Průmyslníci a zástupci vysokých škol jednali o řešení problémů vysokého školství

středa 11. května 2016 ·

Z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se 4. 5. 2016 v prostorách této nejsilnější zaměstnavatelské organizace v České republice sešli zástupci technicky orientovaných vysokých škol a představitelé významných průmyslových podniků. Mezi rektory vysokých škol a manažery výrobních firem přišla diskutovat ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Nejdůležitějšími body projednávaného programu byly totiž plánované úpravy ve financování vysokých škol a aktuálně připravované legislativní změny, související s problematikou vysokého školství.

Fórum průmyslu a vysokých škol je exkluzivní platforma pro vzájemnou diskuzi témat vzdělávání, vědy a výzkumu a dalšího rozvoje spolupráce mezi nejvyššími představiteli technických vysokých škol a průmyslových firem. Založeno bylo již v roce 1996 a schází se k aktuálním tématům zajímajícím obě strany. K významnému zintenzivnění aktivit této platformy dochází z podnětu SP ČR právě letos, v přímé vazbě na loňský, Svazem vyhlášený a iniciovaný Rok průmyslu a technického vzdělávání. Právě kontinuitu a společné úsilí o zlepšení podmínek pro technické vzdělávání, zdůraznil na úvod jako hostitel Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. „Jedním z hlavních témat naší loňské kampaně na podporu technického vzdělávání bylo také zlepšení a posílení spolupráce průmyslových firem s vysokými školami technického zaměření. Jsem proto moc rád, že se tato jednání o konkrétních podobách spolupráce znovu naplno rozjíždějí právě na půdě našeho Svazu.“

Jednání se na straně akademické obce zúčastnili rektoři a prorektoři z devíti významných tuzemských technických univerzit. K diskuzi o perspektivách technického vzdělávání se sešli zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU), Technické univerzity v Liberci (TUL), Univerzity Pardubice, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy logistiky a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Z mého pohledu se význam a nezbytnost, jež přisuzují naše vysoké školy společnému projednávání aktuálních témat a problémů, potvrzuje právě přímou účastí rektorů na dnešním jednání“, zněla ostatně úvodní slova Petra Konvalinky, rektora ČVUT, který zasedání předsedal.

„Pokud se daří domácímu průmyslu, poznáme to i my na zvýšeném zájmu po studium na našich fakultách. Například Fakulta strojní ČVUT letos zaznamenala 20% nárůst zájemců o studium a pozitivní spojitost s loňskými a předloňskými výkony průmyslových firem, je zde více než zřejmá,“ dodal Petr Konvalinka.

Zástupci vysokých škol v rámci diskuse kladně hodnotili pozitivní výstupy loňského tlaku zaměstnavatelů na úpravy ve vzdělávacím systému. Stěžejním bodem jednání však byly hlavně otázky spjaté s financováním vysokých škol s důrazem na specifika a vyšší náročnost na vybavení pro výuku u vysokých škol technického zaměření. Přítomní zástupci průmyslníků se jednoznačně postavili za myšlenku ministryně Valachové ohledně nutnosti stabilizace rozpočtových výdajů na vysoké školy. Ke stabilizaci, ve smyslu dorovnání propadu u této rozpočtové kapitoly, by mělo dojít v horizontu následujících tří let, s výhledem následného skokového navýšení. Důraz by přitom měl být kladen na posílení kvalitativních ukazatelů pro financování, zejména pak s ohledem na faktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

O kvalitu, a tím i perspektivy uplatnění svých absolventů, se přitom přítomní rektoři technických škol vysokých rozhodně neobávají. Zásadní problémy však vidí na straně vstupu do terciárního vzdělávání – kvalita a znalosti zájemců o studium na vysokých školách technického typu v poslední dekádě rapidně poklesly. „První ročník většiny fakult technického či přírodovědného zaměření nám tak mnohdy často slouží spíše jako časový prostor pro doplnění základních znalostí absolventů středních škol,“uvedl k tomu Miroslav Ludwig, rektor Univerzity Pardubice.

Předmětem jednání byly rovněž plánované legislativní změny, zejména novela zákona o vysokých školách a související prováděcí předpisy. Ministryně školství Kateřina Valachová všem přítomným přislíbila detailní projednání všech problematických částí připravované novely na příštím jednání Fóra průmyslu a vysokých škol, které se bude konat přibližně za měsíc.

0 komentářů: