Helena Šimíčková: Po stopách císaře Karla IV.

středa 30. března 2016 ·

Autorka se ve svém příspěvku věnuje narození, mládí a počátku vlády Karla IV. Pro práci využívá různých metod – dramatickou výchovu, verbální metodu, metodu práce s textem. Autorce se podařilo do tohoto tematického celku integrovat i jiné vzdělávací obory (Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace).


Rozdělení týdenního tematického bloku na jednotlivé dny

1 den: Jak se žilo v Čechách po smrti posledního Přemyslovce – Václava III.?

2. den: Co přinesla českým zemím vláda Jana Lucemburského?

3. den: Kde a jak prožíval své dětství Janův prvorozený syn – Václav (Karel IV.)?

4. den: Kde a jak se připravoval Karel IV. na své panování v Evropě?

5. den: Za jakých okolností se stal římským králem a později císařem?


Dílčí výstupy, které směřují k očekávaným výstupům v RVP ZV

– Žák poznává život na počátku 14. století v českých zemích.
– Pochopí rozdíly mezi slovním označením vládců – kníže, král, císař.
– Snaží se porovnat rozdíly mezi životem současného obyčejného člověka a člověka ve středověku.
– Snaží se porovnat rozdíly v životě jednotlivých skupin středověkých lidí (např. jak žili šlechtici a jak jejich poddaní, jak žili bohatí obyvatelé měst, jak řemeslníci a jak městská chudina).
– Pochopí pojmy: trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý.
– Pochopí pojmy: předložka a předpona.


1. den

V úvodu probírání tohoto tématu může učitel využít dramatickou výchovu jako metodu. Jestliže jsou již děti zvyklé využívat této metody, dovedou v pátém ročníku společně s učitelem improvizovat. Učitel tedy vstupuje smutně do třídy a oznamuje všem, že se českým šlechticům stále nedaří vybrat a zvolit nového českého krále. Rudolf Habsburský po obléhání hlavního města onemocněl úplavicí a zemřel. Ani Jindřich Korutanský se nejeví jako vhodný nástupce. Žáci (kompars) ihned reagují na učitelův monolog.

Jestliže děti na využití dramatické výchovy jako metody zvyklé nejsou, bude vhodné, aby učitel zahájil tuto aktivitu dialogem s maňáskem na dané téma.

Žáci jsou zapojeni do tématu tak, že každá skupina dostává určitý text s otázkami (viz příloha č. 1). Úkolem žáků je pomocí vlastní četby vyhledat odpovědi na tyto otázky. Při prezentaci splněného úkolu posuzujeme společně ty otázky, které nám všem přinesly nová fakta. Tato fakta potom ve stručnosti spoluprací učitele a žáků zapíšeme jako nová do poznámkových sešitů…


Celý text projektu najdete ZDE.

0 komentářů: