Jak zlepšovat práci učitelů

středa 14. ledna 2015 ·

Britská nadace Sutton Trust a Durham University zveřejnily studii, která se zabývá výukovými metodami a postupy, měřením kvality a efektivity práce učitelů a způsoby jejího zlepšování.

Zdroj: Scio 3. 11. 2014

Podle studie učitelé používají metody, které jsou módní, ale jejich efektivita není prokázána. Jako málo prospěšná nebo spíš škodlivá se ukazuje nadměrná chvála žáka i v situaci, kdy nezvládá látku, a dále dělení žáků do skupin podle výsledků v jednotlivých předmětech (setting nebo streaming).

Studie uvádí šest složek, které podmiňují dobrou práci učitele, z nichž nejsilnější vliv mají první dvě:

1. hluboká znalost vyučované látky,

2. výukové postupy – efektivní kladení otázek a hodnocení,

3. klima třídy,

4. řízení práce ve třídě a zvládání studentů,

5. učitelovo pojetí vlastní práce,

6. profesionální postoje učitele – např. účast v dalším vzdělávání nebo komunikace s rodiči.


Pro hodnocení práce učitele se jako zásadní projevují následující přístupy:

1. pozorování ve třídě (hospitace) kolegy, ředitelem nebo externími hodnotiteli,

2. modely přidané hodnoty – na základě vývoje vzdělávacích výsledků žáků,

3. hodnocení ze strany žáků.

Další tři přístupy mají omezenou vypovídací hodnotu:

4. posudek ředitele,

5. vlastní hodnocení učitele,

6. analýza materiálů vzniklých ve třídě a učitelovo portfolio.


Efektivitu práce učitele lze zvýšit dobře zacílenou zpětnou vazbou, která sleduje následující principy:

1. je jasně zaměřena na zlepšování výsledků žáků,

2. formuluje specifické a náročné cíle,

3. pozornost je věnována postupu výuky, nikoliv osobě učitele nebo srovnávání s ostatními,

4. učitelé mají podporu pro další samostatné vzdělávání,

5. zpětná vazba je podávána mentorem v atmosféře vzájemné důvěry,

6. vedení školy podporuje profesionální spolupráci.


Původní zdroj.

0 komentářů: