Na Sněmu Svazu měst a obcí ČR se mluvilo také o školství

úterý 22. října 2013 ·

Přítomného ministra školství Dalibora Štyse delegáti Sněmu informovali, že prvořadým zájmem měst a obcí je kvalita vzdělávání, která se následně odráží v kvalitě života. Chybí však finanční prostředky.

Zdroj: Lenka Zgrajová, XIII. sněm Svazu 19. a 20. září, České Budějovice. Informační servis Svazu měst a obcí ČR 10/2013, str. 11 a 20

…Nejde pouze o dostatek finančních prostředků na výuku, ale také na dostatečnou a kvalitní kapacitu školských zařízení. Řada obcí, i z okolí velkých měst, nemá potřebné prostředky na jejich budování. Podle předsedy Komory statutárních měst a primátora Chomutova Jana Mareše, který je pro oblast školství pověřeným místopředsedou Svazu, by jen v okolí Prahy bylo třeba 1,5 miliardy korun, aby se vystavěla požadovaná kapacita.

Dalibor Štys ve svých reakcích několikrát nabádal obce k zakládání svazkových škol a k rozvoji meziobecní spolupráce. Milan Vácha, starosta obce Psáry, však ministra upozornil, že jejich obce spolupracují velmi dobře a právě společnými silami zmonitorovaly, že kolem Prahy chybí asi 150 tříd.

Starostka Malých Svatoňovic Eva Hylmarová uznala, že svazkové školy jsou krásná myšlenka, nicméně není všespasitelná. Sdružovat se je možné tam, kde to jde a kde je zájem. Je hodně obcí, pro které je existence školy velmi důležitá a chtějí si ji za každou cenu udržet. Mnohé už do ní také investovaly.

Svoji reakci přidala také předsedkyně školské komise Marcela Štiková, podle které svazkové školy také nejsou všelékem a nelze je zřizovat všude. Informovala přítomné, že školská komise už delší dobu spolupracuje s MŠMT, které vypsalo speciální program na metodickou pomoc při tvorbě svazkových škol, do kterého se zatím přihlásily tři subjekty. Využít jejich zkušeností mohou i ostatní. Poradit se je možné i přímo ve školské komisi.

Starostka Zaječova Marcela Kořánová v následující diskusi pak ještě upozornila na problém úhrady ostatních neinvestičních nákladů…


Mezi priority činnosti Svazu měst a obcí ČR na období let 2013–2015 patří také školství

1. Svaz bude prosazovat a podporovat takovou reformu financování regionálního školství, která bude postavena na dostupnosti a zejména kvalitě vzdělávání, nikoliv na parametru naplněnosti tříd nebo počtu žáků.

2. Svaz bude prosazovat postavení základních škol jako nedílných subjektů vzdělávání a výchovy, kde mají své nezastupitelné místo jak prvky přímého vzdělávání a výchovy (pedagogičtí pracovníci jak ve výuce, tak v rámci školních družin, školních klubů apod.), tak přeneseně tyto prvky v rámci výkonu dalších služeb – školní jídelny, údržba, úklid atd.

3. Svaz bude prosazovat takové postavení měst a obcí, aby byly oprávněným místem ke stanovení normativů pro základní a zájmové umělecké vzdělávání.

4. Svaz bude prosazovat zachování škol samostatně zřízených pro vzdělávání žáků se SPV, jako škol s odpovídajícím profesním zajištěním i pro žáky dlouhodobě neúspěšné ve vzdělávání.

5. Svaz bude nadále prosazovat systémové financování všech školských pracovníků ze státního rozpočtu.

6. Svaz bude usilovat o systémové řešení situace přeplněných základních škol v tzv. satelitních lokalitách kolem velkých měst, například v okolí Prahy apod. Svaz bude prosazovat nástroje k systémovému financování do rozšiřování kapacit základního školství ve vztahu k demografické situaci v jednotlivých regionech.

7. Svaz bude k posílení dostupnosti vzdělávání prosazovat zajištění dopravní obslužnosti škol tzv. školními autobusy.

8. Svaz bude vytvářet metodickou pomoc při vzniku svazkových škol.

9. Svaz bude usilovat o prohloubení vyučovacích předmětů týkajících se dopravní výchovy, poskytování první pomoci nebo krizových situací a s tím související vzdělávání pedagogických pracovníků.

0 komentářů: