Jana Straková: Proč je třeba přemýšlet o cílech vzdělávání

pátek 14. června 2013 ·

Neschopnost přemýšlet o cílech vzdělávání a pracovat s nimi ve vzdělávací politice i v každodenní výuce má pro český vzdělávací systém řadu velmi negativních důsledků. Kdybychom přemýšleli o tom, co chceme děti v rámci jednotlivých fází školní docházky naučit, některé problémy, se kterými se aktuálně setkáváme, bychom pravděpodobně řešili jinak a snáze, a lépe bychom pravděpodobně přemýšleli i o kvalitě pedagogické práce.

Typickým příkladem problému, kde nám přemýšlení o cílech chybí, je koncipování společné části maturitní zkoušky. Kdybychom se zamysleli nad tím, jaké vědomosti a dovednosti by měl mít nositel maturitní zkoušky, pravděpodobně bychom daleko snáze odpověděli například na otázku, zda má být u maturity povinná matematika, případně v jakém rozsahu. Jen budeme-li koncipovat maturitní zkoušku se zřetelem k cílům, jejichž dosažení má ověřovat, můžeme dosáhnout stavu, kdy bude formovat výuku žádoucím způsobem. Tedy kdy bude podporovat výuku k důležitým vědomostem a dovednostem, které mladí lidé budou potřebovat v dalším vzdělávání a na pracovním trhu. Přemýšlení o cílech nám také pomůže si ujasnit skutečnost, že některé z hlediska kultivace mladých lidí důležité cíle vzdělávání nejsou jednoduše měřitelné, u maturity se neobjeví, a přesto je důležité jim věnovat ve výuce velkou pozornost.

Ještě důležitější se mi jeví přemýšlet o cílech středního odborného vzdělávání v kontextu proměny vzdělávacího systému a trhu práce. Úvaha o tom, jakými vědomostmi a dovednostmi má smysl vybavovat dnešní absolventy středních odborných škol, a následná úprava vzdělávacích programů, by rozhodně měla předcházet jakémukoli cílenému náboru mladých lidí do odborného vzdělávání. Uvažování o cílech odborného vzdělávání je zcela nezbytné v situaci, kdy všichni absolventi maturitního studia nastupují na vysoké školy, odbornost získávají tam (a náklady na jejich středoškolské odborné vzdělávání jsou tak znehodnoceny), a kdy se všichni (tedy i absolventi středních odborných učilišť) musí v soukromém i v pracovním životě stále učit novým věcem.

Kdybychom se poctivě zamysleli a cíle a obsahy vzdělávání odpovídajícím způsobem modifikovali, možná by se nám problém s náborem mladých lidí vyřešil sám, neboť by se odborné vzdělání stalo pro ně užitečnějším a tím pádem také přitažlivějším. K těmto úvahám by měli zodpovědně přistoupit také zaměstnavatelé, kteří v současné době na jedné straně silně lobují za posílení odborného vzdělávání a na druhé straně přitom nechávají jeho absolventy v péči úřadů práce. Ti by měli vysvětlit, jaké vědomosti a dovednosti postrádají nezaměstnaní absolventi odborných škol, aby bylo možno tyto mezery v jejich vzdělávání úspěšně zaplnit a aby jim odborné vzdělávání skutečně garantovalo slibované pracovní uplatnění.

Stanovení cílů vzdělávání a práce s nimi zoufale chybí také učitelům v každodenní školní práci. Zahraniční odborníci zdůrazňují, že nejefektivnější výuka probíhá tehdy, když učitelé monitorují, jak se žákům daří dosahovat stanovených vzdělávacích cílů, a poskytují jim pravidelná doporučení, jak se zlepšovat. K tomu je ovšem nezbytné, aby stanovené cíle byly dobře definovány, aby učitelé rozuměli tomu, jak vypadá, když žáci těchto cílů dosahují, a měli k dispozici nástroje k jejich hodnocení (spolu s ukázkami autentických žákovských výkonů). Nic z toho není v našem systému splněno. Absence cílů a procesů k práci s nimi vede například k tomu, že cíle nejsou mezi učiteli sdíleny a sdílena není ani představa o kvalitní pedagogické práci. To mimo jiné zesiluje rozdíly mezi školami, které jsou už tak značné. Považuji za důležité zdůraznit, že stejně jako v případě maturitní zkoušky i zde platí, že vymezení cílů vzdělávání v celé jejich šíři a závažnosti je něco zcela jiného než účelové specifikování požadavků pro plošné testování. Tyto dvě aktivity v žádném případě nelze zaměňovat.


Další názory na cíle vzdělávání najdete ZDE.

Pokud se i vy chcete zapojit do formulování cílů, můžete se připojit do aktivity Napište to politikům na webu kampaně Česko mluví o vzdělávání. Píše se tam: „Výsledný dokument bude popisovat cíle vzdělávání tak, aby byly srozumitelné. Chceme politické reprezentaci sdělit, že uvažování o cílech vzdělávání je důležité. Chceme nabídnout možnost o nich společně a důkladně přemýšlet. Chceme předložit konkrétní návrh, nad nímž je možné vést s politiky diskusi.“

0 komentářů: