Jana Hrubá: Komu prospěje revize RVP?

středa 28. února 2018 ·

Poslední dobou kolují různé dohady o rozsahu a zaměření revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Alespoň částečné odpovědi přinesl kulatý stůl SKAV a EDUin 22. 2. 2018 na Pedagogické fakultě UK v Praze, jehož cílem bylo ujasnit záměr a stav revize. Zájem byl značný.

V panelu zasedli:
Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta UK;
Ondřej Charvát, tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Úřad vlády ČR;
Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání;
Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR;
Petra Skalická, členka Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Člověk v tísni.
Moderoval Tomáš Feřtek, EDUin

Hlavní informace sdělila účastníkům Olga Kofroňová. Přesné znění najdete po uveřejnění videozáznamu na webu SKAV či EDUin.

Přinášíme jen velmi stručný obsah informací (OK):

– Národní ústav vzdělávání (NÚV) dostal od MŠMT v r. 2016 zadání vytvořit rámec pro revize RVP od předškolního vzdělávání po státní maturitu. Návrh pojetí byl schválen v r. 2017 a je uveřejněn na webu www.nuv.cz/t/navrh.

– Obecné cíle není třeba měnit, ale specifikovat pro 21. století.

– Základem vzdělávání zůstávají klíčové kompetence (Evropský rámec KK byl letos inovován a rozšířen.)

– Existuje Rada pro revize RVP při MŠMT – sešla se v listopadu 2017.

– Při NÚV pracuje skupina konzultantů, odborné a oborové skupiny a sektorové rady. Složení pracovních skupin zveřejněno není, protože jsou proměnlivé.

– Práce je v analytické fázi - vytvářejí se analytické studie. Hotové jsou matematika, informační technologie a kolem 20 podkladových studií. Budou postupně publikovány. (Na webu se zveřejňují jen ucelené a publikovatelné materiály.)

– Odpověď na otázku, kdy nastane komunikace s veřejností: OK: Existuje – publikuje se to, co je hotové. Bude se dále diskutovat. NÚV nemá kapacity na kampaň.

– Odpověď na otázku, zda proběhne výrazná redukce, jak oznámil ministr Plaga: OK: Analytické studie jsou orientovány na obsahové změny. Záměrem je hledání jádra všeobecného vzdělávání a prostoru navíc. Je to složité, protože odborníci považují vše za jádro. Je to otevřené - otázka diskuse. Budou se vytvářet oponentní skupiny podle toho, kdo bude ochoten v nich pracovat.

– Odpověď na otázku, kdy proběhne debata: OK - Návrh má být hotov do r. 2021. Co bude dál, je otázka.

– Princip, že každá škola měla napsat školní vzdělávací program (ŠVP) sama, bude opuštěn, vzniknou modelové ŠVP. Tvorba ŠVP je náročná, musí být sledován soulad s RVP, zapracovávány všechny změny a schváleny školskou radou – to je nutno odblokovat.

– K problému průřezových témat: Je to otevřené – zadány podkladové studie. Nelze vysledovat, jak je školy realizují. Jsou různá v ZŠ, G, SOŠ. Obsah zastaral – průřezová témata je třeba přepracovat. Objevila se další – např. finanční gramotnost. Není jasné, jak školy s průřezovými tématy pracují. Podle manuálu z roku 2006 přiřazují jednotlivá témata k předmětům. (Námitky: Průřezová témata pronikají do mnoha oblastí, mohou se ztrácet různé perspektivy. – Vedou k vytváření postojů a hodnot, proto musí být v jednom celku.)

– Odpověď na námitku, že RVP je jenom jedním z nástrojů vzdělávací politiky a jiné, razantní to mohou zrušit – např. jednotné přijímací zkoušky: OK - RVP je obecný – soulad zkoušek je možný. Proto zpřesňujeme při revizi výsledky učení. Budou doplněny referenční úlohy.

Odpovědi Olgy Kofroňové (OK) na některé otázky z diskuse:

– Pro koho se vlastně kurikulum tvoří?: Odpověď OK: To je důležitá otázka - očekávané výstupy jsou formulovány „žák umí...“ (pro učitele). Při revizích se vymezí, co má žák umět (pro žáky a rodiče, školy a učitele, veřejnost). U základního vzdělávání to tak nebylo.

– Výsledky v uzlových bodech budou zjišťovány státem zadanými zkouškami = testy. Loni ČŠI testovala i Vv, Tv... Odpověď OK: Jádro a výsledky učení mohou být předmětem kontroly (nejde jen o testy!). Bude doporučeno, co nelze testovat – dokladem může být i portfolio.

– Velká pozornost je věnována obsahu učiva, měly by být revidovány i očekávané výstupy. V testech PISA jiná podoba! Odpověď OK: Jsme si vědomi, že velký problém je, jak se učí – frontální výuka. Snažíme se dávat do RVP doporučené formy výuky.

– Záleží, jak bude revize přijata. Jaké kroky to zajistí? Odpověď OK: NÚV to zajistit nemůže. Je to záležitost až po roce 2021. Námitka: Zajistit to musíte – poučit se ze zavádění RVP!

Zajímavá byla samozřejmě i vystoupení ostatních panelistů v hlavní části, tak i diskuse. Sledujte podrobně na videozáznamu.
Na závěr výrok z diskuse: „Revize je příležitost ke kultivaci komunit. Je nutné komunikovat! Schází transparentnost celého procesu – legitimnost změn. Pak to teprve veřejnost může přijmout!“

A vzkaz Olgy Kofroňové: Kdo má zájem nabídnout své zkušenosti, může se přihlásit na revizervp@nuv.cz

Nemohu si odpustit poznámku: Špatná komunikace změn ze strany MŠMT i jeho organizací přinesla velmi trpké plody při zavádění kurikulární reformy i inkluze. Zdá se, že se touto otázkou znovu nikdo nezabývá. Odpor učitelů i veřejnosti může pak ministerstvo připisovat jen samo sobě. Jak dlouho bude tuto důležitou stránku své řídící role ještě podceňovat? (JHá)

2 komentářů:

Vl.Václavík řekl(a)...
28. února 2018 v 22:25  

O potřebě revize RVP není třeba pochybovat. Ze samotné podstaty kurikulární politiky státu vyplývá nutnost inovovat po určité době dokumenty, které dávají rámec vzdělávání a výchově.
Před řešením otázek obsahu učiva i forem výuky je však třeba znovu nastolit otázku základní: Je vůbec koncepce RVP/ŠVP správná? Na sociálních sítích (i učitelských!) se totiž občas objevují i takové názory: "Zrůdný (vadně zrozený a realizovaný) systém RVP/ŠVP."
Je stále dost vyučujících, kteří s podobnými stanovisky ke kurikulární reformě souhlasí. Teprve až se všeobecně přijme koncepce dvoustupňového kurikula jako správná (ve všech sborovnách), může se o revizi RVP začít diskutovat - na úrovni škol. Je potřeba překlenout rozpor tolik škodící našemu školství: Oni tam nahoře, my tady dole.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
5. března 2018 v 7:23  

"Záměrem je hledání jádra všeobecného vzdělávání a prostoru navíc. Je to složité, protože odborníci považují vše za jádro."

Pokračuje nešťastná politika vytváření telefonního seznamu, který se nedá číst. RVP by měli tvořit lidi s dostatečným nadhledem, kteří by nenechali předmětové specialisty donekonečna roztahovat vzdělávací obsah... Jak už jsem mnohokrát řekl, cílem by mělo být vytvořit dokument o minimálním rozsahu, snaha popsat detaily vede jen do slepých uliček neustálého handrkování.