Bohumíra Lazarová: Řízení inkluze ve škole

pátek 2. prosince 2016 ·

Centrum školského managementu PedF UK uspořádalo 18. 11. 2016 kulatý stůl „Inkluzivní vzdělávání a školský management“. Debata byla mimořádně zajímavá, otevřená a přitom nekonfrontační.

V pozvánce se píše: „Tvůrci kulatého stolu chtějí vytvořit prostor pro hledání rozdílností i společných nápadů mezi výzkumníky, vzdělavateli řídících pracovníků, zřizovateli škol i samotnými řediteli a dalšími pracovníky škol. Jde nám o odbourávání zvykových bariér, o vzájemné pochopení a posun pozitivním směrem.“ Myslím, že se jim to podařilo, ačkoli téma je poslední dobou tak výbušné.

Moderátor Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph. D. řekl v úvodu: „ Inkluzivní vzdělávání je proces směřující k dětem, přínos pro ně. Jde o to, co dělat, aby každý dostal maximum podpory. Ovšem: i každý učitel chce být úspěšný! To je manažerské téma.“

Jako první vystoupila doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph. D. z Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. Představila některé poznatky z výzkumu, který byl realizován v letech 2013–2015 a jehož výstupem je publikace autorského týmu Bohumíry Lazarové, Lenky Hlouškové, Kateřiny Trnkové Milana Pola a Josefa Lukase „Řízení inkluze ve škole“.

Elektronicky je dostupná ZDE.

Přinášíme ukázku z prezentace doc. Lazarové:


Co nového přináší požadavek inkluzivního vzdělávání (IV) pro práci vedení škol?

Specifika týkající se žáků: diferenciace výuky – organizace výuky, udržení kvality výuky, řešení nestandardních situací – vytváření pravidel a postupů, podpora klimatu…

Specifika týkající se postojů a profesního chování učitelů (a specialistů): sdílení vize – specifická porozumění učitelů, obavy učitelů, zvládání rezistence, podpora učitelů ve zvládání časových, administrativních i odborných nároků…

Specifika týkající se rodičů a jiných vnějších subjektů: nepřipravenost rodičů a veřejnosti na IV, nová dimenze spolupráce s rodiči žáků (zvýšená heterogenita), nárůst komunikace s vnějšími subjekty (neziskovky, grantoví donátoři, poradny…)


„Nové“ role ředitelů škol

– Ředitel jako nositel a šiřitel myšlenky inkluze (vysvětlovat vize, např. inkluze vs. integrace, motivovat …)

– Ředitel jako činitel změny (nejen stanovit morální cíle, ale i řídit proces změny, utvářet vztahy, podporovat organizační učení, podporovat soudržnost…)

– Ředitel jako mediátor (mezi učiteli, učiteli a rodiči, učiteli a specialisty – přitom nelze být neutrální, vyžaduje komunikační zdatnost i sebereflexi…)

– Mít charisma, ale i sílu.“

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.


Velmi zajímavé bylo vystoupení RNDr. Dominika Dvořáka, Ph. D. Doporučil: „Držet se zpátky. Nerozumíme společnosti, neumíme dohlédnout důsledky rozhodnutí. V bouřivých debatách stojí dobro proti dobru… Systém začíná být přetížen, školy i jedinci jsou přetíženi. Z toho se může stát alibi pro nicnedělání. Zlepšování jednotlivých škol není cestou ke zlepšení celku. Musí být i systémová opatření.“

(Připravila JHá)

0 komentářů: