Mateřská centra pomohla matkám k návratu na pracovní trh

středa 30. prosince 2015 ·

Podle dotazníkového šetření Sítě mateřských center k nedávno ukončenému projektu „Provázení k zaměstnání“ pomohly individuální vzdělávací program a možnost získání nové kvalifikace chůvy pro děti 71 % zapojených žen úspěšně se uplatnit na trhu práce. Jedná se především o matky pečující o malé děti, které patří mezi nejohroženější skupinu na pracovním trhu.

Desetiměsíční projekt Sítě MC, který skončil k 31. říjnu 2015, měl za cíl usnadnění návratu na pracovní trh rodičům na mateřské/rodičovské dovolené nebo do 2 let po jejím skončení, ale i takzvaným sólo rodičům pečujícím o dítě do 15 let věku. Celkem 51 žen využilo 655 hodin individuálního poradenství s 12 odborníky a odbornicemi včetně psychologického poradenství. Po absolvování motivačního semináře k návratu zpět do zaměstnání si mohly účastnice projektu zvolit z široké nabídky aktivit od kariérového poradenství, včetně assessment centra nanečisto, přes základy podnikání, po počítačové kurzy. Síť MC mj. vydala celkem 28 osvědčení k získání plné kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

„Při přípravě ke zkoušce profesní kvalifikace jsem se dozvěděla o péči o děti do 6 let zase mnoho nového. Využiji to nejen při výchově svých dětí, ale také při práci s dětmi v zaměstnání. Konzultace s psychologem mi umožnila podívat se na věc své budoucí práce z trochu jiného pohledu, než jak jsem o ní dosud přemýšlela. A konečně spolupráce s personalistkou mi dodala potřebnou sebedůvěru a odvahu přihlásit se do výběrového řízení. Nikdy dříve jsem žádné klasické výběrové řízení neabsolvovala, simulace assessment centra mi pomohla při následném skutečném konkurzu k získání práce snů. Nyní pracuji jak lektorka kojeneckého cvičení a cvičení rodičů s dětmi,“ hodnotí účast v projektu jedna z podpořených žen Petra Š.

Výsledky šetření dále odhalily, že z výchozího stavu na začátku projektu poklesla skupina nezaměstnaných z 31 % na pouhých 6 %. Z celkového počtu 30 žen, které byly na mateřské nebo rodičovské dovolené, se 16 z nich po ukončení projektu úspěšně navrátilo na pracovní trh. Práci našlo rovněž dalších 13 žen. „Naší snahou je motivovat rodiče k tomu, aby se aktivně podíleli na zlepšování svých pracovních vyhlídek. Proto jsme jim v rámci projektu nabídli takové aktivity, které reagovaly na jejich konkrétní potřeby, včetně vyhledání a odstranění individuálních překážek k zaměstnání. Zároveň jsme nabídli možnost nejen k jejich osobnostnímu, ale i profesnímu rozvoji nabídkou nové kvalifikace,“ popisuje záměr projektu jeho manažerka, Jiřina Chlebovská.

Ze statistiky ČSÚ vyplývá, že se počet neaktivních žen pečujících o rodinu snížil za posledních dvacet let relativně málo, a to z 360 na 319 tisíc v roce 2013. Dle dat VÚPSV téměř 50 % žen zůstává doma s dětmi i po třech letech rodičovské dovolené. Mezi časté důvody delšího setrvání v domácnosti patří právě i nízké sebevědomí žen při návratu na pracovní trh a jeho odkládání. Mezi tím však dochází k neustálému vývoji i v oblasti náboru zaměstnanců. To může vyústit až v neúspěch při pracovních pohovorech. Na konci října 2015 byl počet nezaměstnaných osob pečujících o dítě do 15 let věku přibližně 53 tisíc, což je cca 12 % z celkového počtu nezaměstnaných v ČR.

Síť mateřských center o. s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC.

Více: www.materska-centra.cz

0 komentářů: