Studie o vzdělávání upozorňuje na rostoucí nedostatek učitelů

pondělí 16. dubna 2012 ·

Podle nové studie „Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012" publikované Evropskou komisí se řada členských států, včetně Německa, Velké Británie, Itálie, Nizozemska, Rakouska a Belgie, může v budoucnu potýkat s vážným nedostatkem učitelů.


Studie „Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012" (Key Data on Education in Europe 2012) byla v únoru předložena ministrům školství zemí EU.

Ze studie vyplývá, že v době, kdy se věk mnohých současných učitelů blíží věku důchodovému, klesá počet absolventů učitelského studia. Studie však zároveň vyzdvihuje povzbudivé faktory – financování školství je ve většině členských států stabilní. Kromě toho studie zdůrazňuje, že vysokoškolské vzdělávání zůstává nejlepší pojistkou proti nezaměstnanosti; absolventi mají větší šanci najít si práci rychleji než ti, kdo vysokou školu nemají.

„Tato studie je neocenitelným zdrojem informací pro tvůrce politik a poskytuje jim důležité vodítko pro budoucí rozhodování. Pro zajištění vysoké kvality vzdělávání našich studentů je profesní rozvoj učitelů klíčovým faktorem. Proto se program Erasmus pro všechny [Komisí navržený nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež] zaměřuje na posílení profesního rozvoje pedagogických pracovníků a zároveň na modernizaci vzdělávacích systémů," vysvětlila Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Ze studie vyplývá, že v současné Evropě je více rozšířena cílená příprava učitelů, jako je například mentoring, školení k hodnocení žáků a pro hospitace ve třídě. Tato opatření nejsou ale natolik účinná, aby atraktivitu učitelské profese zvýšila. Atraktivitu a kvalitu učitelské profese chce Komise podpořit tím, že v rámci navrhovaného programu Erasmus pro všechny umožní jednomu milionu učitelů získat zkušenosti s výukou a praktickou přípravou v zahraničí.

Studie uvádí, že podíl obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním se zvýšil a že si tito absolventi nacházejí zaměstnání dvakrát rychleji než lidé se vzděláním nižším (5 měsíců oproti 9,8 měsíce). Z toho vyplývá, že cíl Evropské unie dosáhnout do roku 2020 40% podílu populace s terciárním vzděláním, je postaven na pevných základech. Je ale také zřejmé, že se objevuje stále více absolventů, kteří jsou pro svou práci překvalifikováni, a že některé profese nabízejí lepší pracovní perspektivu než jiné. Výběr studijního oboru je proto stále důležitější.


Základní informace

Studie „Klíčové údaje o vzdělávání 2012" byla předložena ministrům školství zemí EU zároveň se společnou zprávou Rady a Komise nazvanou „Vzdělávání a odborná příprava v inteligentní a udržitelné Evropě podporující začlenění" (viz MEMO/12/76).

Studie je vytvořena ve spolupráci sítě Eurydice a Eurostatu. Sleduje hlavní vývojové trendy evropských vzdělávacích systémů v posledním desetiletí na základě kombinace statistických dat s kvalitativními informacemi pro popis struktury, řízení a fungování 37 evropských vzdělávacích systémů, od předškolního až po terciární úroveň vzdělávání. Údaje se shromažďují prostřednictvím národních oddělení sítě Eurydice, Eurostatu a mezinárodního šetření PISA 2009 (Program pro mezinárodní hodnocení žáků) realizovaném Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Předchozí studie Klíčové údaje o vzdělávání byla zveřejněna v roce 2009.

Publikace zahrnuje prioritní oblasti evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě a obecnější evropskou strategii pro inteligentní a udržitelný růst s podporou začleňování. Prostřednictvím 95 ukazatelů studie zachycuje oblasti jako jsou demografická situace, struktury vzdělávacích systémů, účast na vzdělávání, finanční zdroje, učitelé a řídící pracovníci, vzdělávací procesy a úrovně dosaženého vzdělání a přechod do zaměstnání.

Síť Eurydice poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a o příslušných vzdělávacích politikách a zpracovává jejich analýzu. Síť tvoří 37 národních oddělení se sídlem ve všech 33 zemích, které se účastní Programu celoživotního vzdělávání EU (členské země EU, země ESVO, Chorvatsko a Turecko). Činnost sítě koordinuje a řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.


Více informací naleznete zde:

Hlavní poznatky studie Key Data on Education in Europe 2012 (Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012)

Video interview o Klíčových údajích o vzdělávání v Evropě 2012 s Brianem Holmesem a Andreou Puhl z Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Webové stránky Androully Vassiliou
Spojte se s Androullou Vassiliou přes Twitter @VassiliouEU

0 komentářů: