Eliška Walterová, Karel Černý, David Greger, Martin Chvál: Školství – věc (ne)veřejná?

pondělí 13. června 2011 ·

Vzdělávání patří k významným oblastem společenského života. Co si lidé myslí o vzdělávání? Jaké mají názory a postoje ke školství? Rozumí česká veřejnost proměnám vzdělávání, záměrům vzdělávací politiky a problémům české školy? Jaká jsou její očekávání stran rozvoje a budoucnosti školství?


Zdroj: Eliška Walterová, Karel Černý, David Greger, Martin Chvál: Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1882-1.


To jsou legitimní otázky, kterými se zabývá kniha, která vznikla v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jejím záměrem je zprostředkovat odborné i širší veřejnosti výsledky výzkumu veřejného mínění, který byl součástí řešení projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“, podporovaného grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V ohnisku pozornosti celého projektu je základní a střední školství s nezbytnými přesahy do dalších stupňů v rámci celého vzdělávacího systému… Zabývá se zejména školou jako sociální institucí, organizací i specifickým společenstvím dospělých a dětí. Zaměřuje se na role aktérů, podmínky a faktory, které ovlivňují kvalitu a funkčnost školního vzdělávání…

…První kapitola knihy přináší zevrubný popis metodologie výzkumu, jeho přípravu, realizační fázi a způsob zpracování dat, což považujeme za důležité pro transparentnost a věrohodnost prezentovaných výsledků.

Ve druhé kapitole se kniha zaměřuje na obecné otázky vzdělávacího systému jako celku a spokojenosti s jeho jednotlivými stupni. Zkoumá také názory na roli jednotlivých aktérů (např. MŠMT, učitelé, média) při rozvoji českého školství. Dále modeluje ideální vzdělávací dráhu, tak jak si ji dnešní veřejnost představuje, a v neposlední řadě se zabývá také sledovaností tématu školství v médiích. Důraz je kladen na konfrontaci pohledů veřejnosti s dostupnými údaji o reálném stavu českého školství a také na identifikace politických preferencí jednotlivých názorových skupin.

Třetí kapitola se věnuje škole jako sociální instituci. V ohnisku pozornosti je základní škola. Zkoumá názory veřejnosti na vztah školy a rodiny (a na podíl zodpovědností ve vzdělávání a výchově dětí), na problémy dnešních základních škol, ale také představy veřejnosti stran ideální školy budoucnosti.

Čtvrtá kapitola se věnuje klíčovému problému spravedlnosti vzdělávacího systému. Sleduje, jak veřejnost vnímá selektivnost a vzdělávání žáků podle schopností v průběhu školní docházky. Zabývá se názory veřejnosti na možnosti inkluze. Na základě zkonstruovaného indexu inkluze detailněji zkoumá závislosti postojů na kulturním a sociálním kapitálu respondentů.

Pátá kapitola se soustřeďuje na obsah vzdělání a jeho proměny. Zkoumá, jak veřejnost hodnotí důležitost školních předmětů, které jsou zařazeny do vzdělávacích programů, a klíčové kompetence, které by měla základní škola u žáků rozvíjet.

Šestá kapitola navazuje na problematiku kurikula a soustřeďuje se na aktuální a nevyřešené otázky testování žáků na konci povinné školní docházky, na jejich funkci v hodnocení žáků a na předměty, v nichž by žáci měli být testovaní. Jako další aktuální problém, který je velmi živý a v současnosti diskutovaný, byla vybrána státní maturita a názory veřejnosti na její zavedení, funkce a obsah.

Sedmá kapitola se zabývá učiteli, kteří jsou klíčovými aktéry školního vzdělávání a jeho změn. Soustřeďuje se na prestiž studia učitelství a učitelské profese, na představy veřejnosti o ideálním učiteli, srovnává představy s hodnocením vlastností a kvalit učitelů současných. Hodnocení užitečnosti, náročnosti a sociální přitažlivosti profese blíže objasňuje vztah veřejnosti k této profesi.

Kniha je určena především odborníkům v pedagogice, sociologii vzdělávání a vzdělávací politice, avšak pokud podnítí v české společnosti velmi žádoucí širší veřejnou diskusi o školství a vzdělávání, budou záměry publikace naplněny.

Všem čtenářům přejeme trpělivost a takové zaujetí tématy naší knihy, s jakým jsme ji my připravovali.
 

Autoři


Ukázku z knihy najdete ZDE

Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: