Jak pokračuje projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť?

čtvrtek 7. října 2010 ·

Tématem pokračujícího projektu jsou „rizika ve vzdělávání“, tedy co je vnímáno jako rizikové ve školním prostředí, jaké strategie jednotlivé školy volí při práci s těmito riziky, jak hodnotí efektivitu zvolených strategií a jak vnímají roli psychologů a speciálních pedagogů při řešení těchto rizik. Velká pozornost je věnována integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt je zaměřen i na specifika práce s žáky mimořádně nadanými i selhávajícími ve vzdělávání a zvláštní pozornost je věnována také žákům se specifickými poruchami chování.


Dne 9. 9. 2010 se v prostorách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Novoborská 372, Praha 9 uskutečnila tisková konference projektu RŠPP VIP II, na které byl představen projekt a jeho výsledky za první rok.

Projekt „Rozvoj školních poradenských pracovišť – VIP II“ byl zahájen v červenci 2009. Je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v celkových nákladech 138,5 milionů korun. Jedná se o individuální projekt národní, který realizuje IPPP ČR (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) jako partner MŠMT.

Projekt je zaměřen na prevenci a řešení široké škály rizik, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a další životní dráhu žáků (takovýmito riziky jsou např. speciální vzdělávací potřeby, poruchy chování, absence kulturního kapitálu v rodině, sociální vyloučenost prostředí ze kterého dítě přichází do školy, kulturní odlišnost aj.). V současné době je do něj zapojeno 178 základních a středních škol v celé ČR, na kterých jsou vytvořena školní poradenská pracoviště se školními psychology a/nebo školními speciálními pedagogy (jedná se celkem o téměř 250 psychologů a speciálních pedagogů, kdy 45 z nich zastává úlohu metodika). Činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů je hrazena z prostředků projektu. 


Odborníci ve školách poskytují služby žákům a jejich rodičům, pedagogům i spolupracujícím subjektům. Služby žákům se orientují na individuální i skupinové poradenské a intervenční služby (diagnostika, jednorázové konzultace i opakované intervenční činnosti, práce se třídou). Důležitou součástí práce je komunikace s pedagogickými pracovníky (třídními učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence, případně s asistenty pedagoga). Výsledky ukazují, že těžiště podpory u obou skupin odborníků spočívá v péči o žáky, předmětem podpory je u školních speciálních pedagogů převážně reedukace, u školních psychologů se oblasti podpory liší dle aktuálních potřeb žáků a harmonogramu školního roku.

Školním psychologům a školním speciálním pedagogům je ze strany IPPP ČR poskytována metodická podpora, která zahrnuje metodické vedení, konzultační pomoc těmto odborníkům v jejich přímé práci se žáky, rodiči a pedagogy. Metodici také pomáhají psychologům a speciálním pedagogům v komunikaci s vedením školy a s celým pedagogickým sborem.

Projekt je pokračováním projektu z OP RLZ VIP-Kariéra, který se věnoval zejména vytváření školních poradenských pracovišť v zapojených školách, specifikům práce v zapojených školách s ohledem na jejich potřeby v oblasti poradenských služeb. Klíčovým tématem bylo poskytování poradenských služeb v souvislosti s volbou povolání a specifika těchto služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tématem pokračujícího projektu jsou „rizika ve vzdělávání“, tedy co je vnímáno jako rizikové ve školním prostředí, jaké strategie jednotlivé školy volí při práci s těmito riziky, jak hodnotí efektivitu zvolených strategií a jak vnímají roli psychologů a speciálních pedagogů při řešení těchto rizik. Velká pozornost je věnována integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt je zaměřen i na specifika práce s žáky mimořádně nadanými i selhávajícími ve vzdělávání a zvláštní pozornost je věnována také žákům se specifickými poruchami chování.

Součástí aktivit projektu je metodická podpora školám v Moravskoslezském kraji, které zaměstnávají školní odborníky z prostředků kraje. Projekt těmto odborníkům zajišťuje metodickou podporu a vybrané programy DVPP.

Školní psychologové a školní speciální pedagogové působící v zapojených školách se od počátku projektu účastní vzdělávacích aktivit. Model jejich vzdělávání je vícestupňový, takže umožňuje vycházet z kompetencí, které tito odborníci získali předchozí praxí a již absolvovaným DVPP. 


Vzdělávání pro odborníky, kteří začínají pracovat ve škole, je zaměřeno na vytvoření základních kompetencí pro práci školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga: jednotlivé vzdělávací programy se věnují specifikům poskytování poradenských služeb ve škole, problematice přijímání zakázek ze strany vedení školy, pojetí informovaného souhlasu s poradenskými službami ze strany rodičů, prostor je věnován výcvikům v práci s psychodiagnostickými nástroji a nástroji speciálně pedagogické diagnostiky, i práci školního psychologa/speciálního pedagoga se školními třídami. Vzdělávání středně pokročilých odborníků je orientováno zejména na problematiku identifikace rizik ve vzdělávání žáků, prevenci různých forem rizikového chování žáků a včasnou intervenci v případě jejich projevů, na otázky inkluze, na problematiku integrace žáků s potřebou podpůrných opatření. Vzdělávání pokročilých odborníků s dlouholetou praxí zahrnuje přípravu na výkon nejnáročnějších psychologických a speciálně pedagogických činností ve škole (např. krizová intervence) a metodických činností v oblasti školních poradenských služeb.

V rámci projektu je provozována poradenská linka pro pedagogy. Linka je podpůrnou službou pedagogickým pracovníkům z celé ČR, kterým je nápomocna při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Určena je zejména těm, kteří nemají možnost dlouhodobě konzultovat problematické a kritické situace se školním psychologem či speciálním pedagogem. Linka poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje také rozsáhlou databází kontaktů na instituce, které mohou být školami využívány. Umožňuje anonymní kontakt a je k dispozici na telefonních číslech 841 220 220 a 777 711 439.

Součástí projektu jsou také analytické zprávy o stavu poskytovaných služeb ve školách, včetně návrhů na doplnění (respektive úpravy) školské legislativy.

0 komentářů: