Otevřený dopis děkance Pedagogické fakulty UK

pátek 13. května 2016 ·

Dopis ředitelů fakultních škol, kteří jsou znepokojeni tím, že vedení pedagogické fakulty neschválilo k akreditaci moderní studijní program oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy.


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Děkanka Pedagogické fakulty UK
M. D. Rettigové 4
Praha 1

V Praze dne 9. 5. 2016

Vážená paní děkanko!

Obracíme se na Vás jako ředitelé fakultních škol a účastníci projektu Klinická škola, jemuž jste i vy věnovala podporu. Jsme velmi překvapeni a znepokojeni tím, že vedení pedagogické fakulty neschválilo k akreditaci upravený studijní program oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. S katedrou primární pedagogiky jsme úzce spolupracovali v rámci zmíněného projektu Klinická škola (2014–2015) a hlavně při realizaci různých typů praxí studentů tohoto oboru na našich školách.

Změny ve studijním programu navazovaly na výstupy projektu Klinická škola. Výstupy vznikaly na základě četných praxí a diskuzí fakultních učitelů a ředitelů škol s pedagogy zapojených kateder – primární pedagogiky, českého jazyka a literatury, anglického jazyka a literatury, matematiky a didaktiky matematiky. Týkaly se zejména posílení praxí a integrace nových témat: multikulturní vzdělávání, práce se žáky cizinci, cizojazyčná výuka, posílení speciální a inkluzivní pedagogiky a reflektivního a badatelského přístupu.

Nový studijní program považujeme za velmi moderní a průlomový program, který zkvalitňuje studium budoucích učitelů a učitelek. Oceňujeme na něm důraz na inovativní, progresivní přístupy a metody, které učí studenta učitelství přemýšlet o své práci a o potřebách jednotlivých žáků a připravují ho na činnosti „výzkumníka“ v jeho třídě.

Trend, který se katedra primární pedagogiky snaží zavádět, odpovídá jak Rámcové koncepci přípravného vzdělávání učitelů, tak strategiím, které volí zahraniční pedagogické fakulty. Je výsledkem desetiletého ověřování inovací, na nichž se fakultní školy podílely. Proto nás velmi překvapilo, že při schvalování akreditace jste žádost o akreditaci programu katedry primární pedagogiky neschválili.

Hlavní přínos programu vidíme v systematické provázanosti teorie a praxe, který je v porovnání s ostatními studijními obory fakulty ojedinělý. Odpovídá také požadavkům, které v poslední době vznášejí ke svým fakultám studenti (např. iniciativa Otevřeno). Ucelený systém praxí (kombinace průběžných a blokových praxí), které jsou gradovány z hlediska nároků na studenta, splňují představu kvalitního vzdělávání pro studenty, učitele na fakultě i pro učitele na fakultních školách. Kvalitní přípravy budoucích učitelů není podle našeho názoru možné dosáhnout bez úzké a velmi intenzivní spolupráce a provázanosti pedagogů fakulty a fakultních škol.

Tato spolupráce je oboustranně prospěšná, jak dokládá mimo jiné také vyjádření jedné z fakultních učitelek Mgr. Jany Šenkyříkové.

„S katedrou primární pedagogiky PedF UK potřebuji být v blízkém kontaktu. Přicházím k novým metodám a formám práce s žáky na 1. stupni. Dostává se mi do rukou nová odborná literatura. Setkávám se s lidmi na univerzitní půdě, s lidmi, kteří pracují s žáky na 1. stupni. Mají tedy stejný zájem, někdy rozdílné pohledy na věc a dochází zde k velmi inspirativním okamžikům. Setkávám se také s metodami zaměřenými nejen na rozvoj práce s žáky, ale i práce s učiteli (mentorský kurz).

Pro mě osobně je také zajímavé a podnětné účastnit se (jako fakultní učitelka a vedoucí praxe) didaktických seminářů souvisejících s učitelským praktikem studentů 2. ročníku. Jsem v obraze, co studenti se svým univerzitním učitelem probírají, mohu jim k tomu poskytnout konkrétní materiály. Během vyučování našich žáků mohou studenti pozorovat či zkoušet, jak se daná problematika realizuje v praxi. Studenti přicházejí s nápady, které společně s jejich univerzitním učitelem zpracováváme a vytváříme tak hodnotné aktivity našim žákům.

Mimo jiné k nám na základní školu přicházejí na souvislé pedagogické praxe studenti 5. ročníku s různou mírou zkušeností a to je též velmi inspirativní i ve smyslu mého osobního profesního rozvoje. Mohu tak rozvíjet své mentorské dovednosti. S univerzitním učitelem spolupracuji na vedení praxí. Společně "vychováváme" své nové kolegy.“

Zcela proti tomuto názoru je vyjádření akademické funkcionáře fakulty a předsedy akademického senátu na veřejném jednání, ve kterém popírá kvalitní způsob přípravy učitelů a prezentuje, že praxe na školách nejsou pro studenty přínosné a že se na nich nic nenaučí. Pokud má fakulta existovat pouze jako exaktní pracoviště, nebudou z fakulty do praxe odcházet kvalitně připravení učitelé. Vyjádření předsedy akademického senátu a neschválení akreditace upraveného studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy dává vedení fakulty veřejnosti informaci, že pro ně není prioritou kvalitní moderní příprava budoucích učitelů a blízká spolupráce s fakultními školami.

Chápeme, že nový návrh katedry je dražší. Obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ má širší záběr a důležitá specifika, studenti se musí orientovat ve více oborech a potřebují mnoho praktických dovedností. Jejich práce bude u žáků klást základy pro ostatní stupně vzdělávacího systému. Proto by měl tento obor mít v rámci celé fakulty prioritu obsahovou i ekonomickou. Nedostatek peněz ale nemůže být důvodem odklonu od kvality vzdělávání.

Pro vedení fakultních škol je prioritou kvalita vzdělávání, a proto nám kvalitní příprava vzdělávání budoucích učitelů není lhostejná. Plně stojíme za kvalitním studijním programem, který připravila katedra primární pedagogy pod vedení prof. Vladimíry Spilkové.

Paní profesorku Spilkovou známe jako velmi profesionální a obětavou vedoucí katedry primární pedagogiky. Její zájem o praxi studentů pedagogické fakulty byl vždy zjevný, studenty znala osobně a projevovala zájem o jejich práci. Z katedry primární pedagogiky k nám chodí studenti dobře připravení, což jsme vždy připisovali jejímu vedení.

Díky úzké spolupráci s katedrou primární pedagogiky se naši učitelé příležitostně zapojují do výuky na katedře. Semináře, kterých se takto máme možnost zúčastnit, jsou vždy maximálně interaktivní, plné příkladů z reálné praxe. Rovněž akcent na reflektivní praxi studentů vnímáme jako nesporné pozitivum, které katedra pod vedením prof. Vladimíry Spilkové prosazuje.

Vážená paní děkanko! Věříme, že patříte mezi ty, kteří podporují reformu českého školství a jsou si vědomi významu kvalitní přípravy studentů na fakultě a propojení fakulty a fakultních škol. Ceníme si, že až doposud jste dávala prostor reformním krokům, a věříme, že i nadále budete takto postupovat. České vzdělávání potřebuje vnitřně motivované učitele, které bude práce s dětmi bavit. Šedivé, akademické a konzervativní vzdělávání je tímto pro život nevybaví.

Mgr. Jan Korda, FZŠ Lyčkovo nám., Praha 8

Mgr. Ing. Vít Beran, FZŠ Kunratice

PaedDr. Iva Cichoňová, Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

PaedDr. Blanka Janovská, FZŠ profesora Otokara Chlupa, Praha 5

11 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
13. května 2016 v 19:00  

On někdo něco ruší? Nemám ten pocit. Spíš se někomu šláplo na kuří oko, že?

Unknown řekl(a)...
14. května 2016 v 20:13  

Proč tak zostra, milý anonyme?
Přešlapovat na místě a připravovat budoucí učitele na 1. stupni jako za Marie Terezie, může být v dnešní době hodně málo produktivní. Aby nám pak další výsledky TIMSS, ICILS, PISA a jiných výzkumů nesdělily: Stojíte v prudkém proudu, vaše hračky pluly napřed!

Eva Adamová řekl(a)...
15. května 2016 v 7:44  

Hračky pluly napřed a jedině "výzkumník" je pod splavem vyloví.

Což o to, dopis je sepsaný pěkně, ale bylo by zajímavé vědět, jaký je skutečný rozdíl mezi stávajícím akreditovaným programem a programem navrženým k akreditaci. Nemyslím tím zmiňovaný finanční rozdíl, ale např. rozdíl v učebních plánech.

marmelada řekl(a)...
15. května 2016 v 10:01  

Odpověď děkanky PedF UK a zápisy z jednání AS PedF UK.

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-54.html?news=2565&locale=cz

Anonymní řekl(a)...
15. května 2016 v 12:45  

Jak se ukazuje, slovo neschválil je velmi zavádějící. Jak vyplývá ze zápisů, které fakulta zveřejnila, jedná se o selhání konkrétní osoby, která měla přípravu spisu na starost a nebyla schopna připravit finální verzi spisu a předložit ji akademickému senátu a vedení fakulty. Fakulta již provedla příslušné personální změny a akreditaci předloží v nejbližším dalším termínu. Považuji to však za interní věc fakulty. Každý může selhat a veřejné pranýřování osoby, která pro rozvoj v oboru primární pedagogika udělala v minulosti hodně, není na místě.

marmelada řekl(a)...
15. května 2016 v 13:22  

Myslím, že fakulta nezverejnila zápisy s ohledem na tuto kauzu. Jsou všechny veřejné už několik desítek let.

Anonymní řekl(a)...
15. května 2016 v 15:07  

Pak je tedy s podivem, že otevřený dopis vůbec vznikl. Autoři se zřejmě vůbec nenamáhali ověřit si fakta. Je s podivem, že ředitelé škol píší o něčem, o čem vůbec nic nevědí a chválí toho, kdo problém, na který upozorňují, neplněním svých povinností způsobil. Jak se ukazuje, celá mediální kauza je jen nafouklá bublina těch, kterým nejde o školství, ale o snahu se zviditelnit házením špíny na jiné. Smutné. Ještě smutnější, že je těmto lidem dopřáván hlas.

Anonymní řekl(a)...
15. května 2016 v 18:14  

No z těch dopisů na stránkách fakulty jasně plyne, že paní Spilková to manažersky nezvádla. Působí to na mě celé tak, že místo aby byla okamžitě propuštěna pro neschopnost, bylo jí "nabídnuto", že se akreditace podá za rok znovu v upravené podobě. Ona to evidentně odmítla a místo toho, jak se zdá, využila své známé k sepsání tohoto dopisu. Nic jiného mě nenapadá, protože pisatelé jasně dávají najevo svoji neinformovanost. Čistá dojmologie mající působit na city... A ještě horší jsou komentáře na Facebooku Učitelských listů...

Unknown řekl(a)...
16. května 2016 v 17:02  

Dobrý den všem diskutujícím. Moderní pedagogika není to, co jsme my zažívali ve škole, ale měla by být v souladu s proměňující se dobu, společností a měnícími se požadavky na kvalitní vysokoškolskou přípravu. Je smutné, že na Pedagogickou fakultu nastupují studenti, kteří již předem ví, že ve školách učit nechtějí. Akreditace mnohých VŠ programů jsou poplatné desítky let učícím vysokoškolským pedagogům a jejich současným možnostem. Současní VŠ pedagogové, však připravují budoucí učitele pro dobu, která začne za pět let. Tito noví pedagogové začnou za pět let učit své první žáky pro dobu, kdy nastoupí do plného pracovního života … za 25 a možná i více let. Je smutné, že na českých vysokých školách, pražskou fakultu nevyjímaje, v poměru k učebnímu plánu, je současný podíl praxí ve školách kolem 3,5% a snad někde i 5%. Na pedagogických fakultách na západ od naší republiky je tento poměr ve prospěch praxí na 20 až 30%. Je smutné, že české školství je stále na dně ekonomického zájmu a vysoké školy nejsou schopny stabilizovat jak ty nejkvalitnější odborníky, tak omezovat transmisivní výuku ve prospěch interaktivní s takovým počtem posluchačů, aby všichni se mohli co nejvíce zapojovat do aktivního učení. Je jisté, že celá kauza kolem akreditace jednoho z programů PedF, by měla kauzou zaměřenou na změnu celé vysokoškolské přípravy budoucích pedagogů.

Antonín Jančařík řekl(a)...
16. května 2016 v 17:41  

Vážený pane řediteli,
zjevně nejste o situaci na pedagogických fakultách správně informován.
Pedagogická fakulta UK v Praze při přípravě akreditací stanovila pro program Učitelství pro střední školy minimální podíl praxí na 17,4 % s doporučením zařadit do programu i další praxe nad tento limit. Mnohé katedry tak učinily. Například náš obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – matematika obsahuje další 3 povinné praxe a jednu praxi volitelnou. Praxe tak tvoří 24 % obsahu studia (a to po započítání i volitelných předmětů).
Menší rozsah praxí má učitelství pro 1. stupeň, kde se zpracovatel musí řídit standardy akreditační komise, která stanovuje pro tento program rozmezí praxí v rozsahu 10 % - 15 % hodin. Tento limit je závazný.

Vzhledem ke standardům, které vydala akreditační komise, považuji za nemožné, aby na některé fakultě byl akreditován učitelský studijní program s tak nízkým podílem praxí, jak uvádíte.

Anonymní řekl(a)...
17. května 2016 v 7:04  

Pan Beran tedy válí, nejprve dělá kauzu, jak fakulta zařízla program. Když se ukáže, že ho paní Spilková ani neodevzdala, tak začne měnit téma a napadat praxe a opět ho nenapadne si ověřit ani základní fakta. Prostě někteří lidé vzdělání asi opravdu nenávidí. Když selhal s jedním výpadem, tak si přeje kauzu o celé připravě. A člověka, který si takto vymýšlí kauzy bere ještě někdo vážně??? Hold pro bulvár je i zajímavá lež trhákem.