Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za září 2015

sobota 10. října 2015 ·

Nové knihy ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského a články v časopisech reagují na aktuální problémy ve školách.


Novinky za září 2015

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory


Ukázky

Škola bez poražených : praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem / Thomas Gordon ; přeložila Julie Žemlová – Vydání první
Praha : Malvern, 2015 -- 325 stran -- cze
ISBN 978-80-7530-006-5
Sign.: II 113281V1
Tato kniha je příručkou, která chce pomoci učitelům zvládnout vypjaté situace. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem, který přináší oboustrannou spokojenost. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu.

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem: (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi) / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová – Vyd. 1.
V Praze : Pasparta, 2013 -- 105 s. -- cze
ISBN 978-80-905576-2-8
Publikace, ve které se její autorky snaží především objasnit, proč se dítě s PAS chová tak, jak se chová, proč je důležité při rozvoji sociálních dovedností zohlednit mentální věk dítěte a proč je třeba měnit vnější podmínky k tomu, by se děti těmto dovednostem naučily. Snaží se ukázat, že cesta nevede snahou přeměnit dítě k obrazu svému, ale vytvářet mu podmínky, aby bylo úspěšné. V knize naleznete celou řadu konkrétních a praxí ověřených postupů jak u dětí provádět nácvik sociálních dovedností a naučit je zvládat různé situace doma i v kolektivu.

Sociální psychologie pro pedagogy / Zdeněk Helus -- 2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2015 -- 399 stran
ISBN 978-80-247-4674-6
Sign.: II 113222V1
Autor vysvětluje, jak může fundovanost v sociální psychologii obohatit profesi pedagoga a přinést prospěch ve výchově a vzdělávání žáků a studentů. Text na řadě příkladů z praxe a z výzkumu přesvědčivě dokládá, že sociální psychologie by měla tvořit základní znalostní i dovednostní výbavu každého dobrého pedagoga, který chce být svým žákům skutečným pedagogickým dobrodiním, který chce své žáky dovést nejen ke vzdělávací úspěšnosti, ale také přispět k rozvoji jejich osobnosti a optimálnímu sociálnímu začlenění.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Černoušek a bílouškové / Daniela Kramulová – cze
In: Informatorium 3–8 : časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 22, č. 6 (2015), s. 16–17.
Případ dítěte černé pleti v mateřské škole. Rasistické názory ostatních dětí nevznikají samy od sebe. Důležité pro ně je, jak se k otázce, že někdo vypadá jinak, staví dospělí. Role učitelky – měla by se snažit černošské dítě více začleňovat do kolektivu. Jazyková bariéra jako překážka. Vytváření předsudků – je nutno dětem vysvětlit, že černý není špinavý. Dětem, které nerozumějí dobře česky, by měly být nabízeny činnosti jako ostatním a měly by být rozvíjeny jejich silné stránky. Doporučuje se dítě chválit a ukazovat jeho úspěchy ostatním dětem. Důležitost navázání blízkého vztahu s učitelkou a kamarádských vztahů s ostatními dětmi.

Děti samy konflikt nevyřeší: čím vším by mohl a měl být třídní učitel / Richard Braun ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová – cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 118, č. 18 (2015), s. 8–9.
Rozhovor se školním psychologem a zároveň třídním učitelem na ZŠ Libčická v Praze. Podstata a náplň práce třídního učitele. Funkce třídnické hodiny, komunikace s dětmi, sociální dovednosti dětí, řešení problémů. Co by měla vysoká škola učitele naučit a co nejvíce chybí začínajícím učitelům. Diagnostika a psychodiagnostika ve třídě, práce v krizových situacích, poznávání třídy, význam
harmonizačních pobytů v 6. ročnících, práce s dynamikou a hierarchií školní třídy. Vzdělávací semináře pro učitele na téma školní třída.

0 komentářů: