Pedagogická revoluce běží už na sedmi školách v Česku

čtvrtek 10. prosince 2015 ·

Více než 400 pedagogů a na 6000 žáků je zapojeno do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který má za cíl vytvářet pro práci učitelů takové podmínky, aby se jim dařilo rozvíjet každé dítě ve třídě. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a finančně ho podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Zdroj: www.tyden.cz 29. 10. 2015

Projekt odstartoval v roce 2010 v prvních dvou školách, do letoška jich přibylo dalších pět. Do roku 2020 by mělo být jedno modelové vzdělávací zařízení v každém kraji ČR.

Učitelé získají možnost účastnit se vzdělávacích kurzů, exkurzí, náslechů v hodinách nebo využít podporu pedagogického konzultanta, který na každé škole působí tři dny v týdnu. "Chtěla jsem se posunout dál, rozvíjet svoji pedagogickou praxi. Vždy byl nablízku specialista, který mi poskytl zpětnou vazbu. Řekl, kdy je mnou zvolený postup správný, či naopak poukázal na oblasti, které mohu ještě zdokonalit nebo zvolit pro mne nový způsob řešení," popisuje učitelka matematiky Jitka Palanová ze Základní školy Zdice.

Filozofií celé akce je motivovat žáky k tomu, aby je studijní povinnosti bavily. I proto mají v modelových školách učitelé příležitost vyzkoušet si výuku spolu s pedagogickým asistentem nebo postupně začít vyučovat ve spolupráci s dalším kolegou, díky čemuž pak mají na individuální potřeby svých svěřenců více času.

Inspirovat se mohou též dobrými příklady výuky z prostředí českých škol, které jsou postupně zveřejňovány na projektovém YouTube, a své zkušenosti mohou sdílet i s kolegy z dalších škol. "Postupně začalo fungovat to, že si učitelé navzájem chodí na hospitace, aby nabrali inspiraci. Společně hodinu rozeberou, poradí si, co jim funguje. Nové metody a zajímavé náměty se tak šíří mnohem rychleji," říká zkušená učitelka.

Díky projektu se seznámila i s Hejného metodou výuky matematiky, která je postavena na promyšleném a ověřeném systému, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování. Jinými slovy: žáci bádají, nebojí se chyby. "První setkání s Hejného přístupem bych popsala jako gejzír do mého celoživotního snažení. Pořád jsem měla pocit, že v matematice něco chybí. Vadilo mi, když dětem chybělo logické myšlení, vytrvalost při řešení matematických úloh, schopnost navrhnout více řešení, takže jsem zajásala, že tato metoda opravdu vše rozvíjí," dodává Palanová.

Součástí podpory jsou také materiální a finanční dotace – buď ve formě moderních vyučovacích pomůcek, či jako příspěvek na školního psychologa. Jednou z prioritních oblastí projektu je i rozvoj různých forem spolupráce rodičů a školy. "Projekt Pomáháme školám k úspěchu je inspirativním příkladem komplexní podpory konkrétním školám. Po celé České republice působí mnoho nadšených a motivovaných pedagogů ochotných na sobě tvrdě pracovat," tvrdí ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

1 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2015 v 14:48  


Hlavní činnost České školní inspekce, která je samostatným a nezávislým správním úřadem zřízeným ze zákona, spočívá v zajištění pravidelného hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku...

... V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce zejména:

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy
a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb,
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163 školského zákona.

Dále Česká školní inspekce kontroluje splnění vyjmenovaných povinností a podmínek v zahraničních školách podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona.

Inspekční činnost se provádí také na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce. V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti, která jsou v její kompetenci, a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Šetření stížností, podnětů a petic není realizováno v inspekčních cyklech, jako v případě komplexní hodnotící činnosti, ale vždy ad hoc po přijetí příslušného podnětu, stížnosti či petice.

Viz http://www.csicr.cz/cz/Inspekcni-cinnost-QL/Inspekcni-cinnost


Myslím, že ČSI by se měla efektivněji zabývat konkrétními nesrovnalostmi ve státní správě českého školství, jak je jí to platnými předpisy uloženo.

MŠMT by se, myslím, mělo nad pořadím priorit a kvalitou práce ČŠI hluboce zamyslet.


J. Týř