Jana Vignerová, Pavel Bláha: Výzkumy, průzkumy, peníze a morálka

úterý 15. dubna 2014 ·

Dlouhá léta patřila Česká republika k několika málo zemím, které pravidelně a podrobně zkoumaly tělesný růst dětí od narození do 18 let; až do roku 2001 i výskyt nadváhy, obezity a nízké hmotnosti. Výsledkem výzkumů byly především aktualizované růstové grafy, bez kterých dětský lékař není schopen posoudit správný růst a vývoj dítěte ani jeho přiměřenou hmotnost.

Ministerstvo zdravotnictví, které na tyto výzkumy pravidelně přispívalo, se jejich podpory bez dalšího zdůvodnění vzdalo, pro pojišťovny je seriózní postup při získávání podobných informací pravděpodobně příliš zdlouhavý. Doba se změnila, změnily se způsoby získávání a přenosu informací, změnily se i mravní zásady.

Pojišťovny (ale i Ministerstvo zdravotnictví) proto raději věnují peníze rychlým a povrchním programům, dokonce i tzv. „průzkumům". Podpora takové činnosti potom živí různě zaměřená sdružení a agentury, které dovedou na danou poptávku velmi dobře reagovat. Ta pak provádějí šetření i osvětovou činnost, často prostřednictvím pracovníků, kteří o problému mají pouze povrchní znalosti, pokud vůbec nějaké mají. Již několik let nabízí školám kurzy zaměřené na nejrůznější společenská témata, mezi nimi na prevenci obezity, např. Osvětová beseda, o. p. s. ve spojení s agenturou J. L. M., s. r. o. (mediální a produkční agentura). Nezůstává však u kurzů, které byly až do roku 2012 podporovány mj. i VZP, ale společnost provádí i vlastní průzkumy zaměřené na dětskou obezitu a prezentuje v médiích své výsledky.

Např. v Učitelských novinách 30/2010 bylo uvedeno, že "V rodinách obézních dětí se jí nezdravě. Zjistil to průzkum při besedách Obezita není náhoda! na českých základních školách. Více než třetina dětí ve věku od 9 do 13 let má problémy s nadváhou. Podle metodiky, která rozděluje děti do sedmi hmotnostních kategorií, je robustních, což už je váha vyšší než optimální, 21 % dětí, nadměrnou hmotnost má 9 % a obézních je 5 %.“

Výsledky byly prezentovány i v České televizi v pořadu Sama doma nebo např. v pořadu Supermáma, TV Metropol. Jsou citovány i Infoservisem Všeobecné zdravotní pojišťovny (č.15, srpen 2010, doposud přístupný ZDE).

Přestože agentura J. L. M. uvádí, že její kurzy vedou lékaři a další odborníci, z prezentací usuzujeme, že autoři vůbec netuší, že ze samé podstaty konstrukce růstových grafů a definice hmotnostních kategorií je zcela normální, pokud je v populaci 15% dětí robustních, 7% s nadváhou a 3% obézních, natož aby na to upozornili čtenáře či diváka. Dále autoři neuvádějí, z jakých referenčních dat při hodnocení vycházejí, nikde není uvedeno, jakým způsobem byly děti měřeny a váženy, i když pro takové účely existuje mezinárodně používaná metodika.

Jistě nelze nic namítat proti kurzu prevence nadváhy a obezity, zejména je-li odborně vedený. Nepřijatelné ovšem je, pokud se školitelé takových kurzů cítí být povoláni shromažďovat data, která vydávají za reprezentativní, a zejména, pokud tato data jako reprezentativní přijímají instituce, které by jako první měly podporovat odborný sběr referenčních dat.

Celá kauza Osvětové besedy, o. p. s a agentury J. L. M. má ovšem ještě další důležitý rozměr, a to morální. V mnoha materiálech J. L. M., publikovaných jak na webu, tak ve výše zmiňovaných mediálních prezentacích, je jasně řečeno, že pro zařazení dítěte podle jeho hmotnosti bylo použito kolečko pro výpočet BMI. I ve výše citovaném článku v Učitelských novinách, je kolečko zmíněno: "Z přednášky si odnesou také kolečko na výpočet BMI podle pohlaví, výšky, věku a váhy, které je použitelné pro věkové kategorie od 6 do 18 let odstupňované po jednom roce. Kdykoliv si s jeho pomocí mohou také zkontrolovat, zda mají optimální váhu".

Přesto, že se problematikou výskytu dětské obezity zabýváme již mnoho let, dozvěděli jsme se o činnosti uvedené obecně prospěšné společnosti a agentury J. L. M. až koncem roku 2013.
Proto jako hlavní autoři výše uvedených antropologických výzkumů a autoři kolečka pro výpočet BMI zde uvádíme následující fakta.

Kolečko, umožňující určování hodnoty BMI a zařazení dítěte do percentilového pásma, bylo vyvinuto na základě výsledků Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže 1991 zcela originálním matematickým postupem a v roce 2007 vydáno firmou Pfizer. Na kolečku byla uvedena jména autorů, zdroj dat a logo vydávající firmy. Osvětová beseda, o.p.s. bez vědomí autorů kolečka vytvořila jeho kopii. Tu distribuovala během svých kurzů Obezita není náhoda, kterými prošlo k 1. 1. 2014 celkem 22 023 žáků a žákyň základních škol (údaj byl již z www stránek Osvětové besedy o .p. s. odstraněn, včetně četných fotografií dětí s kopií kolečka).

Podstata originálu i kopie kolečka je zcela totožná, avšak logo firmy Pfizer bylo nahrazeno logem VZP a webovou adresou Osvětové besedy, byl vynechán krok číselného výpočtu BMI a byly vyměněny kreslené obrázky dětí. Především však byla odstraněna jména autorů a byla vynechána citace zdroje dat, která byla získána na základě finanční podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Tyto zásahy evidentně směřovaly k účelové úpravě, která znemožňuje identifikaci autorů tohoto díla, k jehož distribuci nemá Osvětová beseda jakékoliv oprávnění. Podle nám dostupného právního posouzení došlo ze strany Osvětové besedy o.p.s. k hrubému porušení autorských práv a k udivujícímu projevu neúcty k práci autorů původního díla.

V závěru se ptáme pojišťoven a odpovědných pracovníků Ministerstva zdravotnictví, zda si uvědomují, že aktuální růstové grafy a srovnatelná data o výskytu nadměrné hmotnosti dětí jsou zcela základním pilířem prevence nadváhy a včasného rozpoznání poruch růstu, ale i dalších závažných onemocnění, včetně nádorových. A dále se ptáme, zda i napříště budou takto zásadní růstová data získávána od mediálních agentur, obecně prospěšných společností či dokonce společností s ručením omezeným.

Ing. Jana Vignerová,CSc., RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Česká společnost antropologická
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

1 komentářů:

Osvětová beseda řekl(a)...
28. dubna 2014 v 10:42  

Byla jsem paní ing. Vignerovou upozorněna na tento text, který obsahuje řadu obvinění a zpochybnění práce obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda, jejíž jsem ředitelkou, takže si dovolím několik poznámek:
1) Především důrazně odmítám náznaky, že projekt osvětových přednášek a besed pro žactvo 4.-7. tříd základních škol Obezita není náhoda je „povrchní program“ prováděný lidmi, kteří „mají o problému pouze povrchní znalosti, pokud vůbec nějaké“, kteří „vůbec netuší…“ a tak dále a tak podobně. Paní ing. Vignerová přinejmenším z naší vzájemné korespondence ví, že odbornou poradkyní, spoluautorkou textu přednášky, který je závazný pro všechny lektory a lektorky, a v prvních letech existence projektu i jednou z lektorek, byla paní prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc., profesorka pediatrie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha a Fakultní nemocnice Motol, členka výboru Endokrinologické společnosti ČLS JEP, členka European Childe Obesity Group, dlouholetá vedoucí redaktorka časopisu Československá pediatrie, autorka monografie Obezita v dětském věku a dalších více než 100 vědeckých sdělení. Naznačovat, že prof. Lisá má o problematice dětské obezity pouze povrchní znalosti, je hodně na pováženou. Stejně jako např. prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc. z Endokrinologického ústavu Praha, prim. MUDr. Ludmila Vašíčková, MUDr. Libuše Němcová a MUDr. Věra Drozdová, všechny z Dětské léčebny Dr. Filipa z Poděbrad, zabývající se léčbou obezity, nebo MUDr. Ulrika Barčáková z dětské obezitologie Fakultní nemocnice Motol, které všechny byly nebo dosud jsou našimi lektorkami.
2) K problému kolečka na výpočet BMI u dětí: V roce 2006 jsme jedno kolečko, které mělo podobu jakéhosi prototypu, dostali s informací, že je můžeme použít pro daný účel – tedy bezplatné rozdávání dětem při bezplatných osvětových přednáškách a besedách o prevenci obezity v základních školách. Na kolečku nebylo žádné logo ani údaje o autorech. Díky tomu, že různí partneři včetně VZP ČR náš projekt podpořili, si od té doby více než 22 tisíc českých dětí odneslo toto kolečko domů s informací, jak je používat a s doporučením, aby s jeho pomocí čas od času zkontrolovaly hmotnost svou i svých sourozenců.
3) K „morálnímu rozměru“, o němž paní ing. Vignerová píše: Letos v lednu jsem od paní ing. Vignerové dostala dopis s obviněním, že vědomě a účelově znemožňujeme identifikaci autorů kolečka a využíváme je k našemu „podnikatelskému záměru“. Dopis obsahoval řadu požadavků včetně „finanční náhrady za ušlý zisk“. Reagovala jsem dopisem, ve kterém jsem vysvětlila, jak jsme se ke kolečku dostali, že je používáme výhradně k bezplatné osvětě ve školách, připojila jsem informace o tom, jak děti, učitelky a učitelé i lékaři a lékařky náš projekt hodnotí, i o tom, jak je financován. V závěru jsem navrhla, že členům a členkám týmu, který se podílel na výzkumu, jehož produktem bylo i kolečko, vyplatíme jako náhradu za souhlas s jeho používáním při našich obecně prospěšných a neziskových aktivitách částku 5000,- Kč. Paní ing. Vignerová v dalším dopise označila naši nabídku „… i vzhledem k nabízené částce“ za urážející a oznámila mi, že bude volit jiný postup k dosažení zadostiučinění „za újmu způsobenou rozsáhlým zneužitím našich autorských práv.“
Tolik tedy k celé této „kauze“.
Mgr. Zuzana Labudová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda