá se sedmi kompetencí (předmětová, didaktická, pedagogická, diagnostická a intervenční, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerská a normativní, profesně a osobnostně kultivující). Každá z kompetencí obsahuje soubor vědomostí, dovedností a postojů, které jsou v rámci koncepce přípravného vzdělávání učitelů mateřských škol dále rozvíjeny. V poslední podkapitole první části se čtenář seznámí s kurikulem pro předškolní vzdělávání.

Druhá kapitola s názvem Pedagogická praxe v mateřské škole se skládá ze dvou hlavních podkapitol. První z nich je věnována řízení pedagogického procesu. Příprava studentů oboru Učitelství pro MŠ na přímou pedagogickou práci vychází ze školních vzdělávacích programů konkrétní mateřské školy, kde studenti vykonávají odbornou pedagogickou praxi. Školní vzdělávací program je východiskem pro tvorbu třídních vzdělávacích programů, z nichž vychází příprava studenta. A právě metodickou přípravou studentů na odbornou pedagogickou praxi se zabývá druhá podkapitola v druhé části publikace. Podkapitola se snaží čtenářům přiblížit, které části přípravy jsou nezbytné pro správný výkon pedagogické praxe. Pod vedením vedoucích učitelek pedagogických praxí si studenti zvolí cíle a výstupy vzdělávání, vzdělávací obsah a metodický postup. Přípravu na výstupy studenti pravidelně konzultují s vedoucími učitelkami pedagogických praxí.

V třetí části pod názvem Náměty pro pedagogickou praxi autorky svou pozornost zaměřily na ukázky pedagogických projektů, které zpracovaly studentky oboru Učitelství pro MŠ. Jedná se o pohybové pohádky, pohybové aktivity a hry, které studenty motivovaly na základě využití pohádkových příběhů. Dále se jim staly motivací pedagogické projekty. Autorky publikace se snaží přiblížit možnosti zpracování netradičních zápisů. Vstup dítěte do první třídy je důležitým mezníkem v jeho dosavadním životě. První střetnutí se školou probíhá právě u zápisu. Problematika zápisu by neměla být pro svou důležitost podceňována, poněvadž právě toto setkání dítěte se školou se stane pro něj první vzpomínkou. Zápis do školy bývá pro dítě nezapomenutelným zážitkem, přesto může být i stresující. V současné době se učitelé prvních tříd základních škol snaží zápis do školy provést zábavnou a hravou formou, aby se stal co nejméně stresující pro děti a dítě ke všem úkolům bylo motivováno tak, aby nepoznalo, že je prověřováno. Netradiční zápis si klade vysoké nároky na organizaci, nicméně odměnou je ohlas a spokojenost jak rodičů, tak i dětí, které na tento den jen tak nezapomenou.

V poslední části najdeme dílčí výsledky výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti oboru Učitelství pro MŠ měli možnost zhodnotit úroveň vlastních profesních kompetencí a jejich hodnocení učitelkami mateřských škol, tj. vedoucími učitelkami pedagogických praxí prostřednictvím dotazníku. Výsledky dílčího výzkumu poukazují na některá slabá místa studijního programu.

V přílohách publikace nalezneme dotazník pro vedoucí učitelky pedagogických praxí a také dotazník pro sebereflexi studenta. Uvedené přílohy dovršují praktické využití publikace.

Text publikace je srozumitelný pro studenty i laiky a poskytuje všem osobám zabývající se profesí učitele mateřských škol dostatečný přehled o dané problematice. Čtenář jistě ocení přístupnost a využitelnost této publikace v praxi. Publikace rovněž umožňuje hlubší proniknutí do jevů a situací, se kterými se setkáváme v praxi.


Mgr. Iva Zowadová, Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


0 komentářů: