Výuka jazyků na základních školách stále neúčinná

středa 13. července 2011 ·

O výuce jazyků na základních školách se v posledních letech mluví velmi často. Mnoho odborníků navrhuje, jakým způsobem by se měla výuka pozměnit a jak by se měly upravit učební osnovy nebo styl výuky. Prvním krokem vždy ale musí být analýza současných znalostí a jazykových schopností žáků základních škol.


Potřebná reprezentativní analýza byla provedena zástupci jazykové školy Channel Crossings v rámci projektu "Active English", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Testování bylo provedeno v období od ledna do dubna 2011 na 25 základních školách Středočeského, Jihočeského a Západočeského kraje. Celkem bylo prostřednictvím online platformy otestováno 1222 žáků šestých a sedmých tříd. Předmětem testování byly dovednosti v oblasti poslechu, porozumění čtenému textu, gramatiky a slovní zásoby. V projektu "Aktive English", jehož cílem je přispět ke zvýšení kvality jazykové výuky na druhém stupni základní škol, budou dvě třetiny testovaných žáků pokračovat ve výuce podle nových výukových materiálů vypracovaných jazykovou školou Channel Crossings a jedna třetina bude pokračovat podle materiálů stávajících. Na konci projektu bude opět provedeno testování a výsledky obou skupin porovnány.

Skupina 254 žáků se navíc podrobila komplexnímu jazykovému auditu, v němž byly hodnoceny také schopnosti mluveného a volného písemného projevu. Z porovnání obou částí auditu jednoznačně vyplynulo, že žáci mají velmi slabou schopnost se produktivně v cizím jazyce vyjádřit. Zatímco úspěšnost v písemné části testu byla průměrně 41 %, úspěšnost v části ústní byla pouze 29 %. Tento výsledek poukazuje na to, že čeští žáci jsou schopni textu a poslechu porozumět, problémy jim však dělá zformulovat písemnou nebo ústní odpověď, popřípadě vyjádřit svoje stanovisko nebo názor.

Odlišnosti se projevily i v samotné písemné části, kde část poslechová a část čtení dopadly výrazně lépe než slovní zásoba a gramatika.

Velké rozdíly se ukázaly také mezi jednotlivými žáky, školami a dokonce kraji. Jednotliví žáci ve stejném ročníku se svými výsledky lišili až o 30 procentních bodů. Více ovšem zaráží markantní rozdíly mezi jednotlivými školami, kdy u nejlepší školy z testované skupiny byl výsledek 53 %, zatímco u školy nejslabší to bylo pouze 32 %. Ze tří krajů, v nichž testování proběhlo, je na tom nejlépe kraj Jihočeský s procentuální úspěšností 44 %, následovaný Plzeňským (42 %) a Středočeským (40 %).

Tyto výsledky vypovídají o tom, že kvalita a úspěšnost jazykové výuky se liší od školy ke škole a dokonce mezi jednotlivými kraji. Poukazuje to na neujasněnost a nevyváženost koncepcí výuky a do jisté míry i různé kvality učitelských sborů na jednotlivých školách. Je zřejmé, že vyřešení těchto problému by mělo být jedním z cílů vedoucích ke zlepšení výuky cizích jazyků na českých základních školách.

Právě z těchto důvodů pracuje jazyková škola Channel Crossings na dlouhodobém projektu Angličtina aktivně, který je realizován od září 2010 do srpna 2013. V jeho rámci bude probíhat průběžné sledování a vyhodnocování pokroku žáků. Část žáků již nyní pracuje s novým výukovým materiálem zaměřeným na netradiční využívání internetových zdrojů pro výuku. Pomocí něj by se měla zlepšit jejich schopnost aktivně pracovat s cizím jazykem a rozvíjet produktivní jazykové dovednosti. Podrobné informace je možné získat na stránkách projektu nebo na stránkách jazykové školy Channel Crossings.

0 komentářů: