Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht: Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

sobota 14. října 2017 ·

Masarykova univerzita Brno vydala „novátorskou, dokonce průlomovou monografii, kterou lze považovat za zakládající text nového oboru,“ píše recenzent doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph. D. „Přináší relevantní poznatky pro nový (avšak velmi potřebný) obor spadající svojí podstatnou částí do věd o vzdělávání. V teoretických otázkách výchovy a vzdělávání se již nelze spoléhat pouze na existující (a do přípravy budoucích učitelů tradičně zařazovanou) obecnou didaktiku nebo školní pedagogiku. Nejen budoucím učitelům chybí zobecněné a systemizované poznatky z jednotlivých oborových didaktik a příbuzných oborů; také tuto mezeru transdidaktika vyplňuje.“

Kniha pojednává o výzkumu výuky a její kvality a zároveň tematizuje vztah mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů.

V první části jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Druhá část je věnována objasnění výzkumného přístupu nazvaného metodika 3A a speciálně určeného ke zkoumání kvality výuky. V poslední části knihy jsou uvedeny výsledky výzkumu o abstrakci a zobecnění oborovědidaktického vědění napříč obory, a může být v jistém smyslu chápán jako alternativa obecné didaktiky. Je adresována obecným a oborovým didaktikům, učitelům se zájmem o kvalitu výuky, ředitelům škol a všem pracovníkům, jejichž úkolem je hodnotit didaktickou kvalitu výuky.

Studie staví na souhrnném zpracování 67 didaktických kazuistik výukových situací realizovaných na všech stupních škol od preprimárních po vysokoškolské, které byly vytvořeny v letech 2011–2016 a publikovány časopisecky i jako kapitoly v knihách či na webových stránkách projektu Didactica Viva: www.didacticaviva.cz. Tvorba kazuistik se opírala o videozáznamy výuky. Kazuistiky byly vytvořeny v širokém autorském týmu a 44 z nich bylo vybráno pro podrobnější analýzu. Záměrem bylo vybrat případy, které co nejpřiléhavěji popisují didaktickou kvalitu učebního prostředí. Některé učební situace z těchto kazuistik jsou využity jako příklady v nové publikaci.

Malá ukázka doložení práce s chybou ve výuce matematiky v 5. ročníku:

„U obou úloh zapisuje učitelka všechny výsledky na tabuli, iniciuje diskusi o správnosti řešení a tuto diskusi moderuje. Vyvolává žáky a hlídá, zda všichni žáci diskutovanému problému rozumí. Žáci svá řešení obhajují. Každé tvrzení žáka učitelka ukončuje výzvou pro třídu: „Má pravdu?“ a ne, jak by se snad mohlo očekávat, „Má to správně?“. Učitelka tak buduje vzájemný respekt – i chybné výsledky stojí za to být diskutovány; podstatou diskuse je hledání pravdy, o které rozhodne třída a ne učitelka. Je zde patrný silný důraz na budování autonomie žáka a jeho intelektuálního sebevědomí.“ (K_16 Mat, Vondrová, 2017) (str. 411)0 komentářů: